Klinika
Diagnóza
Název studie
Hlavní zkoušející
Kontaktní osoba
II. interní klinikaCOVID-19, virus laboratorně prokázánRANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ KLINICKÁ STUDIE FÁZE II K POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI A ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKU AZD1656 U DIABETICKÝCH PACIENTŮ HOSPITALIZOVANÝCH S PODEZŘENÍM NEBO POTVRZENÝM ONEMOCNĚNÍM COVID-19MUDr. Robert Prosecký, MPHBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
Onkologicko-chirurgické odděleníOnemocnění prostatyRANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III S CÍLEM POSOUDIT ÚČINNOST A BEZPEČNOST KOMBINACE LÉČEBNÝCH PŘÍPRAVKŮ CAPIVASERTIBU A ABIRATERONU OPROTI PLACEBU A ABIRATERONU U PACIENTŮ S NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÝM METASTATICKÝM HORMONÁLNĚ SENZITIVNÍM KARCINOMEM PROSTATY (MHSPC) CHARAKTERIZOVANÝM ZTRÁTOU PROTEINU PTEN (CAPITELLO-281)MUDr. Jana Katolická, Ph.D.Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, pavlina.prosecka@fnusa.cz
I. interní - kardioangioogická klinikaAkutní infarkt myokarduRANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE FÁZE IIB S PARALELNÍMI SKUPINAMI HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU MEDI6570 U PACIENTŮ S PRODĚLANÝM INFARKTEM MYOKARDU, PŘETRVÁVAJÍCÍM ZÁNĚTEM A ZVÝŠENOU HLADINOU N-TERMINÁLNÍHO PROHORMONU MOZKOVÉHO NATRIURETICKÉHO PEPTIDUMUDr. Ota Hlinomaz, CSc.PhDr. Petra Kramáriková, Ph.D., tel: 543 184 075, petra.kramarikova@fnusa.cz
II. interní klinikaSrdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komoryMULTICENTRICKÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ, RANDOMIZOVANÁ VYŘAZOVACÍ, PARALELNÍ STUDIE S PATIROMEREM PRO LÉČBU HYPERKALEMIE U PACIENTŮ LÉČENÝCH INHIBITOREM RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERON (RAASI) PRO LÉČBU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ (DIAMOND)MUDr. Robert Prosecký, MPHBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaRoztroušená sklerózaRANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ STUDIE FÁZE 3 HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU [XX SAR442168 XX] VE SROVNÁNÍ S PLACEBEM U PACIENTŮ S NERELABUJÍCÍ SEKUNDÁRNĚ PROGRESIVNÍ ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU (HERCULES)MUDr. Michal Dufek, Ph.D.Bc. Ilona Bučková, tel: 543 182 673, ilona.buckova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaRoztroušená sklerózaRANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ STUDIE FÁZE 3 HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU [XX SAR442168 XX] VE SROVNÁNÍ S TERIFLUNOMIDEM (AUBAGIO®) U PACIENTŮ S RELABUJÍCÍMI FORMAMI ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY (GEMINI 2)
MUDr. Michal Dufek, Ph.D.Bc. Ilona Bučková, tel: 543 182 673, ilona.buckova@fnusa.cz
I. interní - kardioangioogická klinikaKardiovaskulární nemocRANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ VLUVU SNÍŽENÍ HLADINY LIPOPROTEINU (A) POMOCÍ PŘÍPRAVKU TQJ230 NA VÝSKYT VELKÝCH KARDIOVASKULÁRNÍCH PŘÍHOD U PACIENTŮ S POTVZENÝM KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍMMUDr. Michal RezekBc. Markéta Beranová, tel: 543 184 075, marketa.beranova@fnusa.cz
Onkologicko-chirurgické odděleníZhoubný novotvar - močový měchýřRANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ ERDAFITINIBU FÁZE 2 VE SROVNÁNÍ S INTRAVEZIKÁLNÍ CHEMOTERAPIÍ ZVOLENOU ZKOUŠEJÍCÍM U SUBJEKTŮ, KTERÉ PO BCG (BACILLUS CALMETTE-GUÉRIN) TERAPII RELABUJÍ DO VYSOCE RIZIKOVÉHO SVALOVINU NEINFILTRUJÍCÍHO KARCINOMU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (NON-MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER – NMIBC) S MUTACÍ ČI FÚZÍ FGFRMUDr. Jana Katolická, Ph.D.Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, pavlina.prosecka@fnusa.cz
I. neurologická klinikaRoztroušená sklerózaRANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ STUDIE FÁZE 3 HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU SAR442168 VE SROVNÁNÍ S PLACEBEM U PACIENTŮ S PRIMÁRNĚ PROGRESIVNÍ ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU (PERSEUS)MUDr. Michal Dufek, Ph.D.Bc. Ilona Bučková, tel: 543 182 673, ilona.buckova@fnusa.cz
II. interní klinikaDiabetes mellitus 1. typu s periferními oběhovými komplikacemiRANDOMIZOVANÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ STUDIE HODNOTÍCÍ BEZPEČNOST A NA VÝŠI DÁVKY ZÁVISLOU KLINICKOU ÚČINNOST APO-2 PŘI TŘECH RŮZNÝCH DÁVKÁCH U PACIENTŮ S DIABETICKÝM VŘEDEM NA NOZEMUDr. Jana PecováMUDr. Jana Pecová, tel: 543 182 427, jana.pecova@fnusa.cz
II. interní klinikaCysta ledvinyEXPLORATIVNÍ, RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST, BEZPEČNOST, SNÁŠENLIVOST A FARMAKOKINETIKU PŘÍPRAVKU GLPG2737 PODÁVANÉHO PERORÁLNĚ PO DOBU 52 TÝDNŮ U PACIENTŮ S AUTOSOMÁLNĚ DOMINANTNÍ POLYCYSTICKOU CHOROBOU LEDVINMUDr. Marta Nedbálková, Ph.D.Bc. Eva Bendová, tel: 543 185 442, eva.bendova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaIntracerebrální (nitromozkové) krváceníRANDOMIZOVANÁ KLINICKÁ STUDIE FÁZE 4 HODNOTÍCÍ ANDEXANET ALFA [ANDEXANET ALFA PRO INJEKCE] V LÉČBĚ AKUTNÍHO INTRAKRANIÁLNÍHO KRVÁCENÍ U PACIENTŮ UŽÍVAJÍCÍCH PERORÁLNÍ INHIBITOR FAKTORU XAprof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.Bc. Eva Bendová, tel: 543 185 442, eva.bendova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaKomplikovaná migrénaINTERVENČNÍ, RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE S PARALELNÍMI SKUPINAMI A S PRODLOUŽENÝM OBDOBÍM ZA ÚČELEM VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI EPTINEZUMABU PRO PREVENCI MIGRÉNY U PACIENTŮ, U NICHŽ BYLA PŘEDCHOZÍ PREVENTIVNÍ LÉČBA NEÚSPĚŠNÁMUDr. Pavel Řehulka, Ph.D.Lucia Poláčková, tel: 604 755 084, lucia.polackova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaIntracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry korovéEDOXABAN FOR INTRACRANIAL HEMORRHAGE SURVIVORS WITH ATRIAL FIBRILLATIONprof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.Alexandra Brabcová, Dis., tel: 543 184 089, alexandra.brabcova@fnusa.cz
II. interní klinikaCrohnova nemocMULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM A AKTIVNÍM KOMPARÁTOREM KONTROLOVANÉ, „TREAT THROUGH“ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST MIRIKIZUMABU U PACIENTŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKOU AŽ TĚŽKOU AKTIVNÍ CROHNOVOU CHOROBOU (VIVID-1)MUDr. Jan UlbrychBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
II. interní klinikaRevmatická artritida24TÝDENNÍ, MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU GSK3196165 V POROVNÁNÍ S PLACEBEM A SARILUMABEM V KOMBINACI S KONVENČNÍMI SYNTETICKÝMI CHOROBU MODIFIKUJÍCÍMI ANTIREVMATICKÝMI LÉKY (DMARD) U PACIENTŮ SE STŘEDNÍ AŽ VYSOKOU AKTIVITOU REVMATOIDNÍ ARTRITIDY, KTEŘÍ VYKAZUJÍ NEDOSTATEČNOU ODPOVĚĎ NA BIOLOGICKÉ DMARD A/NEBO INHIBITORY JANUSOVÝCH KINÁZMUDr. Radoslav RomanBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
Onkologicko-chirurgické odděleníZhoubný novotvar předstojné žlázy - prostatyRANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ STUDIE FÁZE 3 NIVOLUMABU NEBO PLACEBA V KOMBINACI S DOCETAXELEM U MUŽŮ S METASTATICKÝM, KASTRAČNĚ-REZISTENTNÍM KARCINOMEM PROSTATYMUDr. Jana Katolická, Ph.D.Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, pavlina.prosecka@fnusa.cz
I. neurologická klinikaCévní mozková příhoda (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarktMULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PARALELNĚ USPOŘÁDANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 2 KE STANOVENÍ DÁVKY, ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU BAY 2433334 U PACIENTŮ PO AKUTNÍ NEKARDIOEMBOLICKÉ ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚprof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.Alexandra Brabcová, Dis., tel: 543 184 089, alexandra.brabcova@fnusa.cz
Anesteziolgicko-resuscitační klinikaPneumonieREADY 1: RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, AKTIVNĚ A PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 POSUZUJÍCÍ POUŽITÍ PŘÍPRAVKU CUSA-081 U DYSFUNKČNÍCH CENTRÁLNÍCH ŽILNÍCH VSTUPŮ (CVAD)prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, pavlina.prosecka@fnusa.cz
Onkologicko-chirurgické odděleníZhoubný novotvar - močový měchýř NSOTEVŘENÁ, MULTIKOHORTOVÁ STUDIE DERAZANTINIBU A ATEZOLIZUMABU FÁZE 1B/2 U PACIENTŮ S UROTELIÁLNÍM KARCINOMEM EXPRIMUJÍCÍM AKTIVUJÍCÍ MOLEKULÁRNÍ ABERACE FGFR (FIDES-02)MUDr. Jana Katolická, Ph.D.Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, pavlina.prosecka@fnusa.cz
II. interní klinikaUlcerózní kolitidaRANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPNÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, 52TÝDENNÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU ETRASIMOD U PACIENTŮ SE STŘEDNĚ AŽ VYSOCE AKTIVNÍ ULCERÓZNÍ KOLITÍDOUMUDr. Jan UlbrychBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
Onkologicko-chirurgické odděleníZhoubný novotvar - boční stěna moč.měchýřeRANDOMIZOVANÉ, NEZASLEPENÉ, MULTICENTRICKÉ GLOBÁLNÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III, JEHOŽ CÍLEM JE STANOVIT ÚČINNOST A BEZPEČNOST DURVALUMABU PODÁVANÉHO S KOMBINOVANOU LÉČBOU GEMCITABINEM+CISPLATINOU V NEOADJUVANTNÍ TERAPII NÁSLEDOVANÉ MONOTERAPIÍ DURVALUMABU V ADJUVANTNÍ LÉČBĚ U PACIENTŮ S KARCINOMEM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE INVADUJÍCÍM SVALOVINU (NIAGARA)MUDr. Jana Katolická, Ph.D.Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, pavlina.prosecka@fnusa.cz
Onkologicko-chirurgické odděleníZhoubný novotvar močovodu (ureteru)RANDOMIZOVANÉ, OTEVŘENÉ, KONTROLOVANÉ MULTICENTRICKÉ GLOBÁLNÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III HODNOTÍCÍ LÉČBU PRVNÍ LINIE DURVALUMABEM V KOMBINACI SE STANDARDNÍ CHEMOTERAPIÍ A LÉČBU DURVALUMABEM V KOMBINACI S TREMELIMUMABEM A STANDARDNÍ CHEMOTERAPIÍ OPROTI SAMOTNÉ STANDARDNÍ CHEMOTERAPII U PACIENTŮ S NERESEKABILNÍM LOKÁLNĚ POKROČILÝM NEBO METASTATICKÝM KARCINOMEM UROTELUMUDr. Jana Katolická, Ph.D.Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, pavlina.prosecka@fnusa.cz
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krkuPercepční ztráta sluchu jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straněDVOUDÍLNÁ, RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE S PARALELNÍMI SKUPINAMI ZKOUMAJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU SENS-401 U PACIENTŮ SE ZÁVAŽNOU NEBO TĚŽKOU NÁHLOU SENZORINEURÁLNÍ ZTRÁTOU SLUCHUProf. MUDr. Rom Kostřica, CSc.prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., tel: 606 353 659, rom. kostrica@fnusa.cz
I. neurologická klinikaAlzheimerova nemocMULTICENTRICKÁ, RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE FÁZE 3 S PARALELNÍM USPOŘÁDÁNÍM, HODNOTÍCÍ ÚČINNOST, BEZPEČNOST A SNÁŠENLIVOST PŘÍPRAVKU AVP-786 (DEUDEXTROMETORFAN-HYDROBROMID [D6-DM]/CHINIDIN-SULFÁT [Q]) V LÉČBĚ AGITOVANOSTI U PACIENTŮ S DEMENCÍ ALZHEIMEROVA TYPUMUDr. Kateřina SheardováPhDr. Daria Hudspeth, tel: 543 184 086, daria.hudspeth@fnusa.cz
II. interní klinikaCrohnova nemocMULTICENTRICKÁ RANDOMIZOVANÁ DVOJITĚ ZASLEPENÁ KLINICKÁ STUDIE FÁZE 3 KONTROLOVANÁ PLACEBEM HODNOTÍCÍ PERORÁLNĚ PODÁVANÝ OZANIMOD JAKO INDUKČNÍ TERAPII STŘEDNĚ ZÁVAŽNÉ AŽ ZÁVAŽNÉ CROHNOVY CHOROBYMUDr. Jan UlbrychBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz