Klinika
Diagnóza
Název studie
Hlavní zkoušející
Kontaktní osoba
I.neurologická klinikaAlzheimerova nemocA PHASE 2, SINGLE-ARM STUDY OF THE BIOMARKER EFFECTS OF ALZ-801 IN SUBJECTS WITH EARLY ALZHEIMER’S DISEASE WHO ARE CARRIERS OF THE ?4 VARIANT OF THE APOLIPOPROTEIN E GENE (APOE 4/4 OR APOE 4/3)MUDr. Kateřina Sheardová
Onkologicko-chirurgické odděleníOnemocnění prostatyRANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III S CÍLEM POSOUDIT ÚČINNOST A BEZPEČNOST KOMBINACE LÉČEBNÝCH PŘÍPRAVKŮ CAPIVASERTIBU A ABIRATERONU OPROTI PLACEBU A ABIRATERONU U PACIENTŮ S NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÝM METASTATICKÝM HORMONÁLNĚ SENZITIVNÍM KARCINOMEM PROSTATY (MHSPC) CHARAKTERIZOVANÝM ZTRÁTOU PROTEINU PTEN (CAPITELLO-281)MUDr. Jana Katolická, Ph.D.Bc. Pavlína Prosecká
II.interní klinikaSrdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komoryMULTICENTRICKÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ, RANDOMIZOVANÁ VYŘAZOVACÍ, PARALELNÍ STUDIE S PATIROMEREM PRO LÉČBU HYPERKALEMIE U PACIENTŮ LÉČENÝCH INHIBITOREM RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERON (RAASI) PRO LÉČBU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ (DIAMOND)MUDr. Robert Prosecký, MPHBc. Zuzana Hrdličková
I.neurologická klinikaRoztroušená sklerózaRANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ STUDIE FÁZE 3 HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU [XX SAR442168 XX] VE SROVNÁNÍ S PLACEBEM U PACIENTŮ S NERELABUJÍCÍ SEKUNDÁRNĚ PROGRESIVNÍ ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU (HERCULES)MUDr. Michal Dufek, Ph.D.Ilona Bučková
I. neurologická klinikaRoztroušená sklerózaRANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ STUDIE FÁZE 3 HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU [XX SAR442168 XX] VE SROVNÁNÍ S TERIFLUNOMIDEM (AUBAGIO®) U PACIENTŮ S RELABUJÍCÍMI FORMAMI ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY (GEMINI 2)MUDr. Michal Dufek, Ph.D.Bc. Ilona Bučková, tel: 543 182 673, ilona.buckova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaRoztroušená sklerózaRANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ STUDIE FÁZE 3 HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU SAR442168 VE SROVNÁNÍ S PLACEBEM U PACIENTŮ S PRIMÁRNĚ PROGRESIVNÍ ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU (PERSEUS)MUDr. Michal Dufek, Ph.D.Bc. Ilona Bučková, tel: 543 182 673, ilona.buckova@fnusa.cz
II. interní klinikaEsenciální (primární) hypertenzeDVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE FÁZE 3 HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU FIRIBASTAT (QGC001) UŽÍVANÉHO PERORÁLNĚ DVAKRÁT DENNĚ PO DOBU 12 TÝDNŮ SUBJEKTY S OBTÍŽNĚ LÉČITELNOU / REZISTENTNÍ HYPERTENZÍProf. MUDr. Miroslav Souček, CSc.prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc, tel: 543 182 252, miroslav.soucek@fnusa.cz
I. neurologická klinikaKomplikovaná migrénaA PHASE 4, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND,PLACEBO-CONTROLLED, PARALLEL-GROUP STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF ERENUMAB IN ADULTS WITH CHRONIC MIGRAINE AND MEDICATION OVERUSE HEADACHEMUDr. Pavel Řehulka, Ph.D.Lucia Poláčková, tel: 604 755 084, lucia.polackova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaKomplikovaná migrénaINTERVENČNÍ, RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE S PARALELNÍMI SKUPINAMI A S PRODLOUŽENÝM OBDOBÍM ZA ÚČELEM VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI EPTINEZUMABU PRO PREVENCI MIGRÉNY U PACIENTŮ, U NICHŽ BYLA PŘEDCHOZÍ PREVENTIVNÍ LÉČBA NEÚSPĚŠNÁMUDr. Pavel Řehulka, Ph.D.Lucia Poláčková, tel: 604 755 084, lucia.polackova@fnusa.cz
I. interní - kardioangiologická klinikaAkutní ischemická choroba srdečníMULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ-ZASLEPENÉ, 90TI DENNÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ SUPERIORITY K POSOUZENÍ KLINICKÉHO PŘÍNOSU, BEZPEČNOSTI A SNÁŠENLIVOSTI EMPAGLIFLOZINU 10 MG UŽÍVANÉHO ORÁLNĚ JEDNOU DENNĚ V POROVNÁNÍ S PLACEBEM U PACIENTŮ HOSPITALIZOVANÝCH PRO AKUTNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ (DE NOVO SRDEČNÍ SELHÁNÍ NEBO DEKOMPENZACE CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ), U KTERÝCH BYLO DOSAŽENO STABILIZACE (EMPULSE)Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.Bc. Eva Bendová, tel: 734 360 631, eva.bendova@fnusa.cz
I. interní - kardioangiologická klinikaAkutní infarkt myokarduMULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, S PARALELNÍM USPOŘÁDÁNÍM, DVOJITĚ ZASLEPENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE II K VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI VHODNÉ DÁVKY HODNOCENÉHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU BAY 2433334 U PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU S ČÍSLEM 20603MUDr. Martin NovákMUDr. Martin Novák, tel: 543 183 481, martin.novak@fnusa.cz
II. interní klinikaRevmatická artritida24TÝDENNÍ, MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU GSK3196165 V POROVNÁNÍ S PLACEBEM A SARILUMABEM V KOMBINACI S KONVENČNÍMI SYNTETICKÝMI CHOROBU MODIFIKUJÍCÍMI ANTIREVMATICKÝMI LÉKY (DMARD) U PACIENTŮ SE STŘEDNÍ AŽ VYSOKOU AKTIVITOU REVMATOIDNÍ ARTRITIDY, KTEŘÍ VYKAZUJÍ NEDOSTATEČNOU ODPOVĚĎ NA BIOLOGICKÉ DMARD A/NEBO INHIBITORY JANUSOVÝCH KINÁZMUDr. Radoslav RomanBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
Onkologicko-chirurgické odděleníZhoubný novotvar předstojné žlázy - prostatyRANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ STUDIE FÁZE 3 NIVOLUMABU NEBO PLACEBA V KOMBINACI S DOCETAXELEM U MUŽŮ S METASTATICKÝM, KASTRAČNĚ-REZISTENTNÍM KARCINOMEM PROSTATYMUDr. Jana Katolická, Ph.D.Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, pavlina.prosecka@fnusa.cz
I. neurologická klinikaCévní mozková příhoda (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarktMULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PARALELNĚ USPOŘÁDANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 2 KE STANOVENÍ DÁVKY, ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU BAY 2433334 U PACIENTŮ PO AKUTNÍ NEKARDIOEMBOLICKÉ ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚprof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.Alexandra Brabcová, Dis., tel: 543 184 089, alexandra.brabcova@fnusa.cz
Anesteziologicko-resuscitační klinikaPneumonieREADY 1: RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, AKTIVNĚ A PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 POSUZUJÍCÍ POUŽITÍ PŘÍPRAVKU CUSA-081 U DYSFUNKČNÍCH CENTRÁLNÍCH ŽILNÍCH VSTUPŮ (CVAD)prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, pavlina.prosecka@fnusa.cz
Onkologicko-chirurgické odděleníZhoubný novotvar močového měchýřeOTEVŘENÁ, MULTIKOHORTOVÁ STUDIE DERAZANTINIBU A ATEZOLIZUMABU FÁZE 1B/2 U PACIENTŮ S UROTELIÁLNÍM KARCINOMEM EXPRIMUJÍCÍM AKTIVUJÍCÍ MOLEKULÁRNÍ ABERACE FGFR (FIDES-02)MUDr. Jana Katolická, Ph.D.Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, pavlina.prosecka@fnusa.cz
II. interní klinikaDiabetes mellitus 2. typu s ketoacidózouSTUDIE SEMAGLUTIDU ZAMĚŘENÁ NA SRDEČNÍ ONEMOCNĚNÍ U PACIENTŮ S DIABETEM 2.TYPU (SOUL)MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., tel: 543 182 280, jindrich.olsovsky@fnusa.cz
I. interní - kardioangiologická klinikaKardiomyopatieAPOLLO-B: RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PATISIRANU U PACIENTŮ S TRANSTHYRETINOVOU AMYLOIDÓZOU A KARDIOMYOPATIÍ (ATTR AMYLOIDÓZA S KARDIOMYOPATIÍ)Doc. MUDr. Jan Krejčí, PhD.Bc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
Onkologicko-chirurgické odděleníZhoubný novotvar boční stěny močového měchýřeRANDOMIZOVANÉ, NEZASLEPENÉ, MULTICENTRICKÉ GLOBÁLNÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III, JEHOŽ CÍLEM JE STANOVIT ÚČINNOST A BEZPEČNOST DURVALUMABU PODÁVANÉHO S KOMBINOVANOU LÉČBOU GEMCITABINEM+CISPLATINOU V NEOADJUVANTNÍ TERAPII NÁSLEDOVANÉ MONOTERAPIÍ DURVALUMABU V ADJUVANTNÍ LÉČBĚ U PACIENTŮ S KARCINOMEM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE INVADUJÍCÍM SVALOVINU (NIAGARA)MUDr. Jana Katolická, Ph.D.Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, pavlina.prosecka@fnusa.cz
Onkologicko-chirurgické odděleníZhoubný novotvar močovodu (ureteru)RANDOMIZOVANÉ, OTEVŘENÉ, KONTROLOVANÉ MULTICENTRICKÉ GLOBÁLNÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III HODNOTÍCÍ LÉČBU PRVNÍ LINIE DURVALUMABEM V KOMBINACI SE STANDARDNÍ CHEMOTERAPIÍ A LÉČBU DURVALUMABEM V KOMBINACI S TREMELIMUMABEM A STANDARDNÍ CHEMOTERAPIÍ OPROTI SAMOTNÉ STANDARDNÍ CHEMOTERAPII U PACIENTŮ S NERESEKABILNÍM LOKÁLNĚ POKROČILÝM NEBO METASTATICKÝM KARCINOMEM UROTELUMUDr. Jana Katolická, Ph.D.Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, pavlina.prosecka@fnusa.cz
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krkuPercepční ztráta sluchu jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straněDVOUDÍLNÁ, RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE S PARALELNÍMI SKUPINAMI ZKOUMAJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU SENS-401 U PACIENTŮ SE ZÁVAŽNOU NEBO TĚŽKOU NÁHLOU SENZORINEURÁLNÍ ZTRÁTOU SLUCHUProf. MUDr. Rom Kostřica, CSc.prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., tel: 606 353 659, rom. kostrica@fnusa.cz
I. neurologická klinikaMozkový infarktRANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE·3 S·PARALELNÍMI SKUPINAMI, HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST INTRAVENÓZNĚ PODÁVANÉHO PŘÍPRAVKU BIIB093 (GLIBENKLAMID) U·ZÁVAŽNÉHO CEREBRÁLNÍHO EDÉMU PO ROZSÁHLÉM HEMISFERÁLNÍM INFARKTUprof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.Alexandra Brabcová, Dis., tel: 543 184 089, alexandra.brabcova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaMozkový infarktCOLCHICINE FOR PREVENTION OF VASCULAR INFLAMMATION IN NON-CARDIOEMBOLIC STROKE – A RANDOMISED CLINICAL TRIAL OF LOW-DOSE COLCHICINE FOR SECONDARY PREVENTION AFTER STROKEprof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.Alexandra Brabcová, Dis., tel: 543 184 089, alexandra.brabcova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaAlzheimerova nemocMULTICENTRICKÁ, RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE FÁZE 3 S PARALELNÍM USPOŘÁDÁNÍM, HODNOTÍCÍ ÚČINNOST, BEZPEČNOST A SNÁŠENLIVOST PŘÍPRAVKU AVP-786 (DEUDEXTROMETORFAN-HYDROBROMID [D6-DM]/CHINIDIN-SULFÁT [Q]) V LÉČBĚ AGITOVANOSTI U PACIENTŮ S DEMENCÍ ALZHEIMEROVA TYPU.MUDr. Kateřina SheardováPhDr. Daria Hudspeth, tel: 543 184 086, daria.hudspeth@fnusa.cz
II. interní klinikaCrohnova nemocMULTICENTRICKÁ RANDOMIZOVANÁ DVOJITĚ ZASLEPENÁ KLINICKÁ STUDIE FÁZE 3 KONTROLOVANÁ PLACEBEM HODNOTÍCÍ PERORÁLNĚ PODÁVANÝ OZANIMOD JAKO INDUKČNÍ TERAPII STŘEDNĚ ZÁVAŽNÉ AŽ ZÁVAŽNÉ CROHNOVY CHOROBYMUDr. Jan UlbrychBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaDědičná a idiopatická neuropatiePLACEBEM KONTROLOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ RANDOMIZOVANÉ VYŘAZOVACÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 2 S ROZŠÍŘENÝM ZAŘAZOVÁNÍM SUBJEKTŮ, POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU BIIB074 PŘI LÉČBĚ BOLESTI U SUBJEKTŮ S POTVRZENOU NEUROPATIÍ TENKÝCH VLÁKEN, KTERÁ JE IDIOPATICKÁ NEBO JE SPOJENA S DIABETES MELLITUSMUDr. Eduard Minks, Ph.D.Lucia Poláčková, tel: 604 755 084, lucia.polackova@fnusa.cz
II. interní klinikaCrohnova nemocRANDOMIZOVANÉ DVOJITĚ ZASLEPENÉ PLACEBEM KONTROLOVANÉ MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST ETROLIZUMABU JAKO INDUKČNÍ A UDRŽOVACÍ LÉČBY U PACIENTŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKOU AŽ TĚŽKOU AKTIVNÍ CROHNOVOU CHOROBOUMUDr. Jan UlbrychBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz