Pokud se po cévní mozkové příhodě (CMP) potýkáte s řečovými a komunikačními obtížemi, provede specialista našeho logopedického oddělení (klinický logoped) diagnostiku a následně nastaví terapii, která Vám pomůže tyto nedostatky překonat.

Zabýváme se odstraněním následujících poruch:

• vyslovování (artikulace),
• poznávací funkce,
• paměť,
• řečové funkce,
• produkce řeči (plynulost a srozumitelnost řeči),
• porozumění řeči,
• schopnost čtení, psaní a počítání (tzv. symbolické funkce).

Často se setkáváme s afázií – poruchou již normálně vyvinuté řeči, která se projevuje potížemi s plynulostí řeči nebo s porozuměním její mluvené i psané formy. Dále se vyskytují obtíže s pojmenováním, opakováním, čtením, psaním a početními úkony. Zmírnění, či odstranění této poruchy vyžaduje systematickou a dlouhodobou péči, která se však s Vaší trpělivostí a za podpory odborníků dá zvládnout!

JAK PROBÍHÁ LOGOPEDICKÁ TERAPIE?
Na klinice se setkáváme především s pacienty v akutní fázi onemocnění. Nejdůležitější je pro nás správná diagnostika a citlivý přístup k nemocnému a k jeho nejbližším. Základem léčby dospělých pacientů s afázií je komunikace.

Po úvodním rozhovoru Vám logoped naplánuje vhodný terapeutický postup s ohledem na Váš zdravotní stav a jeho vývoj, který se v průběhu hospitalizace často mění. V terapii cíleně vycházíme z Vašeho profesního zaměření, koníčků a plánů do budoucna, které nám poskytnou příjemná a motivující témata pro komunikační terapii. Často také užíváme tzv. narativní techniku, tedy sestavení příběhu na klíč, kdy pacienta během procedury vtáhneme do role mluvčího nebo jen naslouchajícího. Po celou dobu terapie Vás klinický logoped provází s empatií a kreativitou k možnému uzdravení.

Nezbytná je také úzká spolupráce logopeda s rodinou. Logoped a lékař poskytnou příbuzným informace o tom, jakému chování se vyvarovat a jak naopak s pacientem efektivně komunikovat.

Platí několik jednoduchých pravidel komunikace:

umožnit pacientovi dostatek času na odpověď, klást pouze jednu otázku,komunikovat
v krátkých větách a volit vždy spíše konkrétní než abstraktní pojmy,postupovat
metodou postupných kroků,nezesilovat a nezvyšovat hlas,podpořit slovní informaci i písemně.
Motto:
„Komunikujme a chovejme se navzájem tak, aby se v našem životě dobře cítili i jiní!“

SHRNUTÍ KAPITOLY
Logopedická péče zajišťuje diagnostiku a terapii poruch řeči pacientům, kteří se po cévní mozkové příhodě potýkají s narušenou komunikační schopností. Důležitá je empatická a systematická spolupráce jak s pacientem, tak s jeho rodinou, která pokračuje i po propuštění do domácí, či jiné péče.

UŽITEČNÉ ODKAZY
Soukromá klinika LOGO s.r.o.:
http://www.moje-klinika.cz/logopedie

poskytování logopedické péče a rehabilitace
Občanské sdružení LOGO: http://www.oslogo.cz/

centrum denních služeb pro terapii afatiků, domácí rehabilitace
Klub Afázie: http://www.klubafasie.com/

podpora osob s afázií, organizace skupinových setkání
LOGOS-RP:
http://www.logos-rp.cz/pomucky-a-publikace/