Záleží nám na Vaší spokojenosti s kvalitou námi poskytované zdravotní péče.
Pokud jste s poskytnutou zdravotní péčí ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně byli spokojeni a chcete vyjádřit své poděkování, nebo naopak jste z jakéhokoli důvodu spokojeni nebyli, budeme rádi, když nám zašlete svá sdělení či náměty a připomínky, které jsou pro nás inspirací ke stálému zlepšování našich služeb.

Vaše náměty, připomínky a poděkování nám můžete sdělit:
– elektronickou poštou na adresu info@fnusa.cz
– dopisem zaslaným na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 602 00 Brno
– do dotazníků přímo na lůžkových a ambulantních odděleních naší nemocnice, které vložíte do označených schránek
V případě Vaší nespokojenosti s poskytnutou zdravotní péčí ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně jste taktéž oprávněni podat oficiální stížnost.

Stížnosti dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách

Kam stížnost podat?
Stížnost se podává přímo Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně postupem níže uvedeným. Se svou stížností na poskytování zdravotní péče se můžete též obrátit na Českou lékařskou komoru, Okresní sdružení lékařů Brno-město, Příkop 4, 602 00 Brno nebo v případě stomatologické péče na Českou stomatologickou komoru, Oblastní stomatologická komora Brno-město, Křenová 35, 602 00 Brno.

Kdo může stížnost podat?
Dle zákona č. 372/2011 Sb. může být stěžovatelem:
– pacient
– zákonný zástupce pacienta
– osoba blízká v případě, že pacient nemůže stížnost podat s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud pacient zemřel
– osoba zmocněná pacientem

Týká-li se stížnost poskytování zdravotních služeb, pak osoby jiné než pacient musí prokázat, že se jedná o osobu blízkou a pacient současně nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav stížnost podat nebo že pacient zemřel. Informace o zdravotním stavu pacienta se nedokládá, je-li pacient aktuálně hospitalizován ve FNUSA, případně ze zdravotnické dokumentace FNUSA je zdravotní stav pacienta zřejmý. Úmrtí pacienta se neprokazuje, zemřel-li ve FNUSA, případně byla-li ve FNUSA provedena pitva. Osoba zmocněná předloží písemnou plnou moc od pacienta k podání stížnosti, podpis pacienta nemusí být úředně ověřený. Není-li však podpis na zmocnění ověřen, zasílá se zpráva o vyřízení stížnosti z důvodu ochrany citlivých osobních údajů přímo pacientovi, nikoli osobě zmocněné! Osobě zmocněné bez ověřeného podpisu pacienta nepřísluší ani právo na nahlížení do stížnostního spisu.

Jakou formou a kde lze stížnost podat?

Ústně lze stížnost podat
– ústní stížnosti přijímá vedoucí pracoviště, kterého se stížnost týká, jeho zástupce nebo jiný pracovník, který je v danou chvíli na pracovišti funkčně nejvýše postavený. Ostatní zaměstnanci jsou povinni stěžovatele slušně odkázat na některého z výše uvedených pracovníků. Stěžovatel může být vyzván k prokázání totožnosti občanským průkazem.
– stížnost lze rovněž podat osobně i telefonicky (tel. +420 543 183 288) na Odboru právních věcí a to v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00

Písemně lze stížnost podat
– dopisem podepsaným stěžovatelem a doručeným na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Odbor právních věcí, Pekařská 53, 602 00 Brno
– elektronickou poštou s elektronickým podpisem na adresu stiznosti@fnusa.cz

Co by měla obsahovat písemně podaná stížnost?
Abychom mohli zajistit účinné prošetření stížnosti, měla by písemně podaná stížnost obsahovat minimálně tyto údaje:
vylíčení podstatných skutkových okolností, které jsou podnětem ke stížnosti, včetně uvedení jmen osob nebo názvů pracovišť, kterých se stížnost týká
jméno a příjmení stěžovatele
bydliště nebo doručovací adresa stěžovatele, případně jiný kontakt na stěžovatele (telefon, fax, elektronická adresa)
podpis stěžovatele

Jaký je další postup a lhůty při vyřizování stížnosti?
Prošetřujeme všechny podané stížnosti, avšak stížnosti, které nebudou obsahovat jméno a příjmení stěžovatele nebo bydliště, doručovací adresu, případně jiný kontakt na stěžovatele, budou vyřizovány jako anonymní, tj. budou prošetřovány pouze pokud jejich obsahem budou konkrétní údaje o protiprávním jednání či protiprávním stavu.
Ústně podanou stížnost, kterou lze prošetřit a vyřídit ihned, vyřizuje vedoucí pracoviště, kterého se stížnost týká. Není-li přítomen, pak jeho zástupce nebo jiný vedoucí zaměstnanec na daném pracovišti. Pokud je stížnost vyhodnocena jako nedůvodná, je nutno stěžovatele informovat o možnosti podat stížnost na Odbor právních věcí, případně přímo Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne doručení stížnosti. Lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty musí pověřený pracovník OPV stěžovatele včas informovat.
Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, je stěžovateli navrženo ústní projednání stížnosti včetně možného termínu.
Obdobně se postupuje při šetření ústní stížnosti, která nebyla vyřízena ihned při jejím podání.
K podané stížnosti (s výjimkou okamžitého vyřízení ústní stížnosti) musí být stěžovateli poskytnuta písemná odpověď ve stanovené lhůtě, která obsahuje stručné shrnutí stížnosti, popis a výsledek jejího prošetření, informaci o přijatých nápravných opatřeních, resp. konstatování nedůvodnosti stížnosti. V případě nesouhlasu s vyřízením stížnosti je možno podat stížnost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Opakování stížnosti
Pokud stěžovatel opakuje stížnost, která již byla řádně prošetřena a vyřízena, aniž by uváděl nové relevantní informace, obdrží odpověď s odkazem na závěry předchozího šetření stížnosti. Další opakované podání stěžovatele již lze ponechat bez odpovědi.