Vedoucí sestra operačních sálů: Mgr. Dana Reinisch
Zástupce: Denisa Kliková

I. operační sál – tel. +420 543 182 340
II. operační sál – tel. +420 543 182 341
Operační sál A, B, C – tel. +420 543 182 371
Centrální sterilizace
Staniční sestra: Hana Šumanová, DiS., tel. +420 543 182 370

Hepato-pankreato-biliární chirurgie
Náplní hepato-pankreato-biliární chirurgie je chirurgická léčba onemocnění jater, slinivky břišní, žlučníku a žlučových cest.
Provádíme diagnostiku těchto onemocnění a spolupracujeme s gastroenterology, radiology a onkology.
Léčíme primární i sekundární zhoubné nádory jater, nádory žlučových cest a žlučníku, nenádorové zúžení žlučových cest, akutní i chronické záněty slinivky břišní, nezhoubné nádory i rakovinu slinivky břišní. Pravidelně jedenkrát týdně pořádáme mezioborový seminář, kde společně řešíme komplikované případy. Sledování pacientů v pooperačním období probíhá na ambulanci naší kliniky.  

Traumatologie
I. chirurgická klinika FNUSA je dlouhodobým poskytovatelem specializované traumatologické péče vyššího stupně s komplexním multioborovým zázemím a zajištěnou návazností intenzivní i rehabilitační péče. Péče o pacienty s úrazy je zde poskytována 24 hodin denně. Každý pracovní den od 7:00 do 15:00 je v provozu specializovaná traumatologická ambulance, která se stará o veškeré úrazové stavy včetně sledování již léčených pacientů. Mimo tuto dobu je péče zajišťována v rámci chirurgické služby. Spektrum poskytované péče zahrnuje kompletní končetinovou traumatologii, zlomeniny pánve a artroskopie.

Virtuální chirurgie, simulace
Simulací se rozumí napodobení nějaké skutečné věci, stavu nebo procesu, jejíž výhodou je možnost neustálého opakování a procvičování na stejné úrovni. Nácvik jednotlivých operačních postupů byl do nedávna možný pouze na zvířecím modelu nebo kadaveru. Se zavedením sofistikovanějších simulátorů se otevřely zcela nové možnosti edukace.
V roce 2013 byl zahájen na I. chirurgické klinice FNUSA a LF MU provoz I. simulačního centra virtuální chirurgie v České republice. Jedná se o unikátní centrum sloužící k výuce, jak studentů lékařské fakulty, tak mladých chirurgů.
V centru jsou zejména k dispozici dva simulátory firmy Simbionix LAP Mentor s haptickým systémem a dva klasické boxové simulátory, pomocí nichž lze navodit prostředí obdobné skutečné laparoskopické (miniinvazivní) operativě, při nichž si je mladý chirurg schopen osvojit základní principy operativy, aniž by jakýmkoliv způsobem ohrožoval pacienta. Bezpečnost pacienta musí být na prvním místě.

Pro chirurgy jsou nabízeny dva typy dvoudenních kurzů, a to pro začátečníky a pro pokročilé. Podobnější informace o centru jsou k dispozici na: http://www.virtualnichirurgie.cz/

Hrudní chirurgie
V rámci programu hrudní chirurgie poskytuje I. chirurgická klinika  komplexní spektrum chirurgické péče při řešení onemocnění plic, dýchacích cest, nemocí pohrudniční dutiny, nemocí mezihrudí, hrudní stěny, jícnu. Pracoviště nabízí jak možnost chirurgické diagnostiky, tak předně chirurgické léčby. Na klinice pracují tři lékaři s nástavbovou atestací z hrudní chirurgie a dále tři lékaři v předatestační přípravě. Klinika organizuje multioborový indikační seminář, vždy každou středu od 14:00 v zasedací místnosti kliniky II. patro. Každý všední den je od 10:00 v provozu ambulantní hrudní poradna. Pracovníci kliniky aktivně participují na multioborové indikační komisi organizované I. ortopedickou klinikou FNUSA a Klinkou nemocí plicních a TBC FN Brno. Pracoviště je vybaveno moderním technologickým zázemím umožňujícím provádět v plném rozsahu operační výkony i tzv. miniinvazivní technikou (torakoskopickým a laparoskopickým přístupem). V rámci diagnostiky patologickým procesů mezihrudí disponuje speciální vyšetřovací aparaturou, videomediastinoskopem. Dominantní skupinou řešených diagnóz jsou nádorová onemocnění a zánětlivé procesy. Pracoviště ošetřuje i úrazová postižení. Do výčtu řešených patologických stavu patří např. i léčba zvýšené potivosti rukou tzv. hyperhidrosa, léčba bráničních kýl, funkčních poruch jícnu, léčba pneumothoraxu, atd. Lékaři centra jsou aktivní v přednáškové a publikační činnosti. Centrum poskytuje fundované pre i postgraduální vzdělávání.

Centrum chirurgie pánevního dna
V indikacích se jedná o maligní a benigní onemocnění. Z maligních nemocí převládá problematika kolorektálního karcinomu a zejména oblasti karcinomu rekta. Důležitá zde je kooperace s dalšími obory při řešení této závažné problematiky (onkologie, KZM, gastroenterologie, patologická anatomie). Výsledky  byly zpracovány prioritními pracovišti ve 2 grantových projektech IGA. Z benigních onemocnění je to již tradiční problematika dysfunkce pánevního dna s propracovaným algoritmem diagnostiky a léčby, rovněž v koordinaci se spolupracujícími obory (interní gastroenterologická klinika, KZM, rehabilitace).

Vědeckovýzkumná činnost – jedná se především o účast (jako řešitelé a spoluřešitelé) ve 2 projektech IGA zaměřených na sentinelovou uzlinu u kolorektálního karcinomu a vytvoření databáze s hodnocením kvality totální mesorektální excise u karcinomu rekta. Publikace a přednášky byly zaměřeny  na problematiku kolorektálního karcinomu a dysfunkce pánevního dna.

Pedagogická činnost – krom běžné výuky mediků III.-VI. ročníku se jedná zejména o rozvoj simulačního centra s augmentací možností postgraduálních kurzů laparoskopické resekce trávícího traktu.

Vzdělávání – ukončení doktorandské práce se zaměřením na problematiku divertikulární choroby.

Workshop – z hlediska postgraduálního vzdělávání již tradiční kurz laparoskopické resekce střeva nyní již ve spojení s 3 D technikou, která je v rámci kolorektálního programu preferenčně využívána v návaznosti na předchozí zkušenosti s da Vinci robotickým systémem. Stran praktické postgraduální výuky rovněž „Kurz chirurgické sutury“ pro postgraduální výuku, jehož součástí byla i resekce trávícího traktu.

Spolupráce– Mayo Clinic, Cleveland Clinic Ohio, CRU Dijon,

Ambulantní činnost – péče o pacienty je zajištěna formou koloproktologických ambulancí 4 dny v týdnů .Vzhledem k zaměření programu se jedná o pacienty s celé ČR.

Mammární chirurgie
I. chirurgická klinika provádí operace prsní žlázy u benigních afekcí u žen i mužů po předchozí bioptické verifikaci. Dlouhodobě spolupracuje  s mammologickým pracovištěm MUDr. Duroně na poliklinice Viniční a diagnostickým centrem FEMMA,  s. r. o.,  pod vedením MUDr. Říčkové tamtéž.

Chirurgie štítné žlázy
Mezi nosné programy  I. chirurgické kliniky je právem počítána chirurgie štítné žlázy a příštitných tělísek. Vzhledem k tomu, že se jedné o velmi specializované výkony s možností poškození vratného nervu patří chirurgie štítné žlázy do rukou zkušeného chirurga.Touto problematikou se na našem pracoviště zabývají celkem čtyři lékaři. V průběhu operace i po vyjmutí laloku štítné žlázy je prováděna neurostimulace rekurentu z důvodu prevence jeho peroperačního poranění. V posledních letech se jedná o metodu zaváděnou ve světě jako standardní postup. V průběhu posledních let se počty odoperovaných pacientů pohybují 90-130 pacientů za rok. Procento komplikací poškození vratného nervu jsou na našem pracovišti minimální.

Kýly
Operativa   hernií – kýl –  je  jedním ze základních  a nejčastěji prováděných   operačních výkonů    na I. chirurgické klinice FNUSA od počátku  její existence.
V současnosti jsou řešeny    kýly      dle nejnovějších   trendů   s použitím síťky či  bez ní , miniinvazivně laparoskopicky či otevřeně   laparotomicky –   o použití příslušné  metody rozhoduje  lékař   po    vzájemné domluvě s pacientem  dle   rozsahu a umístění   herniace a  dle  zdravotního stavu  pacienta. Nejčastěji řešené jsou zevní kýly pupeční, tříselné,  ventrální   v oblasti   střední čáry    přední  břišní stěny nad  a pod pupkem  . Individuálně řešíme i   recidivující hernie , tyto především v oblasti   jizev po rozsáhlejších    operačních výkonech ve spolupráci s Klinikou  plastické a estetické chirurgie FNUSA, kde potom  nutná také konzultace a  často speciální předoperační příprava. K operaci  běžných primárních kýl  ( tříselná, pupeční)se lze objednat kterýkoli pracovní den  v pracovní době, na tuto problematiku není vyhrazena speciální poradna. Vzácnější vnitřní kýly ( brániční, pánevní) potom ve specializovaných poradnách hrudních případně koloproktologických, do kterých je nutno se telefonicky objednat.

Ambulance hojení ran
Ambulance hojení ran je opakovaným nositelem Certifikátu Garance kvality komplexní péče o klienty s chronickými  a komplikovanými ránami vydaný výborem České společnosti pro léčbu rány. K hojení ran používá všechny moderní dostupné prostředky.

Operace varixů DKK
Žilní hypertenze vede k rozšíření a poškození žilní stěny, což způsobuje nedostatečnou funkcí žilních chlopní a vede k žilnímu refluxu. Na tuto změnu směru krevního proudu často navazuje rozvoj varixů. Základním principem léčby primární varikozity na dolních končetinách je přerušení všech insuficientních komunikací mezi hlubokým a povrchovým žilním systémem. Rostoucí nároky na léčebný a kosmetický efekt po operaci varikozity dolních končetin nás přivedly k využití miniinvazivních metod k léčbě refluxu VSM i VSP i jednotlivých varikózních větví a perforujících žil. Na klinice jsou pacienti léčeni dle individuálních potřeb každého z nich.

Časopisecká publikační činnost 2017:

1, Benej M, Čapov I, Skříčková J, Hejduk K, Peštál A, Wechsler J, Čoupková H, Hytych V. Association of the postoperative white blood cells (WBC) count in peripheral blood after radical surgical treatment of left upper lobe non-small cell lung cancer (NSCLC) with overall survival – single center results. Bratislavské Lekárske Listy. 2017;118 (5):299-301. doi: 10.4149/BLL_2017_073. ImpactFactor: 0.667

2, Benej M, Zambo I, Bílek O, Čapov I. Soft tissue metastasis of mediastinal non-function in paraganglioma with unusual TTF-1 expression, Polish Journal of pathology – přijato redakcí  k publikaci dne 10. 7. 2017, ImpactFactor: 0.990

3, Benej M, Čapov I, Reška M, Veverková L, Peštál A, Páral M, Habr J, Glombová K.

Initial experience with using uniportal VATS (SITS) to treat the implications of thoracic trauma in the 1st Department of Surgery of the Faculty of Medicine at Masaryk University and St. Annes Teaching Hospital in Brno. Rozhledy v chirurgii. 2017;96(11):478-481.

4, Reška M, Čapov I, Peštál A, Konečný J, Chovanec Z, Prudius V, Benej M, Páral M, Veverková L. Our experience with chest wall stabilization. Rozhledy v chirurgii. 2017;96(11):469-474.

5, Čapov I, Peštál A, Reška M, Chovanec Z, Konečný J, Vlček P, Benej M, Páral M, Veverková L, Prudius V. Assessment of thoracic trauma at the 1st Department of Surgery in Brno (1 January 2011 – 31 December 2015). Rozhledy v chirurgii. 2017;96(12):504-509.

6, Bílek O, Rathouzská Š, Mrkvicová M, Benej M, Horký O, Fabian P, Zdražilová Dubská L. Genetické alterace u nemalobuněčného karcinomu plic – cíl protinádorové léčby a dosavadní zkušenosti s detekcíKlinická onkologie. 2017, roč.30, Suppl. 1 (XLI.Brněnské onkologické dny a XXXI.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky a Laboratorní diagnostika v onkologii 2017), S103-S104. ISSN: 0862-495X; 1802-5307.

7, Bílek O, Rathouzská Š, Mrkvicová M, Benej M, Horký O, Fabian P, Zdražilová Dubská L. Detection of HPV infection in non-small cell lung carcinoma – a retrospective study

Klinická onkologie. 2017, roč.30, Suppl. 1 (XLI. Brněnské onkologické dny a XXXI.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky a Laboratorní diagnostika v onkologii 2017), S103-S104. ISSN: 0862-495X; 1802-5307

8, Myxoidní liposarkom v břišní dutině-kasuistika.Rozhl. Chir., 2017, roč. 96, č. 12, s. 514-516 (spoluautor T.Vystrčilová)

9, Small intestine endometriosis as rare cause of intestinal obstruction – Hasara R, Vlček P, Čapov I, Veverková L, Konečný J
Casopis:  European Journal of Trauma and Emergency Surgery
Official Publication of the European Society for Trauma and Emergency Surgery

ISSN: 1863-9933 (print version)
ISSN: 1863-9941 (electronic version)

10, Neovascularization after ischemic conditioning of the stomach and the influence of follow-up neoadjuvant chemotherapy thereon. Prudius V.1, Procházka V.2, Pavlovský Z.3, Peštál A.1, Vlček P.1, Čapov I.1 Veverková L1. Reška M1.
Odeslán do časopisu: Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques (IMPACT FACTOR 0.493)
t.č. závěrem: I am pleased to inform you that your manuscript, entitled: Neovascularization after ischemic conditioning of the stomach and the influence of follow-up neoadjuvant chemotherapy thereon, might be accepted for publication in our journal, pending some minor changes suggested by reviewers (see below).

 Sborníky abstraktů a přednášková činnost 2017: 1

1, Benej M, Čapov I, Reška M, Veverková L, Peštál A, Chovanec Z, Páral M. Uniportal VATS v diagnostice a terapii onemocnění plic a mezihrudí – naše iniciální zkušenosti, Sborník abstrakt, XX. Kongres SPFS a ČPFS, Štrbské Pleso, 14.-16.6. 2017

Časopisecká publikační činnost 2016:

1, Benej M., Čapov I., Peštál A., Wechsler J., Chovanec Z. , Páral M.. Retrospektivní analýza výsledků plicních metastazektomií měkkotkáňových sarkomů (STS) na I. chirurgické klinice LF MU a FNUSA v intervalu 24 měsíců. Ortopedie, Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 10, č. 1, s. 60-63. ISSN 1802-1727

2, Benejová A., Benej M., Skříčková J., Tomíšková M., Čapov I. . Hamanův syndrom. Kazuistiky v Alergologogii, Pneumologii a ORL, ročník 13, č. 3, Nakladatelství GEUM, 2016, ISSN 1802-0518

3, Benej M., Čapov I. Observační kohortní studie apikálních perivaskulárních pleurálních defektů (PPD) ve vztahu k lokalizaci subpleurálních bul a etiologii spontánního pneumotoraxu v dvoudimenzionálním (2D) a třídimenzionálním (3D) torakoskopickém zobrazení, Slovenská chirurgia, 2016; roč. 13(3-4): 62–64,  ISSN 1336-5975

4, Peštál A., Čapov I., Benej M.. Chirurgická diagnostika a léčba karcinomu plic. Onkologická revue, Praha: Current Media, 2016. ISSN 2464-7195.

5, Benej M., Čapov I., Peštál A., Chovanec Z., Čoupková H., Bílek O.. Aktuální indikace anatomických segmentektomii plic v onkochirurgii, Klinická Onkologie,2016, 29, (Supplementum 2), 2S101

  

Sborníky abstraktů a přednášková činnost 2016: 3

1, Benej M., Čapov I., Páral M. Anatomické plicní segmentektomie a jejich role v současné onkochirurgii, Sborník abstrakt, II. Beskdydské pneumologické dny, Soláň, 8. -9.4.2016

2, Benej M., Čapov I., Peštál A., Chovanec Z., Čoupková H., Bílek O.. Aktuální indikace anatomických segmentektomii plic v onkochirurgii, Klinická Onkologie,2016, 29, (Supplementum 2), 2S101

3, Benej M., Zambo I., Čapov I., Peroperační imunohistochemická diferenciace adenokarcinomů v plicních lézích pomocí TTF -1 a její význam pro „konvenční“ a VATS lobektomie, Sborník abstrakt. Bratislava:, 70. Chirurgický deň Kostlivého

Wechsler:
Jan Šváb a kol., Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích.
Jan Wechsler,I. chirurgická klinika v Brně, s. 148 – 154,
nakladatelství Karolinum, Praha 2016, ISBN 978- 80- 246- 3238- 4

Prudius:
Surg Radiol Anat. 2016 Sep 21. [Epub ahead of print]
Vascular anatomy of the stomach related to resection procedures strategy.
Prudius V1, Procházka V2, Pavlovský Z3, Prudius D4, Kala Z2.

Vlček:
1.Hemoroidy: možnosti a hranice konzervativní léčby
MUDr. Petr Vlček, Ph.D., MUDr. Jiří Korbička Ph.D., MUDr.Jan Cagaš, MUDr. Štěpán Chalupník, prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc., MUDr.Hana Nechutová, Ph D * a doc. MUDr. Lenka Veverková
Praktický lékař Acta medicinae 9/2016, str 46-49

2.Identifying patients at high risk of colonic diverticular haemorrhage
Z.Adamová, R.Slováček, J.Sankot, P.Vlček
Surg Chron 2016(2):68-71
(IF)

3. Nové možnosti v operační léčbě hemoroidů(abstrakt)
Vlček P., Cagaš J., Korbička J., Chalupník Š, Veverková L., Čapov I.
12. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE

doc. MUDr. Igor Penka, CSc., email: igor.penka@fnusa.cz
prof. MUDr. Ivan Čapov,CSc., e-mail: ivan.capov@fnusa.cz
MUDr. Michal Reška, Ph.D., e-mail: michal.reska@fnusa.cz
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D., e-mail: lenka.veverkova@fnusa.cz
prof. MUDr. Jan Wechsler CSc.
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc.
MUDr. Petr Vlček Ph.D.
MUDr. Jan Žák Ph.D.
MUDr. Adam Peštál Ph.D.
MUDr. Jan Konečný Ph.D.
MUDr. Luděk Hnízdil
MUDr. Michal Kašpar
MUDr. Zdeněk Chovanec Ph.D.
MUDr. Tomáš Musil
MUDr. Libor Urbánek
MUDr. Vadim Prudius
MUDr. Roman Hasara
MUDr. Alena Berková Ph.D.
MUDr. Jana Kudělková
MUDr. Tamara Vystrčilová
MUDr. Katarina Glombová
MUDr. Jakub Habr
MUDr. Martina Vomáčková
MUDr. Tomáš Hanzlík
MUDr. Ondřej Veškrna
MUDr. Ivana Procházková
MUDr. Filip Sasínek
MUDr. Filip Klabusay
MUDr. Laura Kvasnicová
MUDr. Petr Daňa
MUDr. Filip Knotek
MUDr. Veronika Procházková