II. chirurgická klinika vznikla v roce 1947 přeměnou chirurgického oddělení zemské nemocnice. Prvním přednostou se stal prof. MUDr. Bohdan Hejduk, který byl žákem primáře Bakeše a profesora Petřivalského. Rozvíjela se zde chirurgie břišní a hrudní.

V letech 1952 – 1967 byl přednostou kliniky prof. Jan Navrátil, DrSc., který zachytil světový trend rozvoje srdečních operací. Pod jeho vedením se klinika stala jedním z nejvýznamnějších kardiochirurgických pracovišť nejen v Československu, ale i střední a východní Evropě. V roce 1958 zde byla např. poprvé provedena první srdeční operace za použití mimotělního oběhu ve střední Evropě. V roce 1960 zde byla také poprvé použita parakorporální elektrostimulace při A-V blokádě a již v roce 1963 byla na klinice zahájena implantace kardiostimulátorů. Řadou experimentů na zvířatech a v úzké spolupráci s profesorem Vašků se klinika významnou měrou podílela na vývoji mechanické srdeční podpory a přispěla k rozvoji techniky srdečních transplantací.
Současně s kardiochirugiií se začíná na klinice rozvíjet také cévní rekonstrukční chirurgie. Implantaci prvních umělých cévních náhrad významně usnadnila spolupráce s Výzkumným ústavem pletařským v Brně zahájená v padesátých létech. Klinika se přímo podílela na vývoji umělých cévních protéz a tato spolupráce pokračuje dodnes.

Po odchodu profesora Navrátila do Vídně se přednostou stal doc. MUDr. Otto Bednář, CSc. V té době klinika zajišťovala všeobecnou chirurgickou péči a pokračoval zde rozvoj kardiochirurgie v celém rozsahu u dětí i dospělých. V roce 1969 navštívil II. chirurgickou kliniku jako první pracoviště v Československu profesor Christian Barnard – kardiochirurg, který uskutečnil první úspěšnou transplantaci srdce na světě.

Také pod vedením dalšího přednosty kliniky prof. MUDr. Vladimíra Kořístka, DrSc. (1970 – 1991) pokračuje rozvoj kardiochirurgie a dochází k akceleraci rozvoje cévní chirurgie a radiologické invazivní diagnostiky tepenných onemocnění. Na klinice byla uskutečněna řada nových operací v rámci Československa: jeden z prvních aortokoronárních bypassů, první kontrapulzace srdce, první resekce výdutě levé komory srdeční, první náhrady chlopní plícnice pomocí perikardu, operace vrozených srdečních vad. Profesor Kořístek cílevědomě pracoval na rozvoji kliniky a do historie české chirurgie se zapsal zejména první transplantací jater v Československu, střední a východní Evropě v roce 1983. V roce 1977 byl zahájen provoz kardiochirurgického centra II. chirurgické kliniky, které se později stalo samostatným Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH). Jména jeho minulého i současného ředitele – prof. MUDr. Jana Černého, CSc. a doc. MUDr. Petra Němce, CSc. jsou spjata s historií II. chirurgické kliniky.

V letech 1991 – 2006 byl přednostou II. chirurgické kliniky doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. Klinika v té době poskytuje komplexní všeobecnou chirurgickou péči a jedním ze stěžejních programů je nadále cévně rekonstrukční chirurgie. Zaměřuje se mimo jiné na hepatochirurgii a dociluje v té době největšího souboru pacientů v ČR s resekčním výkonem na játrech. V rámci kliniky vzniká endoskopické pracoviště, zaměřené na diagnostiku a léčbu akutních a chronických lézí horních etáží gastrointestinálního traktu a biliárního systému. Bylo založeno kýlní centrum. Klinika je součástí univerzitního onkologického centra.

V letech 2006 – 2009 byl přednostou kliniky doc. MUDr. Zdeněk Gregor, CSc., který se podílel např. na výzkumu zaměřeném na kryoprezervované cévní aloštěpy. Dlouhodobě také spolupracoval s Výzkumným ústavem pletařským na vývoji umělých cévních náhrad. V roce 2008 byla v rámci strategie dalšího rozvoje FN zahájena realizace již dříve připravované transformace kliniky. Nosným programem kliniky zůstává cévně rekonstrukční chirurgie a doplňkovým programem je endokrinochirurgie.

Současným přednostou II. chirurgické kliniky je od září 2009 prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. Jako jeden z prvních v ČR implantoval v roce 2000 pedální bypass a zásadně se zasloužil o zavedení metody v ČR. V roce 2007 provedl poprvé v ČR, střední a východní Evropě náhradu infikované aortální cévní protézy autologní femorální žilou a v roce 2008 poprvé v ČR řešil kritickou končetinovou ischémii metodou distální venózní arterializace.

Hlavním cílem transformované kliniky je další rozvoj cévně-rekonstrukční chirurgie v celém spektru jejích výkonů včetně robotické cévní chirurgie a hybridních výkonů a co nejužší spolupráce s angiology, intervenčními radiology, neurology a podology v komplexní péči o cévního pacienta.

II. chirurgická klinika je univerzitním pracovištěm, úzce specializovaným na problematiku cévních onemocnění. Hlavní náplní jsou cévně-chirurgické programy a ve spolupráci s intervenčními radiology a angiology klinika zajišťuje komplexní péči o cévní pacienty včetně 24 hodinové stálé služby pro akutní cévní příhody v rámci regionu i nadregionálně.

Při léčbě cévních onemocnění klinika dále spolupracuje s neurology, plastickými chirurgy, podology a dalšími. Počtem lékařů s cévně-chirurgickou atestací, počtem lůžek, ale především počtem cévních výkonů patří II. chirurgická klinika mezi největší angiochirurgická pracoviště v ČR. Kromě kompletního spektra angiochirurgických výkonů rozvíjí některé, v rámci ČR ojedinělé, programy. K takovým patří program „Robotická cévní chirurgie”, který umožňuje tepennou rekonstrukci v aorto-iliakální oblasti bez laparotomie. Soubor našich pacientů po robotické cévní operaci je druhý největší na světě. Dalším, v rámci ČR ojedinělým programem, je „Náhrada infikované aortální cévní protézy autologní femorální žilou”. Je zaměřen na řešení jedné z nejzávažnějších a nejobávanějších komplikací v cévní chirurgii a v současné době je naše klinika jediným pracovištěm v zemi, které tyto výkony provádí programově a školí v této operativě cévní chirurgy z jiných pracovišť. K vysoce specializovaným patří také program „Pedální bypass při záchraně kriticky ischemické končetiny”. Náš soubor pacientů s pedálním bypassem je největší v ČR a v této metodě jsme vyškolili řadu lékařů z jiných i zahraničních pracovišť. Zcela ojedinělý v rámci ČR je program „Distální venózní arterializace” pro záchranu amputací ohrožené končetiny v případě selhání nebo nemožnosti uplatnit jiné metody. K dalším programům patří „LeMaitre in-situ bypass s peroperační dopplerometrií” nebo program „Biosyntetická cévní protéza” u pacientů s gangrénou a absencí autologní žíly. V rámci péče o pacienty se syndromem diabetické nohy používáme moderní metody léčby chronických defektů a ran – vlhké krytí, V.A.C. systém, Maggot terapii. Také při léčbě chronické žilní insuficience využíváme moderní přístupy jako je laserová či radiofrekvenční ablace varixů.

Naše výsledky publikujeme v impaktovaných periodicích jakým je např. prestižní Journal of Vascular Surgery a prezentujeme na domácích i zahraničních kongresech pořádaných např. European Society for Vascular Surgery nebo International Union of Angiology. Jako akreditované pracoviště zajišťujeme pregraduální i postgraduální edukaci v oboru cévní chirurgie, jsme zapojeni do vědecko-výzkumné činnosti a podílíme se na řešení mezinárodních randomizovaných multicentrických studií. II. chirurgická klinika je součástí Komplexního kardiovaskulárního centra a Cerebrovaskulárního centra zřízených MZ ČR.

Přednosta:
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
tel. +420 543 182 431, fax +420 543 182 446
e-mail: robert.staffa@fnusa.cz

Zástupce přednosty pro LPP (dočasně pověřený):
MUDr. Zdeněk Kříž
tel. +420 543 182 435, +420 724 654 901
e-mail: zdenek.kriz@fnusa.cz

Zástupce přednosty kliniky pro školství:
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum: 
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

Odborní asistenti:
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

Asistenti:
MUDr. Luboš Kubíček

Ostatní lékaři:
MUDr. Róbert Bobák
MUDr. Jan Buček
MUDr. Martin Dvořák, Ph.D.
MUDr. Martin Ferkodič
MUDr. Radim Holub
MUDr. Monika Chudárková Trnová
MUDr. Zdeněk Konečný
MUDr. Miroslav Krejčí, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Kříž
MUDr. Kateřina Kuklová
MUDr. Dominik Maduda
MUDr. Hana Pluháčková
MUDr. Sabina Wasiková
MUDr. Václav Žižlavský

Klinický farmaceut:
PharmDr. Veronika Müller Závalová, Ph.D.

Vrchní sestra:
PaedDr. Mgr. Markéta Zapletalová, MBA

KLINIKA DISPONUJE 55 LŮŽKY, AMBULANTNÍM TRAKTEM A 3 OPERAČNÍMI SÁLY. SDÍLENĚ VYUŽÍVÁ HYBRIDNÍ SÁL.

Lůžkové oddělení č. 7 – JIP
Vedoucí lékař oddělení: MUDr. Zdeněk Konečný
Staniční sestra: Mgr. Alexandra Dvořáková, tel. +420 54318 2450

Lůžkové oddělení č. 9 – septická JIP a standard
Vedoucí lékař oddělení: MUDr. Jan Buček
Staniční sestra: Sabina Nedomová, tel. +420 543 182 453

Lůžkové oddělení č. 8
Vedoucí lékař oddělení: MUDr. Ernest Biroš
Staniční sestra: Helena Vilášková, tel. +420 543 182 452

Lůžkové oddělení č. 4
Vedoucí lékař oddělení: MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.
Staniční sestra: Veronika Bílá, tel. +420 543 182 448

Operační sály I a II – aseptické
Staniční sestra: Bc. Alena Dvořáková, tel. +420 543 182 442

Operační sál III – septický, sterilizace
Staniční sestra: Bc. Katarína Zábojníková, tel. +420 543 182 445

Ambulance
Staniční sestra: Mgr. Adéla Petrů, e-mail: adela.petru@fnusa.cz, tel. +420 543 182 436, +420 734 693 783

Evidence pacientů
Provozní doba: 7:00 – 15:30, tel. +420 543 182 444

Cévně chirurgická ambulance I
MUDr. Mojmír Přívara, Mgr. Iva Bannertová
Provozní doba: 7:00 – 15:30, tel. +420 543 182 438

Cévně chirurgická ambulance II
MUDr. Miroslav Krejčí, CSc., Mgr. Adéla Petrů
Provozní doba: 7:00 – 15:30, tel. +420 543 182 436

Příjmová ambulance
Provozní doba: 7:00 – 14:00, tel. +420 543 182 440

Převazovna
Provozní doba: 7:00 – 15:30, tel. +420 543 182 437

Zákrokový sál
Provozní doba: 7:00 – 15:30, tel. +420 543 182 470

Objednávání pacientů k ambulantnímu ošetření je možné na tel. +420 543 182 444.
Je možné objednání i nadstandardních pokojů.

Specializované poradny

Cévně chirurgická poradna
prof. MUDr. R. Staffa, Ph.D., Mgr. Adéla Petrů
Provozní doba: st 13:00 – 15:00

Cévně chirurgická poradna
MUDr. Z. Kříž
Provozní doba: út 12:30 – 15:00

Cévně chirurgická poradna
doc. MUDr. L. Veverková, Ph.D., Martina Králová
Provozní doba: st 9:00 – 12:00

Poradna pro žilní onemocnění
MUDr. Robert Vlachovský Ph.D., MUDr. Zdeněk Konečný
Provozní doba: út, čt 10:00 – 14:00

Poradna pro vlhké hojení ran
MUDr. Miroslav Krejčí, Ph.D. Sabina Nedomová, Mgr. Adéla Petrů
Provozní doba: út, pá 13:00 – 15:00

Multioborová indikační komise
(angiochirurg, intervenční radiolog, angiolog)

Knihovna kliniky, 5. NP: denně 7:45

Sekretariát kliniky:
Lea Müllerová, tel. +420 543 182 431, fax: +420 543 182 446, e-mail: lea.mullerova@fnusa.cz

Angiochirurgické ambulance, poradny:
7:00 – 15:00, tel. +420 543 182 438, +420 543 182 436
Kontakty v době služby – pohotovost (15:00 – 7:00):
vedoucí lékař služby: +420 724 654 838
sloužící lékař: +420 724 654 839
JIP: +420 543 182 450, + 420 543 182 453

Konziliární činnost: 
e-mail: indikacnikomise.2chk@fnusa.cz

elektivní – v rámci specializovaných ambulancí (7:00 – 15:00)
akutní – nepřetržitě na výše uvedených tel. číslech (viz kontakty v době služby)

Klinické případy možno konzultovat telefonicky nebo e-mailem:
tel. +420 543 182 438, +420 734 693 783
Možnost elektronického zasílání výsledků zobrazovacích vyšetření (sonografie, CTA, MRA, komentář k výsledkům vyšetření zaslaných do PACS) prostřednictvím e-mailu na adresy zdenek.kriz@fnusa.czrobert.staffa@fnusa.cz.

Rezervace nadstandardních pokojů:
ambulance, tel. +420 543 182 444
sekretariát kliniky, tel. +420 543 182 431, e-mail: lea.mullerova@fnusa.cz, dana.kedajova@fnusa.cz
Platba za nadstandardní pokoje je možná i platební kartou přes terminál na ambulanci ihned v den propuštění.

NABÍDKA VÝKONŮ, KTERÉ NAŠE KLINIKA POSKYTUJE, POKRÝVÁ KOMPLETNÍ SPEKTRUM CÉVNĚ-CHIRURGICKÝCH OPERACÍ A VE SPOLUPRÁCI S INTERVENČNÍMI RADIOLOGY A ANGIOLOGY TAKÉ SPEKTRUM VÝKONŮ ENDOVASKULÁRNÍCH, VČETNĚ TROMBOLÝZY PŘI ŘEŠENÍ AKUTNÍCH TEPENNÝCH UZÁVĚRŮ:
– chirurgie končetinových tepen (bypassy, endarterektomie, plastiky)
– chirurgie extrakraniálních tepen (tortuozity a stenózy krkavic, subklaviální steal syndrom)
– chirurgie abdominální aorty a pánevních tepen (Leriche syndrom)
– řešení výdutí abdominální aorty, pánevních tepen, periferních a viscerálních tepen
– řešení výdutí břišní aorty stentgraftem (EVAR)
– řešení infekce cévní protézy (autologní femorální žilou, klasicky)
– hybridní výkony (kombinace chirurgického a endovaskulárního zákroku)
– in-situ bypass (LeMaitre) s peroperační dopplerometrickou detekcí větví
– pedální bypass pro záchranu kriticky ischemické končetiny (syndrom diabetické nohy)
– distální venózní arterializace u pacientů s chronickou kritickou ischémií končetin
– kombinace distálního bypassu a volného svalového laloku ke krytí defektu (ve spolupráci s plastickými chirurgy)
– chirurgické řešení TOS
– akutní cévní chirurgie – náhlé tepenné uzávěry, ruptura aneuryzmatu břišní aorty, cévní trauma
– trombolýza u akutních tepenných uzávěrů (ve spolupráci s angiology a intervenčními radiology)
– endovaskulární zákroky (poskytujeme ve spolupráci s intervenčními radiology)
– přístupy pro hemodialýzu (AV zkraty)
operace varixů (klasicky, pomocí laseru-EVLT, radiofrekvenční ablace-RFA)
– subfasciální endoskopická disekce insuficientních perforátorů (SEPS)
– podvazy cév a tepenné rekonstrukce u ortopedických, urologických nebo otorinolaryngologických onkologických pacientů
– léčba chronických defektů a ran (metody vlhkého krytí, VAC systém, Maggot terapie)
– doplňkovým programem kliniky je chirurgie štítné žlázy

II. chirurgická klinika se podílí na pregraduální i postgraduální edukaci. Je akreditovaným školícím centrem pro obor cévní chirurgie v rámci postgraduální výuky IPVZ. Je zapojena do angiochirurgického rezidenčního programu a postgraduálního doktorandského studia. Realizuje odborné angiochirurgické stáže pro české i zahraniční lékaře a rovněž specializované tématické stáže. Pořádá semináře pro lékaře FN a pro extramurální lékaře. V rámci pregraduální edukace se podílí na výuce mediků – ošetřovatelská péče (2. ročník), chirurgická propedeutika (3. ročník), výuka studentů zubního lékařství, angiochirurgie (4. ročník), angiochirurgická bloková stáž v rámci předpromoční praxe, prázdninová praxe mediků, včetně zahraničních v rámci IFMSA. Podobně participujeme také na výuce v angličtině.
Klinika zajišťuje rovněž akreditovanou výuku nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP) a pořádá pravidelné sesterské interklinické semináře. Na lůžkových odděleních probíhá pregraduální výuka studentů VOŠ a SZŠ, v rámci postgraduálního vzdělávání NLZP probíhá praktická výuka ošetřovatelského procesu, vedení dokumentace, instrumentování při cévních operacích a další.

Témata pro doktorandské studium:
Řešení infekce cévní protézy autologní femorální žilou
Roboticky asistovaná cévní chirurgie
Revaskularizace kriticky ischemické končetiny pedálním bypassem
Moderní trendy chirurgické léčby syndromu diabetické nohy
Hybridní výkony na tepenném systému
Distální venózní arterializace
Počítačová modelace napětí stěny AAA jako predikce ruptury
Fágová terapie v léčbě rezistentních infekcí
Růstové faktory v léčbě chronických defektů
Nabídka vzdělávacích akcí pro lékaře:

Specializační odborná stáž vzdělávacího programu v oboru cévní chirurgie
Školicí místo v cévní chirurgii – Pedální bypass
Školicí místo v cévní chirurgii – Infekce cévní protézy
Školicí místo v cévní chirurgii – Robotická cévní chirurgie
Školicí místo v cévní chirurgii – In situ bypass
Školicí místo v cévní chirurgii – Karotická endarterektomie
Školicí místo v cévní chirurgii – EVAR
Kurz – Moderní přístupy v léčbě varixů dolních končetin
Kurz – Přístupy pro hemodialýzu (AV zkraty)
Kurz – Léčby chronických defektů systémem V.A.C.
Kurz – Maggot terapie v léčbě chronických defektů

Nabídka akreditovaných vzdělávacích programů pro NLZP:
Ošetřovatelská péče v chirurgii – praktická část
Perioperační péče – praktická část specializačního studia všeobecné chirurgie, cévní chirurgie
Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty – praktická část
Práce sestry na operačním sále
Cévní operace z pohledu instrumentářky
Ošetřovatelský proces a vedení ošetřovatelské dokumentace
Vlhké hojení ran: vakuová terapie a magott terapie

Ukončené projekty:
Resekční výkony na játrech. Závěrečná zpráva VÚ 31-03-06 za 8. PLP. Oponentura – 1990 – kategorie “A”.
Poranění periferních cév u polytraumat. Závěrečná zpráva VÚP-12-335-805-05-04/1 za 8. PLP. Oponentura v září 1990 – ohodnoceno v kategorii “A”.
Chirurgická léčba tepenných onemocnění “Implantace zmrazených žilních štěpů pro záchranu končetiny”. Závěrečná zpráva o řešení projektu IGA MZ ČR 1994 – 1996. Ohodnoceno v kat. B – 1997.
Integrovaný přístup k léčbě jaterních nádorových lézí. Závěrečná zpráva o řešení projektu IGA MZ ČR, řešení 1994 – 1996. Zpráva v r. 1997. Ohodnoceno v kat. “B”.
Chirurgické léčení maligních tumorů jater. Grantový projekt IGA MZ ČR. Doba řešení 1997-1999. Zpráva v r. 2000.
Registr cévních operací České republiky. Grantový projekt IGA MZ ČR reg.č. NA 5215-3, doba řešení 2000-2002.
Mezinárodní projekt Prolong II. Zadavatel: University of Limerick, Ireland, ve spolupráci s VUP Brno, grantová podpora FI-IM2/068 INOVA.
Experimentální prospektivní studie protézy ARTECOR. Projekt ve spolupráci s VUP Brno, grantová podpora FI-IM2/068 INOVA.
Preklinické testování funkčnosti kvalitativně nového typu pletených cévních protéz s adiponectinem na animálním modelu – experimentální prospektivní studie. Projekt ve spolupráci s VUP Brno, 2A-1TP1/122, poskytnutí účelové podpory (EP č. 08104233).
Mezinárodní multicentrické randomizovaná studie GALA Trial (general anaesthesia versus local anaesthesia for carotid endarterectomy), publikováno v Lancet 2008; 372 (dec 20): 2132-2142 (ISSN 0140-6736), IF 28,638.

Probíhající, nově zahájené a připravované projekty:
Grantový projekt IGA MZ ČR č. 10109-4: Prasečí model ruptury aneuryzmatu abdominální aorty. Vliv časování hyperoxie na parametry inflamace a ischemicko-reperfuzního traumatu (spolupráce s ARK – hlavní řešitel)
Náhrada infikované aortální cévní protézy autologní femorální žílou (spolupráce se Southwestern University of Texas) – podána žádost o grantovou podporu IGA MZ ČR
Robotická cévní chirurgie – podána žádost o grantovou podporu IGA MZ ČR
Pedální bypass při záchraně kriticky ischemické končetiny
Mezinárodní multicentrická randomizovaná studie – Asymptomatic Carotid Surgery Trial – 2 (ACST II) NIHR HTA/BUPA Foundation/University of Oxford
Počítačová modelace napětí stěny aneuryzmatu abdominální aorty jako predikce ruptury (spolupráce s Ústavem biomechaniky FSI VUT Brno)
Fágová terapie v léčbě rezistentních infekcí (spolupráce s Přírodovědeckou fakultou MU a Mikrobiologickým ústavem FNUSA)
Časná karotická endarterektomie
Distální venózní arterializace
Biosyntetická cévní protéza u pacienta s infekcí
Discize levé renální vény při resekci aneuryzmatu abdominální aorty
Růstové faktory v léčbě chronických defektů
Příprava 2 grantových projektů (IGA MZČR 2011) ve spolupráci s Katedrou ošetřovatelství na LF MU
Grantový projekt č. 13-16304S „Predikce ruptury výdutě břišní aorty na základě výpočtového modelování“ společně řešený s Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69 Brno
1.2.2013-31.12.2015
odpovědný řešitel projektu: prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.odpovědný spoluřešitel projektu: prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.

Publikační činnost:
Svatoanenské listy 2013; 3(3): 8. MK ČR E 1967 Zástupci II. chirurgické kliniky aktivní v Evropské společnosti cévní chirurgie – European Society for Vascular Surgery

Kompletní seznam na http://www.muni.cz/med/110121/publications
Za rok 2010: Originální práce 10x, z toho 3x IF, přednášky 20x, abstrakta 17x, poster 1x, popularizační a naučné texty 4x, uspořádání semináře 5x, spolupořádání konference 1x.
Celkový Impakt Factor II. chirurgické kliniky za rok 2010: 6.582

Rok 2011: Originální práce 10x, z toho 1x IF, přednášky 8x, abstrakta 8x
Celkový Impakt Factor II. chirurgické kliniky za rok 2011: 3,851

Rok 2012: Originální práce 3x, z toho 2x IF, přednášky 19x, abstrakta 16x, spolupořádání celonárodní konference 1x, spolupořádání semináře 1x
Celkový Impakt Factor II. chirurgické kliniky za rok 2012: 5,641

Rok 2013: Originální práce 7x, z toho 6x IF, přednášky 19x, abstrakta 8x, spolupořádání celonárodního semináře 2x
Celkový Impact Factor II. chirurgické kliniky za rok 2013: 11,131

Ošetřovatelská péče kliniky je rozdělena na lůžkovou a ambulantní péči. Pracoviště má k dispozici 55 lůžek na 4 odděleních a rovněž 3 nadstandardně vybavené pokoje s vlastním sociálním zázemím, které lze předem rezervovat (viz Důležitá telefonní čísla). Preferujeme platbu platební kartou přes terminál na ambulanci v den propuštění.

Na lůžkových odděleních je ošetřovatelský proces zajišťován formou skupinové péče s přihlédnutím k individuálním potřebám každého nemocného. Používáme standardní pracovní postupy a ošetřovatelské manuály. Klademe důraz na informovanost a edukaci pacientů a jejich příbuzných a po propuštění pacientů do domácího ošetření poskytujeme také kvalitní ambulantní ošetřovatelskou péči. U pacientů, kteří již nepotřebují specializovanou angiochirurgickou léčbu na lůžkovém oddělení, ale jejich stav ještě nedovoluje propuštění do ambulantní péče, zajišťujeme hospitalizaci na jiném pracovišti. Aktivně přitom spolupracujeme s odesílajícím zdravotnickým zařízením nebo s jinými klinikami naší fakultní nemocnice a také s oddělením sociální zdravotní a domácí péče. Cílem naší ošetřovatelské péče je tedy poskytnout našim klientům co nejkvalitnější péči nejen během hospitalizace, ale zajistit také adekvátní péči následnou.

Našim krédem je „maximální ochota a vstřícnost“. V anketě o spokojenosti pacientů se naše pracoviště umístilo na jednom z předních míst.

Vrchní sestra: PaedDr. Mgr. Markéta Zapletalová, MBA, tel. +420 543 182 434, e-mail: marketa.zapletalova@fnusa.cz

 • člen kliniky vědeckým sekretářem ČSKVCH (2014)
 • člen kliniky národní junior reprezentant EVST (European Vascular Surgeons in Training) CenaČSKVCH za nejlepší vědeckou práci z oblasti cévní chirurgie v ČR za rok 2011
 • 1. místo v soutěži mladých chirurgů o nejlepší přednášku na 16 a 17. Slovenskom kongrese cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou v Jasné v roce 2012 2013.
 • člen kliniky jmenován vedoucím katedry pro obor cévní chirurgie v systému celoživotního vzdělávání ČLK
 • člen kliniky ve výboru Europen Society for Vascular Surgery (ESVS) jako národní delegát za ČR
 • člen kliniky zastupuje ČR v European Board of Vascular Surgery (EUMS – SBVS)
 • 2 členové kliniky ve výboru ČSKVCH
 • 2 členové kliniky jsou krajskými konzultanty pro cévní chirurgii
 • člen kliniky pracuje v akreditační komisi MZČR
 • 2 členové kliniky v komisi pro atestace z cévní chirurgie
 • člen kliniky pracuje v Radě pro posuzování střetu zájmů
 • členství v pracovních skupinách ČSKVCH pro cévní alografty a pro hybridní výkony
 • členství v oborové radě doktorandského studia LF MU pro obor chirurgie
 • členství v komisi LF MU pro státní rigorózní zkoušky
 • členství v redakčních radách periodik Rozhledy v chirurgii, Cor et Vasa a Hojení ran
 • garance přípravy pravidelného cévního čísla v periodiku Rozhledy v chirurgii
 • spoluorganizace největšího domácího kardio-angiochirurgického kongresu s mezinárodní účastí pořádaného ČSKVCH
 • účast na univerzitním projektu Prefekt – vzdělávání pracovníků ve vědě a výzkumu
 • Cena rektora MU za významný tvůrčí čin pro rok 2006
 • Cena ČSKVCH za nejlepší vědeckou práci z oblasti cévní chirurgie v ČR za rok 2005

31. 5. 2023

II. chirurgická klinika operuje nejvíce varixů na jižní Moravě

Na II. chirurgické klinice FN u sv. Anny v Brně každoročně operujeme 500–600 pacientů s varixy dolních končetin, což je vůbec nejvíce v Jihomoravském kraji a v rámci celé země se tak pracoviště řadí k absolutní špičce. Naši lékaři neustále rozvíjí nejnovější trendy v invazivní léčbě chronického žilního onemocnění.

Kromě klasického chirurgického řešení varixů dolních končetin, které u nás dominuje, a které se snažíme provádět co nejkvalitněji a co možná nejšetrnějirozvíjíme již řadu let miniinvazivní endovenózní metody operací křečových žil, které jsou v moderní medicíně celosvětově na vzestupu. Patří mezi ně operace pomocí laseru (EVLA) nebo radiofrekvence (RFA).

Pacienti jsou u nás většinou operovaní v den přijetí, propuštění do domácí léčby probíhá dle stavu den následující.

Konzultace je možná v naší specializované varixové poradně ve dnech Po, St, Čt od 13:00–14:20 hodin.


30. 9. 2020 Fakulta strojního inženýrství VUT

Modely biomechaniků z VUT zpřesňují léčbu pacientů s výdutí aorty

https://www.fme.vutbr.cz/fakulta/aktuality/68221


29. 1. 2017 DoktorKa – zázraky estetické medicíny

K problému s křečovými žilami hovoří MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D., z II. CHK.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10637152373-doktorka/216522161070009-zazraky-esteticke-mediciny


6.1.2017  – Zdravotní poradna v pořadu Apetýt na Českém rozhlasu Brno, vysíláno v pátek 6.1.2017

Dvojnásobný úspěch lékařů svatoanenské nemocnice

Lékaři Fakultní nemocnice u sv. Anny si odvezli dvě ocenění, a to už celkem po čtvrté. Akce se koná každý sudý rok v podzimních měsících, a po několika úspěšných ročnících v Brně se výbor společnosti rozhodl letos sjezd uspořádat v Praze.
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/brno-mesto/5358-41433-dvojnasobny-uspech-lekaru-svatoanenske-nemocnice.html
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Fakultni-nemocnice-u-svate-Anny-v-Brne-hlasi-dvojnasobny-uspech-lekaru-II-chirurgicke-kliniky-464693

Cena České společnosti kardiovaskulární chirurgie pro tým lékařů II. chirurgické kliniky za nejlepší vědeckou práci v oblasti cévní chirurgie

Naše fakulta – Informační bulletin LF MU č. 14, 4. ročník, březen 2014

http://is.muni.cz/do/med/nase_fakulta/2013/nase_fakulta_2013_03.pdf

Pořad České televize Port, 15.4.2011, vystoupení MUDr. Vlachovského na téma larvální terapie defektů www.ceskatelevize.cz/program/port/684-bionuz-neni-cerv-jako-cerv

Mezinárodně úspěšné zapojení výzkumného týmu naší FN (tým tvoří II.CHK, KZM, I.NK) v klinické studii Asymptomatic Carotid Surgery Trial 2 (ACST-2) – hlavní řešitel za FN prof. Staffa http://web.fnusa.cz/images/stories/veda_vyzkum/studie1.pdf

Svatoanenské listy 2011; 3(1): 4-6. MK ČR E 1967
II. chirurgická klinika jako specializované cévně chirurgické pracoviště
http://web.fnusa.cz/files/snl/fnusa_svatoanenske%20listy1_11_NET.pdf

Medical Tribune 21/27
První náhrada odebraná z hlubokého žilního systému
http://www.tribune.cz/clanek/10859-prvni-nahrada-odebrana-z-hlubokeho-zilniho-systemu

ČT 1 – 9.1.2010 ve 12.05: Z metropole / Týden v regionech
Záchrana kriticky ischemické končetiny týmem lékařů II. chirurgické kliniky FN u sv. Anny v Brně

Monitoring robot 3.3.2010 – Technický Týdeník Business Media CZ, 2010.1 s. TT 4/2010, str. 8. ISSN 0040-1064
Rekonstrukce břišní aorty bez řezu na břiše
Špičkové robotické operace, které jsou nesrovnatelně šetrnější k pacientům, jsou stále více dostupnější a vyhledávanější. V Centru robotické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně proběhla již 40. vysoce specializovaná cévní operace – rekonstrukce břišní aorty a pánevních tepen pomocí robotického systému da Vinci.

Medical Tribune 2010; 6 (24) – Nemocniční speciál 2010; 5 (6): 6-7. ISSN1214-8911
Řešení infekce aorto-iliako-femorální cévní protézy autologní femorální žilou.
http://www.tribune.cz/clanek/19706-reseni-infekce-aorto-iliako-femoralni-cevni-protezy-autologni-femoralni-zilou

Zdravotnické noviny 2009; roč. 58, č. 42 (19.10.2009): str.8, ISSN 0044-1996
První robotická operace výdutě břišní aorty na Moravě.
Tým lékařů II. chirurgické kliniky FN u sv. Anny v Brně provedl poprvé na Moravě roboticky asistovanou operaci výdutě břišní aorty.Během operace byla pacientovi resekována výduť břišní aorty a nahrazena umělou cévní protézou. Operaci vedl MUDr. Martin Dvořák, Ph.D. ve spolupráci s primářem oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce MUDr. Petrem Štádlerem, Ph.D. Operace proběhla v Centru robotické chirurgie FN u sv. Anny a pacientovi se daří dobře. „II. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně je teprve druhým pracovištěm v republice, které robotické cévní operace provádí,“ uvedl přednosta kliniky a člen operačního týmu prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. Hlavní výhodou metody kromě estetického efektu a nižšího rizika infekce je skutečnost, že pacient nemá laparotomii, tedy řez na břiše a následná rekonvalescence a návrat do běžného života po jinak náročné cévní operaci jsou výrazně urychleny.

(akt)

Deník Rovnost 8.7.2009. Unikátní operace
Brno/ Lékaři z Fakultní nemocnice u sv. Anny mají za sebou unikátní operaci. Zanícenou cévní protézu v břišní aortě nahradili hlubokou žilou z pacientova vlastního těla. Získali tak prvenství v celé střední a východní Evropě.
Pacientovi ze severní Moravy lékaři z jiné nemocnice už dříve vložili do břišní aorty umělou protézu. Ta se ale zanítila. „Infekce cévní protézy patří k nejobávanějším a nejzávažnějším komplikacím v cévní chirurgii,“ upozornil vedoucí operačního týmu Robert Staffa z II. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny.
Lékaři zanícenou protézu z těla vyňali a nahradili hlubokými žilami z obou nohou pacienta. „Chirurgové obvykle pracují jen s povrchovými žilami. Vytváří se z nich například bypassy. Aorta je ale nejsilnější tepnou lidského těla. Aby pacient přežil, museli jsme infikovanou cévní protézu nahradit žilou o větším průměru,“ vysvětlil Staffa.
Lékaři proto použili velké cévy hlubokého žilního systému. Podobný zákrok se zatím žádnému operačnímu týmu střední a východní Evropy nepodařil.
Největší výhodou této operace je podle odborníků využití materiálu z pacientova vlastního těla. „Hrozba toho, že se infekce vrátí, je v tomto případě totiž minimální,“ uvedl Staffa.
Unikátní metoda má v budoucnu pomáhat pacientům i v dalších nemocnicích. „Rádi bychom školili lékaře z ostatních pracovišť a přispěli tak k rozšíření této metody v celé České republice,“ dodal Staffa.

Medicina cz., rubrika: aktuality, 9.10.2009
První robotická operace výdutě břišní aorty na Moravě
http://www.medicina.cz/odborne/clanek.dss?s_id=8157&s_ts=40098,3676851852
Tým lékařů II. chirurgické kliniky FN u sv. Anny v Brně provedl poprvé na Moravě roboticky asistovaný cévně chirurgický výkon, při kterém byla pacientovi resekována výduť břišní aorty a nahrazena umělou cévní protézou.
Operaci vedl MUDr. Martin Dvořák, Ph.D. ve spolupráci s primářem oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce MUDr. Petrem Štádlerem, Ph.D. Operace proběhla v Centru robotické chirurgie FN u sv. Anny a pacientovi se daří dobře.
Jak uvedl přednosta kliniky a člen operačního týmu prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D., II. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně je teprve druhým pracovištěm v republice, které robotické cévní operace provádí. Hlavní výhodou metody kromě estetického efektu a nižšího rizika infekce je skutečnost, že pacient nemá řez na břiše. Následná rekonvalescence a návrat do běžného života po jinak náročné cévní operaci jsou výrazně urychleny.
Dle TZ.

Brněnské nemocnice – jedničky v Česku. Mladá fronta, Sedmička, roč. I, č.27, str. 4. 15.-22.10.2009
Brno | Téměř všechny brněnské nemocnice se mohou chlubit unikátními operacemi, které nedokážou provést lékaři nikde jinde v republice nebo dokonce v Evropě. Asi nejvíce jich má přitom Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
„Fakultní nemocnice totiž slouží právě k velkému rozvoji a školení dalších pracovišť. Máme navíc dobré zázemí kvalitních operačních sálů nebo odborníků,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Anna Mrázová. Ve Fakultní nemocnici Brno jsou například odborníky na oční operace, které zvládnou provést i na kojencích. Pomohou tak i dětem, které se narodí téměř slepé a po operaci uvidí. Prvenstvím v náročných operacích se může pochlubit i Fakultní nemocnice u svaté Anny, tam provádí náročné robotické operace žaludku nebo před několika týdny jako první ve střední a východní Evropě dokázali nahradit infikovanou umělou cévní protézu hlubokými žilami pacienta.
„Jde o to, že v žilním systému dolních končetin jsou dvě hluboké žíly. My jednu použijeme pro náhradu tepny a ta druhá převezme její funkci, takže pacientovi nijak nechybí,“ popsal chirurg Robert Staffa.

První zprávy.cz 26.10.2009
První robotická operace výdutě břišní aorty na Moravě
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/highlightSearch=výdutě/?id=bace7472-136d-102d-b858-003048330e04

Klinikazdravi.cz, rubrika: Magazín – Operace a zákroky, 26.10.2009
První robotická operace výdutě břišní aorty v Brně
http://www.klinikazdravi.cz/novinky/operace-a-zakroky/prvni-roboticka-operace-vydute-brisni-aorty-na-morave/

Řešení infekce cévní protézy autologní femorální žilou. Beseda v rámci reportáže „Úspěchy českých lékařů“
TV ČT 1 – Dobré ráno z Moravy a Slezska, reprízováno celostátně na ČT 2 (7.2.2008)video (formát WMV 24,8MB)

Použití vena femoralis jako tepenné náhrady u pacienta s infekcí cévní protézy – prvenství v ČR, střední a východní Evropě (ČTK). Deník Rovnost 21.06.2007

Medical Tribune 2007; 3 (21): A1. ISSN 1214-8911, 26/2007
Prioritní výkon tepenné rekonstrukce
http://www.tribune.cz/clanek/11005-prioritni-vykon-tepenne-rekonstrukce

Operační sály I a II – aseptické
staniční sestra: Bc. Alena Dvořáková, tel. +420 543 182 442

Operační sál III – septický, sterilizace
staniční sestra: Bc. Katarína Zábojníková, tel. +420 543 182 445

(angiochirurg, intervenční radiolog, angiolog)
Knihovna kliniky, 5. NP: 7:45, denně