Staniční sestra: Denisa Chromková, tel. +420 543 182 695, +420 543 182 713

Pracovna:
Ing. Ivo Říha
Ing. Zdeněk Strmiska
tel.+420 543 182 706

 • dva nově zrekonstruované operační sály vybaveny moderní technikou (koagulace Malis, CUSA, plasmová koagulace, elektrofyziologická monitorace apod.)
 • kompletní vybavení neuroendoskopickými systémy
 • neuromikroskop Zeiss Pentero (možnost propojení s navigací, peroperační vizualizace cév ICG, UV filtr se zobrazením nádorové tkáně po podání ALA)
 • navigační systém BrainLab VectorVision
 • digitální záznamové zařízení s možností telekonference

Neurochirurgické oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně vzniklo v r. 1947 při I. chirurgické klinice, s podporou jejího tehdejšího přednosty prof. MUDr. Podlahy. Prvním přednostou se stal prof. MUDr. Jan Navrátil, DrSc., pozdější kardiochirurg světového významu. Faktickým přednostou neurochirurgického oddělení byl jmenován prof. MUDr. Otto Gotfrýd, CSc., který postupně dovedl oddělení do takové podoby, že z něj mohla v r. 1968 s podporou tehdejšího ředitele nemocnice MUDr. Františka Konečného vzniknout klinika. Od doby svého vzniku v r. 1947, kdy zde vzniklo první neurochirurgické oddělení v republice, bylo zavedeno do praxe mnoho nových přístupů. Proslulost získal prof. MUDr. Gotfrýd operativou výhřezů bederních meziobratlových plotének. Od r. 1983 byl přednostou doc. MUDr. Roman  Schröder, CSc., který začal používat mikrochirurgickou techniku s využitím operačního mikroskopu. V r. 1992 dochází k rozdělení neurochirurgické kliniky, část týmu pod vedením doc. Schrödera odchází na nově zřízené neurochirurgické pracoviště do Fakultní nemocnice Brno. Na původním pracovišti u sv. Anny nadále zůstává neurochirurgické oddělení, jehož primářem se stává doc. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc. Po jeho odchodu na místo přednosty Neurochirurgické kliniky ve FN Brno je v r. 1996 primářem neurochirurgického oddělení jmenován MUDr. Zdeněk Novák.

Od r. 1996 se pracoviště zaměřuje i na minimálně invazivní výkony. Byl dobudován stereotaktický operační sál při CT, stereotaktická navigace se začala používat při operacích mozkových nádorů, k evakuaci intracerebrálních hematomů a posléze především v rámci funkční neurochirurgie. S počátky stereotaxe v roce 1994 je spjato jméno prof. Nádvorníka, který byl průkopníkem této metody v bývalé ČSSR. V širší míře se začaly využívat endovaskulární výkony při léčbě aneurysmat a jiných cévních onemocnění. Těžištěm pracoviště je v současnosti především chirurgická léčba epilepsie (od roku 1995) a funkční neurochirurgie, od roku 2002 jsou stereotakticky zaváděny elektrody pro hlubokou mozkovou stimulaci (DBS). Narůstající pozornost je však věnována i rozvoji neuroonkologie a cévní neurochirurgie, formuje se neuroonkologická komise ve spolupráci s MOÚ. Již v roce 1997 zde byla například provedena tzv. awake kraniotomie jako na jednom z prvních pracovišť v republice. V prosinci 2003 se po habilitaci prim. MUDr. Z. Nováka pracoviště stává klinikou (profesorem je jmenován v roce 2007). V září 2014 se přednostou kliniky stává doc. MUDr. Radim Jančálek, PhD., který dále rozvíjí léčbu mozkových nádorů v plné šíři. Na klinice probíhá výuka mediků, jsou řešeny vědecko-výzkumné projekty. Koncem roku 2016 se neurochirurgická klinika přemístila do nových prostor. Sekretariát kliniky a oddělení 72 se nachází v budově A1 ve 4. patře a nové operační sály a JIP oddělení 74 v nové budově 01 ve 4. a 6. nadzemním podlaží. Neurochirurgická ambulance je od roku 2017 v přízemí Hansenovy budovy.

Neuroonkologie: chirurgie nádorů nervového systému v plné šíři

 • operace nádorů při vědomí (awake craniotomy pro nádory v blízkosti řečového centra)
 • elektrofyziologická monitorace při operacích nádorů v elokventních oblastech
 • operace maligních gliomů s použitím preparátu Gliolan k dosažení maximálního rozsahu resekce
 • předoperační neurozobrazovací došetření (PET, MR spektroskopie, fMRI, traktografie)
 • následná onkologická terapie ve spolupráci s klinikou radiační onkologie při Masarykově onkologickém ústavu (pravidelná mezioborová onkologická komise)

Cévní neurochirurgie: klinika je součástí Komplexního cerebrovaskulárního centra

 • léčba mozkové ischémie, mozkových krvácení, výdutí mozkových cév a cévních malformací
 • peroperační UZ kontrola průchodnosti tepenného systému, peroperační ICG zobrazení
 • endovaskulární výkony jsou prováděny ve spolupráci s Klinikou zobrazovacích metod FN u sv. Anny v Brně

Neurotraumatologie: v rámci traumatologického týmu FN u sv. Anny v Brně s nadregionální působností

 • spolupráce s Anesteziologicko-resuscitační klinikou FN u sv. Anny v Brně
 • spolupráce s Klinikou traumatologie Úrazové nemocnice v Brně

Neuroendoskopie: pracoviště je vybaveno neuroendoskopickými systémy, včetně FULL HD, pro kraniální i spinální endoskopii s možností FULL HD digitálního záznamu a FULL HD přenosu obrazu

 • léčba hydrocefalu
 • léčba expanzí likvorových cest
 • chirurgie baze lební včetně adenomů hypofýzy

Funkční neurochirurgie

 • epileptochirurgie ve spolupráci s Centrem pro epilepsie Brno při I. neurologické klinice FN u sv. Anny v Brně (resekční výkony, SEEG, VNS a další)
 • neuromodulační terapie Parkinsonovy choroby a jiných pohybových poruch ve spolupráci s Centrem pro abnormální pohyby a parkinsonismus při I. neurologické klinice FN u sv. Anny v Brně
 • neuromodulační terapie bolesti ve spolupráci Centrem pro léčbu bolesti Anesteziologicko-resuscitační kliniky FN u sv. Anny v Brně (neuralgie trigeminu, léčba neuropatické bolesti, …)

Stereotaktická neurochirurgie:

pracoviště je vybaveno nejmodernějšími systémy pro stereotaktickou navigaci umožňující CT kompatibilní rámovou navigaci, MR kompatibilní rámovou navigaci a bezrámovou navigaci Scopis

 • biopsie
 • lokální terapie expanzivních procesů

Chirurgie spodiny lebeční:

ve spolupráci s Klinikou chirurgie hlavy a krku a ORL

 • nádory, úrazy, vrozené vady

Spinální chirurgie

 • léčba degenerativních a úrazových onemocnění páteře (výhřezy meziobratlových plotýnek, nestability páteře, …)
 • artroplastiky krční páteře
 • léčba nádorů páteře a míchy (s peroperační monitorací míšních funkcí)
 • minimálně invazívní výkony (perkutánní vertebroplastiky, léčba bolesti metodou PRT)

Chirurgie periferního nervového systému

 • úžinové syndromy (syndrom karpálního tunelu a další)
 • poranění periferních nervů
 • nádorová onemocnění

U nádorů přesahujících do okolních struktur ve spolupráci s ostatními chirurgickými obory: všeobecná a hrudní chirurgie, plastická chirurgie, chirurgie hlavy a krku a otorhinolaryngologie, urologie.

Současné vybavení operačních sálů v budově O1:

Operační mikroskop Carl Zeiss Pentero 900 s modulem ICG angiografie Infrared800

Operační mikroskop Carl Zeiss NC4 s mobulem pro fluorescenční metodu detekce tumorů Blue400

Elektrochirurgický přístroj BOWA ARC 350

Elektrochirurgický přístroj Erbotom VIO 300

2x Elektrochirurgický přístroj Malis Advantage

Elektrochirurgický přístroj Söring CPC-3000

Ultrazvukový aspirátor/disektor Söring Sonoca 300

Ultrazvukový aspirátor/disektor Misonix Sonastar FS-1000RF

Vrtačka vzduchová typ HILAN a HILAN XS

Vrtačka bateriová typ ACCULAN MINI

Neuroendoskopický systém Karl Storz IMAGE 1

Neuroendoskopický systém  Aesculap Full HD 3CCD

Navigační systém hybridní navigační jednotka Scopis – součást operačního sálu

EEG přístroj Nicolet Endeavor CR

Elektrofyziologický přístroj Viking Quest (EEG, EMG)

Elektrofyziologický přístroj pro implantaci DBS Medtronic LEADPOINT 4

Systém stereotaktický – F.L.Fischer s Instrumentárium Zamorano-Dujovny a stereotaktickým otevřeným keramickým rámem Leibinger včetně přístroje MICRO DRIVE

Systém stereotaktický Integra CRW Precision

Mobilní CT Neurologica CereTom NL3000

Pojízdný RTG přístroj Ziehm Vision RFD

Pojízdný RTG přístroj GE OEC 9800 Plus

2x ICP monitor Codman

ICP monitor Spiegelberg: Brain-Pressure

Perfusní monitor Hemenex Bowman pro kontinuální měření perfuze mozkové tkáně

Souprava videokonferenční Polycom

Operační stoly Maquet Otesus 1160

Konzultace lékaře  Neurochirurgická klinika FN U sv. Anny v Brně
Ambulance 7:00 – 15:00 +420 543 182 690
JIP 74 15:00 – 7:00, víkendy +420 543 182 697, +420 724 766 635, zkr. volba 6075
Sekretariát NCHK neakutně nchk.ved@fnusa.cz
Objednávání pacientů  po – pá 7:00 – 15:00 +420 543 182 690
NCHK ambulance po – pá 8:00 – 13:00 bez objednání (akutní)