KVALITA A BEZPEČÍ

Systém řízení kvality péče a bezpečí ve FNUSA

Vedení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se dlouhodobě orientuje na zlepšování kvality všech poskytovaných služeb. Kvalita a bezpečnost je pro nás prioritou a jednoznačným ukazatelem hospodárnosti, efektivity a účelnosti.

Zásady neustálého zlepšování kvality poskytovaných služeb vyhlásilo vedení FNUSA v deklarovaném prohlášení o politice řízení a následně ve svých strategických záměrech, které jsou orientovány na:

ZÁJMY PACIENTŮ A VŠECH ZAINTERESOVANÝCH STRAN,

abychom byli vnímáni jako nemocnice s dobrou pověstí a jasně definovanými pravidly kvality poskytované péče.

ZAMĚSTNANCE, JEJICH PODPORU A VEDENÍ,

abychom byli vnímáni okolím a vlastními zaměstnanci jako atraktivní zaměstnavatel, který umí vést a řídit.

PROCESNÍ ŘÍZENÍ,

abychom se stali procesně řízenou nemocnicí s jasně standardizovaným pořádkem v dokumentech, pravomocech i povinnostech.

SYSTÉM, STABILITU A BEZPEČNOST,

abychom díky aplikaci moderních, systémových metod řízení dosahovali stabilně lepších výsledků v kvalitě.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ, ANALÝZU A PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ INFORMACÍ,

abychom se díky neustálému sledování výkonnosti a efektivnosti stali neustále učící se organizací.

SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

abychom byli vnímáni jako instituce, která díky aplikaci principů společenské odpovědnosti bere vážně důvěryhodnost, transparentnost a rovný přístup vůči všem svým zainteresovaným stranám.

CERTIFIKACE NEMOCNICE:

Samostatně certifikovaná a/nebo akreditovaná pracoviště

Oddělení klinické biochemie systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013
osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Oddělení klinické hematologie systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013
osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Mikrobiologický ústav systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013
osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Ústav klinické imunologie a alergologie – Oddělení laboratorní imunologie systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013
Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3 vydalo Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Ústav soudního lékařství – úsek toxikologie systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013
Osvědčení o splnění podmínek Auditu II a podle rozšířené metodiky také podmínky Auditu R3 vydalo Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti J. E. Purkyně
I. ústav patologie systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013
Osvědčení o splnění podmínek Auditu II a podle rozšířené metodiky také podmínky Auditu R3 vydalo Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Transfuzní oddělení systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016
certifikát vydal EURO CERT group
systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013
osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s.
FNUSA–ICRC
Centrum klinických studií (CCS)
systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 v oboru realizace klinických hodnocení léčiv fáze I. až IV.; realizace klinických zkoušek a hodnocení zdravotnických prostředků
certifikát vydal EURO CERT group
FNUSA–ICRC
Centrum tkáňového a buněčného inženýrství (CTEF)
systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016
certifikát vydal BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s. r.o.
Snahou FNUSA je získávat a udržet si spokojené pacienty/klienty, zaměstnance. Proto se systematicky věnujeme získávání informací o jejich spokojenosti.  Spokojenost pacientů, klientů je v rámci FNUSA definována jako „souhrn pocitů vyvolaných rozdílem mezi požadavky pacienta/klienta a vnímanou realitou v oblasti poskytované péče. Požadavky pacienta/klienta jsou kombinací jeho vlastních potřeb a očekávání“. Pacient/klient, který přichází do naší nemocnice je většinou vybaven svými zkušenostmi, potřebami a očekáváním a má i informace, které získal ze svého okolí. Na jejich základě si vytvoří svou představu toho, jak by měla optimálně péče o jeho zdraví probíhat. Cílem našich snah v této oblasti je co největší přiblížení se představ našich pacientů/klientů se stavem poskytované péče. Pro naplnění našich snah je důležité průběžné získávání zpětné vazby o ne/spokojenosti našich pacientů/klientů.
Formy průběžného sledování spokojenosti pacientů/klientů ve FNUSA:
 • celoroční sběr dotazníků na lůžkových odděleních a na ambulancích včetně interního vyhodnocení
 • měření spokojenosti klientů laboratorních pracovišť
 • měření spokojenosti klientů samostatně certifikovaných pracovišť
 • měření spokojenosti studentů s absolvovanou praxí v naší Nemocniční lékárně
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se s ohledem na svůj závazek neustálého zlepšování našich služeb snaží zefektivnit proces získání zpětné vazby od našich pacientů a klientů. Z tohoto důvodu v současnosti zavádíme systém elektronického sledování spokojenosti.
Prosíme zástupce zdravotnických zařízení o laskavé posouzení kvality poskytovaných služeb naší Nemocniční lékárny v níže předkládaném dotazníku a jeho doplnění o náměty ke zlepšení či připomínky:

Vedení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, s ohledem na neustálé zlepšování vztahů s veřejností, definovalo v rámci svého programu zvyšování kvality a bezpečí strategický záměr „Vytvořit, zavést a udržovat vhodně strukturovaný systém environmentálního managementu“. Environmentální politika navazuje a rozpracovává Politiku systému řízení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a týká se všech jejich zdravotnických a nezdravotnických pracovišť.

FNUSA chce tímto prezentovat svůj příkladný postoj k:

 • environmentální odpovědnosti;
 • odpovědnosti za snižování dopadů a rizik způsobujících ohrožení životního prostředí.

Vedení FNUSA rozhodlo, že pro zavedení a fungování environmentálně orientovaného systému řízení v organizaci bude používán EMAS („Eco-Management and Audit Scheme“) dle nařízení Evropského parlamentu. Důvodem volby EMAS byly mimo jiné i jasně dané požadavky poskytování informací o vztahu organizace a životního prostředí.

Implementace požadavků programu EMAS je ve FNUSA rozdělena do 4 základních fází, z nichž každá obsahuje několik dílčích úkolů.

Vedení FNUSA identifikovalo a definovalo hlavní zásady svého přístupu k ochraně životního prostředí v „Prohlášení o environmentální politice FNUSA“, která je dnem 2. 4. 2016 závazná pro všechny zaměstnance a osoby pracující pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

Prohlášení o environmentální politice FNUSA

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jako organizace působící v oblasti péče o zdraví touto politikou deklaruje svůj příkladný postoj k environmentální odpovědnosti, ke zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví na jejích pracovištích, k odpovědnosti za snižování dopadů a rizik způsobujících ohrožení životního prostředí, čímž vytváří podmínky pro neustálé zlepšování vztahů mezi všemi zainteresovanými stranami.

Klíčové zásady environmentální politiky

 • orientace na zájmy pacientů, klientů a všech zainteresovaných stran, úspěšně udržovat, ověřovat účinnost a případně zlepšovat zavedený systém řízení s ohledem na životní prostředí (EMS) pro zvýšení úrovně pracovní pohody a v souladu se zásadami kultury FNUSA o něm otevřeně informovat své zaměstnance a všechny zainteresované strany
 • zapojovat dodavatele služeb a materiálů pro FNUSA do EMS jejich důsledným informováním o všech povinnostech, které pro ně ze spolupráce s FNUSA vyplývají. Orientace na procesy a systém dodržování a ověřování veškerých pravidel, zejména požadavky právních předpisů a další závazné požadavky, související s environmentálními aspekty a tyto požadavky vhodně řídit dokumentovanými postupy.
 • orientace na odpovědné chování každého zaměstnance a celé organizace. Každý zaměstnanec je vhodnou formou seznamován se zásadami odpovědného chování pro ochranu životního prostředí, které musí ve FNUSA dodržovat.

FNUSA jako společensky odpovědná organizace dbá na:

 • informování a vzdělávání zaměstnanců o fungování a zdokonalování EMS při výkonu jejich povolání, prevenci znečištění a neustálé zlepšování vlivu činnosti FNUSA na životní prostředí i díky aktivní účasti všech zaměstnanců
 • co nejúčinnější třídění vznikajících odpadů a řádné nakládání se všemi druhy odpadů, podněcování a podpora zaměstnanců i pacientů k šetrnějšímu využívání energií a materiálů monitorování a vyhodnocování spotřeby přírodních zdrojů a surovin

Tato politika, která je přístupná veřejnosti, je závazná pro všechny zaměstnance a osoby pracující pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně nebo jejím jménem a to s účinností od 2. 4. 2016.

Vedení FNUSA se zavazuje k prosazování a dodržování zásad této politiky, k zajištění potřebných zdrojů pro jejich naplnění a k jejímu společnému naplňování se všemi zaměstnanci.

Cíle FNUSA spojené s udržováním EMS:

 • udržování a prověřování zavedeného pořádku;
 • udržování a prověřování úplného souladu s právními požadavky.