XI. Podlahovy chirurgické dny

Ve dnech 14. a 15. října 2019 se konaly v Mikulově XI. Podlahovy chirurgické dny, které organizovala I. chirurgická klinika FNUSA a LFMU. Letošní sympozium se neslo v duchu oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity, její Lékařské fakulty a rovněž I. chirurgické kliniky. Sympozia se zúčastnilo přes 200 účastníků. Záštitu nad konáním sympozia převzali mimo jiné i Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, hejman JMK Bohuslav Šimek a řada dalších významných osobností. Program sympozia byl velmi členitý, pokrývající řadu oblastí chirurgie. V rámci zahájení slavnostního večera byla požehnána publikace „Sutura v chirurgických oborech“, která vznikla na základě spolupráce svatoanenské chirurgické kliniky s chirurgickou klinikou Thomayerovy nemocnice a firmy B. BRAUN. Kmotry publikace se stali Vlastimil Vajdák, ředitel FNUSA a Alan Munteanu, za vedení společnosti B. Braun. Poté byly předány Petřivalského ceny za rozvoj chirurgie, mezinárodní spolupráce a vědeckovýzkumnou činnost. Laureáty se letos stali doc. MUDr. Pavel Němec, CSc. (emeritní primář I. chirurgické kliniky), doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., vedoucí lékař chirurgického oddělení Atlas ve Zlíně, prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc., přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie FNUSA a LF MU a doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.,  zástupce přednosty pro školství I. chirurgické kliniky FNUSA a LF MU. Všem organizátorům, ale i přednášejícím z I. CHK patří poděkování za skvělou reprezentaci naší Fakultní nemocnice.

  

Zleva: Vlastimil Vajdák (ředitel FNUSA), Alan Muntean (B.Braun) a Ivan Čapov (přednosta I. chirurgické kliniky FNUSA a LF MU)

Laureáti Petřivalského ceny, zleva: doc. Gatěk, doc. Veverková a prof. Veselý