Heart Failure Academy přiblížila mladým lékařům problematiku srdečních selhání

Heart Failure Academy přiblížila mladým lékařům problematiku srdečních selhání

V letošním roce se již počtvrté uskutečnil kurz srdečního selhání na půdě a pod garancí I. interní kardioangiologické kliniky FN u sv. Anny v Brně a LF MU, nazvaný tentokrát Heart Failure Academy.

Loňský rok se bohužel kvůli covidovým opatřením nemohl uskutečnit. K participaci byli přizváni zástupci pracoviště II. interní kliniky FNUSA a LF MU, Interní kardiologické kliniky FN Brno a LF MU, Interní kardiologické kliniky FN Ostrava a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně.

Kurz byl zaměřený na mladé lékaře po kmeni z Vnitřního lékařství, kteří jsou před nebo po atestaci z kardiologie a mají zájem se profilovat na srdeční selhání. Kurz byl akreditován Českou lékařskou komorou.

Dvoudenní program zahrnoval jednak shrnující přednášky z novinek v oblasti srdečního selhání a dále praktické ukázky v rámci bloku „hands on“.

Dubnový program byl rozdělený do tří bloků. První blok Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí a nová doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání zahrnul 3 přednášky.

Prof.MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.-přednostka I.interní kardioangiologické kliniky FN u svaté Anny a LF MU Brno, přednesla nové léčebné algoritmy  pro léčbu srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí. Jedná se zejména o zahrnutí gliflozinů jako základního pilíře farmakoterapie a nového postupu farmakologické léčby, která je individualizovaná a šitá na míru pacienta podle jeho komorbidit.

MUDr. Marie Lazárová, Ph.D. z Interní a kardiologické kliniky ve FN Ostrava rozebrala nové léky v doporučeních jako je vericiguat či preparáty železa a dále specifické nefarmakologické postupy u pacientů s chlopenními vadami, zejména s mitrální regurgitací.

Blok zakončila komplexním sdělením o transplantaci srdce MUDr. Eva Ozábalová, Ph.D. z I. interní kardioangiologické kliniky FN u sv. Anny a LF MU. Přednesla indikace a kontraindikace transplantace srdce, úskalí potransplantačního sledování a také vedení imunosupresivní a doprovodné farmakologické terapie.

Druhý blok se nazýval Mezioborové pohledy na problematiku gliflozinů a rozebral tuto zajímavou lékovou skupinu z pohledu kardiologa, diabetologa a renoprotektivního efektu.

První přednášku – pohled kardiologa měl prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. z I. Interní kardioangiologické kliniky FN u sv. Anny a LF MU. Připomenul studie s glifloziny u pacientů v kardiovaskulárním riziku, později u diabetiků se srdečním selháním a na závěr u i pacientů bez diabetu mellitu se srdečním selháním. Ve všech případech byl pozorován výrazný přínos gliflozinů na všechny kardiologické předdefinované cíle. Není proto překvapením, že se dostaly do posledních doporučení z roku 2021 pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání s nejvyšším ohodnocením IA.

Prim. MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D. z II. interní kliniky FNUSA a LF MU zhodnotil význam a postavení gliflozinů v diabetologii. Jsou to léky, které nejenom snižují glykemii, ale také snižují krevní tlak a tělesnou hmotnost. Jsou dobře tolerované a jejich využití je především v kombinaci s metforminem, preferenčně u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním a rovněž je možné podání i s inzulínem.

Blok zakončil prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., přednosta Interní a kardiologické kliniky FN Ostrava sdělením o renoprotektivním účinku gliflozinů. Prokázalo se, že přes počáteční pokles v glomerulární filtraci dochází při jejich dlouhodobém podávání k menšímu poklesu ledvinných funkcí než u placeba. U pacientů se srdečním selháním se vhodně doplňují s podáváním kličkových, thiazidových diuretik a blokátorů minerálkortikoidních receptorů, protože každá látka působí v jiné části nefronu.

Poslední blok byl zaměřený na praktickou medicínu. Úvodní přednášku měl prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. ze Znojma, který srovnával péči o pacienta se srdečním selháním u ambulantního internisty a kardiologa v podmínkách okresní nemocnice.

Blok byl zakončen dvěma kasuistikami MUDr. Tomáše Honka, Ph.D. a MUDr. Júliuse Godavy z I. IKAK FNUSA a LF MU. V obou případech, kdy byl pacientům do léčby přidán gliflozin, došlo ke zlepšení klinického stavu a objektivních ukazatelů tíže srdečního selhání, a to jak v případě diabetika, tak nediabetika.

Druhý den byl zahájen prohlídkou kliniky a praktickými ukázkami, tzv. hands on. Lékaři se byli podívat na oddělení srdečního selhání a potransplantační péče a přímo diskutovali léčebnou strategii a vyšetřili pacienty před a po transplantaci srdce. Byli se podívat na echokardiografické pracoviště a nové metody při vyšetřování funkce pravé komory před indikací pacienta k levostranné mechanické podpoře pod vedením MUDr. Evy Ozábalové, Ph.D. a MUDr. Hany Poloczkové, Ph.D. Pod vedením MUDr. Andreje Nagye se dozvěděli o programování a sledování resynchronizační terapie.

Po praktických ukázkách pokračoval program dalšími přednáškami v hotelu International. První blok byl věnován srdečnímu selhání se zachovanou nebo mírně sníženou ejekční frakcí.

Doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D., z I. IKAK FNUSA a LF MU se zabýval novými diagnostickými algoritmy a terapeutickými možnostmi u pacientů se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí. Poznatky z Guidelines jsou až příliš opatrná, proto doplnil některé méně známé poznatky o možnostech terapie na základě subanalýz, metaanalýz a rovněž nových poznatků ze studie EMPEROR preserved.

MUDr. Martin Felsöci, Ph.D., z Interní kardiologické kliniky FN Brno a LF MU rozebral podrobněji možnosti diagnostiky srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí pomocní echokardiografie. Vyzdvihl zátěžové metody a nové postupy, včetně vyšetření strainu.

MUDr. Hana Poloczková, Ph.D., z I. interní kardioangiologické kliniky FN u sv. Anny a LF MU se zabývala ve svém sdělení diagnostikou a terapií infiltrativních srdečních onemocnění, zejména amyloidózou. Klinika má speciální program zaměřený na tyto pacienty, jedním z výstupů je unikátní program sekvenční transplantace srdce a kmenových buněk (ve spolupráci s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno a Interní hemato-onkologickou klinikou ve FN Brno), který pokrývá potřeby celé České republiky.

MUDr. Martin Novák z I. IKAK FNUSA a LF MU rozebral problematiku akutního srdečního selhání, zejména se zaměřením na přístrojovu léčbu. Možností krátkodobé podpory je intraaortální balónková kontrapulzace, impella, tandem heart či ECMO. Byly rozebrány přínosy a limitace jednotlivých podpor v oblasti akutní kardiologie.

Doc. MUDr. Helena Bedáňová, Ph.D., z CKTCH vystoupila s přednáškou o dlouhodobých mechanických podporách oběhu. Jedná se buď o most k transplantaci srdce nebo destinační terapii jako alternativu transplantace. Celkem bylo v Brně naimplantováno 117 mechanických podpor, nyní jsou využívány přístroje poslední generace Heartmate3. Byla zmíněna úzká spolupráce v indikacích a ambulatním sledování pacientů na LVAD s I. IKAK FNUSA a LF MU.

MUDr. Andrej Nagy z I. IKAK FNUSA a LF MU zmínil praktickou část indikací resynchronizační terapie (CRT) a užití kardioverterů defibrilátorů. U správně indikovaných pacientů k CRT může tato léčba vést k reverzní remodelaci a zvýšení ejekční frakce, kterou doprovází zlepšení kvality života.

Celý program se setkal s nesmírným zájmem mladých lékařů, po každé přednášce následovala bohatá diskuze a dotazy z praxe. Všichni účastníci, ať již přednášející nebo posluchači, hodnotili kurz jako velice přínosný, a to i pro zajímavé interaktivní diskuze.

Všichni účastníci se shodli, že by bylo přínosné podobná setkání uspořádat  i v dalších letech.

 

Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. a doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.

I. interní kardioangiologická klinika FNUSA a LF MU