Tisková zpráva, 31. 1. 2017, Brno

Centru pro epilepsie Brno se podařilo stát členem mezinárodní celoevropské referenční sítě (European Reference Network) EpiCare. Toto konzorcium spojuje specializovaná epileptologická centra na evropské úrovni, která se věnují diagnostice a léčbě epilepsie. „Členství v této síti pacientům přinese možnost konzultace složitých případů s nejlepšími pracovníky v rámci zemí Evropské unie. Dále umožní zlepšit operační výsledky či genetické poradenství. Přínosem je rovněž užší spolupráce mezi jednotlivými pracovišti, což v budoucnu může usnadnit zavádění nových postupů jak v diagnostice, tak i v léčbě našich pacientů. Existence této sítě má význam rovněž pro vědecký výzkum,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA).

Centrum pro epilepsie Brno (s programem diagnostiky a léčby komplikovaných, zejména farmakorezistentních epilepsií) bylo založeno v roce 1993. Jeho aktivita navázala na více než půl století trvající specializaci pracoviště v oboru epileptologie a klinické neurofyziologie. V současnosti v rámci centra úzce spolupracuje hned několik klinických pracovišť z obou brněnských fakultních nemocnic (www.epilepsiebrno.cz). Centrum zajišťuje komplexní péči o pacienty s epilepsií dospělého i dětského věku (FN Brno–dětská nemocnice) a superkonziliární péči o problematické (farmakorezistentní) případy. Centrum zajišťuje vysoce specializovanou péči nejen o pacienty z České republiky, ale často řeší i pacienty ze zahraničí, zejména ze Slovenska.

K dispozici centra je ve svatoanenské nemocnici specializované Epileptologické oddělení 83 s video-EEG monitorovací jednotkou a 14 nemocničními lůžky (vzniklo v roce 2004 jako první Epileptologické oddělení v ČR).
I. neurologická klinika FNUSA a LF MU byla zařazena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou mezi výběrová tzv. VILP centra (centra pro léčbu vysoce inovativními léčebnými prostředky). V září 2015 byl Centru Ministerstvem zdravotnictví ČR udělen statut Centra vysoce specializované péče (CVSP) pro farmakorezistentní epilepsie pro dospělé a děti. Po zahraničním vyškolení lékařského týmu v epileptochirurgické problematice byl v roce 1995 zahájen program chirurgické léčby epilepsie (v součinnosti s Neurochirurgickou klinikou FNUSA a LF MU, Klinikou zobrazovacích metod FNUSA a LF MU a Klinikou dětské neurologie LF MU FN Brno. Současné vybavení centra ve FNUSA umožňuje provádět kompletní spektrum epileptochirurgických terapeutických zákroků (anteromediální temporální resekce, selektivní amygdalohipokampektomie, rozšířené lezionektomie, fokální kortikální resekce, parciální kalozotomie, stimulace nervus vagus, stimulace ncl. thalami anterior) u dospělých i dětských pacientů.

Ve spolupráci neurologických pracovišť a Neurochirurgické kliniky FNUSA je v indikovaných případech realizováno invazivní (intrakraniální) video-EEG vyšetření a peroperační elektrokortikografie s peroperačním mapováním elokventního kortexu. S počtem 45-50 odoperovaných pacientů za rok je Centrum pro epilepsie Brno největším epileptologickým pracovištěm v České republice. Pracovníci centra organizují pravidelné postgraduální vzdělávací akce národního (EpiTýden Roberta Kuby) a mezinárodního charakteru (EPODES – Evropský kurs epileptochirurgie), aktivně se účastní odborných kongresů (často jako zvaní řečníci), a vykazují bohatou publikační aktivitu především v mezinárodních časopisech. Ve spolupráci s pacientskými organizacemi Centrum pravidelně organizuje pro pacienty společenské akce k Národnímu a Světovému dni epilepsie.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz