Tisková zpráva, 28. 11. 2017, Brno

U příležitosti 100. výročí vzniku Masarykovy univerzity proběhne 28. listopadu 2017 ve 13:00 ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně slavnostní vernisáž expozice „Ku klinice neurologické“. Vznik expozice, která je zaměřena na historii neurologické kliniky, byl inspirován unikátním nálezem pozůstalosti prof. MUDr. Karla Popka a bude trvale umístěn v prostorách I. neurologické kliniky FNUSA.

Pozvánka

Expozice přibližuje historický vývoj neurologické kliniky a nastiňuje osudy významných brněnských neurologů, kteří se zasloužili o rozvoj kliniky, a kteří zde pracovali po velkou část svého života. Zájemci si budou moci prohlédnout dokumenty a unikátní publikace, stejně jako ukázky historického lékařského vybavení, které se běžně v lékařské praxi používaly.

Expozici zpracovali pod vedením Mgr. Lenky Mrázové a za spolupráce prof. MUDr. Milana Brázdila, Ph.D., přednosty I. neurologické kliniky FNUSA a LF MU, studenti oboru muzeologie Masarykovy univerzity v Brně.

Po konstituování Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v r. 1919 vznikla zprvu „Klinika nemocí vnitřních a nervových“ (vedená prof. Vanýskem), z níž se však neurologická část brzy oddělila a spojila se s psychiatrií v „Kliniku pro choroby duševní a nervové Masarykovy university v Brně“ (1923-1948). V poválečné době se obě pracoviště osamostatňují a de iure vzniká v průběhu roku 1948 Neurologická klinika, jejímž vedoucím se stává prof. Popek, který vedl pracoviště až do své smrti v r. 1971.

V současnosti zajišťuje I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU (dále FNUSA a LF MU) vysoce kvalitní diagnosticko-léčebnou péči o široké spektrum pacientů s neurologickými onemocněními a současně zajišťuje výuku neurologie a neurologické propedeutiky pro potřeby Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, je školícím pracovištěm pro postgraduální výuku neurologie (v rámci odborných specializací – atestací) a neurověd. Klinika se zapojila do projektu k optimalizaci výuky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity – OPTIMED, v jehož rámci dojde v následujících letech k rozšíření pregraduální výuky neurologie navíc o jeden týden. 

Klinika disponuje čtyřmi lůžkovými odděleními, jednotkou intenzivní péče (JIP), ambulancemi pro všeobecnou neurologii i specializovanými ambulancemi a dále špičkově vybavenými laboratořemi – elektrofyziologickými (EEG, včetně specializované video-EEG monitorovací jednotky s provozem 24/7, EMG, evokované potenciály, transkraniální magnetická stimulace) a sonografickou. V rámci I. neurologické kliniky působí šest specializovaných Center – Centrum pro epilepsie Brno, Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonismus Brno, Centrum pro kognitivní poruchy, Komplexní cerebrovaskulární centrum, Centrum pro roztroušenou sklerózu a Komplexní centrum pro léčbu spasticity.

Na I. neurologické klinice FNUSA bylo za rok 2016 ambulantně ošetřeno  48 076 pacientů a hospitalizováno 1 942 pacientů.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz