MUNI 100: ocenění spolupráce i významných osobností FN u sv. Anny v Brně

Tisková zpráva, 20. 6. 2019, Brno

V rámci oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity převzali řadu ocenění osobnosti, jejichž profesní život je velmi úzce spjat s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně.

Udílení malých bronzových medailí

16.června 2019 byli oceněni absolventi Masarykovy univerzity, na něž je univerzita obzvláště hrdá. Bronzovou medaili obdrželo 100 absolventů, kteří byli nominováni jednotlivými fakultami za přínos v oblasti vzdělávání, vědy, společenské relevance a reprezentace univerzity. Tito absolventi jsou nositeli hodnot, které MU vyznává a kteří tyto hodnoty založené na demokratických principech svobodné republiky šíří a svou prací pomáhají budovat mimo jiné i pozitivní vnímání MU u široké veřejnosti. I zde měla Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně své oceněné zástupce:

 • Martin Pavlík – absolvent 1994 – v současné době ředitel FNUSA (2014-2019), lékař Anesteziologicko-resuscitační kliniky, na které působil jako zástupce přednosty pro LPP. Zastával funkci lékařského ředitele. V nemocnice pracuje přes 20 let.
 • Miroslav Hirt – absolvent 1974 – přednosta Ústavu soudního lékařství FNUSA. Uznávaný odborník v oblasti forenzních věd.
 • Alena Štětková – absolventka 1962 – v letech 1992-2002 byla ředitelkou FNUSA, lékařka.
 • Ladislav Bařinka – absolvent 1955 – světově uznávaný plastický chirurg, dlouholetý přednosta Kliniky plastické chirurgie FNUSA. Je autorem více než dvou desítek státních patentů a spoluautorem tří světových patentů ve svém oboru.
 • Ivo Dvořák – absolvent 1953 – působil více jak 50 let na II. interní klinice FNUSA a zasloužil se o vybudování Laboratoře preventivní kardiologie.


Foto: Oceněný absolvent Lékařské fakulty MUDr. Martin Pavlík, ředitel FNUSA a lékař ARK

Ocenění významných partnerů

13. června 2019 udělil rektor Masarykovy univerzity 99 pamětních medailí partnerům za přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu nebo společenské relevance. Na návrh Lékařské fakulty byla oceněna také Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, bez jejíž vstřícnosti a kooperace by nemohla probíhat výuka.

Nemocnice zahájila činnost v roce 1786. Důležitým milníkem byl rok 1919, kdy vznikla Masarykova univerzita, a bylo rozhodnuto, že nemocniční oddělení budou sloužit lékařské fakultě a veřejnosti jako kliniky. Dalších 20 let se neslo ve znamení postupného vývoje, který byl narušen okupací a uzavřením vysokých škol. V roce 1949 byl Zemská nemocnice u sv. Anny přejmenována na Krajskou a od 1.1.1952 se stala nemocnicí fakultní. Dnes má FNUSA s LF MU celkem 19 společných pracovišť, která jsou označována jako pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

   
Foto: ocenění Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, partnera MUNI za vstřícnost a kooperaci na výuce

Pamětní medaile Lékařské fakulty MU

Děkan prof. Martin Bareš u příležitosti 100. let výročí založení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity udělil 23. května 2019 pamětní medaile současným akademickým i neakademickým pracovníkům fakulty jako uznání za jejich práci a přínos pro rozvoj LF MU.  Mezi akademickými pracovníky fakulty byla řada osobností, které velkou část svého profesního života spojili a stále ještě pojí s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně. Medaili obdrželi:

 • prof. Zdeněk Novák (Neurochirurgická klinika FNUSA a LF MU),
 • prof. Pavel Kamarýt, prof. Karel Zeman, prof. Jaroslav Meluzín, prof. Jiří Vítovec (I. interní kardioangiologická klinika FNUSA a LF MU),
 • doc. Pavel Janíček a doc. Zbyněk Rozkydal (I. ortopedická klinika FNUSA a LF MU),
 • doc. Zdeněk Gregor a doc. Jindřich Leypold (II. chirurgická klinika FNUSA a LF MU),
 • prof. Antonín Fassmann a prof. Martina Kukletová (Stomatologická klinika FNUSA a LF MU),
 • prof. Jiří Wotke (I. ústav patologie FNUSA a LF MU),
 • prof. Anton Kollár (Klinika ORL, chirurgie hlavy a krku FNUSA a LF MU)
 • prof. Jiří Souček a doc. Helena Němcová (II. interní klinika FNUSA a LF MU),
 • doc. Kamil Ševela (in memoriam; II. interní klinika FNUSA a LF MU).


Foto: zdroj MUNI