Tisková zpráva, 1. 4. 2016, Brno

Monografii, která si klade za cíl vystihnout v 19 kapitolách problematiku zhoubných nádorů hlavy a krku, pokřtili ve čtvrtek 31. března spolu s odborným seminářem její autoři – prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. a doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (KOCHHK FNUSA). Kmotry publikace byli prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. a MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. a MUDr. Michaela Lízlerová, šéfredaktorka edice Postgraduální medicína nakladatelství MF Dnes.
Kolektiv převážně brněnských autorů usiloval o to, aby onkologie hlavy a krku byla podána komplexně, do dostatečné hloubky, a přesto přehledně tak, aby byla k dispozici rychlá informace jak pro začínající lékaře, tak pro zkušené odborníky onkologie, otorinolaryngologie i lékaře hraničních oborů. Dílo je výsledkem dlouhodobé spolupráce lékařů KOCHHK FNUSA a Masarykova onkologického ústavu, včetně Kliniky plastické a estetické chirurgie FNUSA a dalších pracovišť.
Zhoubné nádory hlavy a krku patří k méně častým onkologickým diagnózám, počet jejich případů však trvale narůstá. Ročně je v České republice nově diagnostikováno 2 000 až 2 200 pacientů s tímto karcinomem a 900 až 1 050 pacientů na něj zemře. V monografii jsou zahrnuta témata kancerogeneze (přeměny „normální“ buňky na buňku nádorovou), molekulární biologie a prevence uvedené skupiny nádorů, jejich diagnostika, chirurgická a konzervativní léčba chemoradioterapií, podpůrná léčba a následná rehabilitace k zajištění přiměřené kvality života.
Otorinolaryngologickou kliniku založil v roce 1920 profesor MUDr. František Ninger, DrSc. Za jeho působení se klinika věnovala problematice skleromu vestibulárního aparátu a ušních nemocí i jejich komplikacím a rovněž operační léčbě rakoviny hrtanu. Za vedení kliniky profesorem MUDr. Romanem Hladkým, CSc. patřila brněnská klinika k předním pracovištím v republice. Její vědeckovýzkumná činnost se zaměřovala především na výzkum otosklerózy a sluchového aparátu. Klinika jako první na světě provedla punkce perilymfatické cisterny a prokázala, že tento výkon je pro funkci vnitřního ucha neškodný a lze jej použít k účelům diagnostickým i léčebným a v neposlední řadě i pro výzkumu nitroušních tekutin. V klinické praxi se brněnská ORL klinika poprvé v republice začala užívat mediastinoskopii. Za vedení kliniky profesorem MUDr. Romem Kostřicou, CSc. prošla klinika rekonstrukcí a s ohledem na vzrůstající počet nádorových onemocnění v oblasti hlavy a krku byl postupně rozšiřován onkologický program, který výrazně profitoval na možnosti interdisciplinární spolupráce. Od roku 1999 nese klinika svůj nový název „Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku“.
Nyní klinika provádí rozsáhlé onkochirurgické operace vyžadující rekonstrukci pooperačních defektů a operace spodiny lební a je jediným Centrem kochleárních implantací pro moravský region. Kliniku vede od ledna 2016 MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

Kontakt:
Ing. Petra Veselá – asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Pavel Gejdoš – PR manažer FNUSA-ICRC, Brno, tel.: 605 231 414, pavel.gejdos@fnusa.cz