Tisková zpráva, 21. 5. 2015, Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) pořídila nový ekonomický a provozní informační systém, jehož základním principem je jednotná evidence všech dat, která vstupují do řídících procesů z pohledu řízení nákladovosti a řízení kvality. „V současné době jsou základní procesy správy rozpočtu, řízení nákladovosti, řízení nákladů a financí spravovány v 6 různých systémech. Nový ekonomický a provozní informační systém tedy přináší sjednocení všech těchto agend nemocnice
do vzájemně datově propojených aplikací zahrnující i výstupy pro management. Nový informační systém je jednotný a komplexní, v maximální možné míře omezí roztříštěnost informací a zruší komunikační můstky, které působí problémy“, sdělil ředitel nemocnice Martin Pavlík.

Nový systém přinese efektivitu
Hlavním přínosem nového systému je: efektivnější provoz, kvalitnější péče, snazší možnost získávání relevantních dat pro strategické řízení a manažerské výstupy dle požadavků lékařů a manažerů, sjednocení veškeré řídící agendy pod jednu databázi, dosažení on-line přístupu k jednotným informacím, efektivní pořizování a využívání investic, řízení efektivity bez omezení v režimu 24/7 z kteréhokoliv místa, využití dat několik let zpětně apod. Součástí projektu bylo pořízení i odpovídajícího technického vybavení.

Cíle jsou jasné – sledování nákladovosti a zvýšení efektivity využívání zdrojů
„Projekt je primárně určen pro top management nemocnice, dále pak pro střední management, což jsou skupiny pracovníků odpovědné za chod, tedy i nákladovost a kvalitu péče v nemocnici“, uvádí Markéta Geierová z Ekonomického úseku FNUSA. Výstupy ze systému budou určeny také
pro potřebu zřizovatele nemocnice – Ministerstvo zdravotnictví, které je povinno kontrolovat jak kvalitu péče ve zřizovaných organizacích, tak i její efektivitu a nákladovost.
Nový ekonomický a provozní informační systém podpoří efektivní využívání finančních prostředků, zejména získáváním dostupných informací ze všech pracovišť nemocnice v požadovaném čase
a kvalitě.

Přehled projektu:
• Předpokládaný rozpočet: 20.000.000 Kč
• Skutečně vyčerpaná částka: 18.902.254,33 Kč
• Pořízen informační systém vč. potřebného hardwarového vybavení

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz