REHABILITACE

Cévní mozková příhoda (CMP) může vést k trvalému narušení hybnosti – téměř třetina pacientů zůstává v provádění běžných denních aktivit plně závislá na pomoci ostatních. Proto je důležitá kvalitní a intenzivní rehabilitace, která dokáže následky CMP zmírnit, či zcela napravit, a která Vám v případě deficitu pomůže opět dosáhnout co největší nezávislosti.

20150615 095157

Fyzioterapeut provádí s pacientkou cviky jako prevenci rozvoje spasticity.

Rehabilitace, kterou tým odborníků přizpůsobuje pacientovu aktuálnímu stavu a vývoji onemocnění, bývá zaměřena zejména na podporu a obnovu:

  • životních funkcí – podpora dýchání, krevního oběhu, mozkové aktivity,
    pohyblivosti a hybnosti – úprava svalového napětí, stimulace pohyblivosti na lůžku a
  • celkové hybnosti, stimulace hybnosti jednotlivých částí těla, podpora soběstačnosti, časné postavení pacienta (vertikalizace),
  • smyslového vnímání – stimulace zevními podněty, úprava poruch rovnováhy a kompenzace při zhoršení zraku,
  • poznávacích a psychických funkcí,
  • učení, motivace – naučit a motivovat pacienta a jeho rodinu k užívání facilitačních a kompenzačních pomůcek, součástí je instruktáž používání a nácvik cviků v domácím prostředí.

Hlavní zásady rehabilitace:

graf rehabilitace

V praxi využíváme celou řadu rehabilitačních a pomocných metod, které Vám pomohou k usnadnění volní hybnosti a ke snížení rizika rozvoje tzv. spasticity (zvýšené svalové napětí postižených končetin následkem CMP).

Mezi pomocné metody řadíme techniky měkkých tkání a mobilizace periferních kloubů, fyzikální terapii a balneoterapii, využití tzv. vertikalizačních a lokomočních pomůcek (např. chodítka a robotické rehabilitace). Důležitou roli u omezeně hybných pacientů hraje specifické polohování, které brání rozvoji výše popsané spasticity a proleženin.

Oblíbenou rehabilitační technikou je i „léčba prací“, neboli ergoterapie. Cílem ergoterapie je umožnit pacientům účastnit se bežných denních aktivit. Často se využívá výtvarná činnost, práce s papírem, textilem, dřevem nebo keramikou. Tato terapie je součástí rehabilitace a většinou probíhá současně s ní.

Centrum spasticity (při I. neurologické klinice FNUSA)
Od roku 2014 poskytujeme pacientům péči v komplexním centru pro léčbu spasticity. K terapii používáme např. botulotoxin (látka „uvolňující“ svaly), speciální rehabilitační a protetická opatření a některým pacientům je nabídnuto i operační zmírnění spasticity.

Rehabilitační doporučení:
1. Doporučujeme cvičit alespoň jedenkrát, lépe dvakrát denně, po dobu alespoň 30 minut. Záleží na zdravotním stavu a motivaci pacienta.
2. Obecným pravidlem těchto cvičení je vyhýbat se bolesti, nepřepínat své síly – cvičení by mělo být příjemné a mělo by motivovat k dalšímu cvičení.
3. Jednotlivá cvičení je vhodné mezi sebou kombinovat.
4. Nejdůležitější je, abyste měli ze cvičení radost a neztratili motivaci na sobě dál pracovat a zlepšovat se.
5. Vzhledem k tomu, že Vaše postižená strana je slabší, dochází často k přetěžování zdravé poloviny těla, a proto ji určitě neopomíjejte a věnujte péči i ji.

SHRNUTÍ KAPITOLY

Mnoho pacientů se po CMP potýká s poruchou hybnosti a koordinace pohybů. Cílem rehabilitace je snížit tyto následky tak, aby byl pacient co nejvíce soběstačný. Rehabilitaci zahajujeme co nejdříve po stabilizaci zdravotního stavu pacienta. Rehabilitace pokračuje i po ukončení hospitalizace na naší klinice, a to na rehabilitačním oddělení (odd. 23 FN u sv. Anny), v doléčovacích rehabilitačních zařízeních (DRO Nový Lískovec) anebo ambulantní cestou.

UŽITEČNÉ ODKAZY

Centrum moderní rehabilitace ERGO Aktiv:
www.ergoaktiv.cz
centrum poskytující krizové a odborné poradenství a komplexní rehabilitaci osobám po prodělané cévní mozkové příhodě

pdfRehabilitace po cévní mozkové příhodě (formát PDF) – příručka neziskové organizace ERGO Aktiv

Více k následné rehabilitaci a odkazy na rehabilitační centra najdete v kapitole Následná péče.