,

Stoletá tradice, nejmodernější metody, četná prvenství – kardiologie ve svatoanenské nemocnici

Tisková zpráva, 26. 3. 2019, Brno

Interní klinika má dlouhou historii, byla založena jako jedna z prvních již před 100 lety prof. Rudolfem Vanýskem, postupně se profilovala jako kardiologická. Na klinice postupně vznikly veškeré subspecializace kardiologie a některé naprosto unikátní programy.  Ročně je na klinice hospitalizováno 5.071 pacientů a je provedeno 15.283 kardiologických a 8.590 interních vyšetření.

„Každá pracovní skupina kliniky patří ke špičkovým ve svém oboru. Invazivní a intervenční kardiologie provádí léčbu angioplastikou u pacientů se srdečním infarktem a jejich počty jsou v Brně u nás nejvyšší. Provádíme nejmodernější výkony, jako jsou optická koherentní tomografie, intravaskulární ultrazvuk, uzávěry defektu septa síní či katetrizační implantace aortální chlopně,“ sdělila prof. Lenka Špinarová, přednostka I. interní kardioangiologické kliniky (dále I. IKAK). V roce 1992 byl založen naprosto ojedinělý program srdečního selhání a transplantace. Zahrnuje pacienty s pokročilým srdečním selháním z celé Moravy, kteří jsou přes I. interní kardioangiologickou kliniku indikováni k transplantaci srdce, odoperováni na CKTCH a dále po celou dobu jejich života sledováni na naší klinice. Jejich počet přesáhl již 600. „Za mého působení ve funkci přednostky v rámci tohoto programu vznikl unikátní program vzácných srdečních onemocnění jako je amyloidóza či jiná střádavá onemocnění a dále zánětlivých srdečních onemocnění, kde opět řešíme pacienty nadregionální úrovně,“ doplnila prof. Špinarová. Jako jediní v ČR ve spolupráci s CKTCH a IHOK FN Brno realizujeme program sekvenčních transplantacích srdce a kostní dřeně u nemocných se srdeční amyloidózou postihující dominantně myokard.

„Posun kardiologie za 40 let je neskutečný a nepředstavitelný. Když jsem začínal, měli jsme rentgen, poměrně úzkou základní laboratoř a teprve začínaly katetrizace. Byl jsem u začátku klinické echokardiografie, která nám dnes poskytuje neskutečné informace. Modernizace je nebetyčná, jsme dál v přístrojové léčbě i ve vyšetřovacích metodách. Máme řadu nových léků. Jsem moc rád, že jsem u toho a že ten rozvoj můžu vidět,“ přiblížil vývoj kardiologie prof. Jiří Vítovec, bývalý přednosta kliniky a současný zástupce přednosty I. IKAK pro školství a doplnil: „Česká republika je nejlepší v péči o pacienty s akutním infarktem myokardu. Péče o pacienty je tu velmi dobře zorganizována“.

Nejdůležitější milníky kliniky v její historii:

1919    Ustanovení Interní kliniky 1. 10. 1919.
1968    Vybudování koronární jednotky, první na Moravě.
1969    Implantace prvního kardiostimulátoru.
1984    Poprvé použita intrakoronárně podaná fibrinolýza (streptokináza) u akutního srdečního infarktu.
1992    Provedena první transplantace srdce v Brně (CKTCH) a zahájen program transplantační péče na I. IKAK.
1996    Klinika přejmenována na: I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU.
1996    Byla provedena první direktní angioplastika u akutního infarktu myokardu.
2013    Přemístění a centralizace pracovišť kliniky do nových budov B1 a C1.

Pracoviště:

Srdeční elektrofyziologie (MUDr. Zdeněk Stárek)
Jedním z pilířů diagnostiky a léčby srdeční arytmie se v posledním desetiletí stala elektrofyziologická vyšetření a radiofrekvenční ablace (lokální destrukce tkáně). V roce 2017 byl proveden 2,5x vyšší počet výkonů než FN Brno a provádí vyšetření, která rovněž nejsou ve v Brně prováděna. Je to použití dálkové magnetické navigace Stereotaxis Epoch (STX) – vloni bylo provedeno 36 výkonů, což je naprosto unikátní.

   
 

Arytmologie a kardiostimulace (doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc.)
Skupina arytmologie má vybavení 2 operačních arytmologických sálů a jednoho sálu pro implantace kardiostimulátoru a kardioverterů – defibrilátorů a je na evropské úrovni, kdy počtem výkonů za rok je na čelním místě v rámci pracovišť celé České republiky.  V loňském roce bylo implantováno 437 kardiostimulátorů, reimplantováno 46. Implatnováno bylo 193 kardioverterů – defibrilátorů, reimplantováno 17.

Echokardiografické pracoviště (MUDr. Eva Ozábalová)
V současné době jsou k dispozici tři moderní laboratoře, ve kterých denně probíhají echokardiografická vyšetření, zahrnující transtorakální i transezofageální vyšetření pro potřeby celé nemocnice včetně ambulantního provozu. Echokardiografie je dnes neodmyslitelnou součástí neinvazivního diagnostického přístupu, ale i celé řady moderních léčebných intervencí.

 

Kardiovaskulární spánkové centrum (doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.)
Tým se zaměřuje na studium významu rizikových faktorů spojených s poruchami dýchání a jejich souvislost s kardiovaskulárními chorobami a obezitou. Včasná diagnóza spánkové apnoe by mohla výrazně snížit výskyt obezity a kardiovaskulárních chorob, proto je důležitou součástí práce týmu průběžná analýza dat z projektů, jichž se účastní pacienti. Nedílnou součástí je vývoj nových technologií, které umožní objasnění vazeb mezi kardiovaskulárním a centrálním nervovým systémem.

Koronární jednotka a invazivní a intervenční kardiologie (MUDr. Michal Rezek, MUDr. Jan Sitar)
Ročně se provádí asi 3 000 koronarografií, z  toho 1 500 PCI, 350 přímých PCI u akutního infarktu myokardu. V 96 % je využíván přístup k srdci radiální tepnou ze zápěstí, je využíváno moderních technologií a jsou implantovány nejmodernější typy koronárních stentů. Vyšetřují se zde dále nemocní se srdečním selháním, před i po ortotopické transplantaci srdce, provádí se i PCI na transplantovaném srdci.

   

Oddělení nukleární kardiologie (MUDr. Vladimír Kincl, Ph.D.)
Tým je vybaven jednou kadmium-zinek-telluridovou SPECT kamerou z celkových dvou v České republice. Jednofotonová emisní výpočetní tomografie (SPECT) je neinvazivní zobrazovací metoda z oboru nukleární medicíny, která dokáže zobrazit prostorové rozložení v těle přítomné radioaktivně značené látky, která je pacientovi podána před vyšetřením. Zatímco rentgenové metody zobrazují tělní struktury, pomocí SPECT mohou být zobrazeny funkce orgánů. Metoda je obohacena o výpočetní systém, který dokáže z mnoha obrazů nasnímaných z různých úhlů zrekonstruovat trojrozměrný obraz orgánu. Využití nových možností zobrazení srdce přispívá ke kvalitnější diagnostice kardiovaskulárních onemocnění, a tím ke zkvalitnění terapie pacientů.

   

Nukleární magnetická rezonance srdce (doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D.)
Magnetická rezonance je zobrazovací technika, využívaná především k zobrazení vnitřních orgánů lidského těla. Je díky ní možné získat řezy určité oblasti lidského těla, ze kterých lze po dalším zpracování vytvořit i výsledný 3D obraz požadovaného orgánu. Magnetická rezonance kardiovaskulárního systému patří mezi vrcholové možnosti této diagnostické metody.