Tisková zpráva, 14. 12. 2017, Brno

Po dlouhé době by dle aktuálních analýz měla Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále  FNUSA) v příštím roce dosáhnout vyrovnaného hospodaření. V současné době má nemocnice závazky přes 2 mld. Kč, z toho po lhůtě splatnosti 735 mil. Kč.

S FNUSA se táhne historická podfinancovanost zdravotní péče, která vyplývá z toho, že nemocnice se od 90. let vydala cestou rozvoje ambulantního sektoru. Tato cesta přirozeně a logicky vyplynula z geografického umístění FNUSA v centru města, kdy ambulance měly být pro pacienty z celého Brna snadno dostupné a lůžková péče měla být soustředěna na okraji Brna ve FN Brno, se snadnou návazností na dálnici.  Při technickém dělení ambulantního a hospitalizačního sektoru docházelo neustále k administrativnímu snižování výnosů nemocnice. Další příčinou je historicky nízká základní sazba, jejíž výše vychází z historicky (2006) daných úhrad tzv. nastavení historických paušálů, které byly tvořeny mimo jiné i v době výkonového systému. FNUSA a některé brněnské nemocnice byly přinuceny vykazovat ceny materiálu v cenách pořízení a tuto skutečnost dokladovat pořizovacími fakturami. Převážná většina nemocnic v té době vykazovala v cenách Max, které byly výrazně vyšší, než ceny pořízení. Tato historická skutečnost se následně promítala do paušálů a následně i do základní sazby a má trvalé dopady až do dnešní doby. Dalším zásahem do hospodaření nemocnice byla centralizace onkologické péče v Brně, kdy byly z FNUSA delimitovány (tedy bez náhrady) lineární urychlovače, čímž FNUSA ročně přišla o signifikantní zisk.

„Za poslední 4 roky přijalo vedení nemocnice velmi nepopulární kroky, jejichž cílem bylo co nejvíce snížit náklady nemocnice. Jednalo se např. o redukci a restrukturalizaci personálu, zrušení prodělečných provozů a reorganizaci stávajících zdravotnických pracovišť, zastavení obnovy majetku. Stále jsou řešeny pouze havarijní stavy, povinná údržba a dotační tituly,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel FNUSA.

Další ovlivňující částí hospodářského výsledku jsou výnosy, kde se podařilo nasmlouvání nových a rozšíření stávajících kapacit se zdravotními pojišťovnami, např. nasmlouvání následné intenzivní péče, spánkových laboratoří, restrukturalizací péče a v neposlední řadě úhradová vyhláška pro rok 2018.

Na výsledku hospodaření nemocnice se nepodílí pouze vedení nemocnice, ale všichni zaměstnanci, na všech úrovních řízení, vč. našeho zřizovatele. Přes veškerá úsporná opatření se zaměstnancům nemocnice dostalo ocenění v podobě dosažení akreditace nemocnice a vyhlášení nemocnice za absolutního vítěze v anketě Bezpečná a kvalitní nemocnice 2017.

Profesionální kodéři usnadňují lékařům vykazování zdravotní péče, tak aby byla péče co nejpřesněji vykázána a nemocnice nebyla vystavena sankcím zdravotních pojišťoven. Byl zaveden nový informační systém, který umožňuje nejen vedení, ale také vedoucím zdravotnickým pracovníkům lepší alokaci a rozklíčování nákladů, výnosů, sledování produkce ve vztahu k úhradové vyhlášce a její optimalizaci, byly nastaveny pozitivní listy, pravidelně dochází k interním auditům vykazovaných výkonů, kliniky mají nastaveny limity na nákup léků a zdravotnického materiálu dle pravidel úhradové vyhlášky. Byly zavedeny QR kódy pro zefektivnění inventarizace majetku s možností dalšího využití v ostatních procesech, a to bez nákladů na pořízení nového SW, protože řada systémů, vč. nemocničního informačního systému je práce našich informatiků, kteří mj. rovněž provedli úpravy systémů tak, aby nemocnice mohla od 1.1. 2018 vystavovat eRecept.

Personální opatření vedlo k poklesu o 145 úvazků a přineslo úsporu desítky mil. Kč/ročně  – dle údajů získaných za Asociaci nemocnic ČR se průměrné platy ve FNUSA v jednotlivých kategoriích dlouhodobě pohybují na nejnižších místech. „Právě z tohoto důvodu bude mít vedení nemocnice snahu, v případě že by nemocnice hospodařila se ziskem jeho část přerozdělit do platu zaměstnanců, abych došlo k jejich stabilizaci a ocenění jejich práce,“ doplnil Martin Pavlík.

Cílem nemocnice je samozřejmě také dostát svým závazkům vůči dodavatelům a investovat zpět do obnovy majetku, která byla v posledních letech téměř pozastavena, což se začíná projevovat na havarijních stavech budov a zařízeních, které je provozují. „Věřím, že naše nemocnice bude nadále poskytovat kvalitní zdravotní péči na nejvyšší úrovni pro velkou část obyvatelstva nejen Jihomoravského kraje, nicméně opatření se v ekonomice projevují postupně a se zpožděním, takže v této chvíli zůstáváme pevně nohama na zemi s přáním a maximální snahou, aby se dluhy nemocnice dále neprohlubovaly a nemocnice se postupně dostala do černých čísel“ uzavřel ředitel nemocnice.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz