Tisková zpráva, 25. 10. 2017, Brno

Světová federace ergoterapeutů (World federation of Occupational Therapists) ustanovila 27. říjen Světovým dnem ergoterapie. Stále se setkáváme s tím, že mnoho lidí laiků i odborníků úplně přesně neví, čím se ergoterapie zabývá. Není divu, ergoterapie je poměrně mladý obor, který si své místo na slunci obhajuje teprve pár desítek let, a proto mnoho lidí neví, co přesně ergoterapeut dělá. A tak se občas stává, že na žádance se objeví žádost o „eroterapii“ nebo „ergometrii.“

Ergoterapeut rozhodně není aktivizační pracovník, není ani pracovní terapeut a také není učitel rukodělných technik. Dle České asociace ergoterapeutů je ergoterapie profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení. Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. Pojmem „zaměstnávání“ jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho identity.

Jednodušeji lze říct, že prací ergoterapeuta je soběstačný pacient. „Dejme tomu, že mým pacientem je člověk, který prodělal cévní mozkovou příhodu, má nefunkční pravou horní končetinu, není stabilní ve stoji, chodí špatně a má problém s řečí. Takový pacient samozřejmě potřebuje péči lékaře, který naordinuje léky a terapii dalších odborníků, např. fyzioterapeuta, který zaměří svou terapii na chůzi, držení těla, pohyb, kondici nebo logopeda, který zaměří svoji terapii na polykání, řeč a komunikaci. Ergoterapeut využije a spojí všechny dovednosti, které pacient získal od fyzioterapeuta, logopeda nebo psychologa a pomůže mu se zapojováním horní končetiny do činností, se zlepšením komunikace, procvičováním paměti, pozornosti, orientací, výběrem kompenzačních pomůcek a ve spolupráci se sociálním pracovníkem možností úprav domácího prostředí a výběrem kompenzačních pomůcek, aby byl pacient schopen se o sebe v rámci svých možností v domácím prostředí postarat. Se všemi členy týmu aktivně spolupracuje,“ takto svoji práce přibližuje ergoterapeutka Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace svatoanenské nemocnice Ladislava Chanovická.

Ladislava Chanovická procvičuje s pacienty, jak se najíst, připravit si jídlo, obléci se, jak nakoupit, postarat se o oblečení, vyzkouší kompenzační pomůcky pro jezení, chůzi, vaření, bezpečný pohyb po bytě nebo pro návrat do zaměstnání.

Jednoznačně lze říci, že ergoterapeut patří do týmu odborníků pečujících o pacienta od akutního onemocnění až po návrat do běžného života a také, že ergoterapie není léčba prací, ani kreativní techniky, náplň volného času nebo masáže, ale cesta k dosažení soběstačnosti a maximální kvality života pacienta, který se na celém tomto procesu aktivně podílí.

V naší nemocnici se pohybují tři ergoterapeutky, jedna pracuje na Doléčovacím a rehabilitačním oddělení (DRO), dvě na I. neurologické klinice (I. NK). Doprovázíme pacienta od akutního stavu, kdy je na odděleních Anesteziologicko-resuscitační kliniky (ARK), nebo na jednotce intenzivní péče I. NK. Odsud pokračuje na standardní lůžka neurologie a ještě později může pokračovat v terapii na lůžka Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace (KTLR). Odtud bývají pacienti překládáni na DRO nebo do rehabilitačního ústavu. Po dokončení intenzivní rehabilitace, jejíž součástí je i ergoterapie se opět vracejí k nám na ambulanci.

Ergoterapeutky pracují mimo jiné s ojedinělým přístrojem, tzv. robotickou rukou, které jsou v ČR pouze 3. Jedná se přístroj speciálně vyvinutý pro pacienty s těžkým poškozením hybnosti, kteří sami nemohou aktivovat své pažní svaly. „Robotická ruka“ umožňuje aktivní podporu pohybu paže ve velkém trojrozměrném pracovním rozsahu. Kromě funkčního cvičení systém obsahuje i nástroje hodnocení, které umožňují monitorovat pokrok rekonvalescence pacienta. V reálu to vypadá, že pacienti hrají hry, ale úsilí, které musí vyvinout na to, aby např. chytli na monitoru kapku vody do hrnečku je pro ně fyzicky náročná, což si zdravý člověk nedokáže představit.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz