Svatoanenská nemocnice za rok 2018 výrazně zlepšila hospodaření

Tisková zpráva, 11. 4. 2019, Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně vykázala k 31. 12. 2018 hospodářský výsledek očištěný o odpisy a s tím související transfery výši + 4 mil. Kč. Nemocnice v posledních letech bez podpory extra provozní dotace zlepšila hospodaření oproti roku 2017 o 168 mil. Kč.

Došlo k meziročnímu nárůstu výnosů o 413,7 mil. Kč. Na tomto nárůstu se nejvíce podílí výnosy za zdravotní péči od pojišťoven, které narostly o 347,4 mil. Kč. Nárůst úhrad od zdravotních pojišťoven vychází z platné úhradové vyhlášky pro rok 2018. Další významný nárůst je ve výnosech z nároků na prostředky státního rozpočtu (např. Národní program udržitelnosti, institucionální podpora, dotace na rezidenty atd.), které vzrostly o 39,8 mil. Kč a činí 542 mil. Kč. K významnému nárůstu došlo v nákladech na léky, což je zejména důsledkem vzrůstající spotřeby léků pro specializovaná centra, kde došlo k nárůstu nákladů o 21,3 mil. Kč. Tyto náklady představují více než 511 mil. Kč. Celkové náklady na léky představují 617,6 mil. Kč. Celkové náklady na speciální zdravotnický materiál dosahují v roce 2018 cca 623,8 mil. Kč. K nárůstu došlo zejména v kardiologii, neurologii a ortopedii. Náklady na léky a SZM tvoří dohromady cca 28 % celkových nákladů. Nejvýznamnější nárůst nákladů byl v oblasti osobních nákladů, které představují cca 43 % celkových nákladů a dosahují výše 1,9 mld. Kč. Meziročně došlo k nárůstu 206,6 mil. Kč především vyplývajícího z nařízení vlády.

„Zásadní je meziroční vylepšení hospodaření, které je výsledkem dlouhodobé snahy nejen vedení nemocnice, ale všech jejích zaměstnanců. Jsme rádi, že máme dlouhodobě stabilní tým odborníků, na který se i v této nelehké situaci můžeme spolehnout. V roce 2013 vykazovala nemocnice roční ztrátu ve výši 300 mil Kč, v roce 2014 -116 mil, v roce 2015 -103 mil, v roce 2016 -26 mil, v roce 2017 -163 mil Kč a za rok 2018 jsme vykázaly kladný hospodářský výsledek,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel FNUSA. Na zhoršení hospodářského výsledku mezi roky 2016 a 2017 se významně podílelo navýšení osobních nákladů, které nebylo zcela kompenzováno úhradovou vyhláškou, tedy platbami od zdravotních pojišťoven.

Kumulovaná ztráta je otázkou mnoha let. A to nejen těch, kdy nemocnice zakončila své hospodaření ztrátou, ale i těch předchozích, kdy hospodaření bylo v kladných číslech, ale finanční toky již byly poznamenány historicky nízkou základní sazbou (2006). Na straně výnosů jsou hlavní příčiny v historicky nízké základní sazbě, oddělení ambulantní a hospitalizační složky a neuhrazené nadprodukci. FNUSA také doplatila na centralizaci onkologické péče v městě Brně. Na straně nákladů je to zejména nárůst osobních nákladů, kdy Nařízením vlády o navyšování osobních nákladů nebylo v minulosti zcela kompenzováno úhradovou vyhláškou. Dále nárůst nákladů na léky a SZM a nárůst odpisů a energií způsobený zprovozněním nových budov. Více v tiskové zprávě:

https://www.fnusa.cz/svatoanenska-nemocnice-by-mela-v-roce-2018-dosahnout-vyrovnaneho-hospodareni/

Celkové závazky nemocnice k 31. 12. přesahují 2 mld. Kč, z toho závazky po splatnosti tvoří cca 965 mil. Kč. Pracovníci ministerstva, jím ustanovená odborná komise i externí organizace opakovaně potvrdili správnost opatření ze strany FNUSA a shodli se, že není v silách nemocnice, aby tíživou finanční situaci akcelerovanou převážně vnějšími vlivy a rozhodnutími mimo působnost vedení nemocnice zvrátila vlastními silami. „Dlouhodobé nesplácení závazků dodavatelům léčiv, zdravotnického materiálu a dalších komodit vede k znevýhodnění nákupů. Někteří dodavatelé již mají nastaveny časové nebo finanční limity, které již neumožní další nárůst jejich závazků. Některé firmy mají nastaveny limity pevně,“ upozornil ředitel FNUSA. Částečného snížení závazků po splatnosti se podařilo dosáhnout prodejem pohledávek.

„Problematika negativní bilance je řešena vyjednáváním s jednotlivými ZP o maximalizaci výnosu za zdravotní péči v rámci možností úhradové vyhlášky, kde vedení nemocnice oceňuje obrovskou pomoc a podporu ze strany MZ, užíváním pozitivních lékových listů, lepší kontrolou vykazované zdravotní péče prostřednictvím profesionálních kodérů DRG, nastavením finančních a produkčních plánů pro jednotlivá pracoviště, zlepšením informovanosti prostřednictvím pravidelného reportingu vybraných finančních a produkčních ukazatelů na úrovni jednotlivých pracovišť i nemocnice, omezením výdajů – řeší se jen havarijní stavy, povinná údržba a dotační tituly a v neposlední řadě i hledáním slabých míst a příležitostí na základě benchmarkingu zdravotní péče ve spolupráci s ÚZIS na projektu DRG restart,“ doplnil Pavlík.

V roce 2019 bude mít na hospodaření nemocnice zásadní vliv několik faktorů. Pozitivní je, že trend ve sbližování úhrad nastavený úhradovou vyhláškou v roce 2018 bude i nadále pokračovat. Od roku 2013 do roku 2018 se základní sazba FNUSA zvýšila o 43,62 %, přesto stále nejsou historické rozdíly zcela narovnány. Na druhou stranu se negativně projeví navýšení tarifů a změny v příplatcích za směnnost, nárůst cen energií a inflace ve zbytku spotřebního koše. Jenom nárůst osobních nákladů v roce 2019 bude činit ve FNUSA 240 mil Kč, z toho je cca 45 mil nepokryto úhradovou vyhláškou. Ve světle těchto změn se zdá, že FNUSA nebude schopna udržet pozitivní trend z roku 2018, i když o to bude maximálně usilovat. „Samozřejmě se budeme i nadále snažit o maximální hospodárnost při zachování kvality zdravotní péče. Nicméně, jak již bylo řečeno, přínos realizovaných úsporných opatření již téměř dosáhl maxima, které je nemocnice schopna sama ovlivnit,“ zakončil Pavlík. Vzhledem k několikaletému zastavení investic do obnovy a údržby areálu jsou aktuální investice do chodu areálu. Jedná se o částku přesahující v řádech stamiliony resp. miliardy korun.