Aktuální k 3. 4. 2020

Mgr. Jitka Löscherová, Úsek vědy a výzkumu, knihovna FNUSA

3. dubna 2020 zveřejnila redakce časopisu JAMA náhledový článek o blokátorech reninového angiotestinového systému v souvislosti s infekcí COVID-19.

Počáteční zprávy naznačují, že hypertenze, cukrovka a kardiovaskulární nemoci byly nejčastějšími komorbiditami u postižených pacientů a míra úmrtnosti byla u těchto jedinců vysoká. V dosud největší čínské studii bylo 1 444 potvrzených případů. Mezi existující komorbidity, které měly vysokou úmrtnost, patřilo kardiovaskulární onemocnění (10,5 %), diabetes (7,3 %) a hypertenze (6,0 %). Pacienti s takovými komorbiditami jsou obvykle léčeni blokátory reninového angiotensinového systému, jako jsou inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu (ACEI) nebo blokátory receptoru angiotensinu (ARB). Nicméně použití ACEI / ARB u pacientů s COVID-19 nebo s rizikem infekce COVID-19 je v současné době předmětem debaty.

SARS-CoV-2 používá angiotensin, konvertující enzym (ACE2), jako receptor pro vstup do cílových buněk. ACE2 je převážně exprimován epitelovými buňkami plic, střev, ledvin, srdce a krevních cév. Jak ACE, tak ACE2 patří do rodiny ACE dipeptidylkarboxydipeptáz a vykazují odlišné fyziologické funkce. Porozumění vztahu mezi SARS-CoV-2 a membránovým a rozpustným ACE2 nám může pomoci lépe porozumět adaptivním nebo operativním procesům u infekce COVID-19. Studie na zvířatech (myši) ukázaly, že exprese ACE2 je u pacientů léčených ACE podstatně zvýšena. V jiné studii byly zvýšeny 4 cirkulující hladiny ACE2 u pacientů léčených ACEI. Na základě těchto pozorování někteří odborníci spekulovali, že použití ACEI / ARB, které vedou ke zvýšené expresi ACE2, by mohlo potenciálně usnadnit infekci s COVID-19. Také se předpokládá, že zvýšené hladiny rozpustné formy ACE2 mohou působit jako kompetitivní interreceptory SARS-CoV-2 a zpomalovat vstup virů do buněk a chránit před poškozením plic. V současné době, pokud je nám známo, existují neklinické údaje o užitečnosti zahájení léčby ACEI / ARB u pacientů s COVID-19. Existují důkazy, že ACEI / ARB mohou být prospěšné u pacientů s akutním poraněním plic nebo syndromem akutní respirační tísně (ARDS). V metaanalýze bylo 37 studií s ACEI a ARB spojeno se sníženým rizikem pneumonie a úmrtnosti na pneumonii ve srovnání s kontrolní léčbou. Některé profesní společnosti předložily své zkušenosti ohledně používání ACEI / ARB u pacientů s COVID-19. Souhrnně všechny pokyny doporučují pokračování ACEI / ARB pacientů s COVID-19, pokud není klinicky uvedeno jinak (viz tabulka). Kromě toho nenavrhují zahájení ACEI / ARB u pacientů bez jiné klinické indikace (např. hypertenze, srdeční selhání, cukrovka), vzhledem k tomu, že neexistují přesvědčivé důkazy prokazující přínos těchto léků v souvislosti s COVID-19. Souhlasíme s těmito doporučeními vzhledem k současnému stavu důkazů. Avšak biologická věrohodnost zdravých účinků ACEI / ARB u pacientů s COVID-19 je zajímavá. V současné době probíhá multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná randomizovaná klinická studie, týkající se zahájení podávání losartanu u pacientů s COVID-19 v ambulantních zařízeních a v lůžkových zařízeních podle plánu. Podle toho jsou naléhavě potřeba další epidemiologické studie a prospektivní studie, aby se zjistilo, zda použití ACEI / ARB může snížit výskyt nebo úmrtnost spojenou s akutním poraněním plic nebo ARDS spojenými s COVID-19, a to jak u pacientů s dalšími klinickými indikacemi pro ACEI, tak i bez nich.

Zdroj: JAMA Cardiol. 2020 April 3doi: 10.1001/jamacardio.2020.1282