Aktuální k 23. 3. 2020

Mgr. Jitka Löscherová, Úsek vědy a výzkumu, knihovna FNUSA

Výsledky kohortové studie Časové profily virové zátěže ve vzorcích orofaryngeálního hlenu a sérové protilátkové reakce během infekce SARS-CoV-2 zveřejnil 23. března 2020 prestižní impaktovaný časopis Lancet infectious diseases.

Ještě před touto studií prohledali autoři 24. února 2020 Pubmed s výrazy „COVID-19“, „koronavirus“, „protilátka“ a „virová zátěž“. Zadání byla bez retrospektivy, s omezením na články publikované v angličtině. Hledání však neposkytlo žádné zprávy o klinické progresi koronavirového onemocnění COVID-19, pokud jde o časovou virovou zátěž a souběžné profily sérových protilátek. Byl vyhledán jeden záznam o virové zátěži bez statistické analýzy a další článek s několika případy protilátkových reakcí.

Kohortová studie proběhla ve dvou nemocnicích v Hongkongu a zahrnovala pacienty s laboratorně potvrzeným COVID-19.

Byly získány vzorky krve, moči, orofaryngeálního hlenu a rektálních výtěrů. Sérová virová zátěž byla zjištěna pomocí kvantitativní PCR s reverzní transkriptázou (RT-qPCR) Hladiny protilátek proti SARS-CoV-2 internímu nukleoproteinu (NP) a vazebné doméně receptoru pro povrchový bodový protein (RBD) byly měřeny pomocí EIA. Celé genomové sekvenování bylo provedeno za účelem identifikace možných mutací vznikajících během infekce.

Mezi 22. lednem a 12. únorem 2020 bylo vyšetřeno 30 pacientů, z nichž bylo zařazeno 23 pacientů (průměrný věk 60 [rozmezí 37-75]).

Předložené závěry studie ze vzorků orofaryngeálního hlenu a reakcí sérových protilátek, datovaných podle nástupu příznaků a korelovaných s klinickými nálezy: virové zatížení slin bylo nejvyšší během prvního týdne po nástupu příznaků a následně časem klesalo. EIA IgG a IgM proti vazebné doméně interního virového nukleoproteinu (NP) a receptoru proteinu povrchového hrotu (RBD) vykazovala korelaci mezi protilátkovou reakcí a neutralizačním titrem protilátky; lze použít pro počáteční diagnostiku a následné sledování virové zátěže COVID-19. Včasný vrchol virové zátěže má důležité důsledky pro přenos SARS-CoV-2 v komunitním a nemocničním prostředí. EIA IgG a IgM proti vnitřnímu virovému NP a proteinu povrchové špičky RBD lze použít u osob se zpožděným uvedením nebo retrospektivní diagnostikou lehkých případů. Protože pozitivní hladina protilátek EIA dobře koreluje s titrem neutralizačních protilátek, jsou vyžadovány další studie o její roli v imunopatologii nebo antivirové terapii.

Zdroj: Lancet Infect Dis. 2020 Mar 23. pii: S1473-3099(20)30196-1. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30196-1. [Epub ahead of print]