Aktuální k 22. 4. 2020

Mgr. Jitka Löscherová, Úsek vědy a výzkumu, knihovna FNUSA

Časopis JAMA Pediatrics zveřejnil na svých stránkách 22. dubna 2020 přehledový článek o infekci SARS-CoV-2 u dětí a dospívajících.

Cílem této studie je vyhodnotit aktuálně hlášené dětské případy infekce SARS-CoV-2.

V rešeršním vyhledávání dané problematiky v několika elektronických databázích (PubMed, Cochrane Library a CINAHL) byla nastavena retrospektiva od 1. prosince 2019 do 3. března 2020 a kombinace obecných termínů „coronavirus“ a „coronavirus infection“. Do vyhledávání byly zahrnuty retrospektivní průřezové a případové studie, kazuistiky, věstníky a národní zprávy o dětské infekci SARS-CoV-2. Dva nezávislí výzkumní pracovníci prověřili vyhledané články v souladu se standardy pro hlášení meta-analytických observačních studií a systematických přehledů. Stejní hodnotitelé posuzovali plné texty záznamů určujících jejich způsobilost pro zařazení do studie a nezávisle přiřadili ke každé vhodné studii celkové riziko předpojatosti. Pokud se neshodli, byl osloven třetí recenzent. Studie s rizikem zkreslení byly vyloučeny.

Při vyhledávání bylo nalezeno 815 článků. Po odstranění 39 duplikátů bylo na základě názvu a souhrnu přezkoumáno zbývajících 776. Z těch dále vyloučeno dalších 690 článků. Zbylých 86 článků se hodnotilo na základě plných textů s tím, že 68 studií se vyloučilo z důvodů: typ článku (recenze, úvodník, pokyny), téma (další virový činitel), populace (dospělí s COVID-19).

Osmnáct článků tedy vyhovělo kritériu pro zařazení a byly analyzovány pro tento systematický přehled (viz obrázek).

Všechny uvedené články byly publikovány v únoru 2020  – s výjimkou jednoho, který byl publikován v březnu 2020. Ze 17 studií bylo 10 provedeno v Číně a jedna v Singapuru. Zjištěno bylo celkem 1065 dětských případů infekce SARS-CoV-2. Všechny zahrnuté články uváděly věk pacientů na počátku infekce. Konkrétně to bylo 444 případů dětí mladších 10 let a 553 byly děti 10 – 19 let. Dva články popsaly případy 2 novorozenců a 5 dalších článků hlásilo kojenecké případy. Dvanáct článků uvádí pohlaví zúčastněných pacientů: 24 dětí byli chlapci a 32 bylo dívek.

Sedmnáct článků uvedlo, že pacienti cestovali v minulosti do čínského Wu-chanu nebo byli v kontaktu s nakaženými členy rodiny.

Šestnáct článků uvádělo klinické příznaky. Pacienti byly symptomatičtí ve 14 studiích, zatímco 2 články přinesly 3 klinické případy asymptomatických (bez příznaků) dětí ve věku 12, 10 a 7 let. Hlavními příznaky byly kašel a horečka, což bylo reportováno v 6 studiích.

Horečka byla jako příznak popsaná ve 12 článcích, respirační příznaky se objevily mírné, s výjimkou 1 studie s těžkou infekcí SARS-CoV-2 u kojence ve věku 13 měsíců. U tohoto pacienta se rozvinul stav se zvracením, průjmem, horečkou a pneumonií (zápal plic) a selháním ledvin, který si vyžádal intenzivní péči a podpůrnou ventilaci.

Gastrointestinální příznaky, se zvracením jako primárním klinickým projevem, byly popsány ve 2 článcích, nalezeny byly 2 články s případy novorozeneckého COVID-19. Jeden článek popisuje případ 30 hodin starého novorozence, který se nakazil SARS-CoV-2 od svojí nakažené matky. U novorozence došlo k mírným respiračním potížím s abnormálními nálezy na rentgenovém snímku hrudníku. Dalším novorozeneckým případem bylo 17denní dítě, u kterého se vyvinulo zvracení, které si vyžádalo intravenózní hydrataci a podpůrnou péči.

Pacienti – jak symptomatické, tak asymptomatické děti – byli hospitalizováni. S výjimkou jediného případu závažné infekce, žádný ze zahrnutých pacientů nepotřeboval kyslík nebo podpůrnou plicní ventilaci. Pět článků uvádělo podávání léčebných prostředků 14 dětem, asymptomatičtí pacienti nevyžadovali žádnou terapii. Většina zahrnutých pacientů potřebovala jen podpůrnou terapii. Ve dvou článcích bylo popsáno, že byly děti s pneumonií léčeny antibiotiky.

Obecně měli sledovaní pacienti dobrou prognózu; nicméně, bylo hlášeno i jedno úmrtí ve věkovém rozmezí 10 – 19 let.

Ve všech zahrnutých studiích byli pacienti podrobeni stěru nosohltanu, který byl pozitivní na SARS-CoV-2. Ve všech článcích byl jako důvod provedení testů SARS-CoV-2 předchozí kontakt s infikovanými rodiči nebo jinými členy rodiny a / nebo s lidmi z  čínského Wu-chanu.

Ve 12 článcích bylo zmíněno, že děti absolvovaly radiologické testy – tři články uvádějí CT hrudníku, tři články zmínily rentgenové snímky hrudníku a čtyři články uváděly oba zobrazovací testy.

Radiologické nálezy byly rozdílné článek od článku a byly charakterizovány zahleněním průdušek (popsáno ve čtyřech článcích), neprůhlednými bílými skvrnami (hlášeny ve třech článcích), nebo zánětlivými nálezy na plicích.

Obecně měli dětští pacienti s COVID-19 dobrou prognózu a zotavili se během 1 až 2 týdnů po nástupu onemocnění a ve věkovém rozmezí 0 – 9 let nebyly hlášeny žádné případy dětské úmrtnosti na COVID-19 .

V současnosti analyzuje pediatrické pacienty infikované SARS-CoV-2 jen malé množství zpráv. V této souvislosti jsme provedli patrně první přehledový průzkum na COVID-19 u dětí a dospívajících sloužící k vyhodnocení klinických postupů, diagnostických testů a prognóz.

Tato studie má i několik limitů. Za prvé se výzkum uskutečnil v krátkém tříměsíčním období. Za druhé, téměř všechny články pocházely z čínských hlášení, protože evropské a americké studie u dětí s COVID-19 nebyly podle našich poznatků v době, kdy byla tato recenze ukončena, k dispozici. Ve výsledku jsme nemohli posoudit možné klinické, diagnostické a terapeutické rozdíly a porovnat výsledky u dětí s údaji od dospělých s infekcí SARS-CoV-2. Za třetí jsme nebyli schopni vyhodnotit možný vzájemný vztah mezi virovou zátěží a klinickými příznaky. Klíčovou silou tohoto systematického průzkumu je absence populačního zkreslení (všichni pacienti pozitivní na SARS-CoV-2).

Zdroj: JAMA Pediatr. April 22, 2020. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.1467