Aktuální k 27. 3. 2020

Mgr. Jitka Löscherová, Úsek vědy a výzkumu, knihovna FNUSA

Dne 27. března 2020 zveřejnil prestižní časopis JAMA předběžné sdělení o léčbě 5 kriticky nemocných pacientů COVID – 19 pomocí rekonvalescentní plazmy.

Úkolem studie bylo zjistit, zda může být rekonvalescentní plazmatická transfuze prospěšná při léčbě kriticky nemocných pacientů se závažnou akutní respirační syndromovou infekcí coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Studie probíhala na 5 kriticky nemocných pacientech s COVID-19 potvrzeným laboratorním syndromem a syndromem akutní respirační tísně (ARDS), kteří splňovali následující kritéria: těžká pneumonie s rychlou progresí a nepřetržitě vysokou virovou zátěží i přes antivirovou léčbu; PA02/FIO2< 300; a mechanickou ventilaci. Všech 5 bylo šetřeno rekonvalescentní plazmovou transfuzí.

Dárci rekonvalescentní plazmy byli ve věku 18 až 60 let. Zotavili se z infekce SARS-CoV-2 a byli po obdržení písemného informovaného souhlasu vyzváni, aby darovali svou plazmu. Všem dárcům byl dříve laboratorně diagnostikován COVID-19 a následně byli, v době dárcovství krve, negativně testováni na viry SARS-CoV-2 a další respirační viry, jakož i na virus hepatitidy B, hepatitidy C, HIV a syfilis.

Po aplikacích rekonvalescentní plazmy obsahující neutralizující protilátku následovalo zlepšení klinického stavu nemocných.

Výsledky

Všech 5 pacientů (věkové rozmezí 36 – 65 let; 2 ženy) bylo v době léčby připojeno na mechanickou ventilaci a všichni dostávali antivirotika a methylprednisolon. Po transfuzi plazmy se během 3 dnů u 4 z 5 pacientů normalizovala teplota, hodnota SOFA se snížila a PAO2/FIO2 se během 12 dnů zvýšilo (rozmezí 172-276 před a 284-366 po). Virové zatížení se také snížilo a během 12 dnů po transfuzi bylo negativní. Zvýšila se ELISA i neutralizační protilátky specifické pro SARS-CoV-2 (rozmezí 40-60 před a 80-320 po 7 dnech). ARDS byl vyřešen u 4 pacientů po 12 dnech po transfuzi a 3 pacienti byli odpojeni od ventilace během 2 týdnů léčby. Z 5 pacientů byli 3 propuštění z nemocnice (délka pobytu: 53,51 a 55 dní) a 2 jsou ve stabilizovaném stavu 37 dní po transfuzi.

Předběžná zjištění zvyšují možnost, že rekonvalescentní plazmatická transfuze může být užitečná při léčbě kriticky nemocných pacientů s COVID-19 a ARDS, ale tento přístup vyžaduje vyhodnocení v randomizovaných klinických studiích.

Studie byla prováděna na infekčním oddělení, Shenzhen Third People´s Hospital v Číně od 20. 1. 2020 do 25. 3. 2020.

Zdroj: JAMA 2020 Mar 27. doi: 10.1001/jama.2020.4783. [Epub ahead of print]