Aktuální k 15. 4. 2020

Zpracoval: MUDr. Michal HARŠÁNY, Ph.D., I. neurologická klinika FNUSA

V časopisu New England Journal of Medicine byla publikována observační studie z Univerzitní nemocnice ve Štrasburku ve Francii. Autoři popisují neurologickou symptomatiku u 58 ze 68 pacientů hospitalizovaných pro syndrom akutní respirační tísně (ARDS) u COVID-19.  Pacienti byli v období od 3. března do 3. dubna 2020 vyšetřeni intenzivisty na dvou jednotkách intenzivní péče (JIP) ve Štrasburku ve Francii.

Šest pacientů bylo vyloučeno z důvodu paralytické neuromuskulární blokády anebo proto, že zemřeli bez provedení neurologického vyšetření. U všech 58 pacientů byly pozitivní testy reverzní transkriptázové polymerázové řetězové reakce (RT-PCR) na nový koronavirus (SARS-CoV-2). Medián věku pacientů byl 63 let a medián pro Simplified Acute Physiology Score II v době neurologického vyšetření bylo 52 (mezikvartální rozmezí 37 až 65 ve stupnici od 0 do 163, přičemž vyšší skóre naznačovalo větší závažnost nemoci). Sedm pacientů trpělo v minulosti na neurologické onemocnění, včetně tranzientní ischemické ataky, fokální epilepsie a mírného kognitivního poškození.

Neurologické příznaky byly zaznamenány u 8 z 58 (14 %) pacientů při přijetí na JIP (před léčbou) a u 39 (67 %) pacientů, když byla ukončena sedace a neuromuskulární blokace. Po ukončení neuromuskulární blokády byla přítomna agitace u 40 (69 %) pacientů (Tabulka 1). Bylo zjištěno, že celkem 26 ze 40 pacientů trpělo zmateností. U 39 (67 %) pacientů byly přítomny známky difúzního poškození kortikospinálního traktu se zvýšenými šlachovými reflexy, klony nohy a pozitivními iritačními pyramidovými jevy na dolních končetinách. Z pacientů, kteří byli propuštěni v době psaní tohoto článku, mělo 15 ze 45 (33 %) dysexekutivní syndrom sestávající z poruchy pozornosti, dezorientace nebo desorganizace pohybů na výzvu.

Magnetická rezonance (MRI) mozku byla provedena u 13 pacientů. Ačkoli tito pacienti neměli fokální příznaky naznačující cévní mozkovou příhodu, MRI bylo indikováno kvůli encefalopatickým příznakům. U 8 pacientů byl nález sycení v leptomeningealním prostoru a u všech 11 pacientů, kteří podstoupili perfuzní zobrazení, obraz bilaterální frontotemporální hypoperfuze. MRI prokázalo u dvou asymptomatických pacientů malé ložisko, které odpovídalo cévní mozkové příhodě.

U 8 pacientů, kteří podstoupili elektroencefalografii, byly detekovány pouze nespecifické změny; 1 z 8 pacientů měl difuzní bifrontální zpomalení v souladu s encefalopatií. Vyšetření mozkomíšního moku u 7 pacientů nevykazovalo známky zánětu; u 2 pacientů byly přítomny oligoklonální pásy se stejným elektroforetickým vzorcem v séru a u 1 pacienta byly zvýšeny hladiny proteinu a IgG. U žádného ze 7 pacientů nebyl testem RT-PCR v mozkomíšním moku nalezen SARS-CoV-2.

V této skupině pacientů byl ARDS způsobený infekcí SARS-CoV-2 asociován s encefalopatií, agitací, zmateností a příznaky poškození kortikospinálního traktu. Dva ze 13 pacientů, kteří podstoupili MRI, měli zjištěnou akutní cévní mozkovou příhodu. Chybí data, která by stanovila, které z těchto příznaků byly způsobeny encefalopatií související s kritickým onemocněním, cytokiny, anebo účinkem či odebráním léků, a které příznaky byly specifické pro infekci SARS-CoV-2.

Zdroj: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2008597?query=featured_coronavirus