Neuropatologické změny u nemoci COVID-19

Aktuální k 5. 10. 2020

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 5. 10. 2020 zveřejnil prestižní časopis The Lancet Neurology článek, ve kterém autoři analyzují vznik poruch nervové soustavy u pacientů zemřelých na onemocnění COVID-19.

Některé z příznaků onemocnění COVID-19 jsou způsobeny změnami v nervové soustavě. Autoři této studie proto zkoumali, zda původce onemocnění získává přístup do centrálního nervového systému (CNS) a zda přímo způsobuje neuropatologické změny. Autoři proto provedli analýzu mozkové tkáně pacientů, kteří zemřeli na COVID-19.

Přesněji šlo o analýzu pacientů, kteří zemřeli mezi 13. březnem a 24. dubnem 2020 v německém Hamburku. Kritériem pro zařazení byl pozitivní molekulárně-biologický test (PCR) na COVID-19. Autoři pak provedli neuropatologické vyšetření včetně histologického a imunohistochemického barvení pro buňky nervového a imunitního systému přítomné v mozkové tkáni. Dále zkoumali přítomnost a umístění viru pomocí PCR a imunohistochemického barvení u vybraných pacientů a oblastí mozku.

Do této studie bylo zahrnuto 43 pacientů ve věku mezi 51 lety a 94 lety (medián 76 let). U 6 (14 %) pacientů autoři nalezli čerstvé ischemické léze (odumřelá tkáň v důsledku nedokrvení, typická například pro mozkovou mrtvici). 37 (86 %) pacientů vykazovalo astrogliózu (zvýšený počet tzv. astrocytů, typická při poraněních a zánětech mozku). Zvýšený počet buněk imunitního systému, především T-lymfocytů, byl pozorován u 34 (79 %) pacientů. Genetickou informaci a proteiny viru autoři nalezli v mozcích 21 (53 %) ze 40 vyšetřovaných pacientů. Přítomnost viru v CNS však nebyla spojena se závažností neuropatologických změn.

Autoři z výše zmíněných výsledků usuzují, že neuropatologické změny jsou u většiny pacientů s nemocí COVID-19 mírné. Nejčastějším nálezem byly výrazné zánětlivé změny v mozkovém kmeni. Nebyly však zjištěny žádné důkazy o poškození mozku přímo způsobeném původcem nemoci COVID-19. Obecnost těchto zjištění je třeba ověřit v budoucích studiích, protože počet případů byl nízký a do analýzy nebyla zahrnuta žádná kontrolní skupina odpovídající věku a pohlaví pacientů.

Zdroj: Matschke, J., Lütgehetmann, M., Hagel, C., Sperhake, J., Schröder, A., & Edler, C. et al. (2020). Neuropathology of patients with COVID-19 in Germany: a post-mortem case series. The Lancet Neurology. doi: 10.1016/s1474-4422(20)30308-2.