INFORMACE DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je státní příspěvková organizace zřízená a přímo řízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně poskytuje komplexní diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči ústavní, ambulantní a stacionární a vykonává komplexní lékárenskou činnost. Určená pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jsou výukovými základnami Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 664/53
602 00 BRNO
Česká republika

4.2 Adresy pro osobní návštěvu

Jak se k nám dostanete

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

+420 543 181 111 – ústředna

4.5 Čísla faxu

+420 543 182 100

4.6 Adresa internetové stránky

www.fnusa.cz

4.7 Adresa e-podatelny

4.8 Další elektronické adresy

info@fnusa.cz

KONTAKTY

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
· Číslo účtu: 71138621/0710
· IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
· SWIFT kód: CNBACZPP

00159816

CZ00159816

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina

8.2 Rozpočet

Výroční zprávy

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Ústní žádost se podává na Odbor právních věcí a personalistky, Pekařská 53, budova L (tel. +420 543 183 281 nebo +420 543 183 283). Žadatel může být při ústní žádosti vyzván, aby žádost podal písemně.

Písemnou žádost lze podat:

  • dopisem na adresu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Odbor právních věcí a personalistky, Pekařská 53, 656 91 Brno
  • faxem na číslo 543 183 285
  • elektronicky na adresu zadosti@fnusa.cz

Žádost je podána dnem, kdy ji Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále jen FN) obdržela.
Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

  • označení FN jakožto subjektu, kterému je určena
  • že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby,
    název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve FN žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, FN žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve FN žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne FN o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti FN, bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí FN žadateli do 7 dnů od podání žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí FN žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji FN poskytne.

FN poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne FN ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání. Odvolání se podává na stejné kontakty jako žádost o poskytnutí informace. FN předá odvolání do 15 dnů Ministerstvu zdravotnictví, které o odvolání do 15 dnů rozhodne.

Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji hned vyřídit, sepíše o ní FN písemný záznam. Stížnost lze podat ve lhůtě a z důvodů stanovených zákonem o svobodném, přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví.

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon č. 258/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Zákon č. 18/1997 SB., atomový zákon
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.)

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky nebo ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky (http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx).

Všechny právní předpisy České republiky v aktuálním znění lze získat na Portálu veřejné správy České republiky (http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/_s.155/699/place).

14.2 Vydané právní předpisy

15.1 Sazebník úhrad

Poskytování informací – zákon č. 106/1999 Sb.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Aby FNUSA jako povinný subjekt mohla poskytnout informaci, která je předmětem ochrany práva autorského, musí s ní žadatel uzavřít níže uvedenou licenční smlouvu, která bude upravovat podmínky pro poskytnutí takovéto informace. FNUSA jako povinný subjekt musí mít k požadovaným informacím majetková autorská práva ve smyslu možnosti jejich rozšiřování nebo zveřejnění, která mu umožňují informaci poskytnout, aniž by došlo k zásahu do práv třetích osob (myšlen autor atp.).

16.1 Výhradní licence

16.2 Vzory licenčních smluv
VZOROVÁ LICENČNÍ SMLOUVA – k poskytnutí informace dle zákona chráněné autorským právem