Provádíme sledování spokojenosti pacientů s léčebně-preventivní péčí v ambulantní i lůžkové části, včetně detašovaných pracovišť. Všechna negativní sdělení pacientů a příbuzných v dotaznících jsou neprodleně řešena na úrovni středního managementu klinik a vedení nemocnice.
Od roku 1998 probíhá pravidelné sledování prevence a výskytu dekubitů u všech hospitalizovaných pacientů, v souvislosti s tímto ukazatelem kvality ošetřovatelské péče byla provedena obměna všech lůžek intenzivní péče (včetně matrací a antidekubitních matrací statického a dynamického typu). Průběžně dle finančních možností jsou obměňována lůžka a matrace na standardních odděleních. Díky inovačním kurzům ve Výukovém centru máme na každé klinice vyškolené konzultantky z řad sester pro hojení chronických ran.
Od roku 2001 jsou sledovány a vyhodnocovány pády pacientů jako další z důležitých ukazatelů kvality poskytované péče. Výsledky sledování jsou porovnávány s jinými zdravotnickými zařízeními v ČR (benchmarking), které se sledování účastní.
Prevenci vzniku malnutrice u pacientů je věnována také velká pozornost. Byly zpracovány a zavedeny standardy pro léčebnou výživu, podávání stravy nemocným a nutriční screening. Od září 2008 je zavedeno elektronické hlášení malnutričních pacientů, po vyhodnocení nutričního screeningu. Tím se zlepšilo vyhledávání a následné hlášení těchto pacientů nutriční terapeutce.
Od ledna 2008 bylo zavedeno elektronické hlášení Nežádoucích událostí.
Informace pro studenty vyšších odborných a vysokých škol: „Žádost o umožnění sběru informací“ – bližší informace sdělí: Úsek oštřovatelské péče – pavla.vymazalova@fnusa.cz