Centrum klinických studií

FNUSA-ICRC nabízí komplexní služby při provádění a zajišťování klinických studií v prostředí transparentním pro spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje.

FNUSA-ICRC disponuje klinickým zázemím Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a vlastní špičkovou technologickou infrastrukturou pro provádění náročných studií. Díky mnohaletým zkušenostem a vysoké odbornosti patří naši lékaři a výzkumné týmy mezi špičky v oboru.

Centrum klinických studií (CKS) je již od roku 2009 primárním kontaktním místem pro oblast klinického hodnocení, zajišťuje veškerou komunikaci mezi FNUSA-ICRC a zadavateli klinických studií nebo zadavatelem pověřenými subjekty.

Při vývoji nových léčiv mají nezastupitelnou roli klinická hodnocení. Každý nový léčivý přípravek musí projít několika etapami vývoje před jeho registrací a uvedením na trh. V průběhu klinického hodnocení se posuzuje nejen bezpečnost a účinnost testovaného léčiva, ale také nežádoucí účinky a efektivita nového léku ve srovnání s léčbou standardní.

Klinické studie prováděné na lidech (fáze I. – IV.) mají velmi přísná pravidla a probíhají podle předem vypracovaného plánu. Než se lék začne podávat lidem, musí projít standardním preklinickým testováním, tzn. určitými typy testů na buněčných kulturách a zvířatech.

Poté musí zadavatel studie získat souhlas SÚKL (Státního ústavu pro kontrolu léčiv), etické komise (nejméně jedné), kteří provádí posuzování nezávisle na sobě a v neposlední řadě i souhlas pacienta (tzv. Informovaný souhlas), kterému se bude testovaný lék podávat . V rámci posuzování studie se prověřují veškeré údaje z preklinického a případně i dosavadního klinického hodnocení, které jsou zpracovány v dokumentaci předkládané zadavatelem studie. Pečlivě je hodnocena i kvalita léku včetně podmínek jeho výroby. Každé pracoviště, ve kterém studie probíhá, musí postupovat v souladu se standardy správné klinické praxe.

Již od poloviny roku 2009 je ve FNUSA primárním kontaktním místem pro klinické hodnocení humánních léčivých přípravků a pro zkoušky zdravotnických prostředků Centrum klinických studií (CKS).