Vnitřní oznamovací systém

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), účinného od 1. srpna 2023 vznikla Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně (dále jen „FNUSA“) jako povinnému subjektu mj. i povinnost určit příslušnou osobu a zavést vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů. Současně má FNUSA povinnost zajistit uveřejnění informací dle zákona o ochraně oznamovatelů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Kdo může být oznamovatelem?

Oznamovatelem je fyzická osoba činící oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů, která ví a/nebo se jinak dozvěděla o podezřelé skutečnosti před výkonem, při výkonu nebo po výkonu pracovní činnosti. Pracovní činností je pak zejména výkon zaměstnání, dobrovolnické činnosti, o odborné praxe či stáže ve FNUSA, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění pro FNUSA.

Co se oznamuje?

Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve FNUSA, a které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Způsoby oznámení

Oznámení lze podat prostřednictvím zavedeného vnitřního oznamovacího systému, a to ústně nebo písemně. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjemní a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení dále musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání.

Oznámení v písemné podobě lze podat:

  1. prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému – Nenech to být, který je dostupný na webových stránkách: Upozornění | Nenech to být (nntb.cz), případně po stažení aplikace Nenech to být a zadání kódu „FNAnna“;
  2. prostřednictvím e-mailové adresy: oznameni@fnusa.cz.

Ústní podání lze učinit pouze osobně či telefonicky.

Kontaktní údaje příslušných osob pro příjem a posouzení oznámení:

  1. Lenka Hamříková, DiS., vedoucí Oddělení řízení kvality, tel. +420 543 181 370;
  2. Petra Lančová, vedoucí Odboru právních věcí, tel. +420 543 183 284;
  3. Klára Látalová, LL.M., právník, tel. +420 543 183 283.

Termín ústního osobního podání je nezbytné si s příslušnou osobou dohodnout předem. Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení od oznamovatele osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. O ústním oznámení se pořizuje zvuková nahrávka nebo písemný záznam. Osobní podání se uskutečňuje v kanceláři příslušné osoby, nestanoví-li příslušná osoba jinak.

Přijetí a posouzení oznámení

Příslušná osoba má povinnost oznamovatele vyrozumět do 7 dnů o přijetí oznámení a do 30 dní vyrozumět oznamovatel o výsledcích posouzení důvodnosti podaného oznámení. Ve skutkově
či právně složitých případech může příslušná osoba tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Přijímání a vyřizování podnětů v rámci vnitřního oznamovacího systému je  nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze osoba příslušná k přijímání oznámení, která je vázána povinností mlčenlivosti a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu oznámení v průběhu jeho prošetření, a to i po skončení pracovního poměru.

Externí oznamovací systém

Všichni oznamovatelé bez výjimky se mohou v souvislosti s oznámením obracet na Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, jakožto tzv. externí oznamovací systém Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů – Oznamovatel (justice.cz) , Osoby zvažující podání oznámení o protiprávním jednání se před podáním vlastního oznámení mohou bezplatně a důvěrně obrátit na Ministerstvo spravedlnosti písemně (oznamovatel@msp.justice.cz) či ústně (tel.: 221 997 840) s žádostí o konzultaci v této věci. Přímé podání lze učinit přes formulář Ministerstva spravedlnosti Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz) .

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.