Ambulantní oftalmologická péče MIMO běžnou pracovní dobu v roce 2024

Pohotovostní oftalmologická lékařská služba je zajišťovaná Oddělením nemocí očních a optometrie FNUSA od 1. do 15. dne v měsíci.
Od 16. dne v měsíci zajišťuje tuto péči Oční klinika ve Fakultní nemocnici Brno v Bohunicích, Jihlavská 20.

Ambulantní akutní ORL péče MIMO běžnou pracovní dobu v roce 2024

Pohotovostní služba ORL je dostupná ve FNUSA vždy od 1. do 15. dne v měsíci.
Od 16. dne v měsíci pohotovostní službu zajišťuje ORL oddělení ve Fakultní nemocnici Brno v Bohunicích, Jihlavská 20.

FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ

Pekařská 53, 602 00 Brno
IČO: 00159816
Telefon: +420 543 181 111
Datová schránka: h9tpjpn
E-mail: info@fnusa.cz

vjezdová brána z Mendlova náměstí 
nonstop
hlavní vchod z ulice Pekařská
po – pá 5:00 – 20:00,  so – ne 14:00 – 18:00
vstup z ulice Hybešova 
po – pá  5:00 – 20:00, so – ne 14:00 – 18:00
obslužný vjezd z ulice Pekařská
po – pá  6:00 – 18:00

AREÁL PEKAŘSKÁ

Přístup k objektu

Parkování

V areálu jsou vyhrazena parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením. Trasa od vyhrazených parkovacích stání k jednotlivým vstupům do budov v areálu je bezbariérová – bez nerovností.

Veřejná doprava

V blízkosti areálu se nachází tramvajová zastávka Nemocnice u sv. Anny (na ul. Pekařská), Mendlovo náměstí a Hybešova. Trasy od všech zastávek jsou bezbariérové – bez nerovností.

Vstupy do objektů

Vstup do všech budov zdravotnických pracovišť v areálu je přímo z chodníku, z nájezdové rampy
nebo zvedací plošiny.

Pohyb po areálu a objektech

Jedná se ucelený areál historických staveb a moderní výstavby vzájemně propojených několikapodlažních budov se zdravotnickými pracovišti. V budovách se nachází schodiště, pohyb po budovách se zdravotnickými pracovišti je zajištěn bezbariérovými lůžkovými výtahy.

Zdvihací plošina

Schodiště u hlavního vstupu do areálu z ulice Pekařská lze překonat zdvihací plošinou s tlačítkem pro přivolání obsluhy.

Výtahy

V budovách se zdravotnickými pracovišti jsou nákladní – lůžkové bezbariérové (průchozí výtahy s dostatečnou velikostí kabin) vedoucí do jednotlivých podlaží.

Hygienické zázemí

V budovách areálu jsou bezbariérové toalety, kabiny mají normové rozměry, oddělení postupně procházejí rekonstrukcemi na dnešní standard s dostatečnou kapacitou.

Budovy v areálu – podrobnosti

Budova L (tzv. klauzura)

Jedná se o historickou budovu, která je u vjezdu z Mendlova náměstí. V budově se nachází vrátnice pro obsluhu vjezdového systému a dále zaměstnanci vrátnice v případě potřeby podávají informace pacientům
a návštěvám. U předního i zadního vchodu jsou schody se zábradlím s prosklenými kovovými dveřmi, budova není určena pro zdravotnické služby. Jedná se o administrativně technické zázemí nemocnice.
Schody jsou označeny výstražným bezpečnostním značením a protiskluzovými bezpečnostními pásky.

Budova K2 (Nemocniční lékárna)

Budova se nachází před vjezdem do areálu z Mendlova náměstí, přístup do budovy pro vstup osob se sníženou schopností pohybu je proveden nájezdem s protiskluzným povrchem a madlem. Bezpečný přístup do budovy je zajištěn prosklenými automatickými dveřmi.
Budova je jednopodlažní, slouží jako veřejný prostor lékárny. Vyhrazená parkovací místa pro vozidla jsou
u budovy CH1, dle orientačního plánu a místa jsou označena svislou značkou a vodorovným značením.

Budovy K a K1

V budově K jsou pracoviště Ústavu klinické imunologie a alergologie, v budově K1 se nachází kanceláře
a administrativa nemocnice. Jsou zde dva výtahy, které nejsou bezbariérové, do jednotlivých podlaží tedy není přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu. Bezbariérové WC v budovách není. Vyhrazená parkovací místa pro vozidla jsou u budovy CH1, dle orientačního plánu a místa jsou označena svislou značkou a vodorovným značením.

Budova M2

Budova je dvoupodlažní, v 1. NP je Centrum pro léčbu bolesti (Anesteziologicko-resuscitační kliniky)
a posluchárna I. chirurgické kliniky a ve 2. NP je Urologická ambulance. Do budovy je přístup prosklenými automatickými dveřmi. V budově je nákladní i bezbariérový výtah. Ve 2. NP je WC pro imobilní pacienty.
Vyhrazená parkovací místa pro vozidla jsou u budovy CH1, dle orientačního plánu a místa jsou označena svislou značkou a vodorovným značením.

Budova M1

Budova M1 má 1. PP až 3. NP, budova je propojena s budovou M2. V budově jsou pracoviště I. chirurgické kliniky. Do budovy je přístup z přízemí budovy M2 a také z ulice Pekařská od vjezdové vrátnice do areálu.
V budově je v 1. NP bezbariérový výtah a bezbariérové WC. Vyhrazená parkovací místa pro vozidla jsou
u budovy CH1, dle orientačního plánu a místa jsou označena svislou značkou a vodorovným značením.

Budova M

Budova je stavebně propojena s budovou M1, jsou zde operační sály a lůžková oddělení I. chirurgické kliniky, v přízemí budovy jsou pracoviště Kliniky zobrazovacích metod (CT a MR). Do budovy M je přístup přes budovu M1, zadním vchodem od ulice Pekařská nebo vchodem z areálu od Mendlova náměstí.
V budově je nákladní lůžkový výtah i bezbariérové WC. Vyhrazená parkovací místa pro vozidla jsou u budovy CH1, dle orientačního plánu a místa jsou označena svislou značkou a vodorovným značením.

Budova I

Trafostanice – budova technického zázemí.
V blízkosti je parkovací plocha s vyhrazenými parkovacími místy – 5x ZTP.

Budova CH a CH1

Jedná se o starší objekt (v rámci generelu určen k nové budoucí zástavbě). Budova CH má 1. PP a 1. NP
a budova CH1 má 1. PP až 2. NP. Obě budovy jsou vzájemně propojené. Jedná se o budovy Oddělení nemocí očních a optometrie, v budově CH jsou 2 operační sály se stacionářem a ve 2. NP budovy CH1 je Refrakční centrum. Přístup do budovy CH je zajištěn šikmým nájezdem od hlavní komunikace v areálu. Do budovy CH1 je možný přístup z komunikace směrem od vjezdové vrátnice, do 2. NP budovy CH1 je přístup pouze po schodišti. V obou budovách není bezbariérové WC.
Vyhrazená parkovací místa pro vozidla jsou u budovy CH1, dle orientačního plánu a místa jsou označena svislou značkou a vodorovným značením.

Budova A, A1, A2, A3, A4, A4a a A5 (Hansenova budova)

Hansenova budova je pětipodlažní. Všechny části jsou vzájemně propojené (v budově jsou zdravotnická pracoviště). Hansenova budova je ve 2. NP u vchodů A1 a A5 v areálu vzájemně propojena dvěma spojovacími krčky s budovou O1. V budově A3 jsou zdravotnické prostory Centra kardiovaskulární
a transplantační chirurgie Brno s bezbariérovým přístupem do lůžkového výtahu.
Budova má celkem 5 vchodů zevnitř areálu a 1 vchod z ul. Pekařská, kde se nachází Informační centrum.

Je zde plošina pro přístup osob s omezenou schopností pohybu, do všech ostatních vchodů z areálu je bezbariérový přístup. V budově je celkem 5 lůžkových výtahů i pro osoby se ZTP. V budově jsou bezbariérová WC. Vyhrazená parkovací místa pro vozidla jsou u budovy CH1, dle orientačního plánu a místa jsou označena svislou značkou a vodorovným značením. Parkování je možné také mimo areál před budovou A5 na ul. Pekařská.

Budovy B1, C1 a O1

Budovy mají 1. PP až 6. NP a jsou vzájemně propojené. V budovách jsou pracoviště Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) a zdravotnická pracoviště I. interní kardioangiologické kliniky, I. neurologické kliniky a Neurochirurgické kliniky, včetně lůžkových oddělení. V 1. NP budovy O1 je pracoviště Kliniky zobrazovacích metod s MR a CT.
Do všech budov je bezbariérový přístup. V budovách je celkem 8 lůžkových bezbariérových výtahů (v budově B1 jsou 4, v budově C1 jsou 2a v budově O1 jsou 2). Na lůžkových odděleních klinik i na pracovištích ICRC jsou bezbariérové WC. Vyhrazená parkovací místa pro vozidla jsou po stranách budovy C1.

Budovy C, D1, D2, D2a , D2b a D3

Jedná se rovněž o starší objekty, budovy jsou pětipodlažní, vzájemně propojené, jsou zde převážně zdravotnická pracoviště. Budova C je technicko-administrativní zázemí nemocnice. Budova je určena k demolici a novému rozvoji areálu FNUSA v rámci generelu. V budovách D2 a D3 jsou lůžková oddělení, jsou zde lůžkové výtahy s bezbariérovým přístupem, v budově D1 je osobní výtah.
Do budov je bezbariérový přístup dále od tramvajové zastávky z ul. Hybešova.
Bezbariérové WC se nachází na lůžkovém odd. 23 Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace, v budově D2, ambulantní části I. dermatovenerologické kliniky a v Gastroenterologické ambulanci v budově D1.
Vyhrazená parkovací místa pro vozidla jsou u budovy C1.

Budovy S a S2

Budovy jsou vzájemně propojeny, mají 5. NP, v budově S v 1. NP je Nemocniční lékárna, do které je bezbariérový přístup. V budově S2 se nachází pracoviště Stomatologické kliniky, do této budovy je bezbariérový přístup, včetně lůžkového výtahu.
Na ambulantní části Stomatologické kliniky je bezbariérové WC.
Vyhrazená parkovací místa pro vozidla jsou u budovy C1.

Budova E

Budova je pětipodlažní, je zde pracoviště Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace, budova je částečně propojena s budovou S v 1. PP. Do budovy je bezbariérový přístup lůžkovým výtahem a plošinou.
V budově není bezbariérové WC.  Vyhrazená parkovací místa pro vozidla jsou u budovy C1.

Budova V

Budova má 1. PP až 2. NP. V 1. NP se nachází Bistro a v 2. NP jídelna pro zaměstnance.
Do budovy je bezbariérový přístup, do 2. NP lze použít nákladní lůžkový výtah. Ve 2. NP je bezbariérové WC.
Vyhrazená parkovací místa pro vozidla jsou u budovy C1.

Budovy H, H1 a H2

Budovy jsou vzájemně propojené, jsou zde uzavřená pracoviště Mikrobiologického ústavu a I. ústavu patologie.
Do uvedených budov není z hygienických důvodů volný přístup, přístup je pouze pro zaměstnance FNUSA.

Budova R

Budova je dvoupodlažní, má bezbariérový vstup. V budově se nachází dílny a kanceláře. Přístup je pouze pro zaměstnance FNUSA – oddělení provozu.

Budova P

Budova, která byla zrekonstruována v r. 2022, má 1. PP až 4. NP, jsou zde zdravotnická pracoviště II. interní kliniky. Do budovy je bezbariérový přístup, v budově je bezbariérový nákladní lůžkový výtah.
V budově, jsou bezbariérová WC.
Vyhrazená parkovací místa pro vozidla jsou v rámci areálu FNUSA.

Budovy J1, J a J2

Jedná se o jednu budovu s 1. PP až 6. NP. Budova má vchod z hlavní komunikace a zadní vchod, oba vchody jsou bezbariérové.
V budově J jsou zdravotnická pracoviště s ambulancemi, lůžková oddělení a operační sály, v 6. NP
se nachází vedení FNUSA.
Budova má lůžkový bezbariérový výtah. Budova J má hlavní schodiště a v budovách J1 a J2 jsou zadní schodiště z jednotlivých podlaží budovy J.
V budově jsou bezbariérová WC.
Vyhrazená parkovací místa pro vozidla jsou v zadní části budovy J.

Budova G

Budova je dvoupodlažní, má bezbariérový vstup. V budově se nachází dílny a kanceláře. Přístup je pouze pro zaměstnance FNUSA. Oddělení provozu FNUSA technické zázemí.

Budovy Millenia A, B, C, C1 a D

Do prostor Millenia vede z areálu FNUSA bezbariérový přístup přes nákladní výtah. Dále je do Millenia bezbariérový přístup z ulice Hybešova od tramvajové zastávky Hybešova. V budovách Millenia nejsou zdravotnická pracoviště FNUSA. V přízemí budovy B je bezbariérový přístup a zákazníci mohou využívat bezbariérové WC. Parkování je pro návštěvníky  zajištěno 2 parkovacími místy v atriu budov Millenia.

DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ

Doléčovací a rehabilitační oddělení – Zoubkova 18, Brno

Budova má 4. NP. Hlavní vchod do budovy je od přední příjezdové komunikace, do budovy je bezbariérový přístup, je zde plošina pro invalidy zajišťující přístup do přízemí budovy pro osoby s omezenou schopností pohybu. V budově jsou čtyři lůžková oddělení A, B, C a D s bezbariérovým výtahem.
Na odděleních jsou bezbariérová WC. V přízemí budovy je tzv. balneo centrum a rehabilitační prostor, kam se rovněž dostanou pacienti pomocí plošiny pro invalidy. Ze zadní části budovy je bezbariérový přístup pro pacienty, který vede do dvorního traktu a zahradní části budovy. Do dvorního traktu budovy vede i zadní příjezd druhou příjezdovou komunikací. Parkování vozidel je zajištěno na příjezdové komunikaci před budovou.

Ústav soudního lékařství – Tvrdého 562/2a, Brno

Hlavní vstup do vestibulu budovy je z ulice Tvrdého. Do budovy vede i druhý přístup – vjezd do dvorního traktu pro vozidla. V budově se nachází laboratoře, pitevny a kanceláře. Budova není určena pro veřejnost.

Internát zdravotnických pracovníků (IZP) – Výstavní 17, Brno

Uvedený objekt sestává z 3 vzájemně propojených budov A, B a C. Budova A má 2. PP až 6. NP, jedná se
o ubytovací část objektu IZP s kancelářemi v 1. NP a s technickým zázemím v 1. PP. Budova B má 1. PP
a 1. NP, v 1. PP jsou spisovny a v 1. NP je zdravotnické pracoviště a kanceláře. Budova C má 2. PP až 6. NP, jsou zde kancelářské prostory a zdravotnická pracoviště.
Přístup do budovy je z ulice Výstavní – bezbariérový, v budovách A a C jsou bezbariérové výtahy
do jednotlivých podlaží objektu. Do objektu je i další přístup – příjezd z ulice Veletržní, který slouží pouze pro zaměstnance a nájemníky IZP.  V budově C na zdravotnických pracovištích jsou 2  bezbariérová WC.

Klinika plastické a estetické chirurgie – Berkova 34, Brno

Budova se skládá z 3 propojených objektů, které mají 1. PP až 4. NP. Do areálu jsou 2 příjezdy – přední
a zadní příjezd z hlavní komunikace. Do budovy od předního příjezdu vede k hlavnímu vchodu pouze schodiště, od zadního příjezdu je do budovy bezbariérový přístup. V budovách jsou zdravotnická pracoviště (ambulantní část, operační sály a lůžková oddělení).
Na zdravotnických pracovištích je jeden nákladní lůžkový bezbariérový výtah.
Na lůžkových odd. žen je bezbariérové WC.
Parkovat lze na parkovišti v areálu, nebo na veřejných parkovacích místech před objektem.

Celý text ke stažení naleznete ZDE.

Plánek areálu naleznete ZDE.

Návštěvní doba na lůžkových odděleních: 

Denně od 14 do 18 hodin. Doléčovací a rehabilitační oddělení a Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace od 15 do 17 hodin. 

Vzhledem k přetrvávajícímu výskytu chřipky je vstup na oddělení umožněn pouze za dodržení zvýšeného hygienického režimu a použití respirátoru.

Návštěvy se netýkají pacientů hospitalizovaných s COVID-19. V těchto případech jsou návštěvy možné jen v terminálních stavech po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem.
Zároveň žádáme, aby lidé za svými blízkými chodili pouze v případě, že se cítí zcela zdraví.

V případě, že jste k hospitalizaci přijímán na plánovaný zákrok, operaci či vyšetření vezměte si s sebou:

 1. občanský průkaz
 2. průkaz zdravotní pojišťovny
 3. jméno a adresu vašeho ošetřujícího lékaře
 4. potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud Vám bylo vystaveno)
 5. doporučení k přijetí a výsledky vašich vyšetření
 6. osobní potřeby
 7. toaletní potřeby
 8. přezůvky

Chcete-li i pyžamo/noční košili, župan, ponožky apod.
V případě akutní hospitalizace požádejte o jejich dodání své blízké!
Pokud možno cenné věci, šperky, vkladní knížky nebo větší finanční obnos ponechte prosím doma. Ve výjimečných případech je možno cennosti uložit v ústavním trezoru.

V dohodnutou dobu se prosím dostavte na ambulanci, v níž jste byl objednán/a k přijetí.

 • Zde Vám bude mimo jiné sděleno, na kterém z lůžkových oddělení budete hospitalizován/a.
 • Po přijetí Vás na lůžkovém oddělení seznámí ošetřující sestra s provozem oddělení a Nemocničním řádem.
 • Budete informováni o tom, kdo je Vaším ošetřujícím lékařem.
 • Lékař Vás seznámí s programem Vaší hospitalizace, s postupem vyšetření, léčby a způsobem přípravy na vyšetření nebo operaci.

Poučení před výkonem prováděným v anestezii

O propuštění z nemocnice Vás bude informovat lékař. Od lékaře a sestry se dozvíte vše potřebné o dalším postupu léčby i o léčebném režimu v domácím prostředí. V případě potřeby Vám budou nabídnuty další zdravotnické služby.
Lékař uzavře vaši dokumentaci zprávou ošetřujícímu lékaři.
Převoz sanitkou je zajištěn nemocným, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. Indikaci provádí lékař.

Charta práv dětí v nemocnici zde

Charta práv seniorů zde

V případě zájmu o nadstandardní pokoj se informujte předem. Jejich ceník a přehled naleznete v sekci Ceníky – ostatní zdravotnické služby

Součásti léčby Vaší nemoci, je stanovení diety, kterou určí lékař s vysvětlením důležitosti dietního stravování. Doporučená dietní opatření vedou ke zlepšení zdravotního stavu i k prevenci komplikací. Pacientům jsou podávána 3 hlavní jídla, svačina a v některých případech i II. večeře.
snídaně 6:30 – 7:30 
oběd 10:45 – 11:30 
večeře 16:30 – 17:15 
Předepsaná dieta je součástí léčby, prosím dodržujte ji.
Pacienti i rodinní příslušníci mají možnost získat více informací o vhodném stravování v Ambulanci nutričních terapeutů v Oddělení léčebné výživy.

Všem pacientům FNUSA doporučujeme, aby se v rámci svého léčebného režimu zdrželi kouření během hospitalizace.

Zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret stanovený zákonem č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek se vztahuje na všechna zdravotnická pracoviště FNUSA a prostory související s jejich provozem. Těmito prostory se rozumí vnitřní prostory, jako jsou například čekárny, chodby, kaple, nemocniční jídelna apod.

Veřejné WC – budova A
po–pá 7:00–18:00
so, ne 13:00–18:00

Občerstvení:
Bistro u sv. Anny – budova V
po–pá 5:30–17:30
so, ne 8:30–16:30

Potraviny FNUSA
po–pá 6:00–17:00
so, ne 11:00–16:00

Kavárna – budova O1
po–pá 8:00–15:30

Pekařství KESI – před budovou J
po–pá 6:00–16:30
so 7:00–14:00

Nápojové automaty naleznete v budovách:
A – 3. NP
A1 – 1. NP, 4. NP
A2 – 1. NP
A4 – 1. NP
A5 – 3. NP
B1 – 2. NP
C – 1. NP
C1 – 1. NP, 4. NP
D2b – 1. NP
J – 1. NP
M1 – 1. NP
O1 – 2. NP
R – 1. NP
S2 – 5. NP
Výstavní 17 – 1. NP
Berkova 34 (Klinika plastické a estetické chirurgie) – 1. NP
Zoubkova 18 (Doléčovací a rehabilitační oddělení) – 1. NP

Automaty na balené potraviny naleznete v budovách:
C1 – 1. NP
J – 1. NP
Berkova 34 (Klinika plastické a estetické chirurgie) – 1. NP
Zoubkova 18 (Doléčovací a rehabilitační oddělení) – 1. NP

Květinářství + dárkové předměty – budova V
po–pá 8:00–17:00
so, ne 12:00–16:00

Lékárny:
– u východu na ul. Hybešovu (budova S)
po – pá 7:00 – 17:00

– u východu na Mendlovo nám. (budova K1)
po – pá 7:00 – 18:00
so, ne 9:00 – 14:30

– u východu na ul. Pekařskou (budova A)
po – pá 7:00 – 17:00

Prodejna zdravotnických potřeb – budova D3:
po – pá 7:30 – 17:00

Bankomat
– je umístěn ve vchodu budovy J

Schránka na dopisy
– u východu budovy A5, schránka je vybírána po – pá v 15:30

Kaple sv. Anny – hlavní chodba A2
otevřeno:
po – pá 6:30 – 17:00
so, ne 12:00 – 17:00

duchovní služba:
římskokatolický kněz P. Leo Zerhau – 602 582 459 (nepřetržitá služba)

pastorační služba:
Sr. Františka Jana Majerčíková – 603 927 650
Jana Sluková – 776 226 435

společné římskokatolické bohoslužby:
pá 15:00
so 14:30

Vánoční provoz:

V termínu 23. 12. 2023 – 5. 1. 2024 vč. se bohoslužby v kapli sv. Anny nekonají.

Nejbližší bohoslužba: 6. ledna 2024 v 14:30 

Pacienti hradí regulační poplatek 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby (vyšetření v pohotovostním režimu), tj. v pracovní dny od 15:30 do 7:00 a v soboty, neděle a svátky (pokud dojde k následnému přijetí pacienta k hospitalizaci, poplatek se vrací)

Vedení FN u sv. Anny v Brně žádá pacienty, aby regulační poplatky uhradili před vstupem do ambulancí a platební poukázku/doklad o zaplacení odevzdali v ordinaci.  

Regulační poplatek můžete uhradit:
– v platebních automatech v areálu Pekařská – obdržíte poukázku na RP
hlavní vchod z ulice Pekařská, přízemí, naproti lékarně (platba i kartou)
I. chirurgická klinika – budova M1 (přízemí)

– v přijímací kanceláři, budova A (přízemí)
obdržíte doklad o zaplacení, lze platit kartou

– na detašovaném pracovišti
Klinika plastické a estetické chirurgie, Berkova 34 – obdržíte doklad o zaplacení

Nevyužitá platební poukázka zůstává v platnosti a je přenosná.

Parkoviště z Mendlova náměstí
Toto parkoviště NENÍ ve vlastnictví Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, tudíž cenu parkovného a technický stav parkoviště nemůžeme nijak ovlivnit.

Parkování v areálu nemocnice

Do 30. 6. 2024

Pacientům je umožněn vjezd do areálu. Pokud vozidlo vyjede do 30 min. od času vjezdu, je parkovné zdarma. Parkování do 2 hodin od času vjezdu je za každou započatou hodinu 60 Kč. Parkování nad 2 hodiny od času vjezdu je za každou započatou hodinu 100 Kč.

Hospitalizovaným pacientům je parkování v areálech FNUSA (včetně detašovaných pracovišť) umožněno za částku 100 Kč/den.

Od 1. 7. 2024

Pacientům je umožněn vjezd do areálu. Pokud vozidlo vyjede do 15 min. od času vjezdu, je parkovné zdarma. Parkování první hodinu od času vjezdu je za každou započatou hodinu 80 Kč. Parkování nad 1 hodinu od času vjezdu je za každou započatou hodinu 100 Kč.

Hospitalizovaným pacientům je parkování v areálech FNUSA (včetně detašovaných pracovišť) umožněno za částku 100 Kč/den.

Parkování pro zdravotně postižené občany
Zdravotně postiženým občanům je umožněn bezplatný vjezd do areálu nemocnice a parkování zajištěno na vyhrazených místech bez časového omezení.

Hlavní pokladna FNUSA:
budova L
příjem a výdej hotovosti, příjem a výdej depozit
po – pá 7:00 – 12:30   13:00 – 15:00
tel. +420 543 182 072

Přijímací kancelář:

budova A

příjem hotovosti
po – pá 15:00 – 7:00
so, ne, svátky – nonstop
tel. +420 543 182 078

Právo na poskytnutí informací o zdravotním stavu pacienta
Vážený paciente, vážený žadateli,
od 15. května 2007 máte možnost získat širší informace o Vašem zdravotním stavu a své léčbě v naší nemocnici. Je rozšířen rovněž okruh dalších osob, kterým je za určitých podmínek možno informace poskytnout. Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií upravuje § 65 a násl.  z. č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.
Informace o zdravotním stavu obsahuje údaje o
a) příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stadiu a předpokládaném vývoji
b) účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů
c) jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta
d) další potřebné léčbě
e) omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav
Vaše spokojenost
Budete-li mít dotazy nebo nejasnosti, obracejte se na ošetřující personál.
Neostýchejte se žádat informace nejen o svém zdravotním stavu, ale i o všem, co Vám u nás připadá nejasné a s čím si nevíte rady.
Vyskytnou-li se při Vašem pobytu v nemocnici problémy, máte-li připomínky k poskytované zdravotní péči, chování personálu apod., obraťte se na přednostu kliniky nebo jeho zástupce.
Na každém oddělení i ambulanci jsou k dispozici anonymní dotazníky spokojenosti pacientů, které můžete vyplnit a vhodit do určených schránek. Díky získaným informacím z těchto dotazníků, můžeme zlepšovat a zkvalitňovat péči o pacienty.
Nejčastější otázky a odpovědi
Jak můžete uplatnit své právo na poskytnutí informací o zdravotním stavu pacienta, nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace?
Nabízíme Vám přehled, komu a za jakých podmínek je možno informace poskytnout, a postup, jakým oprávněné osoby mohou práva na informace o zdravotním stavu pacienta ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně uplatňovat.
Jaká práva má pacient v souvislosti s poskytováním informací o svém zdravotním stavu?
Pacient má právo
a) být informován o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích. Tyto informace pacientu poskytuje lékař nebo dle povahy výkonu jiný odborně způsobilý zdravotnický pracovník
b) na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu. V případě autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky má nárok na informace, jejichž obsahem je popis příznaků onemocnění, diagnóza, popis terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů
c) nahlížet v přítomnosti zdravotnického pracovníka do dokumentů uvedených v písm. b). V případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může nahlížet do záznamů týkajících se popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů
d) na pořízení výpisů, opisů nebo kopií dokumentů uvedených v písmenu b); v případě autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky má nárok na pořízení výpisů, opisů nebo kopií těch částí dokumentů, které se týkají popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů
e) určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz podávání těchto informací jakékoliv osobě, a to při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv po přijetí. Pacient při určení osoby, která může být informována o jeho zdravotním stavu, zároveň může určit, zda této osobě náleží též práva podle písmene c) a d). Pacient může určení osoby nebo vyslovení zákazu kdykoliv odvolat
Jaká práva má osoba blízká pacientu v souvislosti s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu?
Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata), sourozenec, manžel/ka a partner (dle zákona o registrovaném partnerství). Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.
Osoba blízká pacientu má právo
a) na informace o zdravotním stavu pacienta, právo v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do zdravotnické dokumentace, právo na pořízení výpisů opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, a to tehdy, pokud jí pacient tato práva určil
b) na aktuální informace o zdravotním stavu pacienta v případě, že pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, pokud předtím pacient nevyslovil zákaz poskytování informací o jeho zdravotním stavu
c) na sdělení příčiny úmrtí pacienta a výsledku jeho pitvy (byla-li provedena), pokud předtím pacient nevyslovil zákaz s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu
V případě, kdy pacient za svého života vyslovil zákaz podávání informací o své osobě, mají osoby blízké pacientu právo na informace o jeho zdravotním stavu včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka a právo na pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace pouze tehdy, je-li to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví dalších osob, a to v rozsahu nezbytném pro tuto ochranu.
Jaká práva má osoba určená pacientem v souvislosti s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu?
Osoba určená pacientem má taková práva, která určil sám pacient. Tato práva mohou být vykonávána pouze v rozsahu určeném pacientem.
Jak a kde můžete svá práva ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně uplatnit?
Svou žádost můžete přednést buď osobně v pracovní dny na klinice či oddělení, kde je nebo byl pacient léčen, nebo zaslat písemně na adresu:
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
(název kliniky nebo oddělení, kam žádost směřuje)
Pekařská 53
602 00 Brno
Podáte-li svou žádost ústně nebo písemnou žádost doručíte osobně, můžete být v případě pochybností zdravotnických pracovníků o Vaší totožnosti vyzván/a k předložení dokladu totožnosti (občanského průkazu, cestovního pasu).
Pokud písemnou žádost zašlete poštou, vyžadujeme, aby Váš podpis na žádosti byl úředně ověřen, abychom měli za prokázané, že žadatelem je skutečně osoba oprávněná. Pokud písemnou žádost pošlete prostřednictvím Vaší datové schránky, není potřeba úředně ověřený podpis, ale je nutné přiložit ofocený občanský průkaz. Účelem tohoto opatření není klást překážky pro výkon Vašeho práva, ale zabránit možnému riziku sdělení či zpřístupnění důvěrných informací neoprávněné osobě.
Jste-li osobou blízkou, je opět z důvodu ochrany důvěrných informací o pacientovi nezbytné, abyste doložil/a, z jakého důvodu se cítíte být osobou blízkou. To můžete doložit buď originálem či kopií rodného listu Vašeho nebo rodného listu pacienta, popřípadě čestným prohlášením, ve kterém uvedete okolnosti osvědčující, že jste osobou blízkou pacientu. Je-li písemná žádost doručena do naší nemocnice poštou, není třeba, aby byl Váš podpis na čestném prohlášení úředně ověřen.
V případě písemné žádosti můžete použít TENTO VZOR.
Právo na poskytnutí informací, na nahlížení do dokumentace jakož i na pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace můžete uplatnit na klinice či oddělení, kde jste byl léčen/kde byl léčen pacient. V případě, že požadujete nahlédnout či pořídit výpis z dokumentace více klinik či oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nebo nevíte, kde přesně byl pacient léčen, směřujte prosím svoji žádost na sekretariát náměstka pro léčebně preventivní péči – Monika Pekařová – monika.pekarova@fnusa.cz, tel. 543 181 177.
Vaši žádost můžete rovněž odevzdat na podatelně nemocnice v budově L (vchod z Mendlova náměstí), v době od 9:30 do 13:00.
Platí se za pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace?
Za pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace po Vás budeme požadovat náhradu nákladů spojených s jejich pořízením ve výši dle Ceníku placených služeb a případné poštovné.
Jak a kdy obdržíte kopie zdravotnické dokumentace?
Vyžádané výpisy, opisy či kopie zdravotnické dokumentace obdržíte po jejich zhotovení při osobním převzetí proti úhradě nákladů spojených s jejich pořízením. Pokud si přejete zaslat požadovanou dokumentaci poštou, bude Vám zaslána na dobírku na Vaši adresu uvedenou v žádosti (dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta). Pokud je v žádosti jako doručovací adresa uvedena adresa v zahraničí, je nutné uhradit náklady spojené s pořízením výpisů, opisů nebo kopií předem na náš účet.
Lhůta k pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace činí 30 dnů od obdržení kompletní žádosti oprávněné osoby.

Nenašli jste zde odpověď na Vaši otázku?
Informujte se prosím u svého lékaře, resp. na pracovišti, kde jste byl léčen, nebo se obraťte se svým dotazem na tel. +420 543 183 281, fax +420 543 183 285, e-mail: zadosti@fnusa.cz.

Výše náhrad při zhotovení fotokopie zdravotnické dokumentace zde.

Od 1.1.2024 se agendou stížností i pochval komplexně zabývá nemocniční ombudsman. Obracet se na něj můžete prostřednictvím e-mailové adresy ombudsman@fnusa.cz, případně stiznosti@fnusa.cz.

 • budete-li mít dotazy nebo nejasnosti, obracejte se na ošetřující personál
 • neostýchejte se žádat informace nejen o svém zdravotním stavu, ale i o všem, co Vám u nás připadá nejasné a s čím si nevíte rady
 • vyskytnou-li se při Vašem pobytu v nemocnici problémy, máte-li připomínky k poskytované zdravotní péči, chování personálu apod., obraťte se na přednostu kliniky nebo jeho zástupce
 • na každém oddělení i ambulanci jsou k dispozici anonymní dotazníky spokojenosti pacientů, které můžete vyplnit a vhodit do určených schránek. Díky získaným informacím z těchto dotazníků, můžeme zlepšovat a zkvalitňovat péči o pacienty.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně informuje v souladu s 13 a 14 kapitoly III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“), že zpracovává osobní údaje pacientů podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní údaje správce:
Firma:        Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Sídlo:         Pekařská 664/53, 656 91 Brno
IČO:           00159816
tel.              +420 543 181 111
e-mail:       info@fnusa.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
e-mail: dpo@fnusa.cz, tel. +420 543 184 070

Subjekt osobních údajů
pacient

Účel zpracování osobních údajů a právní základ
Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely poskytování zdravotních služeb. Osobní údaje zpracováváme ve formě zdravotnické dokumentace, případně dokumentace související (např. objednávkový systém na pracovišti). Vést zdravotnickou dokumentaci nám ukládá přímo legislativa a zpracování osobních údajů je tak plněním právní povinnosti správce.
Dalším účelem zpracování osobních údajů je oblast vědy a výzkumu. Zde je právním důvodem zpracování buď plnění právní povinnosti (např. povinnosti správce při provádění klinického hodnocení léčiv) nebo souhlas (např. dobrovolník zařazený do výzkumné studie).
Osobní údaje zpracováváme dále i za účelem ochrany osob a majetku prostřednictvím kamerových systémů, pro účely poskytování stravovacích služeb, pro účely poskytování ubytování v ubytovacím zařízení nemocnice.

Povinnost poskytnutí osobních údajů
Povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje správci vyplývá ze zákona, a to zejména: zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. V případě odmítnutí poskytnout správci osobní údaje, správce nebude moci plnit své zákonné povinnosti vůči subjektu údajů. Správce také zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě smluvního vztahu s ním.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Osobní údaje pacientů v rozsahu nezbytném pro identifikaci pacienta a zjištění anamnézy, informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotní péče. Minimální rozsah vedení zdravotnické dokumentace plyne z právních předpisů.

Příjemci osobních údajů a právo přístupu k osobním údajům
Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoby pacientem výslovně určené, v případě smrti osoby blízké zemřelému pacientovi a další osoby uvedené v ust. § 65 odst. 1 a 2 zákona o zdravotních službách (zejména lékaři, zdravotní sestry, revizní lékaři zdravotních pojišťoven, lékaři orgánů sociálního zabezpečení, soudní znalci a jiní).
Národní zdravotnický informační systém, Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Doba uchování osobních údajů
Podle druhu zdravotnické dokumentace 5 až 100 let, popř. do 20 let od úmrtí pacienta dle přílohy č. 3 vyhlášky o zdravotnické dokumentaci.
Poskytnutí osobních údajů za účelem vedení zdravotnické dokumentace a dalšího nakládání s ní je povinné a bez jejich poskytnutí není možné zajistit efektivní léčbu. Osobní údaje pacientů zpracovává Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v elektronické i listinné formě. Každý pacient má právo na poskytnutí údajů shromážděných o něm ve zdravotnické dokumentaci (bližší informace zde); v případě jejich nepřesnosti, neúplnosti nebo jejich zpracování v rozporu se zákonem může pacient požádat Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poučení o právech subjektu údajů
Subjekt údajů má právo:
– požadovat od správce přístup k osobním údajům, tj. získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se ho týkají, a je-li tomu tak, má subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a na další informace v zákonném rozsahu
– na opravu svých nesprávných osobních údajů resp. na doplnění neúplných osobních údajů
– na výmaz svých osobních údajů, pokud byly splněny zákonné podmínky, např. pokud osobní údaje již nejsou potřeba k účelům, pro něž byly získány nebo se jinak zpracovávaly
– na omezení zpracování osobních údajů správcem, jsou-li splněny zákonné podmínky
– na přenositelnost údajů, tj. na získání osobních údajů, které se jej týkají a které správci poskytl, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
– podat stížnost dozorovému úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů

Byli jste spokojeni se zdravotní péčí v naší nemocnici a chtěli byste jí poskytnout finanční nebo věcný dar za účelem dalšího zlepšování péče o pacienty?
Dárcem může být fyzická i právnická osoba. Můžete poskytnout dar finanční nebo věcný. Dar lze poskytnout v hotovosti nebo bezhotovostně. Sami můžete stanovit, pro které pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je dar určen. V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů (§ 15 odst. 1 u fyzických osob a § 20 odst. 8 u právnických osob) si o darovanou částku můžete snížit základ daně z příjmů.
Finanční dar:
V hotovosti lze poskytnout finanční dar na pokladně Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, přízemí budovy L (při vchodu z Mendlova náměstí), kde Vám bude vystaven příjmový pokladní doklad prokazující poskytnutí daru, jeho výši a účel.
Bezhotovostně můžete poskytnout finanční dar převodem na bankovní účet Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně č. 123-71138621/0710, a to na základě uzavření písemné darovací smlouvy, kterou si můžete stáhnout zde. Vyplněnou a Vámi podepsanou darovací smlouvu ve dvou vyhotoveních pošlete na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Odbor právních věcí, Pekařská 53, 656 91 Brno. Po podpisu smlouvy ze strany Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Vám jedno vyhotovení smlouvy zašleme na Vaši ve smlouvě uvedenou adresu.
Věcný dar:
Po předchozí dohodě můžete Fakultní nemocnici na základě písemné darovací smlouvy poskytnout taktéž věcné dary.
Kontakt:
V případě jakýchkoli dotazů ohledně darů neváhejte kontaktovat Odbor právních věcí, tel. +420 543 183 281, e-mail: pravni@fnusa.cz.

Všem našim dárcům za poskytnuté dary děkujeme a prohlašujeme, že budou použity výhradně pro další zlepšování péče o pacienty našeho zdravotnického zařízení (např. nákup zdravotnické techniky, zdravotnických pomůcek, apod.).

Vzory darovacích smluv zde.

Internát zdravotních pracovníků
Výstavní 17/19
603 00 Brno

Kontaktní osoba:
Zdenka Koutníková
Správce IZP Výstavní 17/19
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
tel. +420 543 184 001, mob: +420 721 754 129
e-mail: zdenka.koutnikova@fnusa.cz

Úřední hodiny:
po – pá: 7:00 – 15:30

Vrátnice Výstavní 17/19 – tel. +420 543 184 003 (nonstop)

K dispozici pouze dvoulůžkové pokoje, které jsou vybaveny lůžkovinami. Sociální a hygienické zařízení je umístěno na chodbě. Dostupnost WIFI free.

1. Program podpory zdraví FNUSA
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně patří ke špičkovým zdravotnickým zařízením s nadregionálním významem. Poskytuje základní, specializovanou a vysoce specializovanou diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči. Odborní pracovníci FNUSA nejen poskytují pomoc při navracení zdraví, ale jejich péče je zaměřena i na prevenci nemocí a výchově ke zdravému životnímu stylu.

Kardiovize Brno 2030 je jedinečný preventivní projekt v České republice, jehož cílem je zjištění aktuálních zdravotních rizik Brňanů a do roku 2030 jejich minimalizování prostřednictvím preventivních programů. Projekt je rozdělen na dvě fáze. V rámci první probíhá u náhodně vybraných dobrovolníků rozsáhlé mapování rizikových faktorů srdečně cévních onemocnění, mezi která se řadí například srdeční infarkt čí cévní mozková příhoda. V rámci druhé fáze pak budou na základě dosažených výsledků navrženy vhodné preventivní tzv. intervenční programy, jejichž cílem bude snížit výskyt zjištěných rizikových faktorů. Programy se budou zaměřovat zejména na:
• zvýšení pohybové aktivity
• zlepšení stravovacích návyků
• život bez tabáku
• znalost vlastního zdravotního stavu

Centrum pro poruchy paměti je specializované centrum při Mezinárodním centru klinického výzkumu, které zajišťuje diagnostiku a terapii pacientů s poruchami paměti. Pro osoby nad 55 let s poruchami paměti se nabízí:
• kvalitní vyšetření paměti a rizikových faktorů
• kontrola jednou ročně
• v případě potřeby zahájení odpovídající léčby a další sledování
• kromě běžných postupů možnost zapojení do nových léčebných a preventivních programů

Klinika pracovního lékařství poskytuje preventivní služby, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců; součástí těchto služeb je v neposlední řadě poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy.

Ambulance Oddělení léčebné výživy je vedena nutričními terapeutkami FNUSA.
Preventivní program – Starám se o své zdraví
Program je určen pro klienty se zájmem o správné stravování, kteří chtějí předcházet onemocněním hromadného výskytu (obezita, diabetes, onemocnění srdce a cév a jiné), a kteří chtějí pozitivně ovlivnit kvalitu svého života.
Program zahrnuje
–             Odborné vyšetření nutričním terapeutem (měření na Inbody 120  a interpretace výsledků)
–             Zhodnocení stravovacích návyků
–             Doporučení správné skladby a režimu stravování
Program je zpoplatněn – Cena 1000Kč

Konzultační středisko při Nemocniční lékárně
nabízí pacientům komplexní poradenskou péči, zaměřenou především na témata:
• Správné užívání léků
• nežádoucí účinky léků
• interakce léčiv s potravou, potravními doplňky a léky
• režimová opatření při civilizačních chorobách
• samoléčení lehčích onemocnění
• racionální užívání potravních doplňků a volně prodejných léků.
Pacienti zde mají rovněž možnost pravidelného měření tlaku krve a tělesné hmotnosti se stanovením BMI. Pokud je to nutné, je možnost vybavit pacienta tištěnými informacemi ve formě brožur, letáků nebo námi vypracovaných doporučení.

Refrakční centrum při Oddělení nemocí očních a optometrie
Refrakční centrum patří mezi specializované pracoviště, které se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou očních vad, jako jsou krátkozrakost, dalekozrakost, vetchozrakost, astigmatismus a v neposlední řadě též léčbou keratokonu. Pomocí speciálních vyšetřovacích přístrojů se určí rozsah a charakter vady a na základě přesné diagnostiky a individuálního přístupu k pacientovi stanoví lékaři nejvhodnější způsob léčby.

Onkologicko-chirurgické oddělení
Onkologicko-chirurgické oddělení FNUSA zajišťuje preventivní program – onkologický screening pro ženy a onkologický sreening pro muže.

Stomatologická klinika
Stomatologická klinika v rámci  výzkumu „Moderní biotechnologické přístupy ve výzkumu zubního kazu“ se studenty LF MU realizuje preventivní program „Dračí zoubek“, v mateřských školách v Brně.
STK s LF MU spolupracuje a zajišťuje přípravu studentské edukační akce v Brně „ Ve zdravém Brně,zdravý zub“.
STK  se také podílí na přímém vysílání v rozhlase Český den zdravých zubů – Český rozhlas Brno.

2. Aktivní zapojení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně do preventivních programů/dnů:

a. Glaukomový den
Glaukom je skupina klinicky odlišných onemocnění různé etiologie, která způsobují poškoze-ní zrakového nervu a vedou k trvalému poškození zrakových funkcí. Důležitým rizikovým faktorem pro rozvoj onemocnění je zvýšený nitrooční tlak. Zpočátku je obvykle pro pacienta nemoc zcela bezpříznaková, objevit počínající onemocnění či významné rizikové faktory (např. zvýšený nitrooční tlak) může pouze podrobné lékařské vyšetření. Proto se otevírají pro veřejnost ve FNUSA jednou v roce ambulance očního oddělení, kde se provádí preventivní vyšetření a pro měření očního tlaku.

b. EpiTýden Roberta Kuby
Jedná se o den otevřených dveří na EEG laboratoři (včetně video-EEG monitorovací jednotky) a Poradny pro epilepsie v rámci specializovaných ambulancí I. neurologické kliniky FNUSA

c. Dobrovolnické centrum FNUSA
Spolupracuje s IMFSA (mezinárodní organizací sdružující studenty z lékařských fakult na celém světě), která připravuje v rámci prevence pro laickou i odbornou veřejnost přednášky ke Dni diabetu – Cukrovka – tichý nepřítel aneb jak si ho nepřipustit k tělu a ke Světovému dni zdraví – Kdopak by se raka bál aneb jak na jeho prevenci.
https://www.fnusa.cz/o-nemocnici/dobrocentrum-u-sv-anny-2/

d. Evropský den melanomu
Maligní melanom stále zůstává jedním z nejčastějších zhoubných nádorů, jehož incidence se stále zvyšuje. Každoroční akce Evropský den melanomu vznikla, aby upozornila veřejnost na rizika této choroby. V rámci tohoto dne je možné si na I. dermatovenerologické klinice FNUSA nechat zdarma vyšetřit kožní znaménka, pigmentové névy a jiné kožní útvary.

e. Projekt Kardiovize Brno 2030
Kardiovize Brno 2030 je preventivní program, jehož cílem je zjištění aktuálních zdravotních rizik Brňanů a do roku 2030 jejich minimalizování prostřednictvím preventivních programů. Účastní se např. akce: Zvířátka také nekouří, Světový den zdraví, Světový den diabetu, Plavba za zdravím, Brněnské dny pro zdraví
http://www.kardiovize.cz/

f. Projekt HOBIT – Hodina biologie
Vzdělávací program, jehož cílem je dlouhodobé zvýšení znalostí žáků základních škol a vícele-tých gymnázií o příznacích srdečního a mozkového infarktu a schopnosti efektivní pomoci. Program se zároveň snaží o zavedení této problematiky do školních vzdělávacích plánů škol v ČR. Aktivně se 2x za rok (květen, říjen) zúčastňuje veřejné akce: Den boje proti CMP.
www.projekthobit.cz/

g. Spánková laboratoř
Spánková laboratoř vyšetřuje pacienty s podezřením na syndrom spánkové apnoe, charakterizovaným jako porucha dýchání ve spánku, při které dochází k zástavám dechu.

h. Ostatní
• Světový den diabetu – Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
• Národní den epilepsie – I. neurologická klinika
• Světový den artritidy – II. interní klinika
• Světový den zdraví – I. dermatovenerologická klinika, Kardiovize Brno 2030
• Světový den bez tabáku – Kardiovize Brno 2030
• Světový den proti mozkové mrtvici – HOBIT
• Světový den mrtvice – HOBIT
• Den Srdce – II. interní klinika
• Brněnské dny pro zdraví – Kardiovize Brno 2030
• Plavba za zdravím – Kardiovize Brno 2030
• Evropský antibiotický den – Mikrobiologický ústav, Nemocniční lékárna
• Mezinárodní den dobrovolníků – DobroCentrum u sv. Anny
• Týden osvěty rakoviny hlavy a krku – Klinika ORL, chirurgie hlavy a krku

Užívání tabáku je příčinou mnoha závažných nemocí a má nepříznivý vliv na téměř všechny tělesné systémy. I když je často považováno za zlozvyk, ve skutečnosti se jedná o nemoc – závislost na tabáku/nikotinu.

Většina kuřáků uvádí, že si přeje přestat kouřit, avšak pokusy o samostatné odvykání jsou často neefektivní. Pokud je Vaším cílem přestat užívat tabák/nikotin, je vhodné obrátit se na zdravotnické pracovníky.

Léčba zahrnuje psychobehaviorální intervenci – podporu ve změně životního stylu (zejména hledání nekuřáckých řešení pro obvyklé kuřácké situace), vysvětlení principu závislosti na nikotinu a působení léků, užívaných ke zmírnění abstinenčních příznaků.

Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně nabízí pomoc při odvykání dvě pracoviště:

Nízkoprahové konzultační středisko v Nemocniční lékárně

 • V této lékárně působí farmaceuti, kteří jsou odborně vyškoleni v poradenství při odvykání kouření.
 • Uživatelům tabákových i nikotinových přípravků nabízejí pomoc při odvykání kouření, s využitím léků na zmírnění abstinenčních příznaků a zároveň doporučením vhodných náhradních řešení kuřáckých situací.
 • Kde nás najdete: budova S, přízemí, lékárna při vchodu do areálu nemocnice z Hybešovy ulice
 • K bezplatné individuální konzultaci je možné se objednat v pracovní dny od 9 do 15 hodin osobně nebo telefonicky, na čísle: 543 182 164.

Centrum pro závislé na tabáku ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

 • Toto centrum působí na pracovišti II. IK – Ambulance angiologie – Kardiovize, a nabízí komplexní poradenství všem uživatelům tabáku/nikotinu, kteří vážně uvažují o ukončení kouření cigaret nebo používání alternativních tabákových a nikotinových výrobků (např. žvýkací tabák, dýmka, doutník, elektronická cigareta, zahřívaný tabák nebo nikotinové sáčky).
 • Kde nás najdete: II. IK – Ambulance angiologie – Kardiovize, 3.NP budovy C1, zvonek „Kardiovize“
 • K bezplatné individuální konzultaci je možné se objednat v pracovní dny od 8 do 15 hod telefonicky na čísle 543 185 594 nebo 543 185 449, nebo emailem na adrese infokardiovize@fnusa.cz.

Stručná informace pro pacienty o léčbě závislosti:

 • Účinná léčba závislosti na tabáku/nikotinu existuje, a proto ji neváhejte využít.
 • Nejdůležitějším faktorem při odvykání kouření je Vaše osobní rozhodnutí.
 • Při Vaší první návštěvě v Centru pro závislé na tabáku proběhne vstupní vyšetření, které zahrnuje měření krevního tlaku a obsahu CO ve vydechovaném vzduchu, zjištění osobní anamnézy, anamnézy užívání tabáku/nikotinu a stanovení míry závislosti. Lékař Vám vysvětlí principy léčby fyzických i psychosociálních aspektů závislosti.
 • Pokud se rozhodnete odvykat a souhlasíte s dalšími návštěvami, navrhneme Vám plán léčby. Ke zmírnění abstinenčních příznaků Vám lékař může doporučit užívání léků, které usnadňují přechod na život bez cigaret. Sami si stanovíte, jaký postup Vám bude nejlépe vyhovovat a kdy s odvykáním začnete.
 • Následovat budou kontrolní návštěvy u lékaře v intervalech zvolených dle plánu léčby
  a potřeb pacienta.
 • Léčba v našem poradenském centru je hrazena ze zdravotního pojištění, a tudíž je pro Vás zdarma. Platíte pouze za léky ke zmírnění abstinenčních příznaků. Většina zdravotních pojišťoven na tyto léky poskytuje příspěvek v rámci svých preventivních programů.

Kouříte, rádi byste přestali a nedaří se Vám to?

 • Nejste sami, naprostá většina kuřáků by raději nekouřila.
 • Během života podstupuje většina kuřáků až desítky pokusů přestat kouřit.
 • Pokusy bez odborné pomoci mají jen malou šanci na úspěch – po roce nekouří jen 3-5 kuřáků ze 100. S odbornou pomocí však může být jejich pokus až 10× úspěšnější.

Podmínky pro doslání důchodu do zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče jsou stanoveny v ust. § 116d zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“).

Tento text se vztahuje pouze pro zdravotnické zařízení poskytovatele lůžkové péče Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále jen „FNUSA“).

Požádat o doslání důchodu do FNUSA může poživatel důchodu v případě, že je:

 • důchod vyplácen v hotovosti a na výplatním dokladu kromě poživatele důchodu není uveden jiný příjemce
 • pobyt ve FNUSA trvá déle než 1 měsíc, nebo lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 měsíc
 • poživatel důchodu je schopen podpisu
 • poživatel důchodu má platný OP (jiný doklad totožnosti)

Pro vyřízení dosílky důchodu do FNUSA slouží tiskopis vydaný držitelem poštovní licence. Tiskopis je dostupný na každém lůžkovém oddělení FNUSA v katalogu tiskopisů a na žádost poživatele důchodu bude s žadatelem na oddělení vyplněn. Vyplněný tiskopis se odešle prostřednictvím interní pošty na podatelnu FNUSA, která zajistí předání České poště.

Žadatel musí být schopen žádost sám podepsat. V případě, že toho není schopen, není možné využít tento institut a musí být zvolen jiný způsob pro výplatu důchodu (např. ustanovení zvláštního příjemce rozhodnutím obecního úřadu, výplata prostřednictvím manžela/manželky důchodce, ustanovení opatrovníka (jsou-li splněny podmínky)).

Poskytovatel zdravotních služeb převezme důchod prostřednictvím podatelny. Pracovníci podatelny bezprostředně po obdržení důchodu zajistí předání na oddělení, na kterém je žadatel hospitalizován, a které provede vyplacení důchodu žadateli oproti podpisu a zaevidování v knize důchodů. V případě, že poživatel důchodu požádá o uložení důchodu, nebo jej není schopen sám převzít, zajistí poskytovatel zdravotních služeb uložení v trezoru nebo na depozitním účtu. Vyplacení důchodu bude následně provedeno k žádosti poživatele, nebo jakmile bude schopen důchod sám převzít.