Pohotovost v Brně JMK

Zajištění pohotovosti v Brně a JMK v roce 2021

Ambulantní oftalmologická péče MIMO běžnou pracovní dobu v roce 2021

Pohotovostní oftalmologická lékařská služba je zajišťovaná Oddělením nemocí očních a optometrie FNUSA od 16. do konce měsíce.

Od 1. dne do 15. dne v měsíci zajišťuje tuto péči Oční klinika ve Fakultní nemocnici Brno v Bohunicích, Jihlavská 20.

Ambulantní ORL péče MIMO běžnou pracovní dobu v roce 2021

Pohotovostní služba ORL je dostupná ve FNUSA vždy v první polovině každého měsíce, tedy od 16. do konce měsíce.
Od 1. dne do 15. dne v měsíci pohotovostní službu zajišťuje ORL oddělení ve Fakultní nemocnici Brno v Bohunicích, Jihlavská 20.

Základní informace pro pacienty

FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ

Návštěvní hodiny: 14:00 – 18:00
Pekařská 53, 656 91 Brno
IČO: 00159816
Telefon: +420 543 181 111
Datová schránka: h9tpjpn
E-mail: info@fnusa.cz

Co vzít s sebou do nemocnice?

V případě, že jste k hospitalizaci přijímán na plánovaný zákrok, operaci či vyšetření vezměte si s sebou:

 1. občanský průkaz
 2. průkaz zdravotní pojišťovny
 3. jméno a adresu vašeho ošetřujícího lékaře
 4. potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud Vám bylo vystaveno)
 5. doporučení k přijetí a výsledky vašich vyšetření
 6. osobní potřeby
 7. toaletní potřeby
 8. přezůvky

Chcete-li i pyžamo/noční košili, župan, ponožky apod.
V případě akutní hospitalizace požádejte o jejich dodání své blízké!
Pokud možno cenné věci, šperky, vkladní knížky nebo větší finanční obnos ponechte prosím doma. Ve výjimečných případech je možno cennosti uložit v ústavním trezoru.

Přijetí a hospitalizace pacienta

V dohodnutou dobu se prosím dostavte na ambulanci, v níž jste byl objednán/a k přijetí.

 • Zde Vám bude mimo jiné sděleno, na kterém z lůžkových oddělení budete hospitalizován/a.
 • Po přijetí Vás na lůžkovém oddělení seznámí ošetřující sestra s provozem oddělení a Nemocničním řádem.
 • Budete informováni o tom, kdo je Vaším ošetřujícím lékařem.
 • Lékař Vás seznámí s programem Vaší hospitalizace, s postupem vyšetření, léčby a způsobem přípravy na vyšetření nebo operaci.

Poučení před výkonem prováděným v anestezii

Postup při propuštění z hospitalizace

O propuštění z nemocnice Vás bude informovat lékař. Od lékaře a sestry se dozvíte vše potřebné o dalším postupu léčby i o léčebném režimu v domácím prostředí. V případě potřeby Vám budou nabídnuty další zdravotnické služby.
Lékař uzavře vaši dokumentaci zprávou ošetřujícímu lékaři.
Převoz sanitkou je zajištěn nemocným, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. Indikaci provádí lékař.

Práva pacientů

Práva a povinnosti pacienta
(seznámení pacienta ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

Práva pacienta:

1. Právo na zdravotní péči
Máte ústavně zaručené právo na zdravotní péči, její dostupnost i spravedlivý přístup podle Vašich potřeb. Máte právo na profesionální péči, právo aktivně spolupracovat při lékařských výkonech, právo sami se svobodně rozhodovat o Vašem osudu.

2. Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak. Máte tedy právo být informován o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, jakož i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích. Na základě těchto informací máte právo svobodně, bez nátlaku a s dostatkem času na rozvážení a s možností klást doplňující dotazy se rozhodnout, zda navrhovaný výkon podstoupíte.

3. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

4. Pacient má při poskytování zdravotních služeb právo:
a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb
b) zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud právní předpisy nestanoví jinak
c) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče
d) být seznámen s nemocničním/vnitřním řádem zdravotnického pracoviště FNUSA
e) být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje
f) znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky
g) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka
h) na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
i) na písemnou zprávu v případě odmítnutí přijetí pacienta do péče nebo ukončení péče, ve které je uveden důvod odmítnutí nebo ukončení

5. Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo:
a) na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou
b) na nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí
c) na přítomnost či pobyt osoby blízké nebo osoby určené pacientem
(Přítomnost shora uvedených osob musí být v souladu s právními předpisy a nemocničním/vnitřním řádem zdravotnického pracoviště FNUSA. Přítomnost těchto osob nesmí narušit poskytování zdravotních služeb a je možná pouze v případech, umožňuje-li to vybavení FNUSA.)
d) přijímat návštěvy ve FNUSA, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s nemocničním/vnitřním řádem zdravotnického pracoviště FNUSA a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud právní předpisy nestanoví jinak
e) přijímat ve FNUSA duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v ČR nebo od osob pověřených výkonem duchovní činnosti v souladu s nemocničním/vnitřním řádem zdravotnického pracoviště FNUSA a způsobem, která neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, nestanoví-li právní předpis jinak; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo váženého poškození zdraví, nestanoví-li právní předpis jinak

6. Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou (použije se rovněž, jde-li o tlumočení z cizího jazyka, s výjimkou slovenštiny).

7. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem (vodicí pes nebo asistenční pes), má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve FNUSA, a to způsobem stanoveným nemocničním/vnitřním řádem zdravotnického pracoviště FNUSA tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů, nestanoví-li právní předpis jinak.

8. Pacient má právo být informován o zdravotním stavu a navrženém individuálním léčebném postupu
a všech jeho změnách. S tím souvisí právo pacienta odmítnout vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb (musí být informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí) nebo svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat, jsou-li splněny zákonné podmínky (odvolání souhlasu však není možné, pokud je již započato s prováděním zdravotního výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života).

9. Pacient má možnost vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být informace podána, jsou-li splněny zákonné podmínky.

10. Poskytování informací o zdravotním stavu pacienta, nahlížení do zdravotnické dokumentace:
a) pacient má právo nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené, pořizovat si její výpisy nebo kopie, a to v přítomnosti zaměstnance pověřeného FNUSA, přičemž nesmí být rušeno poskytování zdravotních služeb. Pro pořízení výpisu nebo kopie stanoví zákon lhůtu 30 dnů od obdržení žádosti
b) pacient může při přijetí do péče (nebo kdykoliv poté) určit osoby, které mohou být informovány
o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, a zda si mohou pořizovat výpisy nebo kopie těchto dokumentů
c) pacient může při přijetí do péče (nebo kdykoliv poté) vyslovit zákaz podávání informací o jeho zdravotním stavu kterékoliv osobě
d) určení osob nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu může pacient kdykoliv odvolat
e) pacient má právo určit, v jakém rozsahu mají být informace o jeho zdravotním stavu poskytnuty jím určeným osobám a dále má právo sdělit, jakým způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu poskytovány (např. ústně, písemně apod.)

11. Zástupný souhlas
Pacient může při přijetí do péče (nebo kdykoliv poté) určit osoby, které mohou vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb za něj, jestliže tak pacient s ohledem na svůj zdravotní stav nebude moci učinit sám a nepůjde o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu. Není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, bude vyžadován souhlas manžela nebo registrovaného partnera, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, vyžaduje se souhlas rodiče, není-li takové nebo není-li dosažitelná, vyžaduje se souhlas jiné osoby blízké způsobilé k právním úkonům, pokud je známa.

12. Pacient může zakázat přítomnost osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání, které se mohou na poskytování zdravotních služeb podílet. Pacient má zároveň možnost zakázat nahlížení těchto osob do zdravotnické dokumentace o něm vedené.

13. Dříve vyslovené přání:
a) pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené přání)
b) pacient může rovněž učinit dříve vyslovené přání při přijetí do péče FNUSA nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných FNUSA

14. Pacient může podat stížnost proti postupu FNUSA při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

15. Pacient má právo při propuštění být vybaven léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky na 3 dny nebo v odůvodněných případech i na další nezbytně nutnou dobu.

Povinnosti pacienta:

1. Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:
a) dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas
b) řídit se nemocničním/vnitřním řádem zdravotnického pracoviště FNUSA
c) uhradit FNUSA cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem
d) pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb
e) nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
f) na výzvu prokázat svou totožnost občanským průkazem; jestliže pacient odmítne prokázání totožnosti, může FNUSA odmítnout poskytnutí zdravotní služby, nejde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči

2. Zákaz kouření:
a) kouření ve vnitřních prostorách FNUSA je zakázáno zákonem č. 379/2005 Sb. § 8 odst. 1 písm. e) zákona
b) kouření pacienta může být navíc hodnoceno jako nedodržení navrženého individuálního léčebného postupu; neuposlechnutí výzvy k okamžitému dodržení zákazu kouření může být v takovém případě důvodem k ukončení hospitalizace

Další informace:

1. Užívání vlastních léků
Pacient není oprávněn bez souhlasu lékaře užívat během hospitalizace ve FNUSA žádné vlastní léky. Veškeré vlastní léky je pacient povinen předat ošetřujícímu personálu.

2. Užívání vlastních elektrospotřebičů
Pacient má možnost užívat během hospitalizace ve FNUSA své vlastní elektrické spotřebiče (telefon, nabíječka, holicí strojek, vysoušeč vlasů, rádio, televize, notebook apod.). Tyto elektrické spotřebiče musejí být bez závad a ve stavu, který umožňuje jejich bezpečné užívání. Pacient je odpovědný za případné škody vzniklé v souvislosti s provozem těchto spotřebičů.

Charta práv dětí v nemocnici

Charta práv dětí v nemocnici zde

Charta práv seniorů

Charta práv seniorů zde

Nadstandardní pokoje

V případě zájmu o nadstandardní pokoj se informujte předem. Jejich ceník a přehled naleznete v sekci Ceníky – ostatní zdravotnické služby

Dieta

Součásti léčby Vaší nemoci, je stanovení diety, kterou určí lékař s vysvětlením důležitosti dietního stravování. Doporučená dietní opatření vedou ke zlepšení zdravotního stavu i k prevenci komplikací. Pacientům jsou podávána 3 hlavní jídla, svačina a v některých případech i II. večeře.
snídaně 6:30 – 7:30 
oběd 10:45 – 11:30 
večeře 16:30 – 17:15 
Předepsaná dieta je součástí léčby, prosím dodržujte ji.
Pacienti i rodinní příslušníci mají možnost získat více informací o vhodném stravování v Ambulanci nutričních terapeutů v Oddělení léčebné výživy.

Kouření

Všem pacientům FNUSA doporučujeme, aby se v rámci svého léčebného režimu zdrželi kouření během hospitalizace.

Zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret stanovený zákonem č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek se vztahuje na všechna zdravotnická pracoviště FNUSA a prostory související s jejich provozem. Těmito prostory se rozumí vnitřní prostory, jako jsou například čekárny, chodby, kaple, nemocniční jídelna apod.

Služby pro pacienty

Veřejné WC – budova A
po – pá 7:00 – 18:00
so, ne 13:00 – 18:00

Občerstvení:
Bistro u sv. Anny
po – pá 5:30 – 17:30
so, ne 11:00 – 16:00

Potraviny FNUSA
po – pá 6:00 – 17:00
so, ne 11:00 – 16:00

Kavárna – budova O1
po – pá 8:00 – 17:00
so, ne 12:00 – 17:00

Pekařství KESI – před budovou J
po – pá 6:00 – 16:30
so 7:00 – 14:00

Snack bar Bistro Point – budova V
po – pá 6:00 – 18:00
so – ne 9:00 – 18:00

Nápojové automaty naleznete v budovách:
A – 3. NP
A1 – 1. NP, 4. NP
A2 – 1. NP
A4 – 1. NP
A5 – 3. NP
B1 – 2. NP
C – 1. NP
C1 – 1. NP, 4. NP
D2b – 1. NP
J – 1. NP
L – 1. NP
M1 – 1. NP
O1 – 2. NP
R – 1. NP
S2 – 5. NP
Výstavní 17 – 1. NP
Berkova 34 (Klinika plastické a estetické chirurgie) – 1. NP
Zoubkova 18 (Doléčovací a rehabilitační oddělení) – 1. NP

Automaty na balené potraviny naleznete v budovách:
C1 – 1. NP
J – 1. NP
Berkova 34 (Klinika plastické a estetické chirurgie) – 1. NP
Zoubkova 18 (Doléčovací a rehabilitační oddělení) – 1. NP

Lékárny:
– u východu na ul. Hybešovu (budova S)
po – pá 7:00 – 17:00

– u východu na Mendlovo nám. (budova K1)
po – pá 7:00 – 18:00
so, ne 9:00 – 14:30

– u východu na ul. Pekařskou (budova A)
po, st – pá 7:00 – 17:00
út 7:00 – 18:00

Prodejna zdravotnických potřeb – budova D3:
po – pá 7:30 – 16:30

Bankomat
Komerční banky je umístěn ve vchodu budovy J

Schránka na dopisy
– u východu budovy A5, schránka je vybírána po – pá v 15:30

Kaple sv. Anny – hlavní chodba A2
otevřeno:
po – pá 9:00 – 17:00
so, ne, svátky 13:00 – 16:00

duchovní služba:
římsko – katolický kněz P. Leo Zerhan – 602 582 459 (nepřetržitá služba)

pastorační služba:
Sr. Františka Jana Majerčíková – 603 927 650
Jana Sluková – 776 226 435

společné římsko-katolické bohoslužby:
pá 15:00
so 14:30

Regulační poplatky

Pacienti hradí regulační poplatek 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby (vyšetření v pohotovostním režimu), tj. v pracovní dny od 15:30 do 7:00 a v soboty, neděle a svátky (pokud dojde k následnému přijetí pacienta k hospitalizaci, poplatek se vrací)

Vedení FN u sv. Anny v Brně žádá pacienty, aby regulační poplatky uhradili před vstupem do ambulancí a platební poukázku odevzdali v ordinaci.  

Poukázku zakoupíte na těchto platebních místech:
– hlavní vchod z ulice Pekařská
na recepci
v Přijímací kanceláři (budova A – naproti hlavnímu vchodu)

– vjezdová brána z Mendlova náměstí 

– vchod Leitnerova ulice

– detašovaná pracoviště
Klinika plastické a estetické chirurgie, Berkova 34

– v areálu na Pekařské jsou u vybraných ambulancí umístěny platební automaty
Oddělení nemocí očních a optometrie – budova A (2. patro)
I. interní kardioangiologická klinika – ambulance  – budova B1 (2. patro)
I. chirurgická klinika – budova M1 (přízemí)

Nevyužitá platební poukázka zůstává v platnosti a je přenosná.

Plánek areálu FNUSA

Parkování

Parkoviště z Mendlova náměstí
Toto parkoviště NENÍ ve vlastnictví Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, tudíž cenu parkovného a technický stav parkoviště nemůžeme nijak ovlivnit.

Parkování v areálu nemocnice
Pacientům je umožněn vjezd do areálu. Pokud vozidlo vyjede do 30 min. od času vjezdu, je parkovné zdarma, následně 50 Kč za každou započatou hodinu.

Parkování pro zdravotně postižené občany
Zdravotně postiženým občanům je umožněn bezplatný vjezd do areálu nemocnice a parkování zajištěno na vyhrazených místech bez časového omezení.

Parkování v areálech FN u sv. Anny v Brně vč. detašovaných (Berkova 34/38, 612 00 Brno)
Parkování v areálech FNUSA je umožněno hospitalizovaným pacientům za částku 100 Kč/den.

PŘÍSTUPY DO FNUSA:
vjezdová brána z Mendlova náměstí 
nonstop
hlavní vchod z ulice Pekařská
po – pá 6:00 – 18:00,  so – ne 14:00 – 18:00
vchod Leitnerova ulice – vrátnice 
po – pá  6:00 – 18:00, so – ne 14:00 – 18:00
obslužný vjezd z ulice Pekařská
po – pá  6:00 – 18:00

Pokladny

Hlavní pokladna FNUSA:
budova L
příjem a výdej hotovosti, příjem a výdej depozit
po – pá 7:00 – 12:30   13:00 – 15:00
tel. +420 543 182 072

Pokladna Výstavní:
budova Výstavní 17
příjem hotovosti
po – pá 7:00 – 14:30
tel. +420 543 184 060

Přijímací kancelář:

budova A

příjem hotovosti
po – pá 15:00 – 7:00
so, ne, svátky – nonstop
tel. +420 543 182 078

Poskytování informací, spokojenost pacientů

Právo na poskytnutí informací o zdravotním stavu pacienta
Vážený paciente, vážený žadateli,
od 15. května 2007 máte možnost získat širší informace o Vašem zdravotním stavu a své léčbě v naší nemocnici. Je rozšířen rovněž okruh dalších osob, kterým je za určitých podmínek možno informace poskytnout. Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií upravuje § 65 a násl.  z. č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.
Informace o zdravotním stavu obsahuje údaje o
a) příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stadiu a předpokládaném vývoji
b) účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů
c) jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta
d) další potřebné léčbě
e) omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav
Vaše spokojenost
Budete-li mít dotazy nebo nejasnosti, obracejte se na ošetřující personál.
Neostýchejte se žádat informace nejen o svém zdravotním stavu, ale i o všem, co Vám u nás připadá nejasné a s čím si nevíte rady.
Vyskytnou-li se při Vašem pobytu v nemocnici problémy, máte-li připomínky k poskytované zdravotní péči, chování personálu apod., obraťte se na přednostu kliniky nebo jeho zástupce.
Na každém oddělení i ambulanci jsou k dispozici anonymní dotazníky spokojenosti pacientů, které můžete vyplnit a vhodit do určených schránek. Díky získaným informacím z těchto dotazníků, můžeme zlepšovat a zkvalitňovat péči o pacienty.
Nejčastější otázky a odpovědi
Jak můžete uplatnit své právo na poskytnutí informací o zdravotním stavu pacienta, nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace?
Nabízíme Vám přehled, komu a za jakých podmínek je možno informace poskytnout, a postup, jakým oprávněné osoby mohou práva na informace o zdravotním stavu pacienta ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně uplatňovat.
Jaká práva má pacient v souvislosti s poskytováním informací o svém zdravotním stavu?
Pacient má právo
a) být informován o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích. Tyto informace pacientu poskytuje lékař nebo dle povahy výkonu jiný odborně způsobilý zdravotnický pracovník
b) na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu. V případě autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky má nárok na informace, jejichž obsahem je popis příznaků onemocnění, diagnóza, popis terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů
c) nahlížet v přítomnosti zdravotnického pracovníka do dokumentů uvedených v písm. b). V případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může nahlížet do záznamů týkajících se popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů
d) na pořízení výpisů, opisů nebo kopií dokumentů uvedených v písmenu b); v případě autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky má nárok na pořízení výpisů, opisů nebo kopií těch částí dokumentů, které se týkají popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů
e) určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz podávání těchto informací jakékoliv osobě, a to při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv po přijetí. Pacient při určení osoby, která může být informována o jeho zdravotním stavu, zároveň může určit, zda této osobě náleží též práva podle písmene c) a d). Pacient může určení osoby nebo vyslovení zákazu kdykoliv odvolat
Jaká práva má osoba blízká pacientu v souvislosti s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu?
Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata), sourozenec, manžel/ka a partner (dle zákona o registrovaném partnerství). Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.
Osoba blízká pacientu má právo
a) na informace o zdravotním stavu pacienta, právo v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do zdravotnické dokumentace, právo na pořízení výpisů opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, a to tehdy, pokud jí pacient tato práva určil
b) na aktuální informace o zdravotním stavu pacienta v případě, že pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, pokud předtím pacient nevyslovil zákaz poskytování informací o jeho zdravotním stavu
c) na sdělení příčiny úmrtí pacienta a výsledku jeho pitvy (byla-li provedena), pokud předtím pacient nevyslovil zákaz s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu
V případě, kdy pacient za svého života vyslovil zákaz podávání informací o své osobě, mají osoby blízké pacientu právo na informace o jeho zdravotním stavu včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka a právo na pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace pouze tehdy, je-li to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví dalších osob, a to v rozsahu nezbytném pro tuto ochranu.
Jaká práva má osoba určená pacientem v souvislosti s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu?
Osoba určená pacientem má taková práva, která určil sám pacient. Tato práva mohou být vykonávána pouze v rozsahu určeném pacientem.
Jak a kde můžete svá práva ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně uplatnit?
Svou žádost můžete přednést buď osobně v pracovní dny na klinice či oddělení, kde je nebo byl pacient léčen, nebo zaslat písemně na adresu:
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
(název kliniky nebo oddělení, kam žádost směřuje)
Pekařská 53
656 91 Brno
Podáte-li svou žádost ústně nebo písemnou žádost doručíte osobně, můžete být v případě pochybností zdravotnických pracovníků o Vaší totožnosti vyzván/a k předložení dokladu totožnosti (občanského průkazu, cestovního pasu).
Pokud písemnou žádost zašlete poštou, vyžadujeme, aby Váš podpis na žádosti byl úředně ověřen, abychom měli za prokázané, že žadatelem je skutečně osoba oprávněná. Účelem tohoto opatření není klást překážky pro výkon Vašeho práva, ale zabránit možnému riziku sdělení či zpřístupnění důvěrných informací neoprávněné osobě.
Jste-li osobou blízkou, je opět z důvodu ochrany důvěrných informací o pacientovi nezbytné, abyste doložil/a, z jakého důvodu se cítíte být osobou blízkou. To můžete doložit buď originálem či kopií rodného listu Vašeho nebo rodného listu pacienta, popřípadě čestným prohlášením, ve kterém uvedete okolnosti osvědčující, že jste osobou blízkou pacientu. Je-li písemná žádost doručena do naší nemocnice poštou, není třeba, aby byl Váš podpis na čestném prohlášení úředně ověřen.
V případě písemné žádosti můžete použít TENTO VZOR.
Právo na poskytnutí informací, na nahlížení do dokumentace jakož i na pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace můžete uplatnit na klinice či oddělení, kde jste byl léčen/kde byl léčen pacient. V případě, že požadujete nahlédnout či pořídit výpis z dokumentace více klinik či oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nebo nevíte, kde přesně byl pacient léčen, směřujte prosím svoji žádost na náměstka pro léčebně preventivní péči, kterým je MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D. (tel. +420 543 182 280).
Vaši žádost můžete rovněž odevzdat na podatelně nemocnice v budově L (vchod z Mendlova náměstí), v době od 9:30 do 13:00.
Platí se za pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace?
Za pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace po Vás budeme požadovat náhradu nákladů spojených s jejich pořízením ve výši dle Ceníku placených služeb a případné poštovné.
Jak a kdy obdržíte kopie zdravotnické dokumentace?
Vyžádané výpisy, opisy či kopie zdravotnické dokumentace obdržíte po jejich zhotovení při osobním převzetí proti úhradě nákladů spojených s jejich pořízením. Pokud si přejete zaslat požadovanou dokumentaci poštou, bude Vám zaslána na dobírku na Vaši adresu uvedenou v žádosti (dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta). Pokud je v žádosti jako doručovací adresa uvedena adresa v zahraničí, je nutné uhradit náklady spojené s pořízením výpisů, opisů nebo kopií předem na náš účet.
Lhůta k pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace činí 30 dnů od obdržení kompletní žádosti oprávněné osoby.

Nenašli jste zde odpověď na Vaši otázku?
Informujte se prosím u svého lékaře, resp. na pracovišti, kde jste byl léčen, nebo se obraťte se svým dotazem na tel. +420 543 183 281, fax +420 543 183 285, e-mail: zadosti@fnusa.cz.

Výše náhrad při zhotovení fotokopie zdravotnické dokumentace zde.

Náměty, připomínky a poděkování

Záleží nám na Vaší spokojenosti s kvalitou námi poskytované zdravotní péče.
Pokud jste s poskytnutou zdravotní péčí ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně byli spokojeni a chcete vyjádřit své poděkování, nebo naopak jste z jakéhokoli důvodu spokojeni nebyli, budeme rádi, když nám zašlete svá sdělení či náměty a připomínky, které jsou pro nás inspirací ke stálému zlepšování našich služeb.

Vaše náměty, připomínky a poděkování nám můžete sdělit:
– elektronickou poštou na adresu info@fnusa.cz
– dopisem zaslaným na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno
– do dotazníků přímo na lůžkových a ambulantních odděleních naší nemocnice, které vložíte do označených schránek
V případě Vaší nespokojenosti s poskytnutou zdravotní péčí ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně jste taktéž oprávněni podat oficiální stížnost.

Stížnosti dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách

Kam stížnost podat?
Stížnost se podává přímo Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně postupem níže uvedeným. Se svou stížností na poskytování zdravotní péče se můžete též obrátit na Českou lékařskou komoru, Okresní sdružení lékařů Brno-město, Příkop 4, 602 00 Brno nebo v případě stomatologické péče na Českou stomatologickou komoru, Oblastní stomatologická komora Brno-město, Křenová 35, 602 00 Brno.

Kdo může stížnost podat?
Dle zákona č. 372/2011 Sb. může být stěžovatelem:
– pacient
– zákonný zástupce pacienta
– osoba blízká v případě, že pacient nemůže stížnost podat s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud pacient zemřel
– osoba zmocněná pacientem

Týká-li se stížnost poskytování zdravotních služeb, pak osoby jiné než pacient musí prokázat, že se jedná o osobu blízkou a pacient současně nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav stížnost podat nebo že pacient zemřel. Informace o zdravotním stavu pacienta se nedokládá, je-li pacient aktuálně hospitalizován ve FNUSA, případně ze zdravotnické dokumentace FNUSA je zdravotní stav pacienta zřejmý. Úmrtí pacienta se neprokazuje, zemřel-li ve FNUSA, případně byla-li ve FNUSA provedena pitva. Osoba zmocněná předloží písemnou plnou moc od pacienta k podání stížnosti, podpis pacienta nemusí být úředně ověřený. Není-li však podpis na zmocnění ověřen, zasílá se zpráva o vyřízení stížnosti z důvodu ochrany citlivých osobních údajů přímo pacientovi, nikoli osobě zmocněné! Osobě zmocněné bez ověřeného podpisu pacienta nepřísluší ani právo na nahlížení do stížnostního spisu.

Jakou formou a kde lze stížnost podat?

Ústně lze stížnost podat
– ústní stížnosti přijímá vedoucí pracoviště, kterého se stížnost týká, jeho zástupce nebo jiný pracovník, který je v danou chvíli na pracovišti funkčně nejvýše postavený. Ostatní zaměstnanci jsou povinni stěžovatele slušně odkázat na některého z výše uvedených pracovníků. Stěžovatel může být vyzván k prokázání totožnosti občanským průkazem.
– stížnost lze rovněž podat osobně i telefonicky (tel. +420 543 183 288) na Odboru právních věcí a to v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00

Písemně lze stížnost podat
– dopisem podepsaným stěžovatelem a doručeným na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Odbor právních věcí, Pekařská 53, 656 91 Brno
– elektronickou poštou s elektronickým podpisem na adresu stiznosti@fnusa.cz

Co by měla obsahovat písemně podaná stížnost?
Abychom mohli zajistit účinné prošetření stížnosti, měla by písemně podaná stížnost obsahovat minimálně tyto údaje:
vylíčení podstatných skutkových okolností, které jsou podnětem ke stížnosti, včetně uvedení jmen osob nebo názvů pracovišť, kterých se stížnost týká
jméno a příjmení stěžovatele
bydliště nebo doručovací adresa stěžovatele, případně jiný kontakt na stěžovatele (telefon, fax, elektronická adresa)
podpis stěžovatele

Jaký je další postup a lhůty při vyřizování stížnosti?
Prošetřujeme všechny podané stížnosti, avšak stížnosti, které nebudou obsahovat jméno a příjmení stěžovatele nebo bydliště, doručovací adresu, případně jiný kontakt na stěžovatele, budou vyřizovány jako anonymní, tj. budou prošetřovány pouze pokud jejich obsahem budou konkrétní údaje o protiprávním jednání či protiprávním stavu.
Ústně podanou stížnost, kterou lze prošetřit a vyřídit ihned, vyřizuje vedoucí pracoviště, kterého se stížnost týká. Není-li přítomen, pak jeho zástupce nebo jiný vedoucí zaměstnanec na daném pracovišti. Pokud je stížnost vyhodnocena jako nedůvodná, je nutno stěžovatele informovat o možnosti podat stížnost na Odbor právních věcí, případně přímo Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne doručení stížnosti. Lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty musí pověřený pracovník OPV stěžovatele včas informovat.
Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, je stěžovateli navrženo ústní projednání stížnosti včetně možného termínu.
Obdobně se postupuje při šetření ústní stížnosti, která nebyla vyřízena ihned při jejím podání.
K podané stížnosti (s výjimkou okamžitého vyřízení ústní stížnosti) musí být stěžovateli poskytnuta písemná odpověď ve stanovené lhůtě, která obsahuje stručné shrnutí stížnosti, popis a výsledek jejího prošetření, informaci o přijatých nápravných opatřeních, resp. konstatování nedůvodnosti stížnosti. V případě nesouhlasu s vyřízením stížnosti je možno podat stížnost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Opakování stížnosti
Pokud stěžovatel opakuje stížnost, která již byla řádně prošetřena a vyřízena, aniž by uváděl nové relevantní informace, obdrží odpověď s odkazem na závěry předchozího šetření stížnosti. Další opakované podání stěžovatele již lze ponechat bez odpovědi.

Informace a vaše spokojenost

 • budete-li mít dotazy nebo nejasnosti, obracejte se na ošetřující personál
 • neostýchejte se žádat informace nejen o svém zdravotním stavu, ale i o všem, co Vám u nás připadá nejasné a s čím si nevíte rady
 • vyskytnou-li se při Vašem pobytu v nemocnici problémy, máte-li připomínky k poskytované zdravotní péči, chování personálu apod., obraťte se na přednostu kliniky nebo jeho zástupce
 • na každém oddělení i ambulanci jsou k dispozici anonymní dotazníky spokojenosti pacientů, které můžete vyplnit a vhodit do určených schránek. Díky získaným informacím z těchto dotazníků, můžeme zlepšovat a zkvalitňovat péči o pacienty.

Ochrana osobních údajů

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně informuje v souladu s 13 a 14 kapitoly III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“), že zpracovává osobní údaje pacientů podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní údaje správce:
Firma:        Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Sídlo:         Pekařská 664/53, 656 91 Brno
IČO:           00159816
tel.              +420 543 181 111
e-mail:       info@fnusa.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
e-mail: dpo@fnusa.cz, tel. +420 543 184 070

Subjekt osobních údajů
pacient

Účel zpracování osobních údajů a právní základ
Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely poskytování zdravotních služeb. Osobní údaje zpracováváme ve formě zdravotnické dokumentace, případně dokumentace související (např. objednávkový systém na pracovišti). Vést zdravotnickou dokumentaci nám ukládá přímo legislativa a zpracování osobních údajů je tak plněním právní povinnosti správce.
Dalším účelem zpracování osobních údajů je oblast vědy a výzkumu. Zde je právním důvodem zpracování buď plnění právní povinnosti (např. povinnosti správce při provádění klinického hodnocení léčiv) nebo souhlas (např. dobrovolník zařazený do výzkumné studie).
Osobní údaje zpracováváme dále i za účelem ochrany osob a majetku prostřednictvím kamerových systémů, pro účely poskytování stravovacích služeb, pro účely poskytování ubytování v ubytovacím zařízení nemocnice.

Povinnost poskytnutí osobních údajů
Povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje správci vyplývá ze zákona, a to zejména: zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. V případě odmítnutí poskytnout správci osobní údaje, správce nebude moci plnit své zákonné povinnosti vůči subjektu údajů. Správce také zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě smluvního vztahu s ním.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Osobní údaje pacientů v rozsahu nezbytném pro identifikaci pacienta a zjištění anamnézy, informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotní péče. Minimální rozsah vedení zdravotnické dokumentace plyne z právních předpisů.

Příjemci osobních údajů a právo přístupu k osobním údajům
Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoby pacientem výslovně určené, v případě smrti osoby blízké zemřelému pacientovi a další osoby uvedené v ust. § 65 odst. 1 a 2 zákona o zdravotních službách (zejména lékaři, zdravotní sestry, revizní lékaři zdravotních pojišťoven, lékaři orgánů sociálního zabezpečení, soudní znalci a jiní).
Národní zdravotnický informační systém, Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Doba uchování osobních údajů
Podle druhu zdravotnické dokumentace 5 až 100 let, popř. do 20 let od úmrtí pacienta dle přílohy č. 3 vyhlášky o zdravotnické dokumentaci.
Poskytnutí osobních údajů za účelem vedení zdravotnické dokumentace a dalšího nakládání s ní je povinné a bez jejich poskytnutí není možné zajistit efektivní léčbu. Osobní údaje pacientů zpracovává Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v elektronické i listinné formě. Každý pacient má právo na poskytnutí údajů shromážděných o něm ve zdravotnické dokumentaci (bližší informace zde); v případě jejich nepřesnosti, neúplnosti nebo jejich zpracování v rozporu se zákonem může pacient požádat Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poučení o právech subjektu údajů
Subjekt údajů má právo:
– požadovat od správce přístup k osobním údajům, tj. získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se ho týkají, a je-li tomu tak, má subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a na další informace v zákonném rozsahu
– na opravu svých nesprávných osobních údajů resp. na doplnění neúplných osobních údajů
– na výmaz svých osobních údajů, pokud byly splněny zákonné podmínky, např. pokud osobní údaje již nejsou potřeba k účelům, pro něž byly získány nebo se jinak zpracovávaly
– na omezení zpracování osobních údajů správcem, jsou-li splněny zákonné podmínky
– na přenositelnost údajů, tj. na získání osobních údajů, které se jej týkají a které správci poskytl, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
– podat stížnost dozorovému úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů

Možnosti poskytnutí daru

Byli jste spokojeni se zdravotní péčí v naší nemocnici a chtěli byste jí poskytnout finanční nebo věcný dar za účelem dalšího zlepšování péče o pacienty?
Dárcem může být fyzická i právnická osoba. Můžete poskytnout dar finanční nebo věcný. Dar lze poskytnout v hotovosti nebo bezhotovostně. Sami můžete stanovit, pro které pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je dar určen. V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů (§ 15 odst. 1 u fyzických osob a § 20 odst. 8 u právnických osob) si o darovanou částku můžete snížit základ daně z příjmů.
Finanční dar:
V hotovosti lze poskytnout finanční dar na pokladně Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, přízemí budovy L (při vchodu z Mendlova náměstí), kde Vám bude vystaven příjmový pokladní doklad prokazující poskytnutí daru, jeho výši a účel.
Bezhotovostně můžete poskytnout finanční dar převodem na bankovní účet Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně č. 123-71138621/0710, a to na základě uzavření písemné darovací smlouvy, kterou si můžete stáhnout zde. Vyplněnou a Vámi podepsanou darovací smlouvu ve dvou vyhotoveních pošlete na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Odbor právních věcí, Pekařská 53, 656 91 Brno. Po podpisu smlouvy ze strany Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Vám jedno vyhotovení smlouvy zašleme na Vaši ve smlouvě uvedenou adresu.
Věcný dar:
Po předchozí dohodě můžete Fakultní nemocnici na základě písemné darovací smlouvy poskytnout taktéž věcné dary.
Kontakt:
V případě jakýchkoli dotazů ohledně darů neváhejte kontaktovat Odbor právních věcí, tel. +420 543 183 281, e-mail: pravni@fnusa.cz.

Všem našim dárcům za poskytnuté dary děkujeme a prohlašujeme, že budou použity výhradně pro další zlepšování péče o pacienty našeho zdravotnického zařízení (např. nákup zdravotnické techniky, zdravotnických pomůcek, apod.).

Vzory darovacích smluv zde.

Ubytování

Internát zdravotních pracovníků
Výstavní 17/19
603 00 Brno

Kontaktní osoba:
Zdenka Koutníková
Správce IZP Výstavní 17/19
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
tel. +420 543 184 001, mob: +420 721 754 129
e-mail: zdenka.koutnikova@fnusa.cz

Úřední hodiny:
po – pá: 7:00 – 15:30

Vrátnice Výstavní 17/19 – tel. +420 543 184 003 (nonstop)

K dispozici pouze dvoulůžkové pokoje, které jsou vybaveny lůžkovinami. Sociální a hygienické zařízení je umístěno na chodbě. Dostupnost WIFI free.

Program podpory zdraví

1. Program podpory zdraví FNUSA
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně patří ke špičkovým zdravotnickým zařízením s nadregionálním významem. Poskytuje základní, specializovanou a vysoce specializovanou diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči. Odborní pracovníci FNUSA nejen poskytují pomoc při navracení zdraví, ale jejich péče je zaměřena i na prevenci nemocí a výchově ke zdravému životnímu stylu.

Kardiovize Brno 2030 je jedinečný preventivní projekt v České republice, jehož cílem je zjištění aktuálních zdravotních rizik Brňanů a do roku 2030 jejich minimalizování prostřednictvím preventivních programů. Projekt je rozdělen na dvě fáze. V rámci první probíhá u náhodně vybraných dobrovolníků rozsáhlé mapování rizikových faktorů srdečně cévních onemocnění, mezi která se řadí například srdeční infarkt čí cévní mozková příhoda. V rámci druhé fáze pak budou na základě dosažených výsledků navrženy vhodné preventivní tzv. intervenční programy, jejichž cílem bude snížit výskyt zjištěných rizikových faktorů. Programy se budou zaměřovat zejména na:
• zvýšení pohybové aktivity
• zlepšení stravovacích návyků
• život bez tabáku
• znalost vlastního zdravotního stavu

Centrum pro poruchy paměti je specializované centrum při Mezinárodním centru klinického výzkumu FNUSA-ICRC, které zajišťuje diagnostiku a terapii pacientů s poruchami paměti. Pro osoby nad 55 let s poruchami paměti se nabízí:
• kvalitní vyšetření paměti a rizikových faktorů
• kontrola jednou ročně
• v případě potřeby zahájení odpovídající léčby a další sledování
• kromě běžných postupů možnost zapojení do nových léčebných a preventivních programů

Klinika pracovního lékařství poskytuje preventivní služby, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců; součástí těchto služeb je v neposlední řadě poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy. Součástí KPL je Očkovací středisko a ambulance cestovní medicíny, kde je náplní práce zejména: zajištění očkování pro veřejnost v režimu očkování zvláštního, mimořádného a na vlastní žádost. Provádí se zde poradenská činnost pro cestovatele do tropů a subtropů. Poskytují se komplexní služby před cestami do tropů, subtropů a epidemiologicky, hygienicky nebo klimaticky závažných oblastí. Ambulance se též zabývá vyšetřením zdravotního stavu před pracovním výjezdem, vyjadřuje se ke zdravotní způsobilosti k práci v zahraničí, posuzuje profesionalitu tropických nemocí z povolání. Vystavuje očkovací průkazy, mezinárodní očkovací průkaz, předepisuje antimalarika při výjezdu do oblastí s rizikem výskytu malárie.

Ambulance Oddělení léčebné výživy je vedena nutričními terapeutkami FNUSA.
Preventivní program – Starám se o své zdraví
Program je určen pro klienty se zájmem o správné stravování, kteří chtějí předcházet onemocněním hromadného výskytu (obezita, diabetes, onemocnění srdce a cév a jiné), a kteří chtějí pozitivně ovlivnit kvalitu svého života.
Program zahrnuje
–             Odborné vyšetření nutričním terapeutem (měření na Inbody 120  a interpretace výsledků)
–             Zhodnocení stravovacích návyků
–             Doporučení správné skladby a režimu stravování
Program je zpoplatněn – Cena 1000Kč

Konzultační středisko při Nemocniční lékárně
nabízí pacientům komplexní poradenskou péči, zaměřenou především na témata:
• Správné užívání léků
• nežádoucí účinky léků
• interakce léčiv s potravou, potravními doplňky a léky
• režimová opatření při civilizačních chorobách
• samoléčení lehčích onemocnění
• racionální užívání potravních doplňků a volně prodejných léků.
Pacienti zde mají rovněž možnost pravidelného měření tlaku krve a tělesné hmotnosti se stanovením BMI. Pokud je to nutné, je možnost vybavit pacienta tištěnými informacemi ve formě brožur, letáků nebo námi vypracovaných doporučení.

Refrakční centrum při Oddělení nemocí očních a optometrie
Refrakční centrum patří mezi specializované pracoviště, které se zabývá komplexní diagnos-tikou a léčbou očních vad, jako jsou krátkozrakost, dalekozrakost, vetchozrakost, astigmatismus a v neposlední řadě též léčbou keratokonu. Pomocí speciálních vyšetřovacích přístrojů se určí rozsah a charakter vady a na základě přesné diagnostiky a individuálního přístupu k pacientovi stanoví lékaři nejvhodnější způsob léčby.

Onkologicko-chirurgické oddělení
Onkologicko-chirurgické oddělení FNUSA zajišťuje preventivní program – onkologický screening pro ženy a onkologický sreening pro muže.

Stomatologická klinika
Stomatologická klinika v rámci  výzkumu „ Moderní biotechnologické přístupy ve výzkumu zubního kazu“ se studenty LF MU realizuje preventivní program „ Dračí zoubek“, v mateřských školách v Brně.
STK s LF MU spolupracuje a zajišťuje přípravu studentské edukační akce v Brně „ Ve zdravém Brně,zdravý zub“.
STK  se také podílí na přímém vysílání v rozhlase Český den zdravých zubů – Český rozhlas Brno.

2. Aktivní zapojení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně do preventivních programů/dnů:

a. Glaukomový den
Glaukom je skupina klinicky odlišných onemocnění různé etiologie, která způsobují poškoze-ní zrakového nervu a vedou k trvalému poškození zrakových funkcí. Důležitým rizikovým faktorem pro rozvoj onemocnění je zvýšený nitrooční tlak. Zpočátku je obvykle pro pacienta nemoc zcela bezpříznaková, objevit počínající onemocnění či významné rizikové faktory (např. zvýšený nitrooční tlak) může pouze podrobné lékařské vyšetření. Proto se otevírají pro veřejnost ve FNUSA jednou v roce ambulance očního oddělení, kde se provádí preventivní vyšetření a pro měření očního tlaku.

b. EpiTýden Roberta Kuby
Jedná se o den otevřených dveří na EEG laboratoři (včetně video-EEG monitorovací jednotky) a Poradny pro epilepsie v rámci specializovaných ambulancí I. neurologické kliniky FNUSA

c. Dobrovolnické centrum FNUSA
Spolupracuje s IMFSA (mezinárodní organizací sdružující studenty z lékařských fakult na celém světě), která připravuje v rámci prevence pro laickou i odbornou veřejnost přednášky ke Dni diabetu – Cukrovka – tichý nepřítel aneb jak si ho nepřipustit k tělu a ke Světovému dni zdraví – Kdopak by se raka bál aneb jak na jeho prevenci.
https://www.fnusa.cz/o-nemocnici/dobrocentrum-u-sv-anny-2/

d. Evropský den melanomu
Maligní melanom stále zůstává jedním z nejčastějších zhoubných nádorů, jehož incidence se stále zvyšuje. Každoroční akce Evropský den melanomu vznikla, aby upozornila veřejnost na rizika této choroby. V rámci tohoto dne je možné si na I. dermatovenerologické klinice FNUSA nechat zdarma vyšetřit kožní znaménka, pigmentové névy a jiné kožní útvary.

e. Projekt Kardiovize Brno 2030
Kardiovize Brno 2030 je preventivní program, jehož cílem je zjištění aktuálních zdravotních rizik Brňanů a do roku 2030 jejich minimalizování prostřednictvím preventivních programů. Účastní se např. akce: Zvířátka také nekouří, Světový den zdraví, Světový den diabetu, Plavba za zdravím, Brněnské dny pro zdraví
http://www.kardiovize.cz/

f. Projekt HOBIT – Hodina biologie
Vzdělávací program, jehož cílem je dlouhodobé zvýšení znalostí žáků základních škol a vícele-tých gymnázií o příznacích srdečního a mozkového infarktu a schopnosti efektivní pomoci. Program se zároveň snaží o zavedení této problematiky do školních vzdělávacích plánů škol v ČR. Aktivně se 2x za rok (květen, říjen) zúčastňuje veřejné akce: Den boje proti CMP.
www.projekthobit.cz/

g. Spánková laboratoř
Spánková laboratoř vyšetřuje pacienty s podezřením na syndrom spánkové apnoe, charakterizovaným jako porucha dýchání ve spánku, při které dochází k zástavám dechu.
www.fnusa-icrc.org/cz/klinicka-pece/spankova-laborator

h. Ostatní
• Světový den diabetu – Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
• Národní den epilepsie – I. neurologická klinika
• Světový den artritidy – II. interní klinika
• Světový den zdraví – I. dermatovenerologická klinika, Kardiovize Brno 2030
• Světový den bez tabáku – Kardiovize Brno 2030
• Světový den proti mozkové mrtvici – HOBIT
• Světový den mrtvice – HOBIT
• Den Srdce – II. interní klinika
• Brněnské dny pro zdraví – Kardiovize Brno 2030
• Plavba za zdravím – Kardiovize Brno 2030
• Evropský antibiotický den – Mikrobiologický ústav, Nemocniční lékárna
• Mezinárodní den dobrovolníků – DobroCentrum u sv. Anny
• Týden osvěty rakoviny hlavy a krku – Klinika ORL, chirurgie hlavy a krku

Výplata důchodu ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Podmínky pro doslání důchodu do zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče jsou stanoveny v ust. § 116d zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“).

Tento text se vztahuje pouze pro zdravotnické zařízení poskytovatele lůžkové péče Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále jen „FNUSA“).

Požádat o doslání důchodu do FNUSA může poživatel důchodu v případě, že je:

 • důchod vyplácen v hotovosti a na výplatním dokladu kromě poživatele důchodu není uveden jiný příjemce
 • pobyt ve FNUSA trvá déle než 1 měsíc, nebo lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 měsíc
 • poživatel důchodu je schopen podpisu
 • poživatel důchodu má platný OP (jiný doklad totožnosti)

Pro vyřízení dosílky důchodu do FNUSA slouží tiskopis vydaný držitelem poštovní licence. Tiskopis je dostupný na každém lůžkovém oddělení FNUSA v katalogu tiskopisů a na žádost poživatele důchodu bude s žadatelem na oddělení vyplněn. Vyplněný tiskopis se odešle prostřednictvím interní pošty na podatelnu FNUSA, která zajistí předání České poště.

Žadatel musí být schopen žádost sám podepsat. V případě, že toho není schopen, není možné využít tento institut a musí být zvolen jiný způsob pro výplatu důchodu (např. ustanovení zvláštního příjemce rozhodnutím obecního úřadu, výplata prostřednictvím manžela/manželky důchodce, ustanovení opatrovníka (jsou-li splněny podmínky)).

Poskytovatel zdravotních služeb převezme důchod prostřednictvím podatelny. Pracovníci podatelny bezprostředně po obdržení důchodu zajistí předání na oddělení, na kterém je žadatel hospitalizován, a které provede vyplacení důchodu žadateli oproti podpisu a zaevidování v knize důchodů. V případě, že poživatel důchodu požádá o uložení důchodu, nebo jej není schopen sám převzít, zajistí poskytovatel zdravotních služeb uložení v trezoru nebo na depozitním účtu. Vyplacení důchodu bude následně provedeno k žádosti poživatele, nebo jakmile bude schopen důchod sám převzít.