PROJEKTY A GRANTY

PROJEKTY V REALIZACI

Začátek realizace projektu 2020

ANALÝZA HETEROGENITY POKROČILÝCH KARCINOMŮ PROSTATY A NOVÉ PŘÍSTUPY PRO VÝBĚR TERAPIE

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU20-03-00201. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU20-03-00201
 • Název: Analýza heterogenity pokročilých karcinomů prostaty a nové přístupy pro výběr terapie
 • Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 4 930 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mg. Karel Souček, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, +420 543 185 563)

Hlavní cíle projektu:

1) Analýza nádorové heterogenity v pokročilých nádorech (N=75 pacientů).

2) Nové přístupy ve výběru terapie (N=180 pacientů).

CETOCOEN EXCELLENCE

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 857560.
 • Registrační číslo: 857560
 • Název: CETOCOEN Excellence
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 25 404 375 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2026
 • Délka realizace projektu: 84 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Gorazd Bernard Stokin, MD, Ph.D., FAAN
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Šárka Reichmannová (sarka.reichmannova@fnusa.cz, 543 185 524)

Celkovým cílem projektu je modernizace stávajícího centra RECETOX MU na mezinárodně uznávané ekologické zdravotnické středisko s výrazně zvýšenými kapacitami v osmi klíčových oblastech změn.

ČESKÁ NÁRODNÍ INFRASTRUKTURA PRO BIOLOGICKÁ DATA

 • Registrační číslo: LM2018131
 • Název: Česká národní infrastruktura pro biologická data (ELIXIR-CZ)
 • Příjemce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace, MŠMT
 • Rozpočet projektu: 146 845 000 Kč
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 11 740 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu za FNUSA: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
 • Webová stránka projektu: https://www.elixir-czech.cz
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jakub Johaník (jakub.johanik@fnusa.cz, +420 734 642 235)

Česká národní infrastruktura pro biologická data (akronym ELIXIR-CZ) je budována jako distribuovaná výzkumná infrastruktura (dale jen “VI”) výzkumných pracovišť nakládajících s molekulárně-biologickými a medicínskými daty. Jejím cílem je poskytnout a usnadnit otevřený přístup k širokému portfoliu těchto dat vědecké komunitě v ČR. VI navazuje na zapojení ČR ve velké panevropské VI ELIXIR, zařazené v Cestovní mapě ESFRI.

Aplikace experimentálních metod ve vědách o živé přírodě s sebou přináší generování obrovského množství dat, jejichž množství roste exponenciálně. Tato data je nutné ukládat, bezpečně s nimi nakládat, učinit je přístupná vědecké komunitě a vytěžit z nich analytickými metodami maximální množství informací použitelných pro další výzkum. Všechny tyto kroky je nutné činit maximálně efektivně, s minimálními náklady a za použití pokročilých metod a technik. Cílem VI ELIXIR-CZ je vytvořit udržitelnou VI pro práci s biologickými daty v ČR a poskytnout odpovídající nástroje a služby, včetně tréninkových kapacit, k dosažení tohoto úkolu.

ČESKÝ NÁRODNÍ UZEL EVROPSKÉ SÍTĚ INFRASTRUKTUR KLINICKÉHO VÝZKUMU

     

 • Registrační číslo: LM2018128
 • Název: Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (CZECRIN)
 • Příjemce: Masarykova Univerzita
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Účelová podpora ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT
 • Rozpočet projektu: 122 914 000 Kč
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 41 697 450 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
 • Hlavní řešitel projektu za FNUSA: PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.
 • Webová stránka projektu: http://www.czecrin.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jakub Johaník (jakub.johanik@fnusa.cz, +420 734 642 235)

Cílem projektu CZECRIN je vybudování infrastruktury podporující nastavení, provádění a analýzu mezinárodních akademických klinických hodnocení a klinických studií (Investigators Initiated Trials, IIT) v rámci České republiky vytvořením koordinačních center na univerzitách (Clincial Trials Centers) a jejich propojením s klinicko-výzkumnými jednotkami (Clinical Trials Units) v jednotlivých zdravotnických zařízeních a cestou národního koordinačního místa (MU + FNUSA-ICRC) a tímto napojení na evropskou výzkumnou infrastrukturu ECRIN v letech 2013 – 2017.

EATRIS

 • Registrační číslo: LM2018133
 • Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Velké výzkumné infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace, MŠMT
 • Výše poskytnuté dotace: 60 797 000 Kč
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 189 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Gorazd Bernard Stokin, MD, Ph.D., FAAN
 • Web poskytovatele dotace:  msmt.cz
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jakub Johaník, jakub.johanik@fnusa.cz, +420 734 642 235

EATRIS-CZ patří mezi nejrozsáhlejší distribuované výzkumné infrastruktury v ČR a jsou do ní zapojena nejvýznamnější centra biomedicínského výzkumu a vývoje v ČR.

Cílem EATRIS-CZ je poskytovat excelentní výzkumnou infrastrukturu a expertízu v rámci celého translačního hodnotového řetězce. Prostřednictvím 5 navzájem propojených platforem umožňuje EATRIS-CZ dosáhnout ve vývoji léčiv, vakcín a diagnostik až k úrovním tzv. „prvního podání u člověka“ nebo klinickému ověření typu „proof-of-concept“. EATRIS-CZ zpřístupňuje své kapacity pro provádění multidisciplinárního výzkumu a vývoje v oblasti klíčových technologií (genomika, proteomika, metabolomika, vysokokapacitní testování, kompletní vývoj léčiv, molekulární zobrazování a radiofarmaka, časné ověřovací klinické studie a regulační expertíza).

EATRIS-CZ je dále nabízí široké portfolio vlastních služeb, kohorty pacientů a interakce s klíčovými experty v oblasti výzkumu, průmyslového vývoje a regulace. Součástí sítě EATRIS-CZ jsou i akreditovaná centra s možností výroby a testování produktů v režimech správné výrobní a laboratorní praxe, popř. pod ISO certifikací.

IMPLEMENTATION RESEARCH FOR IMPROVING STROKE CARE: TRANSLATION OF EVIDENCE TO PATIENTS USING SCIENCE (IRIS-TEPUS)

Podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, programem INTER-EXCELLENCE, projekt č. LTC20051 (program INTER-COST).
 • Registrační číslo: LTC20051
 • Název: Implementation Research for Improving Stroke Care: Translation of Evidence to Patients Using Science (IRIS-TEPUS)
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ne
 • Název programu: INTER-EXCELLENCE (INTER-COST)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 8 203 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 7. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 3. 2023
 • Délka realizace projektu: 33 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-cost
 • Kontaktní osoba pro administraci: Jolana Jelínková Koupá (jolana.jelinkova.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

Cílem projektu INTER-COST s názvem IRIS-TEPUS je vyvinout implementační rámec pro měření kvality iktové péče a otestovat její efektivitu. Projekt IRIS-TEPUS dále poskytne evidenci o kvalitě iktové péče ve východoevropských zemích prostřednictvím koordinace sběru dat o této péči a prostřednictvím poskytnutí webového Registru kvality iktové péče RES-Q Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně. V rámci projektu IRIS-TEPUS budou vyvinuty a testovány strategie měření a zlepšování iktové péče. V několika zemích budou také provedeny pilotní studie na bázi registru.

IMPLEMENTACE STANDARDU HR AWARD VE FNUSA-ICRC

 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014678
 • Název: Implementace standardu HR AWARD ve FNUSA-ICRC
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ne
 • Název programu: OP VVV
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 26 019 512,36 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu:
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Filip Uhrák (filip.uhrak@fnusa.cz , +420 543 185 567)

Projekt se zaměřuje na posílení strategického rozvoje FNUSA-ICRC formou institucionálního nastavení podmínek řízení v souladu s mezinárodními standardy kvality a HR Award, rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti, rozvoje prostředí pro výzkumníky, rozvoje vnitřního hodnocení FNUSA-ICRC a rozvoje popularizace. Výsledkem bude efektivní nastavení strategických procesů rozvoje FNUSA-ICRC. Hlavním cílem je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

LABORATORY OF ORGANIC SYNTHESIS AND MEDICINAL CHEMISTRY 2020-2022

 • Registrační číslo: 21724
 • Název: Laboratory of Organic Synthesis and Medicinal Chemistry 2020-2022
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Není
 • Název poskytovatele: Bader Philanthropies, Inc.
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 200 000 USD
 • Začátek realizace projektu: 1. 3. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 22 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
 • Web poskytovatele dotace: http://bader.org/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

MAPPING OF GLIOMA HETEROGENEITY AND INFILTRATION EXTEND BY MR IMAGING BIOMARKERS

Podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, programem INTER-EXCELLENCE, projekt č. LTC20027 (program INTER-COST).
 • Registrační číslo: LTC20027
 • Název: Mapping of glioma heterogeneity and infiltration extend by MR imaging biomarkers
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ne
 • Název programu: INTER-EXCELLENCE (INTER-COST)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 4 489 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 15. 5. 2020
 • Konec realizace projektu: 11. 9. 2023
 • Délka realizace projektu: 40 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-cost
 • Kontaktní osoba pro administraci: Jolana Jelínková Koupá (jolana.jelinkova.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

Cílem tohoto INTER-COST projektu je ověřit, zda se dá pomocí kombinace MRI biomarkerů segmentovat gliom na oblasti s vysoce rizikovým chováním, a otestovat tak hypotézu, že pokročilá analýza multiparametrické MRI je schopna poskytnout prediktivní prostorové mapy infiltrace gliomu, které předpovídají oblasti časné recidivy.

MECHANOBIOLOGY-MEDIATED NANOPARTICLES-CELLS INTERACTIONS TO DEVELOP IMMUNOTHERAPY AGAINST BREAST CANCER

This project has received funding from AIRC and the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 800924.
 • Registrační číslo: 24084
 • Název: Mechanobiology-mediated nanoparticles-cells interactions to develop immunotherapy against breast cancer
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Není
 • Název programu: International Cancer Research Fellowships iCARE-2
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 141 976,80 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 4. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 3. 2023
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Marco Cassani, Ph.D.
 • Web poskytovatele dotace: http://www.icare-2.airc.it/index.html
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Jelínková Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

Rakovina prsu je jedním ze tří nejčastějších druhů rakoviny na světě. I přes vývoj nových léků, špatné výsledky a recidiva po terapii činí léčbu náročnou. Tento projekt tedy navrhuje inovativní řešení pro léčbu této rakoviny a překonání limitů standardní chemoterapie. Cílem projektu je navrhnout inteligentní „mechano-nosiče“, které dokážou utvářet mechanobiologické reakce buněk, které diktují chování a vývoj rakoviny, cílem projektu je vyvolat reakci imunitního systému vůči rakovinným buňkám, což nakonec povede k jejich efektivní zničení.

NANOPEPTIDES AND NANOSACCHARIDES FOR ADVANCED AND SUSTAINABLE MATERIALS (PEPSA-MATE)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 860715.
 • Registrační číslo: 872233
 • Název: Nanopeptides and Nanosaccharides for Advanced and Sustainable Materials (PEPSA-MATE)
 • Příjemce: Università degli Studi di Roma Tor Vergata
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020 (H2020-MSCA-RISE-2019)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 5 513 100 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 3. 2020
 • Konec realizace projektu: 29. 2. 2024
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Giancarlo Forte, Ph.D.
 • Web poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Jelínková Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

Cílem PEPSA-MATE je přeměnit biopolymery na udržitelné produkty používající inovativní technologie. Výsledkem bude alternativní biomateriál k běžným nedegradovatelným syntetickým polymerům a anorganickým materiálům.


Začátek realizace projektu 2019

ADDRESS - JOINT TRAINING AND RESEARCH PROGRAM ON CHROMATIN DYNAMICS AND THE DNA DAMAGE RESPONSE

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 812829.
 • Registrační číslo: 812829
 • Název: aDDRess – Joint Training and Research Program on Chromatin Dynamics and the DNA Damage Response
 • Příjemce: Foundation for research and technology – Hellas (Forth)
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020 (H2020-MSCA-ITN-2018)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 5 989 221 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 3. 2019
 • Konec realizace projektu: 28. 2. 2023
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, + 420 543 185 495)

Hlavní cíle projektu jsou:

 • vytvořit evropskou výzkumnou platformu excelence v oblasti úprav DNA,
 • vytvořit síť zaměřenou na vysoce kvalitní vzdělávání mladých výzkumníků podporující jejich nezávislou kariéru a uplatnění na trhu práce,
 • transformovat naši současnou úspěšnou, dlouhodobou spolupráci do silnější sítě a budovat trvalé vazby mezi zapojenými laboratořemi a průmyslem (MSP).

ADVANCED TECHNOLOGIES FOR DRUG DISCOVERY AND PRECISION MEDICINE: IN VITRO MODELLING HUMAN PHYSIOLOGY AND DISEASE (SINERGIA)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 860715.
 • Registrační číslo: 860715
 • Název: Advanced technologieS for drug dIscovery and precisioN mEdicine: in vitRo modellinG human physiology and diseAse (SINERGIA)
 • Příjemce: Politecnico di Milano
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020 (H2020-MSCA-ITN-2019)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 11 978 450 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 11. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 10. 2023
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Giancarlo Forte, Ph.D.
 • Web poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Jelínková Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

Cílem SINERGIA je integrace vzdělávací sítě, kde akademičtí a neakademičtí aktéři přispívají k odhalení potenciálu synergického a racionálního využití čtyř klíčových technologií bioinženýrství. SINERGIA spojuje špičkové akademické odborníky na i) technologie organs-on-chip a mikrofabrikace; ii) bioreaktory a tkáňové inženýrství; iii) 3D biotisk; iv) indukované pluripotentní lidské kmenové buňky.

ATOMÁRNĚ ROZLIŠENÁ NMR SPEKTROSKOPIE IN VIVO JAKO NÁSTROJ PRO BIOLOGICKÉ TESTOVÁNÍ TERAPEUTICKY VÝZNAMNÝCH CÍLŮ V GENOMOVÉ NE-KANONICKÉ DNA A JEJICH INTERAKCÍ S LÉČIVY VE FENOTYPOVĚ DIVERZIFIKOVANÝCH NÁDOROVÝCH BUŇKÁCH

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV19-08-00450. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV19-08-00450
 • Název: Atomárně rozlišená NMR spektroskopie in vivo jako nástroj pro biologické testování terapeuticky významných cílů v genomové ne-kakonické DNA a jejich interakcí s léčivy ve fenotypově diverzifikovaných nádorových buňkách
 • Příjemce:Masarykova Univerzita
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 5 135 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Šárka Reichmannová (sarka.reichmannova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Hlavní cíle projektu jsou:
Hlavním cílem projektu je adaptace NMR spektroskopie s rozlišením na atomární úrovni in vivo, pro biologické testování a hodnocení vlivu specifického prostředí rakovinných buněk (jejich metabolického stavu) na:
i) strukturní vlastnosti terapeuticky významných nekanonických DNA, jako jsou DNA i-motivy, DNA G kvadruplexy a dvouřetězcové úseky DNA obsahující nepárující se báze či abazická místa,
ii) selektivitu vyvíjených protinádorových léčiv vůči jejich cílovým strukturám DNA a
iii) kinetickou stabilitu komplexů DNA s léčivem. Získané výsledky napomohou k identifikaci a validaci relevantních terapeutických cílů na úrovni DNA, poskytnou nezbytné informace pro návrhy chemických modifikací tzv. „lead compounds“ v rámci vývoje léčiv a přispějí k porozumění mechanismu citlivosti specifických buněčných fenotypů vůči současné generaci protinádorových léčiv.

DUÁLNÍ PROTIDESTIČKOVÁ LÉČBA PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU V KARDIOGENNÍM ŠOKU - STUDIE DAPT-SHOCK AMI

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV19-02-00086. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV19-02-00086
 • Název: Pre-klinická validace CGMP produkce CAR T-lymfocytů pro léčbu solidních tumorů
 • Příjemce: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Partner: Masarykova Univerzita, Nemocnice na Homolce, Fakultní nemocnice Plzeň, Krajská nemocnice Liberec, a. s., Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Krajská zdravotní, a. s., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Institut klinické a experimentální medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 024 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Šárka Reichmannová (sarka.reichmannova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Hlavní cíle projektu jsou:
Cílem projektu je v multicentrické randomizované dvojitě zaslepené studii srovnat efektivitu parenterálního cangreloru s doporučovanou léčbou ticagrelorem na adenozindifosfátem aktivovanou agregaci destiček a na výskyt velkých kardiovaskulárních příhod u pacientů s akutním infarktem myokardu komplikovaným iniciálně kardiogenním šokem, kteří podstupují primární perkutánní koronární intervenci.

Výsledky studie přispějí zásadním způsobem k optimalizaci protidestičkové léčby u těchto nemocných. Zvyšující se průměrný věk populace a stoupající incidence ischemické choroby srdeční jsou příčinou narůstajícího podílu populace s potenciálním rizikem kardiogenního šoku. Projekt je snahou o zlepšení prognózy těchto nemocných s nejvyšším trombotickým rizikem a nejvyšším rizikem smrti.

IMPLEMENTATION RESEARCH NETWORK IN STROKE CARE QUALITY – IRENE

Podpořeno programem COST (Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu), projekt č. CA18118 – Implementation Research Network in Stroke Care Quality – IRENE.

 • Registrační číslo: CA18118
 • Název: Implementation Research Network in Stroke Care Quality – IRENE
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Zapojené země (https://www.cost.eu/actions/CA18118/#tabs|Name:parties)
 • Název programu: COST Actions
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:
 • Začátek realizace projektu: 12. 4. 2019
 • Konec realizace projektu: 11. 4. 2023
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
 • Web poskytovatele dotace: https://www.cost.eu/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Jelínková Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

Hlavní činností akce IRENE COST je zlepšit veřejné zdraví prostřednictvím:

 • Vytváření sítí, které usnadní pochopení kontextuálních faktorů, rozdílů mezi zeměmi v prostředí inovací a hodnot přizpůsobení klimatu,
 • registru kvality, který poskytne soudržný obraz o provádění léčby mrtvice; následuje
 • šíření výsledků hlavním zúčastněným stranám (např. nemocnicím a ministerstvům zdravotnictví) s cílem zavést nové mechanismy ke zlepšení výsledků mrtvice.

Akce IRENE COST bude realizována především v evropských zemích, kde je výskyt mrtvice vyšší (země podporované COST Actions), zatímco kvalita péče o mrtvici je nižší a zdroje na zdravotní péči jsou ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi méně rozvinuté. IRENE COST Akce zmírní rozdíly v péči o mrtvici a zlepší výsledný stav po mrtvici.

KLINICKY RELEVANTNÍ BIOCHEMICKÉ, IMUNOLOGICKÉ A BUNĚČNÉ BIOMARKERY ALZHEIMEROVY NEMOCI A STÁRNUTÍ

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV19-08-00472. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV19-08-00472
 • Název: Klinicky relevantní biochemické, imunologické a buněčné biomarkery Alzheimerovy nemoci a stárnutí
 • Příjemce: Masarykova Univerzita
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 3 888 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Kateřina Sheardová
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Bc. Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, +420 543 185 563)

Hlavní cíle projektu jsou:

 1. Charakterizace membránových lipidů v různých strukturách mozkové tkáně, mozkomíšního moku a séra u experimentálních zvířat v rámci modelu stárnutí a dále lidské mozkové tkáni a mozkomíšním moku.
 2. Vývoj kvantitativního stanovení proteinových markerů zánětu, beta-amyloidu, tau-proteinu a apolipoproteinu E a charakterizace jejich distribuce v mozkové tkáni, séru a mozkomíšním moku experimentálních zvířat.
 3. Hodnocení klinického významu vybraných proteinových markerů a membránových lipidů jako diagnostických a prognostických biomarkerů Alzheimerovy nemoci v klinických vzorcích séra mozkomíšního moku u pacientů s poruchami kognitivních funkcí.
 4. Vytvoření knihovny indukovaných pluripotentních kmenových buněk (iPSC) odvozených z periferních krevních buněk získaných od pacientů s AN.
 5. Studium biologických rolí vybraných biomarkerů pomocí in vitro buněčného modelu.

LOKALIZACE EPILEPTICKÉHO LOŽISKA A POKROČILÁ ANALÝZA VYSOKOFREKVENČNÍHO INTRAKRANIÁLNÍHO EEG

Podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, projekt č. LTAUSA18056 (program INTER-EXCELLENCE).

 • Registrační číslo: LTAUSA18056
 • Název: Lokalizace epileptického ložiska a pokročilá analýza vysokofrekvenčního intrakraniálního EEG
 • Příjemce:Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Název programu: INTER-EXCELLENCE (INTER-ACTION)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 176 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Ing. Mgr. Jan Cimbálník, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-6
 • Kontaktní osoba pro administraci: Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

Cílem projektu je zpřesnění lokalizace epileptického ložiska pomocí pokročilé analýzy intrakraniálního EEG, a potažmo zvýšení úspěšnosti léčby fokální, farmakorezistentní epilepsie. Mezi další cíle patří základní výzkum vysokofrekvenčních, elektrofyziologických dějů v hlubokých strukturách mozkové tkáně a analýza konektivity epileptického ložiska.

Projekt navazuje na úspěšně ukončený projekt Kontakt II (2015-2017), ve kterém bylo dosaženo několika klíčových výsledků popisujících funkci epileptického ložiska. Naplnění cílů projektu bude dosaženo díky již fungující spolupráci českého a amerického týmu, ve které je výše zmíněná problematika intenzivně řešena na obsáhlém a unikátním souboru dat.

PanCareFollowUp - NOVEL, PATIENT-CENTRED SURVIVORSHIP CARE TO IMPROVE CARE QUALITY

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824982.
 • Registrační číslo: 824982
 • Název: PanCareFollowUp – Novel, patient-centred survivorship care to improve care quality
 • Příjemce: PRINSES MAXIMA CENTRUM VOOR KINDERONCOLOGIE BV
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020 (H2020-SC1-2018-Single-Stage-RTD)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 9 256 500,- Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Délka realizace projektu: 60 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Tomáš Kepák
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Šárka Reichmannová (sarka.reichmannova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Hlavním cílem projektu je zhodnotit účinnost, nákladovou efektivitu a proveditelnost péče v rámci intervence zaměřené na člověka a jeho následnou péči. Cílovou skupinou jsou osoby vyléčené z dětského nádorového onemocnění.

PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA - DIAGNOSTIKA A TERAPIE

Projekt Personalizovaná medicína – diagnostika a terapie je řešen s finanční podporou TA ČR.

 • Registrační číslo: TN01000013
 • Název: Personalizovaná medicína – diagnostika a terapie
 • Příjemce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Masarykova univerzita, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, i&i Prague, s.r.o., Institute of Applied Biotechnologies a.s., IntellMed, s.r.o., APIGENEX s.r.o., Fakultní nemocnice Brno, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Tilia Genomic a.s., Univerzita Karlova
 • Název programu: TA ČR Národní centra kompetence 1
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 11 000 000 Kč
 • Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2020
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. Dr. Mgr. Jiří Damborský
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/narodni-centra-kompetence-1/prvni-verejna-soutez.html
 • Kontaktní osoba pro administraci: Alena Tresová (alena.tresova@fnusa.cz, +420 543 185 585)

Centrum PerMed je zaměřeno na aplikovaný výzkum v oblasti diagnostiky a terapie zřídkavých a geneticky podmíněných onemocnění. Cílem práce centra je vyvinout personalizované diagnostické metody a zároveň látky – kandidáty léčiv, které budou pomáhat specifickým skupinám pacientů. Přístup je založen na interdisciplinaritě kombinací mediciny, chemie a biologie, genetiky a bioinformatiky. Celý výzkum je rozdělen do pracovních aktivit jako je validace vhodných molekulárních cílů, biologická chemie, preklinický vývoj, identifikace biomarkerů a DNA analýzu. Výsledky centra PerMed budou komercionalizovány jednak prodejem licencí a jednak vznikem spin-off společností.

POČÍTAČEM ASISTOVANÝ SYSTÉM NETERMÁLNÍ ABLACE

 • Registrační číslo: 8J19FR010
 • Název: Počítačem asistovaný systém netermální ablace
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: École centrale de Nantes – Institut du calcul intensif
 • Název programu: MŠMT, Mobility Francie
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 143 600 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2020
 • Délka realizace projektu: 24 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Guido Caluori
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.msmt.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Alena Tresová (alena.tresova@fnusa.cz, + 420 543 185 585)

Hlavní cíle projektu jsou:
V rámci projektu budou realizovány 4 krátkodobé pobyty u partnerské organizace (École centrale de Nantes – Institut du calcul intensif), se kterou výzkumný tým ICE dlouhodobě spolupracuje.

Výsledky projektu budou rozhodující pro pokrok v užívání IRE pro léčbu arytmií v dalších fázích klinického výzkumu a budou napomáhat vývoji nových, počítačem podporovaných technologií pro intervenční kardiologii, integrující počítačové modely, strojové učení a data specifická pro pacienta.

PRE-KLINICKÁ VALIDACE CGMP PRODUKCE CAR T LYMFOCYTŮ PRO LÉČBU SOLIDNÍCH TUMORŮ

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV19-08-00147. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV19-08-00147
 • Název: Pre-klinická validace CGMP produkce CAR T-lymfocytů pro léčbu solidních tumorů
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Masarykova Univerzita, Ústav hematologie a krevní transfuze
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:5 235 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Šárka Reichmannová (sarka.reichmannova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Hlavní cíle projektu jsou:
Hlavním cílem projektu je zavést technologii výroby CAR T-lymfocytů pro cílenou buněčnou terapii solidních tumorů a tím umožnit přenos do klinické praxe. Výzkumný projekt je rozdělen do 6 specifických cílů:

(1) příprava plasmidu pro transfekce T-lymfocytů v kvalitě odpovídající standardům CGMP,
(2) výroba CAR T-lymfocytů proti antigenům solidních tumorů GD2, PSMA a PSCA v non-CGMP podmínkách,
(3) testování specificity a účinnosti CAR Tlymfocytů proti rakovinným buňkám nesoucím daný antigen v non-CGMP podmínkách,
(4) výroba CAR T-lymfocytů v CGMP podmínkách,
(5) testování specificity a účinnosti CAR T‑lymfocytů připravených v CGMP podmínkách,
(6) příprava farmaceutické dokumentace, která bude předložena ke schválení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

PODPORA MOBILIT MSCA IF VE FNUSA-ICRC

 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0016274
 • Název: Podpora mobilit MSCA IF ve FNUSA-ICRC
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ne
 • Název programu: OP VVV
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 920 592 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 11. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 10. 2021
 • Délka realizace projektu: 24 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu:
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Šárka Reichmannová (sarka.reichmannova@fnusa.cz, 543 185 524)

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) a tím nepřímo podpořit kvalitní výzkum a vědeckou spolupráci FNUSA ICRC. Projekt umožní dvěma excelentním vědcům zapojit se do výzkumných týmů FNUSA-ICRC a jejich výzkumných aktivit. Úspěšné výsledky výzkumu přinesou nové poznatky související s léčbou mozkové mrtvice a také sepse a potenciálně tak zlepší léčbu těchto zdravotních komplikací.

ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNÉ SÍTĚ PRO STUDIUM POPULAČNÍCH INTERVENCÍ V OBLASTI CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD (CMP-NET)

Projekt „Rozšíření výzkumné sítě pro studium populačních intervencí v oblasti cévních mozkových příhod (CMP-NET)“ je hrazen z JMK, č. dot. sml. JMK 062309/19/ORR, v částce 600 000,- Kč.

 • Registrační číslo: JMK 120184/2019
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Není
 • Název programu: Individuální dotace z rozpočtu JMK pro rok 2019
 • Výše poskytnuté dotace pro FNUSA: 600 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 12. 2019
 • Konec realizace projektu: 30. 11. 2020
 • Délka projektu: 7 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
 • Web poskytovatele dotace: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7136-506 Individualni+dotace+JMK+2019.aspx
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Šárka Reichmannová (reichmannova@fnusa.cz, 543 185 524)

Hlavním cílem projektu je vytvoření a otestování metodiky intervenčního programu pro implementaci projektů podporujících veřejné zdraví.Registrační číslo: JMK 120184/2019Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v BrněPartner: NeníNázev programu: Individuální dotace z rozpočtu JMK pro rok 2019Výše poskytnuté dotace pro FNUSA: 600 000 KčZačátek realizace projektu: 1. 12. 2019Konec realizace projektu: 30. 6. 2020Délka projektu: 7 měsícůHlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.Web poskytovatele dotace: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7136-506 Individualni+dotace+JMK+2019.aspxKontaktní osoba pro administraci: Mgr. Šárka Reichmannová (reichmannova@fnusa.cz, 543 185 524)

URČENÍ HEMODYNAMICKÝCH PARAMETRŮ STABILNÍHO A NESTABILNÍHO PLÁTU KRKAVICE NA IN VITRO MODELU

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV19-04-00270. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV19-04-00270
 • Název: Určení hemodynamických parametrů stabilního a nestabilního plátu krkavice na in vitro modelu
 • Příjemce: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Ostrava, Univerzita Karlova, Krajská zdravotní, a.s., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 3 117 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Bc. Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, +420 543 185 563)

Hlavní cíle projektu jsou:

 1. Korelovat hemodynamické parametry v karotickém řečišti s histologickým charakterem plátu.
 2. Posoudit vztah mezi vývojem aterosklerotického plátu s hemodynamickými parametry uvnitř karotidy.
 3. Ověřit naše matematické kalkulace laboratorními modely.
 4. Vytvořit funkční model napodobující vaskulární systém v oblasti karotické bifurkace nejen na bázi CT angiografie, ale také inzercí aterosklerotického plátu extrahovaného při kartocké endarterektomii.
 5. Identifikovat hemodynamické parametry predikující klinickou symptomatologii plátu.
 6. Provést histologickou charakteristiku karotických plátů v různých fázích se zaměřením na strukturu a buněčné složení.

Začátek realizace projektu 2018

EPIGENETICKÝ MECHANISMUS V POZADÍ VÝVOJE JATERNÍHO KARCINOMU

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-03-00058. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV18-03-00058
 • Název: Epigenetický mechanismus v pozadí vývoje jaterního karcinomu
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 188 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Manlio Vinciguerra, Ph.D., MSc.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Šárka Reichmannová (sarka.reichmannova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Hlavním cílem je pochopit, zda hraje makroH2A1.1 kauzální roli v rozvoji HCC a nebo zda se jedná o biomarker HCC.

INŽENÝRSTVÍ NOVÝCH BIOMATERIÁLŮ A BIOFARMAK PRO DIAGNÓZU A LÉČBU CEREBROVASKULÁRNÍCH A NEURODEGENERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ (INBIO)

Období realizace: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2022

 • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008451
 • Název: Inženýrství nových biomateriálů a biofarmak pro diagnózu a léčbu cerebrovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: BioVendor – Laboratorní medicína a.s., Contipro a.s.
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa: PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 74 205 490 Kč
 • Délka realizace projektu: 52 měsíců
 • Období udržitelnosti: Ano (do 31. 12. 2027)
 • Hlavní řešitel projektu: prof. Mgr. Jiří Damborský, Ph.D.
 • Kontaktní osoba pro administraci: Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, +420 543 185 563)
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://opvvv.msmt.cz/

Popis a cíl projektu:
V rámci projektu budou vyvinuty nové laboratorní postupy, mikrofluidní čipy, biomateriály a biofarmaceutika pro prevenci, diagnózu a léčbu cerebrovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění. Zkombinovány budou expertízy v molekulární/buněčné biologii, imunologie a proteinové chemie s klinickou neurologií a vývoj produktů předními českými biotechnologickými společnostmi.

Cílem projektu je řešit definované problémy projektu, a to díky jedinečné expertíze a dlouhodobým zkušenostem akademických, klinických a průmyslových partnerů zahrnutých v tomto projektu. Žadatel a partneři projektu budou těžit z široké expertízy akademických partnerů v oborech molekulární biologie, buněčné biologie, mikrobiologie, imunologie, proteinové chemie a informatiky, stejně tak klinické neurologie a ze zkušeností s vývojem produktů s vysokou přidanou hodnotou v oborech biotechnologie and biomedicíny průmyslovými partnery.

LIDSKÉ EMBRYONÁLNÍ KMENOVÉ BUŇKY PRO KLINICKÉ APLIKACE: DERIVACE A CHARAKTERIZACE

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-08-00412. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV18-08-00412
 • Název: Lidské embryonální kmenové buňky pro klinické aplikace: derivace a charakterizace
 • Příjemce: Masarykova univerzita Brno
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 8 066 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. RNDr. Irena Krontorád Koutná, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Šárka Reichmannová (sarka.reichmannova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Cílem toho projektu je proto položit základní kameny, které umožní, aby se v České republice začal efektivně rozvíjet výzkum a vývoj zaměřený na klinické aplikace PSC.

MODELOVÁNÍ TKÁNĚ PLIC POMOCÍ 3D TISKU LIDSKÝCH PROGENITOROVÝCH BUNĚK

Výsledky tohoto projektu č. 18-05510S byly získány za finančního přispění Grantové agentury České republiky v rámci standartních grantových projektů.

 • Registrační číslo: 18-05510S
 • Název: Modelování tkáně plic pomocí 3D tisku lidských progenitorových buněk
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 • Název programu: GA ČR – standardní projekty na rok 2018
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 360 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2020
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu:  MVDr. Aleš Hampl, CSc.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://gacr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Bc. Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, +420 543 185 563)

Hlavním cílem navrhovaného projektu je vytvořit ex vivo systém pro studium fundamentálních procesů, které řídí vývoj vysoce strukturovaného (uvnitř větveného) orgánu – plic člověka. Tohoto cíle bude dosaženo díky kombinaci poznatků o biologii lidských kmenových buněk s 3D biotiskem a pokročilou chemií.

MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÝ A KLINICKÝ PŘÍSTUP KE ZDRAVÉMU STÁRNUTÍ (ENOCH)

 • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868
 • Název: Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři projektu: Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykův onkologický ústav, Ostravská univerzita, Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa:  PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 309 358 555 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 9. 2018
 • Konec realizace projektu: 30. 6. 2023
 • Délka realizace projektu: 58 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2028
 • Hlavní řešitel projektu: Gorazd Bernard Stokin, Ph.D., MD
 • Kontaktní osoby pro administraci: Mgr. Šárka Reichmannová (sarka.reichmannova@fnusa.cz, +420 543 185 524)
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-019-excelentni-vyzkum-2.htm

Popis, cíl a výstupy projektu:
Hlavním cílem navrhovaného projektu je vytvořit novou, unikátní a aplikovanou znalost v oblasti stárnutí a souvisejících chorob nastavením společného výzkumného programu, zvýšením výzkumné kvality a produktivity formou účelného sjednocení současného výzkumu a podpořením výzkumných partnerství.<úp>

Aktuálně se všechna zapojená výzkumná centra věnují translačnímu medicínskému výzkumu, avšak s evidentně odlišnými výzkumnými tématy a odborností. V
navrhovaném projektu získávají zapojená výzkumná centra jasný výzkumný cíl – výzkum stárnutí a souvisejících chorob, především formy nádorů, chronického zánětu a degenerativních nemocí. Tento jasný společný výzkumný záměr a odbornost integruje pod společnou výzkumnou platformu dílčí výzkumné projekty a společným sdílením znalostí, odborníků, materiálů a zdrojů poskytuje optimální prostředí pro posun kvality výzkumu a jeho produktivity.

NOVÉ NÁSTROJE PRO KONTROLU KVALITY PLURIPOTENTNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK A PROGENITORŮ

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-08-00299. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV18-08-00299
 • Název: Nové nástroje pro kontrolu kvality pluripotentních kmenových buněk a progenitorů
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 107 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Šárka Reichmannová (sarka.reichmannova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Cílem projektu je vyvinout, optimalizovat a implementovat technologii pro nezávislé, robustní a přesné stanovení odchylek od optimálního stavu (fenotypu) kultivovaných pluripotentních kmenových a progenitorových buněk, na základě molekulárních vzorů stanovených pomocí hmotnostní spektrometrie (MALDI TOF MS) a umělých neuronových sítí (ANNs).

PODPORA MOBILITY VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ VE FNUSA-ICRC

 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008359
 • Název: Podpora mobility výzkumných pracovníků ve FNUSA-ICRC
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ne
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa: PO 1 Podpora excelentních výzkumných týmů
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 3 891 144 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 9. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 8. 2020
 • Délka realizace projektu: 24 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. René Samek
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Šárka Reichmannová (sarka.reichmannova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Hlavním cílem projektu „Podpora mobility výzkumných pracovníků ve FNUSA-ICRC“ je formou podpory příjezdů výzkumných pracovníků přispět k rozvoji lidských zdrojů ve FNUSA-ICRC a k posílení mezinárodní otevřenosti výzkumu v ČR. V rámci projektu budou podpořeny příjezdy excelentních výzkumných pracovníků do ČR, kteří budou po dobu trvání mobility zaměstnáni ve FNUSA-ICRC. Realizace projektu bude mít dopad na profesní růst výzkumných pracovníků FNUSA-ICRC a na rozvoj internacionalizace organizace.

POKROČILÉ IN VITRO MODELY PLICNÍCH EPITELIÁLNÍCH BUNĚK PRO ANALÝZU LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ

Výsledky tohoto projektu č. 18-00145S byly získány za finančního přispění Grantové agentury České republiky v rámci standartních grantových projektů.

 • Registrační číslo: 18-00145S
 • Název: Pokročilé in vitro modely plicních epiteliálních buněk pro analýzu látek znečišťujících ovzduší
 • Příjemce: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: GA ČR – standardní projekty na rok 2018
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 4 467 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2020
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MVDr. Aleš Hampl, CSc.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://gacr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Bc. Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, +420 543 185 563)

Cílem  projektu je, s využitím nově vyvinutých modelů lidských alveolárních epiteliálních buněk, přispět k objasnění molekulárních mechanismů toxických účinků polyaromatických sloučenin znečišťujících ovzduší, souvisejících s aktivací lidského Ah receptoru.

RIZIKO A PŘÍNOS UŽÍVÁNÍ APIXABANU PŘI TROMBOLYTICKÉ ISCHEMISKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

 • Registrační číslo: WI226361
 • Název: Riziko a přínos užívání apixabanu při trombolytické léčbě ischemické cévní mozkové příhody
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Není
 • Název programu: ERISTA 2016
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 155 789,99 USD
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2020
 • Délka realizace projektu: 32 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://www.pfizer.com/science/collaboration/investigator-initiated-research
 • Kontaktní osoba pro administraci: Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

Studie bude zaměřena na přínosy a rizika užívání apixabanu při trombolytické léčbě ischemické cévní mozkové příhody s alteplasou, protože pro tento případ nejsou k dispozici žádné lékařské postupy. Účinky apixabanu na trombolýzu budou studovány in vitro i in vivo.

Sekundárním cílem bude odhad bezpečnosti (riziko krvácení) a vliv apixabanu na ischemicky reperfuzní příhody, jako je zánětlivé poškození mozkové tkáně.

ROLE SIGNALIZACE MONOCYTÁRNÍCH BUNĚK, JEJICH METABOLICKÝCH ZMĚN A TRANSKRIPČNÍCH FAKTORŮ U PACIENTŮ

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-04-00455. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV18-04-00455
 • Název: Role signalizace monocytárních buněk, jejich metabolických změn a transkripčních faktorů u pacientů
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Fakultní nemocnice Brno, Vysoké učení technické v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 192 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 6. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 43 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Jan Frič, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Šárka Reichmannová (sarka.reichmannova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Hlavním cílem projektu je popsání kritických procesů při vývoji a zhoršování patologie sepse.

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SESTER V REGIONECH - JIHOMORAVSKÝ KRAJ I.

 • Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022
 • Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007521
 • Název: Specializační vzdělávání sester v regionech – Jihomoravský kraj I.
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)
 • Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 24 783 964,44 Kč
 • Délka realizace projektu: 60 měsíců

Popis a cíl projektu:

Projekt zajistí specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – všeobecných sester. Vzdělávání je určeno pro všeobecné sestry, které již absolvovaly vzdělání povinné pro výkon svého povolání, a je tedy potřeba, aby získaly způsobilost k poskytování specializované ošetřovatelské péče, nově dle nařízení vlády č. 31/2010 (legislativně ukotveno v hlavě V dílu 3 zákona č. 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem projektu jsou všechny části specializačního vzdělávání, tj. teoretická výuka, povinná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení a odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení.

Projekt je zaměřen na získání specializované způsobilosti nelékařských zdravotnických pracovníků – všeobecných sester FNUSA  poskytující zdravotní služby v regionu Jihomoravského kraje, především pro lůžková oddělení a další pracoviště poskytující ošetřovatelskou péči v oborech interna, chirurgie, intenzívní péče, perioperační péče a management ve zdravotnictví.

Specializační vzdělávání bude zajištěno v následujících oborech:

 • Intenzivní péče (33 osob)
 • Perioperační péče (5 osob)
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech (9 osob)
 • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (8 osob)
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví (16 osob)

Celkový počet nelékařských zdravotnických pracovníků – všeobecných sester, kteří budou do projektu zapojeni, je 71.

Cílem projektu je zvýšit dostupnost specializované ošetřovatelské péče ve FNUSA a tím i v regionu JMK prostřednictvím zvýšení počtu samostatně pracujících sester „specialistek“, které budou na základě svých teoretických znalostí a praktických dovedností oprávněny samostatně poskytovat vysoce specializovanou péči. Tato péče je zajišťována různými kategoriemi zdravotnických pracovníků, přičemž specializovanou a vysoce specializovanou péči mohou v oblasti ošetřovatelství, poskytovat jen všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí.

ÚLOHA GENU PRO CD36 V PATOGENEZI ALZHEIMEROVY CHOROBY

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-04-00455. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV18-04-00455
 • Název: Úloha geni pro CD36 v patogenezi Alzheimerovy choroby
 • Příjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 5 736 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Šárka Reichmannová (sarka.reichmannova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Hlavním cílem navrhovaného projektu je využít našeho nedávného objevu velmi významné souvislosti mezi polymorfizmem genu pro CD36 a rizikem AD.

VÝVOJ INHIBITORU FGFR3 PRO LÉČBU KOSTERNÍ DYSPLÁZIE

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-08-00567. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV18-08-00567
 • Název: Vývoj inhibitoru FGFR3 pro léčbu kosterní dysplázie
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 7 017 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Šárka Reichmannová (sarka.reichmannova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Hlavní cíle projektu:
1) identifikovat aptamery bránící vazbě FGF2 na FGFR3 použitím metody Contra-SELEX
2) připravit buněčnou linii chondrocytů s lidským FGFR3 jako jediným FGF receptorem
3) identifikovat FGFR3 vážící se aptamery pomocí Cell-SELEX
4) validovat aktivitu aptameru v buňkách


Začátek realizace projektu 2017

ADAPTIVE BIO-ELECTRONICS FOR CHRONIC CARDIORESPIRATORY DISEASE

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 732170.
 • Registrační číslo: 732170
 • Název: Adaptive Bio-electronics for Chronic Cardiorespiratory Disease
 • Příjemce: University of Bath, Velká Británie
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 760 760 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 60 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

CZECRIN_PRO PACIENTY - ZAVÁDĚNÍ INOVATIVNÍCH MODERNÍCH TERAPIÍ

 • Registrační číslo: 02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001826
 • Název: CZECRIN_PRO PACIENTY – zavádění inovativních moderních terapií
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Masarykova univerzita
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa: PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 11 244 610 Kč
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Začátek realizace projektu: 1. 7. 2017
 • Konec realizace projektu: 30. 6. 2021
 • Období udržitelnosti: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2026
 • Hlavní řešitel projektu: PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.
 • Užitečné odkazy:

     http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
     http://europa.eu/
     http://www.dotaceeu.cz/cs/Uvodni-strana

Popis a cíl projektu:
Hlavní cíl projektu je v souladu s věcným zaměřením sledované výzvy, tzn., že cílem projektu je zejména podpořit konstrukci, upgrade, modernizaci a výzkumné aktivity výzkumné infrastruktury CZECRIN (struktura uvedená v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022). Mezi specifický cíl projektu řadíme podporu a zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků, a to pomocí jednotlivých aktivit projektu.

Hlavním výzkumným cílem projektu je vývoj, výroba a klinické hodnocení inovativního léčivého přípravku ATMP se zaměřením na oblast vzácných onemocnění. Dílčí cíle projektu jsou rozděleny do třech základních výzkumných oblastí, které jsou infrastrukturou CZECRIN dále rozvíjeny:

1) Vývoj a výroba léčivého přípravku ATMP
Dílčím cílem je validace postupu izolace mezenchymálních buněk z kostní dřeně a z tukové tkáně a jejich aplikace do klinické praxe v rámci klinického hodnocení léčivého přípravku ATMP.

2) Sledování a klinicko-farmakologická interpretace koncentrací inovativních moderních léčiv v terapii vzácných onemocnění s důrazem na pediatricko-onkologická onemocnění. Dílčím cílem je zavedení metodik kvalitativní a kvantitativní detekce analytů inovativních moderních léčiv na bázi monoklonálních protilátek a tyrozinkinázových inhibitorů pomocí LC-MS, jejich reprodukce a aplikace do klinické praxe v rámci klinického hodnocení spolu s komplexní farmakologickou interpretací směřující k určení biologicky optimální dávky léčiva a délky terapie.

3) Návrh designu a příprava protokolu klinického hodnocení v oblasti vzácných onemocnění.
Dílčím cílem je návrh protokolu a design studie k výše zmíněným klinickým hodnocením v oblasti vzácných onemocnění.

DIRECTED PROTEIN EVOLUTION FOR SYNTHETIC BIOLOGY AND BIOCATALYSIS

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 722610.
 • Registrační číslo: 722610
 • Název: Directed Protein Evolution Synthetic Biology and Biocatalasis
 • Příjemce: The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 232 422,48 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 3. 2017
 • Konec realizace projektu: 28. 2. 2021
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
 • Webové stránky poskytovatele dotace:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Bc. Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, +420 543 185 563)

EUROPEAN HUMAN BIOMONITORING INITIATIVE (HBM4EU)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 733032.
 • Registrační číslo: 733032
 • Název: European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU)
 • Příjemce: UmweltBundesamt, Germany
 • Partner: RECETOX, Masarykova univerzita
 • propojená strana k MU: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 80 500 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 60 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Gorazd Bernard Stokin, MD, Ph.D., FAAN
 • Web poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
 • Kontaktní osoba pro administraci: Bc. Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, +420 543 185 563)

IMUNOSENESCENCE MYEOLIDNÍCH BUNĚK INDIKOVANÁ U PACIENTŮ PO LÉČBĚ NEUROBLASTOMU

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 17-31141A. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: 17-31141A
 • Název: Imunosenescence myeloidních buněk indikovaná u pacientů po léčbě neuroblastomu
 • Příjemce: Fakultní nemocnice Brno
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 464 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 4. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2020
 • Délka realizace projektu: 45 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Jan Frič, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Bc. Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, +420 543 185 563)

Hlavní cíle projektu jsou:
1) vliv topotecanu a 13-cis retinové kyseliny na myelopoézu in vitro
2) změny fenotypových znaků v monocytech z periferní krve u přeživších po terapii neuroblatsomu
3) identifikace znaků stárnutí v subpopulacích monocytů

INHIBICE DNA OPRAVNÉ NUKLEÁZY MUS81: OD BIOLOGICKÉ SONDY K NÁDOROVÉ TERAPII

     

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 17-31141A. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

Tento projekt získal finanční prostředky z programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 Evropské unie v rámci akcí Marie Skladowska-Curie a je spolufinancován Jihomoravským krajem dle grantové dohody č. 665860.

 • Registrační číslo: 6SA17846
 • Název: Inhibice DNA opravné nukleázy MUS81: od biologické sondy k nádorové terapii
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Není
 • Název programu: Program SoMoPro
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 207 000 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2017
 • Konec realizace projektu: 30. 4. 2020
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: RNDr. Jana Procházková Pertlová, Ph.D.
 • Web poskytovatele dotace: http://www.jcmm.cz
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Šárka Reichmannová (sarka.reichmannova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Léčba lidské rakoviny je jedním z hlavních cílů lékařského výzkumu. DNA opravné proteiny hrají zásadní roli při udržování stability genomu a zabraňují vzniku rakoviny. Důležité je, že rakovinné buňky často vykazují vady v DNA opravných drahách a stávají se tak závislými na jiných kompenzačních mechanismech. Zacílení na tyto alternativní cesty představuje slibnou strategii pro léčbu rakoviny. MUS81 je endonukleáza, která hraje důležitou roli při opravě poškozené DNA, avšak molekulární mechanismus jejího působení není zcela objasněn. Navzdory tomu, že aktivita nukleázy MUS81 představuje vhodný cíl pro farmakologickou intervenci, nebyly dosud objeveny žádné nízkomolekulární inhibitory této nukleázy. Proto je cílem tohoto projektu vývoj selektivních inhibitorů MUS81 a jejich použití pro objasnění role komplexu MUS81/EME1 pro udržení genomové integrity, senzitivizaci rakovinných buněk a identifikaci nádorových synteticky letálních interakcí pro možné klinické použití.

Tento projekt je vysoce interdisciplinární, neboť kombinuje nejnovější chemické, biologické a bioinformatické přístupy a zahrnuje spolupráci na úrovni Jižní Moravy, jakožto i na úrovni mezinárodní. Má také potenciál pro klinické využití, které vyžaduje zapojení biotechnologických společností v regionu. Výsledky tohoto projektu přinesou nejen nové znalosti, ale také specifické, účinné a patentově chráněné MUS81 inhibitory, které potenciálně představují jedinečnou strategii pro velmi účinnou léčbu rakoviny.

KOMPETENČNÍ CENTRUM MECHANOBIOLOGIE PRO REGENERAČNÍ MEDICÍNU

 • Registrační číslo: ATCZ133
 • Název: Kompetenční centrum mechanobiologie pro regenerační medicínu
 • Příjemce: Danube University Krems
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 235 516,2 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 3. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 8. 2020
 • Délka realizace projektu: 42 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Giancarlo Forte, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.at-cz.eu/cz
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

Cíl projektu:

Celkovým cílem projektu je vybudování přeshraničního centra kompetence v mechanobiologii. Centrum se zaměří především na charakterizaci mechanických vlivů na buňky a jejich cílené využití pro lepší a levnější léčení. Dalším cílem je společné využívání metod a technologií čímž se využijí velmi drahé přístroje umístěné v různých místech. K tomu bude vytvořena příslušná platforma pro sdílení znalostí. Projekt je příspěvkem ke specifickému cíli programu zlepšení a rozšíření R&D kapacit podporu mladých nadějných vědců v klíčovém oboru mechanobiologie vybudováním a vytvořením společných akademických programů a podporou přeshraniční výměny.

Hlavními výstupy projektu bude:

 • Rozšiřování a zkvalitňování inovačního systému prostřednictvím sdílených kapacit VaV pro charakterizaci mechanobiologických signálních drah v rámci kompetenčního centra MechanoBiologie.

 • Založení kompetenčního centra mechanobiologie v regenerativní medicíně.

KORELACE MODELACE HEMODYNAMICKÝCH PARAMETRŮ S HISTOLOGICKÝMI ZMĚNAMI STĚNY MOZKOVÝCH ANEURYZMAT

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 17-32872A. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: 17-32872A
 • Název: Korelace modelace hemodynamických parametrů s histologickými změnami stěny mozkových aneuryzmat
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Krajská zdravotní a.s., Univerzita Karlova v Praze, Fakultní nemocnice v Motole
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 3 162 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 4. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2020
 • Délka realizace projektu: 45 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Bc. Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, +420 543 185 563)

Hlavní cíle projektu jsou:
1) vyhodnotit histologické změny stěny vaku mozkového ve vztahu ke změnám parametrů hemodynamiky
2) posoudit hemodynamiku u sledovaných neprasklých aneuryzmat a u operovaných aneuryzmat
3) vytvořit mezioborový tým v rámci ČR se zaměřením na hemodynamiku mozkových aneuryzmat

MAPOVÁNÍ MOLEKULÁRNÍ PODSTATY PROCESŮ STÁRNUTÍ PRO VÝVOJ NOVÝCH LÉČEBNÝCH METOD

 • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000492
 • Název: Mapování molekulární podstaty procesů stárnutí pro vývoj nových léčebných metod
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa: PO 1 Podpora excelentních výzkumných týmů
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 177 535 247 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 10. 2022
 • Délka realizace projektu: 70 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 11. 2022 – 31. 10. 2027
 • Hlavní řešitel projektu: Manlio Vinciguerra, Ph.D., MSc.
 • Užitečné odkazy:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

http://europa.eu/

http://www.dotaceeu.cz/cs/Uvodni-strana

Popis, cíl a výstupy projektu:
Projekt přivede do Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny uznávaného vědce v oblasti stárnutí. Přijetí Dr. Manlia Vinciguerry, Ph.D. vytvoří konkurenceschopný výzkumný tým zabývající se zkoumáním mechanismů podléhajícím onemocněním spojeným se stárnutím. Tým využije klinických vazeb pro studium role mechanických sil, imunity, mitochondriální disfunkce a epigenetiky v patogenezích onemocnění spojených se stárnutím.

Hlavním cílem projektu je vytvoření kvalitního výzkumného týmu v mezinárodním složení.

Hlavním výzkumným cílem projektu bude mapování role epigenetiky, mechanosensorů, imunitní reakce, mezibuněčného přenosu a mitochondriální disfunkce v patogenezi onemocnění spojených se stárnutím.

Realizace projektu přispěje ve svém důsledku k:

 • navýšení počtu zahraničních pracovníků ve FNUSA-ICRC a v jihomoravském regionu
 • zvýšení úrovně vědecké produkce FNUSA-ICRC
 • zvýšení kvality produkovaných výsledků
 • zvýšení účasti FNUSA-ICRC v projektech mezinárodní spolupráce
 • modernizaci vybavení FNUSA-ICRC
 • zvýšení interdisciplinarity centra a prováděného výzkumu
 • posílení propojení centra se zahraničními institucemi

MODELS TO ENGAGE VULNERABLE MIGRANTAS AND REFUGEES IN THEIR HEALTH, THROUGH COMMUNITY EMPOWERMENT AND LEARNING ALLIANCE

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 738091.

 • Registrační číslo:  738091
 • Název: Models to engage Vulnerable Migrants and Refugees in their health, through Community Empowerment and Learning Alliance (MyHealth)
 • Příjemce: Fundacio Hospital Universitari Vall D’Hebron – INSTITUT DE RECERCA
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020, Health Programme
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 71 904 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 4. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 3. 2020
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Narine Movsisyan, MD
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, +420 543 185 563)

Hlavním cílem projektu je zlepšit přístup ohrožených imigrantů a uprchlíků ke zdravotní péči prostřednictvím vývoje a zavádění modelů založených na know-how evropské multidisciplinární sítě.

Související odkazy:
Twitter: https://twitter.com/MyHealthEU
Webové stránky projektu: http://healthonthemove.net/

PENUMBRAL RESCUE BY NORMOBARIC O=O ADMINISTRATION IN PATIENTS WITH ISCHAEMIC STROKE

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 733379.
 • Registrační číslo: 733379
 • Název: Penumbral Rescue by Normobaric O=O Administration in Patients With Ischaemic Stroke and Target Mismatch ProFile: A Phase II Proof-of-Concept Trial
 • Příjemce: EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN, Německo
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:  1 921 050 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 60 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

ROZVOJ SLUŽEB TRANSFERU TECHNOLOGIÍ VE FNUSA-ICRC

• Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000653
• Název: Rozvoj služeb transferu technologií ve FNUSA-ICRC
• Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
• Název programu: OP VVV
• Prioritní osa: PO 2 Budování expertních kapacit – Transfer technologií
• Výše přidělené dotace pro FNUSA: 19 522 704,1 Kč
• Začátek realizace projektu: 1. 3. 2017
• Konec realizace projektu: 28. 2. 2021
• Délka realizace projektu: 48 měsíců
• Období udržitelnosti: Není
• Hlavní řešitel projektu: Bc. Roman Polák
• Kontaktní osoba pro administraci: Bc. Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, +420 543 185 563)
• Užitečné odkazy:
o http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
o http://europa.eu/
o http://www.dotaceeu.cz/cs/Uvodni-strana

Popis a cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je rozvoj a stabilizace stávajícího systému transferu technologií ve FNUSA-ICRC na základě aktuálních potřeb a požadavků z vědeckovýzkumné i aplikační sféry za účelem přenosu znalostí a efektivního uplatnění výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje v praxi. Dalším cílem projektu pak je rozvoj Oddělení transferu technologií FNUSA-ICRC a rozvoj lidských zdrojů tohoto oddělení tak, aby se stalo relevantním partnerem výzkumných pracovníků i pracovníků ze spolupracujících institucí v oblasti akademické i aplikační sféry a uznávanou součástí systému VaV jak na úrovni jihomoravského regionu tak celé České republiky.

Realizace projektu přinese následující kvalitativní změny:

 • navýšení odborné úrovně znalostí pracovníků Oddělení transferu technologií
 • zvýšení úrovně poskytovaného poradenství v oblasti přenosu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry
 • optimalizace procesního nastavení transferu technologií v instituci
 • zapojení výzkumných a dalších pracovníků do procesů a činnosti OTT
 • zavedení a rozvoj technologického skautingu v instituci
 • zvýšení účasti FNUSA-ICRC ve společných projektech s aplikační sférou a v projektech mezinárodní spolupráce
 • posílení partnerství OTT s relevantními tuzemskými a zahraničními partnery
 • posílení propagačních aktivit OTT směrem k výzkumným pracovníkům a aplikační sféře
 • rozšíření znalostí výzkumných pracovníků FNUSA-ICRC v oblasti transferu technologií

SYNTHETIC BACTERIAL LIPID RAFTS TO OPTIMIZE INDUSTRIAL BIOPROCESSES

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 720776.

 • Registrační číslo: 720776
 • Název: Synthetic bacterial lipid rafts to optimize industrial bioprocesses
 • Příjemce: Agencia Estatal Consejo Superior Deinvestigaciones Cientificas, Španělsko
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 600 007,5 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2020
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
 • Webové stránky poskytovatele dotace:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, +420 543 185 563)

Hlavní cíle projektu:

 1. Produkce nových antibiotik proti rezistentním infekcím
 2. Implementace nových biochemických drah k využití ve farmacii a kosmetice
 3. Zlepšení odolnosti mikrobiálních šaši pro náročné průmyslové procesy

Související odkazy:
Webové stránky projektu: http://www.rafts4biotech.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/Rafts4Biotech/

TOLL-LIKE RECEPTORY V KARCINOGENEZI A REZISTENCI VŮČI TERAPII U NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ PROSTATY

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 17-28518A. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: 17-28518A
 • Název: Toll-like receptory v karcinogenezi a rezistenci vůči terapii u nádorového onemocnění prostaty
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 602 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 4. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2020
 • Délka realizace projektu: 45 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. Dr. Zoran Culig
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci:  Bc. Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, +420 543 185 563)

Hlavní cíle projektu jsou:
1) Stanovit klinickou relevanci mezi expresí toll-like receptorů a rezistencí
2) Stanovit příčinnou souvislost mezi expresí vybraných toll-like receptorů a rezistencí vůči terapii
3) Ustanovit základy pro účinnější terapii nádorového onemocnění prostaty cílením toll-like receptorů.

VÝROBA STABILNÍCH FIBROBLASTOVÝCH RŮSTOVÝCH FAKTORŮ PRO VÝZKUMNÉ, TERAPEUTICKÉ A KOSMETICKÉ ÚČINKY

Projekt Výroba stabilních fibroblastových růstových faktorů pro výzkumné, terapeutické a kosmetické účinky je řešen s finanční podporou TA ČR.

 • Registrační číslo: TH02010219
 • Název: Výroba stabilních fibroblastových růstových faktorů pro výzkumné, terapeutické a kosmetické účinky
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
 • Partner: Enantis s.r.o.
 • Název programu: TA ČR Epsilon
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 9 510 000 Kč
 • Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2020
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://www.tacr.cz/index.php/cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Bc. Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, +420 543 185 563)

Cílem projektu je odstranit nízkou stabilitu, která brání praktickému využití fibroblastových růstových faktorů (FGF). V rámci projektu budou aplikovány pokročilé metody proteinového inženýrství pro zvýšení stability vybraných FGF a bude zaveden nový výrobní proces, který umožní nabídnout stabilní FGF zákazníkům v množství a ceně atraktivní pro široké spektrum aplikací.


Začátek realizace projektu 2016

NANO-SUPREMI - TRACKING NANO-BIOPROCESSES USING SUPER-RESOLUTION MICROSCOPY TECHNIQUES

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 690901.
 • Registrační číslo: 690901
 • Název: NANO-SUPREMI – Tracking nano-bioprocesses using Super-Resolution Microscopy Techniques
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Universita degli studi di Roma Tor Vergata
 • Název programu: H2020 (H2020-MSCA-RISE-2015)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 135 000 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 3. 2016
 • Konec realizace projektu: 29. 2. 2020
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Giancarlo Forte, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

Dlouhodobým cílem Nano-Supremi je vyvinout experimentální model který umožní použití mikroskopie s velmi vysokým rozlišením ve výzkumu přírodních a syntetických nanostruktur a testování biologických procesů na úrovni nanometrů, tedy miliontiny centimetru.

Grant podporuje výměnu studentů a výzkumníků mezi partnery. Nano-Supremi dovolí sledování bioprocesu v nanoměřítku, například nanofarmaka a jejich vstup do buněk, procesy na úrovni jednotlivých buněk a interakce proteinu v buněčné membráně.

NANOLIPOSOMÁLNÍ SYSTÉMY PRO RYCHLOU DIAGNOSTIKU TROMBU POMOCÍ MRI

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 16-30299A. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: 16-30299A
 • Název: Nanoliposomální systémy pro rychlou diagnostiku trombu pomocí MRI
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 292 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 4. 2016
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2020
 • Délka realizace projektu: 45 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Bc. Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, +420 543 185 563)

Cílem projektu je vyvinout preklinicky ověřený kontrastní systém na bázi cílených nanoliposomů značených komplexy gadolinia pro rychlou diagnostiku trombu při akutním mozkovém infarktu.

TRANS-MED TRANSLAČNÍ MEDICÍNA

Výsledky tohoto projektu LQ1605 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory z prostředků Národního programu udržitelnosti II.

 • Registrační číslo: LQ1605
 • Název: Translační medicína
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ne
 • Název programu: Národní program udržitelnosti  II (NPU II)
 • Rozpočet projektu: 1 786 391 000 Kč
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 018 254 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 2. 2. 2016
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2020
 • Délka realizace projektu: 59 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Gorazd B. Stokin, M.D., MSc., Ph.D., FNUSA-ICRC Chair
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/narodni-program-udrzitelnosti-ii
 • Kontaktní osoby pro administraci: Mgr. Filip Uhrák (filip.uhrak@fnusa.cz, +420 734 642 234)

Hlavním cílem projektu je rozvinout FNUSA-ICRC do mezinárodně konkurenceschopného a udržitelného multidisciplinárního centra excelence v translačním lékařském výzkumu.

Hlavním cílem v rámci program NPU II je zajistit dlouhodobou udržitelnost centra FNUSA-ICRC, což umožní rozvoj a integraci centra mezi národní a mezinárodní výzkumné infrastruktury.

PROJEKTY V UDRŽITELNOSTI

Začátek realizace projektu 2010-2014

FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ - MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU (FNUSA-ICRC)

Projekt je financován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (1 790 598 822,50 Kč) a státního rozpočtu ČR (315 988 027,50 Kč) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

• Registrační číslo: CZ.1.05/1.1.00/02.0123
• Název: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC)
• Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
• Partner: Není
• Název programu: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
• Prioritní osa: 1 – Evropská centra excelence
• Výzva: 1.1 – Evropská centra excelence
• Rozpočet projektu: 2 106 586 850 Kč
• Začátek realizace projektu: 1. 5. 2010
• Konec realizace projektu: 31. 12. 2015
• Délka realizace projektu: 68 měsíců
• Období udržitelnosti: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2020
• Hlavní řešitel: Gorazd B. Stokin, M. D., MSc., Ph.D., FNUSA-ICRC Chair
• Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.opvavpi.cz/
• Kontaktní osoby pro administraci:

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), je vědecko-výzkumné centrum nové generace zároveň veřejné centrum špičkové lékařské péče zaměřující se na hledání nových metod, technologií a léčiv pro efektivní prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění. Ty se řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí v moderní společnosti.

Centrum je budováno na základech dlouholeté úspěšné spolupráce fakultní nemocnice s americkou Mayo Clinic a dalšími českými i zahraničními partnery.
FNUSA-ICRC kombinuje čtyři hlavní součásti:
• mezinárodní vědecko-výzkumné centrum,
• veřejné zdravotnické zařízení,
• mezinárodní vzdělávací středisko,
• centrum pro průmyslovou spolupráci.

Hlavním cílem projektu je založení Mezinárodního centra klinického výzkumu jako multidisciplinárního Centra excelence aplikovaného kardiovaskulárního a neurovědního výzkumu, lékařského vzdělávání, klinické péče a transferu technologií.

HISTOPARK

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0185
 • Název: HistoPARK – Centrum analýz a modelování tkání a orgánů
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • Rozpočet projektu: 39 919 484,00 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 10. 2012
 • Konec realizace projektu: 30. 6. 2015
 • Délka realizace projektu: 33 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2020
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.op-vk.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

Globálním cílem projektu Histopark je využít moderních postupů organizace, řízení a hodnocení vědeckovýzkumné činnosti k vytvoření konsolidovaného meziinstitucionálního týmu zaměřeného na zkoumání morfologie a interakce buněk v trojrozměrném prostředí tkání a orgánů a modelování těchto fenoménů technikami tkáňového inženýrství. Tento tým bude mít podobu vědeckopedagogického uskupení – Centra analýz a modelování tkání a orgánů, které bude svými parametry odpovídat podobně zaměřeným centrům špičkových zahraničních institucí, například Tissue Imaging/Engineering Lab (Harvard Medical School), Tissue Imaging Center (Biocenter of Oulu, Finland), Cell and Tissue Imaging Center (St. Jude Children’s Research Hospital).

Centrum bude prvním svého druhu v ČR, bude dlouhodobě rozvíjet interakce s akademickými, medicínskými a komerčními subjekty v ČR i ve světě. Projekt tak bude významně přispívat k zvyšování konkurenceschopnosti mateřských institucí a regionu.

Více informací i aktuality lze najít na webových stránkách projektu www.histopark.med.muni.cz.


Související odkazy:

Masarykova univerzita – příjemce dotace
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – partner projektu
Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže – poskytovatel dotace
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 – 2013

INKUBÁTOR MLADÝCH TALENTŮ III (HB PLATFORMY)

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0239
 • Název: ICRC Human Bridge – podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí III:Inkubátor mladých talentů
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: : 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • Rozpočet projektu: 33 238 124,70 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 6. 2012
 • Konec realizace projektu: 31. 5. 2015
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 6. 2015 – 31. 5. 2020
 • Hlavní řešitel: doc.MVDr. Michal Vlašín, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.op-vk.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Bc. Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, +420543 185 563)

Hlavním cílem projektu je rozvoj vědecko-výzkumných pracovníků FNUSA-ICRC v šesti vědecko-experimentálních platforem (AC, BME, CBCE, CMI, CPU, ICCT), zabývajících se molekulárním, celulárním a biomedicínským inženýrstvím a dále zobrazovacími metodami a regenerativní medicínou. Všechny zmíněné oblasti výzkumu mohou nejen zabránit, ale zároveň předcházet vážným zdravotním problémům a onemocněním.

Do projektu jsou zapojeni postgraduální studenti brněnských univerzit, pracovníci podpůrných vědeckých týmů a výzkumní pracovníci mimo FNUSA-ICRC. Projekt podporuje rozvoj zmíněných cílových skupin prostřednictvím dlouhodobých i krátkodobých zahraničních stáží na zahraničních univerzitách, začleněním do mezinárodních vědeckých týmů na zahraničních partnerských institucích a účasti výzkumníků na mezinárodních vědeckých seminářích a konferencích. Mezi další aktivity projektu patří také organizace konferencí a workshopů za účasti zahraničních expertů na témata spojená s novinkami ve výzkumu a vývoji, používání inovačních technologií a další.
Pomocí těchto aktivit se účastníci projektu seznámí s těmi nejmodernějšími vědeckými postupy, a získají zkušenosti z práce v mezinárodním kolektivu, čímž přispějí ke zvýšení prestiže FNUSA-ICRC doma i v zahraničí.

Související odkazy:
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Facebook FNUSA a FNUSA-ICRC
Mayo Clinic – spolupracující instituce
Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže – Řídící orgán OP VK
Ministerstvo zdravotnictví – Poskytovatel dotace
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 – 2013

PRECEDENCE

Projekt je financován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (27 378 226, 30 Kč) a státního rozpočtu ČR (4 831 451, 70 Kč) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

 • Registrační číslo: CZ.1.05/3.1.00/13.0292
 • Název: PRECEDENCE
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i
 • Název programu: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
 • Prioritní osa: 5.3 – Komercializace a popularizace VaV
 • Oblast podpory: 5.3.1 – Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejichduševního vlastnictví
 • Rozpočet projektu: 43 334 227 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 10. 2012
 • Konec realizace projektu: 30. 6. 2015
 • Délka realizace projektu: 33 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2020
 • Hlavní řešitel: Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.opvavpi.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

Důležitou součástí činnosti FNUSA-ICRC je přenos výzkumných výsledků do komerční sféry, která umožní jejich široké využití. Hlavním cílem projektu PRECEDENCE je zajistit podmínky potřebné k tomu, aby byl takovýto transfer úspěšný.
Projekt PRECEDENCE spočívá v rozšíření stávajícího Centra pro transfer technologií o potřebné specialisty z oblasti problematiky duševního vlastnictví a další integraci centra do struktur FNUSA-ICRC a jeho úzké propojení s výzkumnými týmy. Druhým, neméně důležitým cílem je pak příprava přenosu výsledků výzkumu a vývoje do komerční sféry (komercializace), se kterou souvisí např. průzkum trhu, vědecko-technické dopracování výzkumu a selekce potenciálních obchodních partnerů.
V první fázi projektu budou podporovány čtyři odlišné výzkumné aktivity s potenciálem komerčního využívání. Po roce realizace pak budou vybrány dvě nejúspěšnější, u nichž bude započat proces přípravy komercializace.

Dokumenty ke stažení:
Tisková zpráva – ukončení projektu

Související odkazy:
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Facebook FNUSA a FNUSA-ICRC
Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže – Řídící orgán OP VaVpI
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 2007 – 2013

RIAT-CZ

 • Registrační číslo: ATCZ40
 • Název: Stimulace inovací v česko-rakouském přeshraničním regionu prostřednictvím využití dostupných synergií ve výzkumných infrastrukturách
 • Příjemce: Vienna Biocenter Core Facilities GmBH
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 974 949 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 9. 2016
 • Konec realizace projektu: 29. 2. 2020
 • Délka realizace projektu: 42 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Aleksandra Bartelik
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.at-cz.eu/cz
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

Cíl projektu:
Projekt se zaměřuje na využití potenciálu synergických spoluprací přeshraničních výzkumných infrastruktur na úrovni technologické i řídící a na vytvoření a validaci udržitelného modelu přeshraniční spolupráce VI. Výsledky těchto spoluprací zvýší kvalitu a rozsah poskytovaných služeb VI, vývoje nových aplikací a zařízení a rozšíří možnosti přístupu k VI uživatelům z celého přeshraničního regionu. Tímto způsobem projekt vyváženě přispívá k rozvoji přeshraničního centra life sciences a ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu v oblasti V&V.

Hlavními výstupy projektu bude:

 • Zvýšení znalostí v managementu VI a odborných znalostí v oblasti poskytování špičkových služeb.
 • Inovovaná výzkumná zařízení a služby jako výsledek společného využívání komplementárního vybavení v přeshraničním regionu.
 • Usnadnění přístupu k VI externím uživatelům z CZ-AT programového regionu.
 • Zvýšené využívání VI uživateli přicházejícími z méně urbanizovaných oblastí.

VYSOKOFREKVENČNÍ EKG PRO VČASNOU DIAGNOSTIKU SRDEČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Projekt Vysokofrekvenční EKG pro včasnou diagnostiku srdečních onemocnění je řešen s finanční podporou TA ČR

 • Registrační číslo: TA04011025
 • Název: Vysokofrekvenční EKG pro včasnou diagnostiku srdečních onemocnění
 • Příjemce: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: TA ČR Alfa 4. veřejná soutěž
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:  2 770 027 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 7. 2014
 • Konec realizace projektu: 30. 6. 2017
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
 • Hlavní řešitel projektu: Ing. Pavel Leinveber
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://www.tacr.cz/index.php/cz/
 • Kontaktní osoba: Ing. Pavel Leinveber (pavel.leinveber@fnusa.cz, +420 543 185 536)

Cílem řešení předkládaného projektu je konstrukční návrh, realizace a zavedení výroby souboru lékařských prostředků pro měření, uchovávání a analýzu vysokofrekvenčního signálu elektrokardiografu (UHF EKG – ultra high frequency ECG) pro neinvazivní diagnostiku srdečních onemocnění. Vysokofrekvenční EKG je zcela nová metodika, která nemá v kardiologii odpovídající diagnostický ekvivalent. Cílem je tedy poskytnout výkonný a přitom velmi jednoduchý neinvazivní diagnostický prostředek jak pro preventivní tak i pro vysoce specializovanou kardiologii.