PROJEKTY A GRANTY

PROJEKTY V REALIZACI

Začátek realizace projektu 2024

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Hlavní cíl projektu:

V rámci projektu A4L_BRIDGE se aliance zaměřuje na širší implementaci úspěšně pilotovaných strategických změn směřujících ke zvýšení atraktivity, konkurenceschopnosti a inovační síly a nově se zabývá také excelencí ve vysokoškolském vzdělávání. Vědeckou spolupráci podpoří virtuální výzkumné centrum, které propojí různé výzkumné skupiny, a díky počátečnímu financování budou připraveny počáteční výzkumné projekty s duševním vlastnictvím pocházejícím ze střední a východní Evropy, které budou rozpracovány do projektů RIA pro program Horizont Evropa. Aliance vytvoří komplexní vzdělávací matrici, včetně mentoringu, e-learningu a mezinárodních stáží, zaměřenou na akademické i neakademické pracovníky ve všech fázích kariéry. Platforma pro vztahy s průmyslem bude stimulovat přenos znalostí a účast na projektech aplikovaného výzkumu. Společenské subjekty budou přizvány k utváření výzkumných programů a budou osloveny na akcích pro koncové uživatele výsledků zdravotnického výzkumu. Akce, webové semináře a činnosti v oblasti šíření informací budou zaměřeny na vnitrostátní zúčastněné strany a tvůrce politik, budou propagovat hodnoty ERA a podporovat posílení postavení regionů s nízkou výkonností při zvyšování úrovně výzkumu a inovací. Projekt A4L_BRIDGE tak významně přispěje k překlenutí rozdílů ve výkonnosti výzkumu a inovací v EU.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
 • Registrační číslo: 101137484
 • Název: Biomarkers established to stratify sepsis long-term adverse effects to improve patients’ health and quality of life (BEATsep)
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: National University of Ireland Galway, Universitätsklinikum Bonn, Centre National de la Recherche Scientifique CNRS, Univerzita Komenského v Bratislavě, Ludwig Boltzmann Gesellschaft Österreichische Vereinigung zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung, Biovariance GMBH, Centre Hospitalier Regional de Marseille Assistance Publique-Hopitaux Marseille, Masarykova univerzita, Státní zdravotní ústav, Fakultní nemocnice Brno
 • Název programu: Horizon Europe RIA – Research and Innovation action
 • Rozpočet projektu: 170 056 700 Kč
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 46 072 725 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2024
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2028
 • Délka realizace projektu: 60 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Jan Frič, Ph.D., MHA
 • Webové stránky poskytovatele dotace: Horizon Europe (europa.eu)
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, + 420 543 185 524)

Hlavní cíle projektu jsou:

Projekt BEATsep bude využívat interdisciplinární přístup, který spojí výzkumné a klinické týmy zabývající se specifickými aspekty rozvoje, léčby a prevence dlouhodobých následků sepse a jejich vlivu na kvalitu života pacientů. Komplexní klinická a výzkumná data získaná během projektu budou s využitím algoritmů umělé inteligence integrována do snadno použitelného prediktivního nástroje schopného identifikovat pacienty s nejvyšším rizikem komplikací. Dále konsorcium plánuje navrhnout strategii terciární prevence, která by pomohla rozvoji takových následků předcházet.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

 • Začátek realizace projektu: leden 2024
 • Konec realizace projektu: prosinec 2025
 • Délka realizace projektu: 24 měsíců   

Hlavní cíle projektu: 

Po realizaci projektu by se stávající energetická náročnost obou dotčených provozů měla snížit o minimálně 30 % (z výchozí hodnoty spotřeby očištěné o takzvanou technologickou spotřebu). Cílem projektu je zvýšení komfortu ve vnitřním prostředí, redukce nákladů na vytápění a technické zabezpečení budov.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

 • Začátek realizace projektu: leden 2024
 • Konec realizace projektu: prosinec 2025
 • Délka realizace projektu: 24 měsíců  

  

Hlavní cíle projektu: 

Po realizaci projektu by se stávající energetická náročnost dotčeného provozu měla snížit o minimálně 30 % (z výchozí hodnoty spotřeby energie očištěné o takzvanou technologickou spotřebu). Cílem projektu je zvýšení komfortu ve vnitřním prostředí, redukce nákladů na vytápění a technické zabezpečení budov.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NW24-01-00285.
 • Registrační číslo: NW24-01-00285
 • Název: Vytvoření kompozitního stratifikačního skóre predikujícího vyšší výskyt perinatálních komplikací a poporodní persistence diabetu u žen s gestačním diabetes mellitus
 • Příjemce: Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:3 077 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2024
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2027
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Petr Žák, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, + 420 543 185 585)

Hlavní cíle projektu jsou:

V tomto projektu chceme odhalit, do jaké míry je molekulární profil způsobující narušení čelisti a zubů sdílen s dědičným kolorektálním karcinomem a navrhujeme, že hypoplazie čelistí a ageneze zubů mohou být indikátorem predispozice k nádorovým onemocněním. Individuální cíle: Cíl 1: Determinovat klinické a genetické faktory indukující čelistní a zubní anomáliemi Cíl 2: Stanovit souvislost výskytu orofaciálních abnormalit a kolorektálního karcinomu Cíl 3: Posoudit mechanismy indukující defekty čelistí a vznik kolorektálního karcinom u myších modelů.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NW24-04-00392.
 • Registrační číslo: NW24-04-00392
 • Název: Neinvazivní stimulace mozku pro přípravu pacienta na bariatrickou operaci
 • Příjemce: Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:3 934 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2024
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2027
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Robert Prosecký, Ph.D., MPH.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, + 420 543 185 585)

Hlavní cíle projektu jsou:

Primární cíl 1: Zhodnotit účinky 4týdenní domácí tDCS na chování 65 obézních pacientů před plánovanou BCH. Porovnáme rozdíly uvnitř a mezi skupinami (skupiny se skutečnou tDCS vs. placebo) před jejich BCH v BMI a primárních behaviorálních výsledcích, které zahrnují kontrolu kognitivních impulzů (modifikovaný úkol Go/No-Go zaměřený na jídlo a jeho behaviorální výsledky: přesnost, falešný poplach, reakční časy), stravovací návyky (Three-factor Eating Questionnaire), bažení (Food Craving Questionnaire-Trait) a závislost (Yale Food Addiction Scale).

Primární cíl 2: Zhodnotit účinek 4týdenní domácí tDCS na změny plasticity mozku u 65 obézních pacientů. Budeme hodnotit změny před a po tDCS (tj. skutečná tDCS vs. skupina s placebem) v EEG markerech a jak tyto změny EEG souvisí s primárními behaviorálními výsledky.

Primární cíl 3: Zhodnotit účinek 4týdenní domácí tDCS na krátkodobý efekt BCH hodnocený 6 měsíců po BCH u 65 obézních pacientů. Budeme hodnotit, zda pacienti ve skupině se skutečnou tDCS vykazují lepší primární behaviorální výsledky po BCH než pacienti ve skupině s placebem.

Sekundární cíl 4: Zhodnotit pozdní a dlouhodobé účinky kombinované BCH-tDCS terapie u podskupiny 30 pacientů zařazených během prvních dvou let studie. Budeme hodnotit efekt skutečné tDCS vs placebo na BMI, morbiditu a stravovací návyky v následujících 1-2 letech po jejich plánované BCH.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NW24-07-00017.
 • Registrační číslo: NW24-07-00017
 • Název: Nové molekulární cíle a prognostické markery u neuroblastomu: Identifikace na základě mapování diferenciačních programů buněk neurální lišty
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:7 390 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2024
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2027
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: RNDr. Jan Škoda, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Zuzana Blažková (zuzana.blazkova@fnusa.cz, + 420 733 784 422)

Hlavní cíle projektu jsou:

NB dosud představuje klinicky velmi komplikované onemocnění s neuspokojivými léčebnými výsledky. Hlavním cílem projektu je proto zhodnocení klinického přínosu zcela nových poznatků ohledně vývoje sympatoadrenálního systému za účelem (i) odhalení nových biomarkerů pro stratifikaci NB dle rizika, zejména pro odlišení těch případů NB nízkého a středního rizika, u kterých dochází k progresi/relapsu onemocnění a (ii) nalezení vhodných molekulárních cílů pro účinnější a personalizovanou léčbu NB. Plánované aktivity a rozsah mezinárodní mezioborové spolupráce navíc umožní sestavení konsorcia zaměřeného na NB, které propojí experty ze špičkových institucí ve středoevropském regionu, což je zásadní nejen z pohledu uplatnění výsledků navrhovaného projektu, ale i z hlediska dalšího pokroku v poznání tohoto vzácného onemocnění.

Výsledky tohoto projektu č. 24-11793S byly získány za finančního přispění Grantové agentury České republiky v rámci standartních grantových projektů.
 • Registrační číslo: 24-11793S
 • Název: Objasnění vztahu mezi expresí Trop2 a vznikem metastáz u nádorových onemocnění
 • Příjemce: Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: GA ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:2 856 000Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2024
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2026
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://gacr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, + 420 543 185 585)

Hlavní cíle projektu jsou:

1) Charakterizace interaktomu Trop2 při tvorbě metastáz.
2) Analýza paradoxu účinku deplece Trop2 na metastazování.
3) Zkoumání úlohy Trop2 v interakci mezi nádorovými buňkami a buňkami imunitního systému v nádorovém/metastatickém mikroprostředí

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NW24-08-00280.
 • Registrační číslo: NW24-08-00280
 • Název: Pokročilá preklinická progrese nových vysoce selektivních inhibitorů kinázy DDR1
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Masarykův onkologický ústav
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:6 684 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2024
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2027
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Zuzana Blažková (zuzana.blazkova@fnusa.cz, + 420 733 784 422)

Hlavní cíle projektu jsou:

Optimalizace a preklinická progrese našich nových vysoce selektivních inhibitorů kinázy DDR1 a identifikace kandidátních sloučenin pro klinické testování. Specifické cíle projektu jsou následující: 1. rozšířit stávající sérii nových inhibitorů kinázy DDR1 a identifikovat inhibitory s IC50 < 10 nM; 2. provést důkladnou charakterizaci jejich specificity in vitro a účinků v buňkách; 3. analyzovat účinky inhibice DDR1 na biologické a patologické vlastnosti vybraných typů maligních buněk; 4. stanovit účinnost vybraných sloučenin in vivo s využitím myších modelů; 5. určit další preklinicky relevantní farmakologické vlastnosti lead sloučenin. Celý projekt včetně publikačních výstupů je strukturován tak, aby umožnil budoucí přechod do fáze klinického testování ve spolupráci s komerčním partnerem. [/av_toggle] [av_toggle title='POKROČILÉ TESTOVÁNÍ NOVÝCH TROMBOLYTIK: INOVATIVNÍ MODEL VYUŽÍVAJÍCÍ PŘESNOU STRUKTURU TROMBU A JEHO INTERAKCI S CÉVNÍ STĚNOU PŘI SIMULOVANÝCH PATOFYZIOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH ' tags='' custom_id='' av_uid='av-lsnaaf5n-1-2' sc_version='1.0']

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NW24-08-00064.
 • Registrační číslo: NW24-08-00064
 • Název: Pokročilé testování nových trombolytik: Inovativní model využívající přesnou strukturu trombu a jeho interakci s cévní stěnou při simulovaných patofyziologických podmínkách
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Masarykova univerzita/Lékařská fakulta, České vysoké učení technické v Praze/Fakulta biomedicínského inženýrství
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:5 916 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2024
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2027
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Jan Víteček, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, + 420 543 185 585)

Hlavní cíle projektu jsou:

Cíle projektu:

 1. Definovat modely s vhodnými dispozicemi.
 2. Optimalizovat perfúzní systém
 3. Připravit portfolio až 16 typů trombů a vyhodnotit jejich strukturu
 4. Stanovit biomechanické vlastnosti trombů a jejich citlivost na trombolýzu a rekanalizaci
 5. Stanovit interakci trombů s cévní stěnou
 6. Vybrat finální model
 7. Provést ověření konceptu prostřednictvím modelového screeningu trombolytik
Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NW24-03-00265.
 • Registrační číslo: NW24-03-00265
 • Název: Tetraspaniny u rakoviny prostaty: dekódování klinického významu pomocí integrace analýzy jednotlivých buněk, heterogenity nádoru a interakcí s mikroprostředím nádoru
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:8 510 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2024
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2027
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Karel Souček, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, + 420 543 185 585)

Hlavní cíle projektu jsou:

Cíle projektu:

 1. Charakterizovat expresní profily a klinický význam tetraspaninů u karcinomu prostaty
 2. Charakterizovat heterogenitu nádorů a expresi tetraspaninů napříč subpopulacemi karcinomu prostaty
 3. Zjistit funkční význam tetraspaninů pro heterogenitu nádorů, progresi a rezistenci na léčbu
Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NW24-01-00285.
 • Registrační číslo: NW24-01-00285
 • Název: Vytvoření kompozitního stratifikačního skóre predikujícího vyšší výskyt perinatálních komplikací a poporodní persistence diabetu u žen s gestačním diabetes mellitus
 • Příjemce: Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:3 077 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2024
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2027
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Petr Žák, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, + 420 543 185 585)

Hlavní cíle projektu jsou:

Cílem navrhovaného projektu je studovat možnosti predikce dvou nežádoucích scénářů (1) perzistence GDM jako permanentní postpartum glukózové intolerance/diabetes a (2) vybraných nežádoucích peripartálních resp. perinatální událostí na straně matky. Dále budeme analyzovat, zda kompozitní skóre tvořené klinickými parametry v 2. trimestru obsaženými ve „FOBDIT“ společně s GRS pro metabolický syndrom validně predikují postpartum perzistenci diabetu u žen s GDM.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NW24-08-00157.
 • Registrační číslo: NW24-08-00157
 • Název: Využití 3D modelu cerebrálních organoidů pro objasnění mechanismů rezistence léčby a rozvoje recidivy u glioblastomu
 • Příjemce: Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:2 917 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2024
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2027
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Zuzana Blažková (zuzana.blazkova@fnusa.cz, + 420 733 784 422)

Hlavní cíle projektu jsou:

Navrhovaný projekt se zaměří na studium reziduálních GB buněk seskupených na hranici resekce, které pravděpodobně díky své molekulární adaptaci podporují rezistenci na léčbu a invazivní fenotyp. Předpokládáme, že specifickou analýzou tkáňových vzorků z periferie GB, jejich in vitro zkoumáním a kokultivací s cerebrálními organoidy budeme schopni určit molekulární profil buněk, které stojí za recidivou nádoru. Pro řešení této hypotézy navrhujeme následující konkrétní cíle: Cíl 1) Odběr vzorků od pacientů s GB – Zařazeno bude minimálně 30 pacientů, kde provedeme lokální resekci GB a následnou buněčnou, cytogenetickou a histologickou diagnostiku. Cíl 2) Vytvoření buněčných kultur vzorků ve formě tumoroidů – Zajistíme krátkodobou in vitro kultivaci vzorků z proliferativního ložiska tumoru a také z jeho periferie. Soubory vzorků od nejméně čtyř pacientů budou následně použity pro fluorescenční značení pomocí virových vektorů k vyhodnocení migrace ve zdravém mozkovém organoidu. Cíl 3) Společná kultivace tumoroidů s cerebrálními organoidy odvozenými od iPS buněk – Po společné kultivaci tumoroidů s cerebrálními organoidy provedeme jednobuněčné sekvenování mRNA a analýzu dat. Zaměříme se na identifikaci genové exprese/molekulární dráhy/buněčných typů, které jsou specificky spojeny s recidivou GB v nádoru a také v mikroprostředí organoidů. Poté provedeme funkční experimenty pro potvrzení sekvenačních dat. Cíl 4) Dlouhodobá kultivace tumoroidů – Po celou dobu tohoto projektu budeme monitorovat tumorigenní chování vzorků periferní tkáně in vitro od minimálně 30 pacientů. V závěru projektu vyhodnotíme možnou korelaci mezi kulturami in vitro a recidivou nádoru pacientů. Současně budou některé vzorky tkáně použity pro in vitro testování látek zabraňujících proliferaci a migraci nádoru.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NW24-08-00394.
 • Registrační číslo: NW24-08-00394
 • Název: Význam vysokofrekvenčních oscilací v patofyziologii a předoperační diagnostice farmakorezistentní neokortikální epilepsie
 • Příjemce: Univerzita Karlova/2. Lékařská fakulta
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:3 859 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2024
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2027
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Zuzana Blažková (zuzana.blazkova@fnusa.cz, + 420 733 784 422)

Hlavní cíle projektu jsou:

1) Určení klinického významu jednotlivých podtypů VFO prostřednictvím objasnění základních buněčných a síťových mechanismů odpovědných za vznik VFO. Jednotlivé podtypy VFO by se tak staly přesným elektrografickým ukazatelem konkrétního patofyziologického procesu odehrávajícího se v epileptické tkáni. 2) Přinést nové poznatky o mechanistických podkladech propagovaných a nezávislých VFO a stanovit kvantitativní parametry VFO, které tyto typy VFO v intrakraniálním záznamech odliší. Validace kvantitativních parametrů v klinických datech by zvýšila diagnostickou výtěžnost VFO v intrakraniálních záznamech, usnadnila by rozlišení epileptogenních a propagovaných VFO a zpřesnila vymezení epileptogenní zóny. 3) Přinést přímé experimentální důkazy, že přítomnost VFO je spolehlivým ukazatelem endogenní epileptogenicity.

Projekt „Podpora multidisciplinárního paliativního týmu FNUSA v roce 2024“ je spolufinancován Jihomoravským krajem.

 • Období realizace: 1.1.2024-31.12.2024
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Dotační program na podporu poskytování domácí paliativní péče v Jihomoravském kraji pro rok 2024
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 501 000,00 Kč
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://www.jmk.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci projektu: Mgr. Miroslav Kadlec (kadlec@fnusa.cz)

Cílem projektu je za pomoci finančního příspěvku Jihomoravského kraje na osobní náklady podpořit fungování týmu mobilní specializované paliativní péče Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v roce 2024 a přispět tak k rozvoji dostupnosti a návaznosti této zdravotní služby v městě Brně a jeho okolí na území Jihomoravského kraje. Smyslem této komplexní péče je nevyléčitelně nemocným v terminálním stádiu nemoci umožnit kvalitně a důstojně dožít ve vlastním sociálním prostředí, v neposlední řadě také poskytovat potřebnou podporu a pomoc po stránce sociální, psychologické a duchovní nejen pacientům, ale také jejich rodinným příslušníkům a blízkým.

Začátek realizace projektu 2023


Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. 

 • Registrační číslo: 101087124
 • Název: Alzheimer’s Disease Diagnostics Innovation and Translation to Clinical Practice in Central Europe (ADDIT-CE)
 • Příjemce: Masarykova univerzita (MU)
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Horizon Europe
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 580 926 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2023
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2027
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Kateřina Sheardová, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Hlavní cíl projektu:

ADDIT-CE vytvoří společnou přeshraniční strategii zahrnující základní a aplikovaný výzkum s cílem urychlit vývoj nových nástrojů pro preklinickou diagnostiku AD a monitorování životního stylu/farmakologické intervence. Do klinické praxe budou přeneseny nové špičkové technologie. Výsledky ADDIT-CE budou využity k vypracování slovenského Národního plánu boje proti demenci, k obohacení českého Národního plánu pro AD a budou široce šířeny mezi koncové uživatele a společnost. ADDIT-CE spojí síly zúčastněných ekosystémů za účelem přeměny diagnostických přístupů v obou zemích.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU23-02-00087. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena. 

  

 • Registrační číslo: NU23-02-00087 
 • Název: Časná chirurgická léčba a nebo konzervativní léčba (Obezřetná vyčkávací strategie) pacientů s významnou bez příznakovou aortální regurgitací 
 • Příjemce: Nemocnice Na Homolce 
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Fakultní nemocnice Hradec Králové 
 • Název programu: AZV ČR 
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 568 000 Kč 
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2023 
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2026 
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců 
 • Hlavní řešitel projektu: Doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D. 
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/ 
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911) 

  

  

Hlavní cíle projektu: 

Předpokládáme, že je časná operace asymptomatických pacientů s pokročilou aortální regurgitací bezpečná, s nízkým rizikem časných i pozdních perioperačních komplikací, je tedy non-inferiorní ve srovnání s postupem doporučeným guidelines. Předpokládáme, že časná operace povede k rychlé reverzní remodelaci levé komory, normalizaci její funkce a velikosti. Předpokládáme, že časná operace aortální chlopně zlepší kvalitu života pacientů a zlepší jejich fyzickou výkonnost. Předpokládáme, že časný výkon na aortální chlopni povede k nižší morbiditě a mortalitě pacientů.

 • Registrační číslo: LM2023055
 • Název: Česká národní infrastruktura pro biologická data (ELIXIR-CZ)
 • Příjemce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace, MŠMT
 • Rozpočet projektu: 226 176 000 Kč
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 18 595 000 Kč 
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2023 
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2026
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu za FNUSA: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
 • Webová stránka projektu: https://www.elixir-czech.cz
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Alena Švepešová (alena.svepesova@fnusa.cz, +420 543 185 495)

Česká národní infrastruktura pro biologická data (akronym ELIXIR-CZ) je budována jako distribuovaná výzkumná infrastruktura (dale jen “VI”) výzkumných pracovišť nakládajících s molekulárně-biologickými a medicínskými daty. Jejím cílem je poskytnout a usnadnit otevřený přístup k širokému portfoliu těchto dat vědecké komunitě v ČR. VI navazuje na zapojení ČR ve velké panevropské VI ELIXIR, zařazené v Cestovní mapě ESFRI.

Aplikace experimentálních metod ve vědách o živé přírodě s sebou přináší generování obrovského množství dat, jejichž množství roste exponenciálně. Tato data je nutné ukládat, bezpečně s nimi nakládat, učinit je přístupná vědecké komunitě a vytěžit z nich analytickými metodami maximální množství informací použitelných pro další výzkum. Všechny tyto kroky je nutné činit maximálně efektivně, s minimálními náklady a za použití pokročilých metod a technik. Cílem VI ELIXIR-CZ je vytvořit udržitelnou VI pro práci s biologickými daty v ČR a poskytnout odpovídající nástroje a služby, včetně tréninkových kapacit, k dosažení tohoto úkolu.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HaDEA). Neither the European Union nor the grantig authority can be held responsible for them.

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu EMUNITI je vyvinout průlomové, neinvazivní, personalizované zařízení pro stimulaci mozku, které by umožnilo využít ho pro pacienty s epilepsií jako diagnostické zařízení pro lokalizaci záchvatů, (což může být vodítkem pro následnou chirurgickou resekci) a jako terapii na způsob imunizace pacienta proti záchvatům. Zařízení je založeno na časové interferenci elektrických signálů dodávaných z míst v okolí pokožky hlavy.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.  

  

 • Registrační číslo: 101104587 
 • Název: Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies (ECHoS) 
 • Příjemce: AICIB – Agencia de Investigacao Clinica e Inovacao Biomedica 
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
 • Název programu: Horizon Europe 
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 38 368,75 EUR 
 • Začátek realizace projektu: 1. 4. 2023 
 • Konec realizace projektu: 31. 3. 2026 
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců 
 • Hlavní řešitel projektu: Giancarlo Forte, Ph.D. 
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en 
 • Kontaktní osoba pro administraci: PharmDr. Zuzana Blažková (zuzana.blazkova@fnusa.cz, +420 733 784 422)

  

Hlavní cíl projektu:  

ECHOS vytvoří (i) obecné modely a pokyny pro vytváření udržitelných NCMH, (ii) program výměny znalostí na podporu rozvoje kompetencí NCMH, (iii) modely dopadů a školicí sady, které pomohou efektivně zapojit různé zainteresované strany, (iv) soubor nástrojů pro synergie, které pomohou NCMH zapojit se do spolupráce s jednotlivými evropskými iniciativami, (v) model kontinuity podnikání počítající s dlouhodobou udržitelností sítě NCMH v EU a (vi) kalendář akcí k vytvoření povědomí o NCMH a pomoci odstranění mezery v účasti občanů na politice v oblasti rakoviny. Stručně řečeno, ECHOS vytvoří podmínky pro NCMH, aby se staly zastánci Mission Cancer v MS/AC, a ve druhé fázi udává tempo pro rozvoj nadnárodní sítě NCMH.

 • Registrační číslo žádosti:  Z71-23/012i 
 • Název: FUTURE – nadstavbové projekty pro vyléčené dětské onkologické pacienty 
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
 • Název programu: Dotace z rozpočtu města Brna – Program pro oblast zdraví  
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 500 000 Kč 
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2023 
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023 
 • Délka realizace projektu: 12 měsíců 
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Tomáš Kepák, Ph.D. 
 • Webové stránky poskytovatele: https://zdravi.brno.cz/dotace/individualni-dotace/ 
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Alena Švepešová (alena.svepesova@fnusa.cz, +420 543 185 495)  

 • Registrační číslo: CZ.03.01.02/00/22_012/0003787
 • Název: HRajeme fér_Férová Fakultní nemocnice u sv. Anny
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ne
 • Název programu: OP Zaměstnanost plus 2021-2027
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 044 833,01 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 7. 2023
 • Konec realizace projektu:  30. 6. 2025
 • Délka realizace projektu: 24 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu:  Mgr. Bc. Zuzana Hochelová
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://www.esfcr.cz/opz-plus
 • Kontaktní osoba pro administraci:  Mgr. Bc. Zuzana Hochelová (zuzana.hochelova@fnusa.cz)

Projekt HRajeme fér se věnuje problematice rovnosti, diverzity a flexibility s cílem změny kultury pracovního prostředí ve FNUSA. V rámci projektu bude vytvořena a implementována strategie rovnosti a diverzity, budou realizovány kroky pro předcházení předsudkům a stereotypům na pracovišti a řešení nevhodného chování. Vznikne program na podporu systematické spolupráce s osobami na MD/RD a pečujícími osobami. Kromě toho dojde také k revizi nabízených forem flexibility práce s cílem podpořit zaměstnankyně v rozvoji jejich kariéry a bude zahájen mentoringový program v rámci Akademie u sv. Anny.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU23J-08-00035. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena. 

  

 • Registrační číslo: NU23J-08-00035 
 • Název: Integrace nových RNA-nanoterapeutik do organoidů rakoviny prsu odvozených od pacienta 
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
 • Název programu: AZV ČR 
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 996 000 Kč 
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2023 
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2026 
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců 
 • Hlavní řešitel projektu: Marco Cassani, Ph.D. 
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/ 
 • Kontaktní osoba pro administraci: Zuzana Blažková (blazkova@fnusa.cz, +420 733 784 422)

  

Hlavní cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je vývoj nanoterapeutik na bázi RNA podle personalizovaného přístupu, využívajícího fyziopatologické vlastnosti organoidů rakoviny prsu pocházejících z pacientek. 

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU23-02-00446. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena. 

  

 • Registrační číslo: NU23-02-00446 
 • Název: Katetrizační léčba plicní embolie – lokální trombolytická terapie u pacientů s vyšším středním rizikem časného úmrtí (multicentrický, randomizovaný výzkumný projekt – PRAGUE-26) 
 • Příjemce: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady  
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Univerzita Karlova, Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Brno, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Plzeň, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
 • Název programu: AZV ČR 
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 983 000 Kč 
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2023 
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2026 
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců 
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Ota Hlinomaz, CSc. 
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/ 
 • Kontaktní osoba pro administraci: Zuzana Blažková (blazkova@fnusa.cz, +420 733 784 422)

  

  

Hlavní cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je zodpovědět otázku, zdali je katetrizační intervence (lokální trombolýza) v léčbě pacientů s akutní plicní embolií s vyšším středním rizikem časného úmrtí účinnější než standardní antikoagulační terapie.  

Projekt „Komplexní multidisciplinární paliativní péče Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně“ byl spolufinancován Jihomoravským krajem.

 • Období realizace: 9/2023 – 1/2024
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Dotace z rozpočtu JMK pro rok 2023 mimo dotační program
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 000 000,00 Kč
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://www.jmk.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci projektu: Mgr. Miroslav Kadlec (miroslav.kadlec@fnusa.cz)

Cílem projektu bylo za pomoci finančního příspěvku Jihomoravského kraje na osobní náklady podpořit provoz mobilní specializované paliativní péče Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Realizovaný projekt přispěl k rozjezdu a postupnému rozšíření mobilního paliativního týmu na podzim 2023 a zároveň k rozvoji dostupnosti a návaznosti této zdravotní služby v městě Brně a jeho okolí na území Jihomoravského kraje. Smyslem této služby je nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodinám poskytovat komplexní paliativní péči, kterou dle individuálních potřeb zabezpečuje široké spektrum pracovníků (lékaři, všeobecné sestry, sociální pracovnice, psycholog a duchovní), a umožnit tak pacientům v terminálním stádiu života kvalitně dožít ve vlastním sociálním prostředí.

Název projektu: Kreativní dílny pro pacienty hospitalizované ve FNUSA

Období realizace: 10. 1. – 31. 12. 2023

Tento projekt je realizován za finanční podpory Magistrátu města Brna, odboru zdraví, z programu pro oblast zdraví: Dotace na projekty v oblasti podpory rodinné politiky.

Hlavním cílem projektu  je podporovat pacienty ve smysluplných a produktivních činnostech, které jim umožňují zůstat i v rámci nemoci a v nemocničním prostředí do jisté míry aktivní. Zapojení se do tvořivých aktivit, na kterých se mohou podílet v rámci kreativních dílniček je důležitým předpokladem pro udržení dobrého duševního stavu, který je pro hospitalizovaného pacienta nezbytný. Prostřednictvím činností obecně podporujících fyzickou a duševní činorodost pacientů dochází ke zvyšování kvality jejich života a stejně tak i k posilování mezilidských kontaktů.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU23-03-00100. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena. 

  

 • Registrační číslo: NU23-03-00100 
 • Název: Mapování biomarkerů na hranici infiltrativní zóny glioblastomů a jejich 

topografická korelace k časné recidivě. 

 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
 • Název programu: AZV ČR 
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 15 386 000 Kč 
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2023 
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2026 
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců 
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA 
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/ 
 • Kontaktní osoba pro administraci: Zuzana Blažková (blazkova@fnusa.cz, +420 733 784 422)

  

Hlavní cíle projektu: 

1) Stanovení profilů pokročilých tkáňových biomarkerů v nádorové tkáni glioblastomu a navazující peritumorózní mozkové zóně (na resekční hranici histopatologickými a molekulárně-genetickými metodami. 2) Zmapování prostorové distribuce pokročilých imunohistochemických biomarkerů popisující tumor i tumorózní stroma na hranici resekce glioblastomu. 3) Zmapování profilů molekulárních biomarkerů v nádorové tkáni glioblastomu a místě časné recidivy nebo progrese na úrovni resekční hranice tumoru pomocí sekvenování nové generace onkologicky významných genů a fúzí.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU23-08-00229. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena. 

  

 • Registrační číslo: NU23-08-00229 
 • Název: Minimálně invazivní metody pro personalizovanou farmakoterapii epilepsie. 
 • Příjemce: Masarykova univerzita 
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
 • Název programu: AZV ČR 
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 020 000 Kč 
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2023 
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2026 
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců 
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Ondřej Strýček, Ph.D. 
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/ 
 • Kontaktní osoba pro administraci: Zuzana Blažková (blazkova@fnusa.cz, +420 733 784 422)

  

Hlavní cíle projektu: 

1) Adaptace a validace separačních metod pro stanovení antiepileptik (eslikarbazepin nebo levetiracetam nebo kys. valproová nebo lamotrigin) ve všech zamýšlených matricích (plazma, kapilární krev, sliny); 2) Korelace koncentrace léčiv v alternativních matricích (suchá krevní kapka, sliny) vůči koncentraci zjištěné v plazmě na základě souboru vzorků získaných ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny 3) Statistické hodnocení a doporučení referenčního rozmezí koncentrací pro jednotlivé matrice s ohledem na zjištěné korelace Finálním cílem je tedy zjednodušit a zpříjemnit pacientovi odběr biologického vzorku pro terapeutické monitorování léčby, které je součástí péče při chronickém onemocnění, v tomto případě při epilepsii.

 

Projekt REkombinantní TEchnologie pro MEDicínu (RETEMED) je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní Centra kompetence. 

 • Registrační číslo: TN02000122
 • Název: REkombinantní TEchnologie pro MEDicínu
 • Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, C2P s.r.o., Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Hradci Králové, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., České vysoké učení technické v Praze – Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, DYNTEC spol. s r.o., APIGENEX s.r.o., Enantis s.r.o., KORTAN spol. s r.o., Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Přírodovědecká fakulta, BLOCK a.s., AUMED, a.s.
 • Název programu: TA ČR Národní centra kompetence
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:  23 650 921 Kč
 • Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2023
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2028
 • Délka realizace projektu: 72 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://www.tacr.cz/program/program-narodni-centra-kompetence/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, 543 185 524)

Cíl projektu: Vytvořenı́ centra kompetence pro dosaženı́ aplikačnı́ho potenciálu v oblasti přı́pravy rekombinantnı́ch léčiv pomocı́ integrace výzkumných center vybudovaných v rámci OP VaVpI a OP VVV. Vytvořenı́ výzkumné platformy pro rozvoj českého biotechnologického a farmaceutického průmyslu a obnovu Ústavu sér a očkovacích látek. Vývoj rekombinantnı́ch proteinů, molekulárnı́ch adjuvans a nosičových systémů pro produkci vakcı́n a terapeutik při léčbě a prevenci infekčnı́ch onemocněnı́, alergiı́, cerebrovaskulárnı́ch a zánětlivých onemocněnı́, a vývoji pokročilých analytických a diagnostických metod s využitím nanomateriálů. Vývoj komplexnı́ho kontejnerového mobilnı́ho systému pro produkci vakcı́n v emergentnı́ch přı́padech (katastrofy, válečné operace atd.).

Podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, projekt č. LUAUS23295 (program INTER-EXCELLENCE II). 

 • Registrační číslo: LUAUS23295
 • Název: Složení a funkce signálních komplexů asociovaných s FGF-receptory
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: INTER-EXCELLENCE II (INTER-ACTION)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 9 253 750 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 3. 2023
 • Konec realizace projektu: 30. 6. 2026
 • Délka realizace projektu: 40 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-v-programu-inter-excellence-ii-4
 • Kontaktní osoba pro administraci: PharmDr. Zuzana Blažková (zuzana.blazkova@fnusa.cz, +420 733 784 422)

Hlavním cílem projektu je identifikovat a charakterizovat proteiny, které se účastní signalizace FGFR jako součást jejich signálních komplexů. Náš předchozí výzkum ukázal, že existují nové, nekanonické dráhy FGF signalizace, a že tyto dráhy jsou důležitými mediátory patologické funkce FGFR. Cílem navrhovaného projektu je objevit nové mediátory FGFR signalizace, a charakterizovat rozdíly ve složení signálních komplexů jednotlivých typů FGFR.

Ve spolupráci s americkým řešitelem projektu jsme vyvinuli unikátní buněčné modely, jenž umožní detailní charakterizaci signálních komplexů individuálních FGFR. Podobná analýza dosud nebyla provedena; úspěšné řešení projektu významným způsobem přispěje k pochopení mechanismů funkce FGFR.


Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HaDEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 • Registrační číslo: 101080048
 • Název: smart Card Application improving canceR survivors quality of lifE (smartCARE)
 • Příjemce: EUROPEAN CANCER ORGANISATION
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: EU4Health
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 396 863 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2023
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 24 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Tomáš Kepák, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_en#work-programmes
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Alena Švepešová (alena.svepesova@fnusa.cz, +420 603 489 686)

Hlavní cíl projektu:

Zatímco míra přežití rakoviny se výrazně zvýšila, pacienti, kteří přežili rakovinu, stále trpí širokou škálou problémů, často významně snižující kvalitu jejich života. Projekt smartCARE se zaměřuje na vývoj „Cancer Survivor Smart Card“ – digitálního nástroje ve formě mobilní aplikace, který si klade za cíl zlepšení kvality života a zdravotního stavu pacientů v následné péči.

https://www.europeancancer.org/eu-projects/impact/smartcare

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 • Registrační číslo: 101101040
 • Název: Targeting peripheral nerves: a method for therapeutic modulation of inflammatory disease with noninvasive temporal interference (TREATMENT)
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Horizon Europe
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 150 000 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1.4.2023
 • Konec realizace projektu: 30.9.2024
 • Délka realizace projektu: 18 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Ing. Adam Williamson, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petr Rychtecký (petr.rychtecky@fnusa.cz, +420 733 149 124)

Hlavní cíl projektu:

Projekt zavádí technologii časové interference, která poprvé umožňuje přesnou stimulaci bloudivého nervu a dalších periferních nervů bez chirurgické implantace. Vzhledem k tomu, že tento přístup umožňuje neinvazivní cílení nervů, terapeutická aktivace nervových okruhů, které regulují a snižují záněty, stimulaci a terapii lze předepsat předem, jako preventivní opatření. V případě úspěchu, kromě významného potenciálního dopadu na léčbu zánětu a kardiovaskulárních onemocnění, existuje potenciál významného pokroku i pro další periferní nervy spojené s léčbou bolesti, degenerativními onemocněními a pohybovými poruchami.


Výsledky tohoto projektu č. 23-05274S byly získány za finančního přispění Grantové agentury České republiky v rámci standartních grantových projektů.

 • Registrační číslo: 23-05274S
 • Název: Terapeutická modulace exprese miRNA u epilepsie: dopad na excitabilitu a jiné procesy v mozku
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partneři: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: GAČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 942 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2023
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2025
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Martin Pail, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.gacr.cz/ 
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 543 185 585)

Hlavní cíle projektu:

Cílem je prozkoumat funkci miRNA prostřednictvím stanovení jejich cílů v neuronální kultuře, s následnou validací v modelu TLE navozené u hlodavců v průběhu vývoje mozku a v lidských resekovaných epileptických hipokampech. Inhibicí těchto miRNA ve zvířecím modelu a lidské tkáni ex vivo prostudujeme jejich terapeutický potenciál u TLE, a budeme se zabývat dlouhodobým dopadem této terapie zahájené během vývoje mozku.

 • Registrační číslo: TN02000122/001N 
 • Název: Terapeutika rekombinantního a přírodního původu (TEREP) 
 • Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, C2P s.r.o., Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Hradci Králové, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., České vysoké učení technické v Praze – Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, DYNTEC spol. s r.o., APIGENEX s.r.o., Enantis s.r.o., KORTAN spol. s r.o., Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Přírodovědecká fakulta, AUMED, a.s. 
 • Poskytovatel: TA ČR Národní centra kompetence 
 • Financováno: NPO Národní plán obnovy 
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:  4 567 500 Kč 
 • Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2023 
 • Konec realizace projektu: 30. 6. 2026 
 • Délka realizace projektu: 42 měsíců 
 • Hlavní řešitel projektu: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. 
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://www.tacr.cz/program/program-narodni-centra-kompetence/ 
 • Financováno z programu NPO: https://www.planobnovycr.cz/ 
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, 543 185 524)    

  

Cíl projektu: Projekt TEREP je extenzí projektu RETEMED umožňující efektivně využít infrastrukturu a lidské zdroje všech týmů konsorcia projektu RETEMED. Výzkumné sub projekty navazují i metodicky a tematicky na výzkumné dílčí projekty RETEMED. Byly vybrány oblasti výzkumu a vývoje s vysokým stupněm společenského významu a potenciálem komercializace v krátkodobém a střednědobém horizontu zahrnujícím dobu trvání projektu RETEMED. Komercializace některých produktů podpoří financování projektu z vlastních zdrojů a realizaci předchozích projektů akademického výzkumu a jejich zhodnocení ve formě produktů, což je hlavním cílem obou komplementárních projektů. Dílčí projekt TEREP bude financován ze zdrojů NPO a bude mít vedenou oddělenou účetní evidenci, aby bylo vyloučeno, že dochází k dvojímu financování. 

Projekt TN02000122 REkombinantní TEchnologie pro MEDicínu je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní Centra kompetence. 

Dílčí projekt TN02000122/001N Terapeutika rekombinantního a přírodního původu (TEREP) je spolufinancován prostřednictvím Technologické agentury ČR v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.  

  

 • Registrační číslo: 101080430 
 • Název: Trustworthy Artificial Intelligence for Personalised Risk Assessment in Chronic Heart Failure (AI4HF) 
 • Příjemce: Stichting Netherlands Heart Institute (NL-HI) 
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
 • Název programu: Horizon Europe 
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 293 125 EUR 
 • Začátek realizace projektu: 1. 6. 2023 
 • Konec realizace projektu: 31. 5. 2027 
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců 
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D. 
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en 
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petr Rychtecký (petr.rychtecky@fnusa.cz, +420 733 149 124)

  

Hlavní cíl projektu:  

AI4HF vyvine první důvěryhodná řešení týkající se umělé inteligence pro personalizované hodnocení rizik a management pacientů se srdečním selháním. Projekt bude stavět na unikátní sadě úložišť velkých dat, důvěryhodných metodách umělé inteligence, výpočetních nástrojích a klinických výsledcích velkých projektů v oblasti kardiologie financovaných z EU. Pro testování robustnosti, spravedlnosti, transparentnosti, použitelnosti a přenositelnosti probíhá validace v osmi klinických centrech v zemích s vysokými a nízkými až středními příjmy v EU a na mezinárodní úrovni. AI4HF vyvine komplexní a standardizovaný metodický rámec pro důvěryhodný a etický vývoj a hodnocení umělé inteligence na základě směrnic FUTURE-AI vytvořených členy konsorcia. AI4HF bude implementován prostřednictvím nepřetržitého zapojení mnoha zúčastněných stran, s přihlédnutím ke klinickým potřebám a preferencím pacientů, jakož i k sociálně-etickým a regulačním perspektivám. 


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 101031744.

 • Registrační číslo: 101031744
 • Název: Understanding cell-nanoparticle interactions through mechanobiology (MecHA-Nano)
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: bez partnerů
 • Název programu: H2020
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 243 964 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 4. 2023
 • Konec realizace projektu: 31. 3. 2026
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Marco Cassani, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: PharmDr. Zuzana Blažková (zuzana.blazkova@fnusa.cz, +420 733 784 422)

Hlavní cíl projektu:

Zkoumání molekulárních procesů, které regulují buněčný mechanosenzitivní proces při interakci s nanočásticemi. Jak vlastnosti nanočástic ovlivňují hlavní regulátor buněčné mechanobiologie podílející se na patologických onemocněních a regeneraci tkání?

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU23-03-00318. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena. 

  

 • Registrační číslo: NU23-03-00318 
 • Název: Volně cirkulující histonové komplexy jako diagnostický nástroj dětských nádorových onemocnění centrálního nervového systému (CNS) 
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
 • Partneři: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 
 • Název programu: AZV ČR 
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 064 000 Kč 
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2023 
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2026 
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců 
 • Hlavní řešitel projektu: RNDr. Jan Fröhlich, Ph.D. 
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/ 
 • Kontaktní osoba pro administraci: Zuzana Blažková (blazkova@fnusa.cz, +420 733 784 422) 

  

  

Hlavní cíle projektu: 

Cílem projektu je získat hluboké porozumění o variabilitě a kombinacích volných cirkulujících histonů a jejich komplexů u různých PBT, a zda mohou tyto nálezy poskytnout dostatečnou specificitu pro klinickou diagnostiku dětských CNS nádorů. 

Projekt „Zkvalitnění onkologické péče ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně“ je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

 • Registrační číslo: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008257
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Národní plán obnovy, pilíř Zdraví a odolnost obyvatel, komponenta 6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče
 • Začátek realizace projektu: únor 2023
 • Konec realizace projektu: únor 2025
 • Rozpočet projektu: 84 700 000 Kč
 • Výše přidělené dotace: 70 000 000 Kč
 • Webové stránky poskytovatele dotace: Národní plán obnovy, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Miroslav Kadlec (miroslav.kadlec@fnusa.cz, +420 731 643 071)

Předmětem projektu je pořízení nových zdravotnických přístrojů, konkrétně robotického operačního systému DaVinci Xi na Centrální operační sály (COS) a laparoskopické věže na Kliniku plastické a estetické chirurgie (KPECH), za účelem zlepšení komplexní onkologické péče ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Projekt si klade za cíl podpořit inovativní vysoce specializovanou onkologickou péči a přispět k rozvoji oblasti personalizované medicíny. Robotický operační systém umožní provádět zákroky u onkologických pacientů s větší přesností a precizností při minimalizaci invazivního chirurgického zásahu a laparoskopická věž poskytne možnost využívat endoskopické metody v plastické chirurgii, zejména k resekci nádorů pronikajících do dutiny nosní a ústní.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU23-08-00499. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena. 

  

 • Registrační číslo: NU23-08-00499 
 • Název: Zlepšení účinnosti a bezpečnosti rekanalizace mozkového infarktu pomocí duální trombolytické terapie  
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
 • Partneři: Masarykova univerzita 
 • Název programu: AZV ČR 
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 267 000 Kč 
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2023 
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2026 
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců 
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. 
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/ 
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911) 

  

  

Hlavní cíle projektu: 

Cílem projektu je identifikovat duální trombolytickou strategii, která bude účinnější než v současné době používaná monoterapie Alteplázou.  

Projekt „Zvýšení kvality následné zdravotní péče ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně“ je spolufinancován Evropskou unií.

 • Registrační číslo: CZ.06.04.03/00/22_032/0002220
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: není
 • Název programu: Integrovaný regionální operační program 2021 – 2027, Specifický cíl 4.3., výzva č. 32
 • Začátek realizace projektu: 17. 7. 2023
 • Konec realizace projektu: 31.10. 2025
 • Celkové výdaje projektu: 31 662 076,82 Kč
 • Kontaktní osoby pro administraci: Mgr. Miroslav Kadlec (miroslav.kadlec@fnusa.cz, +420 731 643 071)

Obsahem projektu je zvýšení kvality a rozšíření spektra služeb v rámci poskytování následné lůžkové zdravotní péče. Toho bude dosaženo modernizací a rekonstrukcí lůžkového Doléčovacího a rehabilitačního oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Hlavní cíle projektu jsou:

 • Zvýšení kvality poskytované následné péče
 • Zvýšení dostupnosti poskytované následné péče pro pacienty se specifickými potřebami
 • Zachování / zvýšení návaznosti péče v rámci zdravotnického systému v regionu
 • Zajištění dostupnosti následné péče v území přípustné výzvou
 • Zvýšení návaznosti na centra vysoce specializované

Projekt „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně“ je spolufinancován Evropskou unií.  

 • Registrační číslo: CZ.06.01.01/00/22_004/0000078
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: není
 • Název programu: Integrovaný regionální operační program 2021 – 2027, Specifický cíl 1.1., výzva č. 4
 • Začátek realizace projektu: 1. 3. 2023
 • Konec realizace projektu: 2. 12. 2025
 • Celkové výdaje projektu: 50 000 000 Kč
 • Kontaktní osoby pro administraci: Mgr. Miroslav Kadlec (miroslav.kadlec@fnusa.cz, +420 731 643 071)

Předmětem projektu je zavedení technických opatření v souladu s § 5 odst. 3) zákona číslo 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, kdy tato opatření budou zabezpečovat spolehlivý provoz, vysokou dostupnost, a kybernetickou bezpečnosti základních a podpůrných IS FNUSA.

Hlavním cílem projektu je zabezpečit a modernizovat  veřejné zdravotnické zařízení prostřednictvím zavedení prvků kybernetické bezpečnosti do systémů využívaných FNUSA.

Začátek realizace projektu 2022


Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HaDEA). Neither the European Union nor the grantig authority can be held responsible for them.

 • Registrační číslo: 101057849
 • Název: A European Health Data Toolbox for Enhancing Cardiology Data Interoperability, Reusability and Privacy (DataTools4Heart)
 • Příjemce: Universitat de Barcelona
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Horizon Europe
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 295 000 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 10. 2022
 • Konec realizace projektu: 30. 9. 2026
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petr Rychtecký (petr.rychtecky@fnusa.cz, +420 733 149 124)

Hlavní cíl projektu:

Spoluvytvářet, vyvíjet a demonstrovat komplexní, federativní sadu nástrojů pro kardiologická data chránící soukromí, včetně standardizovaných nástrojů pro příjem a harmonizaci dat, vícejazyčného zpracování přirozeného jazyka, federativního strojového učení a metod syntézy dat, jakož i virtuálních asistentů, kteří pomáhají vědcům a lékařům orientovat se v rozsáhlých kardiologických datech z více zdrojů a zároveň dodržovat evropské předpisy a datové standardy.


Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HaDEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Hlavní cíl projektu:

RES-Q+ navazuje na globální projekt RES-Q (REgistry of Stroke Care Quality), který se dlouhodobě zaměřuje na zlepšování kvality iktové péče nejen v zemích Evropské unie ale na celém světě. Cílem projektu RES-Q+ je zlepšit kvalitu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP) prostřednictvím vývoje nástrojů využívajících umělou inteligenci. V rámci projektu bude vytvořen plně automatizovaný nástroj pro získávání a zpracování dat o poskytované péči, virtuální asistent na vyhodnocování dat a poskytování zpětné vazby poskytovatelům péče a virtuální asistent pro pacienty po cévní mozkové příhodě, který bude monitorovat jejich stav.

Podpořeno programem COST (Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu), projekt č. CA21162 – Establishing a Pan-European Network on Computational Redesign of Enzymes (COZYME)

 • Registrační číslo: CA21162
 • Název: Establishing a Pan-European Network on Computational Redesign of Enzymes (COZYME)
 • Příjemce: University of Groningen, The Netherlands
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: COST Action
 • Začátek realizace projektu: 18. 10. 2022
 • Konec realizace projektu: 17. 10. 2026
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://www.cost.eu/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Alena Švepešová (alena.svepesova@fnusa.cz, +420 543 185 495)

Hlavní cíl projektu:

Enzymy jsou pro život nezbytné, protože umožňují, aby probíhaly potřebné biologické chemické procesy. Díky svým jedinečným chemickým a ekologickým vlastnostem mají enzymy význam i pro průmysl. Navzdory jejich ohromujícímu chemickému potenciálu je průmyslové využití enzymů pozadu. Je to především proto, že enzymy nesnášejí podmínky svých potenciálních aplikací. Aby bylo možné využít jejich průmyslové využití, musí být enzymy vylepšeny tak, aby odolávaly těmto procesním podmínkám, často s dodatečným vyladěním jejich aktivity. Tento problém byl vyřešen vývojem nástrojů pro výpočetní enzymové inženýrství, které jsou velmi slibné tím, že využívají sílu počítače k vytváření a screeningu velkých virtuálních knihoven nebo k předvídání prospěšných mutací. To výrazně urychluje a zvyšuje efektivitu kampaně na redesign proteinů.

Projekt se zaměřuje na následující cíle:

1. Zlepšení obecných vlastností enzymů, jako je stabilita a rozpustnost;

2. Optimalizace katalytických vlastností, např. aktivity a stereoselektivity;

3. Pokrok v experimentálních přístupech k vytváření a vyhodnocování výpočetních předpovědí;

4. Školení mladých výzkumných pracovníků v oblasti vývoje a využívání výpočetních nástrojů.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU22-02-00418. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU22-02-00418
 • Název: Klinické a proteomické biomarkery predikující reverzní remodelaci levé komory u pacientů s nově zjištěnou dialatační kardiomyopatií
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Masarykova univerzita
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 4 019 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2022
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2025
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Zuzana Blažková (blazkova@fnusa.cz, +420 733 784 422)

Hlavní cíle projektu:

 1. Potvrdit vybrané kandidátní biomarkery a rozšířit jejich spektrum o nové biomarkery analýzou plazmy a endomyokardiálních biopsií u pacientů s nově diagnostikovanou DKMP svyužitím nových proteomických přístupů.
 2. Testovat použitelnost těchto kandidátních biomarkerů v predikci zánětlivého statusu DKMP a/nebo obnovy funkce LK po zjištění DKMP se standardními metodami a dále integrovat námi identifikované biomarkery s klinickými daty (echokardiografie, EMB).
 • Registrační číslo: 23954
 • Název: Laboratory of Organic Synthesis and Medicinal Chemistry 2022-2024
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Není
 • Název poskytovatele: Bader Philanthropies, Inc.
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 330 000 USD
 • Začátek realizace projektu: 01. 01. 2022
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
 • Web poskytovatele dotace: https://www.bader.org/

Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Hlavní cíle projektu:

 • Vysoce konkurenceschopný výzkum s možným dopadem na společnost,
 • Podpora vysoce talentovaných studentů organické chemie a podpora návratu Bader Fellows do České republiky,
 • Veřejný dosah.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU22-08-00124. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU22-08-00124
 • Název: Modelování toku v intrakraniálních cévách ve vztahu ke změnám endotelu a rozvoji intrakraniálních aneuryzmat
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 3 576 000Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2022
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2025
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (grossova@fnusa.cz, +420 543 185 585)

Hlavní cíle projektu:

 1. Nalézt vztah mezi změnami hemodynamika uvnitř IA a zánětlivými změnami včetně polarizace makrofágů
 2. Nalézt vztah mezi hemodynamickými změnami vedoucími k poškození endotelu uvnitř intrakranálních cév
 3. Posoudit vliv statinů a extracelulárních vezikul na reparaci/léčbu endotelu.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU22-08-00278. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU22-08-00278
 • Název: Modely strojového a hlubokého učení pro zlepšení pre-operativní evaluace farmakorezistentní epilepsie
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 4 280 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2022
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2025
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Ing. Mgr. Jan Cimbálník, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 543 185 585)

Hlavní cíle projektu:

1) Využití moderních algoritmů pro zpracování signálu a technik strojového učení za účelem vyšší preciznosti diagnostiky, úspěšnosti léčby a zlepšení života pacientů s farmakorezistentní formou epilepsie.

2) Vyvinutí nástroje pro akvizici, ukládání, zpracování, klasifikaci a vizualizaci vysokofrekvenčního intrakraniálního EEG (iEEG).


Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. 

 • Registrační číslo: 101070546
 • Název: Multiscale quantum bio-imaging and spectroscopy (MUQUABIS)
 • Příjemce: Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italy
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Horizon Europe
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 498 860 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 7. 2022
 • Konec realizace projektu: 30. 6. 2026
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Giancarlo Forte, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Alena Švepešová (alena.svepesova@fnusa.cz, +420 543 185 495) 

Hlavní cíl projektu:

MUQUABIS se zaměřuje na vývoj synergických nástrojů kvantového biologického snímání a biologického zobrazování. Takové senzory mohou biologii nabídnout řadu výrazných vlastností – neinvazivnost, citlivost, prostorové a časové rozlišení, a pravděpodobně překonají nové hranice v oblasti zobrazování a spektroskopie, které jsou mimo dosah jejich klasických protějšků. V centru pozornosti je globální strukturální a funkční pochopení srdečních buněčných vrstev od molekul přes buňky až po tkáně.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU22-10-00054. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU22-10-00054
 • Název: Nalezení nových terapeutických cílů pro léčbu obrovskobuněčného kostního nádoru
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 4 172 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2022
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2025
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Zuzana Blažková (blazkova@fnusa.cz, +420 733 784 422)

Hlavní cíle projektu:

 1. Nalezení nových molekulárních terapeutických cílů pro léčbu obrovskobuněčného kostního tumoru pomocí nízkomolekulárních inhibitorů receptorových tyrozinkináz a dalších signálních molekul.

                   

Podpořeno projektem č. LX22NPO5107 z Národního plánu obnovy (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

 • Registrační číslo: LX22NPO5107
 • Název: Národní ústav pro neurologický výzkum (NPO-NEURO-D)
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři:
  • Masarykova univerzita,
  • Univerzita Karlova,
  • Univerzita Palackého v Olomouci,
  • Ostravská univerzita,
  • Vysoké učení technické v Brně,
  • České vysoké učení technické v Praze,
  • Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.,
  • Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.,
  • Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.,
  • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
 • Název programu: Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES
 • Rozpočet projektu: 589 013 tis. Kč
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 71 412 tis. Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 7. 2022
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2025
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
 • Koordinátor projektu: Mgr. Michal Janota
 • Kontaktní osoby pro administraci:

Hlavní cíle projektu:

 • Vytvoření národní vědecké autority
 • Vědecká excelence a mezinárodní spolupráce
 • Podpora aplikovaného výzkumu pro klinickou praxi
 • Moderní infrastruktura
 • Excelentní a aplikované výsledky

Popis projektu:

V souvislosti s dramaticky se prodlužujícím průměrným věkem a celosvětovým nárůstem výskytu neurologických, a především neurodegenerativních chorob, s dosud nevyjasněnou etiologií a patogenezí, a neexistující preventivní či kauzální terapií, vzrůstá naléhavá potřeba jejich soustředěného výzkumu. Nelze přehlédnout, že neurologické poruchy se celosvětově staly nejčastější příčinou invalidity a druhou nejčastější příčinou úmrtí. Tento imperativ je o to významnější, že zdravotní a ekonomický dopad na naši společnost bude v následujících dekádách enormní.

Neurodegenerativní mechanismy nejsou příčinou jen známých neuropsychiatrických onemocnění, jako jsou Alzheimerova a Parkinsonova nemoc, ale je známo, že se uplatňují během epileptogeneze a u geneticky podmíněných neurovývojových poruch, nebo dokonce jako důsledek opakovaných kraniotraumat spojených s kontaktními sporty. Téma neurodegenerace je v současné době vysoce aktuální také v souvislosti s pandemií COVID-19, která vedle interních komorbidit je spojena s rizikem rozvoje následných neurologických a psychiatrických onemocnění.

Naší povinností je proto hledat a rozpoznat potenciální biomarkery neurodegenerace s cílem identifikovat klíčové neuropatologické procesy, které je vyvolávají nebo modifikují. Současná věda již nabízí nástroje, kterými je možné detekovat schopnost abnormálních proteinů indukovat konformační změny nativních proteinů, což vede k rozpoznání neurodegenerativních procesů již v prodromálním stádiu. Navrhovaný projekt proto usiluje o zavedení podobných moderních metod do výzkumu vybraných neurologických onemocnění, včetně post-COVID syndromu, a o zvýšení kvality základního a aplikovaného výzkumu doplněním a modernizací infrastruktury včetně personálního posílení výzkumných týmů.

Ústředním cílem projektu je rozvinout podmínky a integrovat úsilí nejlepších výzkumných týmů ze zapojených institucí ke špičkovému výzkumu poruch vývoje a stárnutí mozku, a to s účelným interdisciplinárním provázáním dílčích témat a metodických postupů. Tento cíl vyžaduje zřízení nové národní autority – Národního ústavu pro neurologický výzkum (NÚNV), jehož hlavním posláním bude systematické vyhledávání průlomových poznatků o mozku a nervovém systému s cílem je programově využívat ke snižování zátěže neurologických onemocnění a ke zlepšení kvality života postižené populace.

Projekt NÚNV cílí na vytvoření špičkového neurologického konsorcia, které se bude zaměřovat na priority ve zdravotnictví, a to systémovým ukotvením předkládané multidisciplinární vědecké základny v rámci VaVaI. Potenciál NÚNV spočívá ve sdružení významných univerzit, ústavů Akademie věd, fakultních nemocnic a aplikační sféry – tedy v propojení klinické péče, preklinického, klinického a základního výzkumu a jeho napojení na aplikační sféru a na instituce v zahraničí. V rámci budování sítě spolupráce budou do komplexu zahrnuty také pacientské organizace včetně národních autorit (MZdr, RVVI, MVVI, SUKL), což povede k vytvoření orgánu, který se bude podílet na tvorbě strategií pro zdravotnictví a pro vědu a výzkum, a to vše pod dohledem mezinárodního panelu renomovaných odborníků.

Úkoly NÚNV budou v první fázi spočívat na třech pilířích výzkumu pohlížejících na problematiku neurodegenerace ze tří různých aspektů – poruch řízení pohybu, kognitivních poruch a neurovývojových poruch, na jejichž řešení se spojí vědecké týmy, které doposud spolupracovaly v omezené míře. Konsolidace výzkumných infrastruktur, které budou poskytovat služby specializované expertizy současně více pracovištím, investice do nákladného přístrojového vybavení s omezením jejich duplicit, zdravá personální politika se zaměřením na mladé vědce včetně zahraničních, a větší zapojení do mezinárodních projektů jsou klíčovými momenty celého projektu. Lze předpokládat, že NÚNV bude mít dostatečný potenciál k prosazování směru a strategie budoucího neurovědního výzkumu a odpovídající kvalifikaci k poskytovaní profesionálního expertních služeb vládním organizacím, tvůrcům výzkumné a zdravotní politiky, poskytovatelům zdravotní péče, průmyslovým partnerům a v neposlední řadě také široké veřejnosti.

Výsledky tohoto projektu č. 22-28594k byly získány za finančního přispění Grantové agentury České republiky v rámci standartních grantových projektů.

 • Registrační číslo: 22-28594K
 • Název: Pokročilé algoritmy pro identifikaci elektrofyziologický příznaků kódováním a vybavování lidské paměti v intrakraniálním EEG
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Politechnika Gdańska
 • Název programu: GA ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 5 098 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2022
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Ing. Mgr. Jan Cimbálník, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://gacr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 543 185 585) 

Hlavním cílem projektu je identifikace vysokofrekvenční aktivity spojené s ukládáním a vybavováním paměti a vytvoření modelu strojového učení pro predikci úspěšného formování paměti, nové poznatky o lidské paměti a otevře cestu k novým terapeutickým přístupům pro léčbu deficitů paměti.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU22-05-00110. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU22-05-00110
 • Název: Polymikrobiální podstata infekcí nehojících se ran a terapeutický potenciál konceptu založeného na 3D biotisku pro léčbu těchto infekcí
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 973 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2022
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2025
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Zuzana Blažková (blazkova@fnusa.cz, +420 733 784 422)

Hlavní cíle projektu:

 1. Popsat druhové složení polymikrobiálního biofilmu jako komplexního společenstva nehojících se raných infekcí s využitím kultivačně-nezávislých a pokročilých kultivačních technik.
 2. Navrhnout a optimalizovat 3D biotiskové modely nehojících se raných infekcí využitelných pro studiumkomplexních společenstev polymikrobiálních biofilmů.
 3. Využít navržený 3D bio-tiskový model pro: a) Statistické vyhodnocení vlivu druhového složení na průběh a OUTCOME nehojících se raných infekcí; b) Statistické vyhodnocení vlivu prostředí chronické rány a druhového složení na produkci faktorů virulence u dominantních druhů mikrobů; c) Vývoj a optimalizace nových detekčních postupů založených na elektromigračních technikách a hmotnostní spektroskopii pro studium interakcí polymikrobiálních společenstev.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU22-A-121. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU22-A-121
 • Název: Role imunitního systému při vzniku poškození myokardu u pacientů s onemocněním COVID-19
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 5 229 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 4. 2022
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Délka realizace projektu: 21 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 543 185 585)

Hlavní cíle projektu:

1) Rozšířit poznatky o patofyziologii koronavirového onemocnění 2019 (COVID-19) korelací změn imunitního systému (buněčné i cytokinové složky) s úrovní poškození myokardu detekovaného pomocí neinvazivních metod, především magnetické rezonance srdce (CMR), v akutní i zotavovací fázi.

2) Přinést lepší pochopení nepřímého poškození myokardu v průběhu a po infekci COVID-19.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU22-04-00366. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU22-04-00366
 • Název: Role neurodegenerace v patogenezi, manifestaci a prognóze MTLE/HS – in vivo, ex vivo a in vitro perspektiva
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 3 371 000 kČ
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2022
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2025
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Martin Pail, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Zuzana Blažková (blazkova@fnusa.cz, +420 733 784 422)

Projekt si klade za cíl identifikovat nové prognostické ukazatele (stran úspěšnosti chirurgické léčby a dalšího kognitivního vývoje), terapeutické cíle a výrazně obohatit naše chápání mechanismů stojících jak za přítomnou kognitivní deteriorací, tak MTLE/HS jako takovou.

Výsledky tohoto projektu č. 22-28784S byly získány za finančního přispění Grantové agentury České republiky v rámci standartních grantových projektů.

 • Registrační číslo: 22-28784S
 • Název: Vysokofrekvenční epileptiformní aktivity v lidském mozku na makro- a mikroskopické úrovni
 • Příjemce: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
 • Partneři: Masarykova univerzita, Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: GAČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 3 711 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 4. 2022
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 33 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Ing. Petr Klimeš, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.gacr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 543 185 585) 

Hlavní cíle projektu:

Zcela nové informace o fungování lidského mozku a elektrofyziologických procesů v málo probádaném frekvenčním pásmu nad 500 Hz. Získaná multi-centrická databáze bude k dispozici pro navazující projekty. Algoritmy a metody budou sdíleny s komunitou pro následný vývoj a použití dalšími laboratořemi.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU22-08-00629. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU22-08-00629
 • Název: Vývoj postupů pro léčbu makulární degenerace sítnice deriváty lidských pluripotentních kmenových buněk
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 5 394 000 kČ
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2022
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2025
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (grossova@fnusa.cz, +420 543 185 585)

Cílem projektu je realizace výroby RPE buněk z lidských pluripotentních kmenových buněk v souladu se všemi požadavky na takzvaný léčivý přípravek moderní terapie (Advanced Therapy Medicinal Product; ATMP), vytvoření veškeré náležité dokumentace popisující zejména standardní operační postupy (SOP) a postupy kontroly kvality, a schválení této dokumentace regulačním orgánem – SÚKL. Mimo tento hlavní cíl projektu, očekáváme, že řešení projektu přinese jednoznačný doklad o možnosti vyvíjet v České republice terapeutické postupy stojící na nejnovějších vědeckých poznatcích z oblasti biologie kmenových buněk.

Začátek realizace projektu 2021

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21-04-00305. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21-04-00305
 • Název: Analýza transkriptomu a metylace DNA u pacientů s fokální kortikální dysplázií
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Fakultní nemocnice v Motole
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 490 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Martin Pail, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Zuzana Blažková (blazkova@fnusa.cz, +420 733 784 422)

Hlavní cíle projektu:

 1. Identifikovat tkáňově specifické transkriptomické profily charakterizující FCD typu I a II oproti zdravým kontrolám a MTLE/HS (mesiotemporální epilepsie/hipokampální skleróza).
 2. Identifikovat tkáňově specifické metylační profily charakterizující FCD typu I a II oproti

zdravým kontrolám a MTLE/HS (mesiotemporální epilepsie/hipokampální

skleróza).

 1. Vyhodnotit prognostickou hodnotu transkriptomických a metylačních profilů, genetických a klinických dat u FCD pacientů podstupujících epileptochirurgii.
 2. Popsat nové signální kaskády s potenciálem ovlivnění pomocí cílené léčby, zejm. pro pacienty s

FCD, u níž operace není možná.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21-08-00510. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21-08-00510
 • Název: Biokompatibilní nanočástice jako cílené systémy pro dodávání léčiv a teranostik pro léčbu cévní mozkové příhody
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. a Masarykova univerzita
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 5 612 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je otestovat, zda přídavek plasminogenu zlepšuje trombolýzu a vyvinout preklinicky otestovaný systém pro cílené dodávání léčiva obsahující plasminogen a alteplázu pro trombolýzu cílenou na plazminogen.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21-04-00254. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21-04-00254
 • Název: Detekce zóny počátku záchvatu u multi-lezionální epilepsie s užitím multimodálního neurozobrazování
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Brno
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 3 564 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Zuzana Blažková (blazkova@fnusa.cz, +420 733 784 422)

Hlavní cíle projektu:

1) Identifikace léze zodpovědné za vznik epileptických záchvatů (Léze) v množině klinicky předdefinovaných lézí u pacientů s multilezionální epilepsií, s využitím kombinace pokročilého funkčního a strukturálního neurozobrazování a pokročilých metod zpracování signálu a obrazu.

2) Ověření správnosti výběru Léze zhodnocením invazivního EEG vyšetření a/nebo dlouhodobého výsledku operační léčby.

3) Zavedení ověřených postupů identifikace Léze do klinické praxe.

4) Druhotné cíle: a) zhodnocení obrazu histologie resekovaných částí tkáně v pokročilých zobrazovacích metodách – identifikace specifických vzorců pro jednotlivé patologie, b) vývoj metod pro funkční a strukturální neurozobrazování.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 965241.
 • Registrační číslo: 965241
 • Název: European consortium for communicating gene- and cell-based therapy information (EuroGCT)
 • Příjemce: The University of Edinburgh (UEDIN)
 • Asociovaný Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020 (H2020-SC1-BHC-2018-2020 / H2020-SC1-2020-Single-Stage-RTD)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: bez rozpočtu
 • Začátek realizace projektu: 01. 02. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 01. 2026
 • Délka realizace projektu: 60 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.
 • Web poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Cílem projektu je poskytnout pacientům, zdravotníkům a občanům přesné vědecké, právní, etické a společenské informace a zároveň i příležitost k zapojení se, a tím podpořit lepší informovanost pro rozhodování související s buněčnými a genovými terapiemi. Dalším cílem je usnadnění lepšího rozhodování v klíčových bodech vývoje nových terapií a umožnit tak zlepšení vývoje produktů.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21-04-00445. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21-04-00445
 • Název: Klinická odpovídavost na STN-DBS u Parkinsonovy nemoci: vliv vaskulárních, kardiovaskulárních, metabolických a zánětlivých komorbidit
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 947 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je studium vlivu cévních rizikových faktorů, kardiovaskulárních komorbidit, zánětlivých změn a metabolických faktorů na účinnost STN-DBS s hlavním zaměřením na stanovení možných

prediktivních biomarkerů.

 1. Zkoumání vlivu vaskulárních, zánětlivých a metabolických faktorů na kognitivní a behaviorální funkce a axiální příznaky u pacientů po STN-DBS
 2. Zkoumání vlivu srdečních autonomní dysfunkcí na průběh Parkinsonovy nemoci a úspěšnost léčby STN-DBS.
 3. Určení potenciálních předoperačních biomarkerů pomocí skalpového HDEEG, které by pomohly předvídat vývoj klinického stavu po STN-DBS

4. Pokračovaní v dlouhodobém neuropsychologickém sledování pacientů a studiu našich pilotních dat, ve kterých byla identifikována podskupina suboptimálních respondérů na DBS.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21-09-00548. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21-09-00548
 • Název: Komplexní integrovaný rámec zdravotní péče pro zlepšení výsledného stavu pacientů po cévní mozkové příhodě v České republice (CARES CZ)
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 8 111 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu:

 1. Vývoj mobilní aplikace, která umožní sbírat údaje o následcích mozkové mrtvice hlášených přímo pacientem.
 2. Vytvořit technické řešení, které umožní propojení více zdrojů údajů o pacientech bez nutnosti přenosu informací umožňujících identifikaci osob.
 3. Testovat proveditelnost využití mobilní aplikace pro sběr údajů o následcích mozkové příhody pomocí klinicky používaných testů.
 4. Vyhodnotit celkovou přesnost nebo existující kvalitu dat o iktové péči shromážděných v registru RES-Q a porovnat je s podskupinou běžných dat shromážděných Ústavem zdravotnických informací a statistiky.

5. Zlepšit kvalitu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou v České republice rozšířením stávajícího monitorování kvality tak, aby v konečném důsledku pokrývalo celou cestu pacienta, včetně života po cévní mozkové příhodě.

 • Projekt „Modernizace diagnostických přístrojů a zázemí pro onkologické pacienty (v rámci KOC mezi MOU, FN Brno a FNUSA)“  je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
 • Registrační číslo: 06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016651
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: není
 • Název programu: Integrovaný regionální operační program, Specifický cíl 6.1., průběžná výzva č. 99
 • Výše poskytnuté dotace pro FNUSA: 95 318 257,20 Kč. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
 • Začátek realizace projektu: 1. 2. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Web poskytovatele dotace: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/detaily-temat/react-eu
 • Kontaktní osoby pro administraci: : Mgr. Miroslav Kadlec (miroslav.kadlec@fnusa.cz, +420 731 643 071)

Hlavním cílem projektu je podpora péče o onkologické pacienty ve Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně s ohledem na hrozby pandemického rozsahu typu COVID-19 a jejich smrtnost v rámci spolupráce KOC mezi MOÚ, FN Brno a FNUSA. Tohoto cíle bude dosaženo modernizací přístrojového vybavení pro rychlejší a efektivnější diagnostiku a péči u zvlášť ohrožených pacientů s onkologickým onemocněním a také v souvislosti s prodělaným respiračním onemocněním, dále stavebními úpravami a technologiemi.

Dílčí cíle projektu:

 1. Zkvalitnění zdravotní péče a podpora péče o onkologické pacienty s důrazem na epidemiologická rizika (COVID-19 a další infekční nemoci) v rámci KOC.
 2. Posílení odolnosti nemocnice a připravenosti na pandemické hrozby modernizací zobrazovací techniky a stavebními úpravami v rámci KOC Brno.
 3. Zabezpečení efektivnější úrovně zdravotních služeb pro pacienty s onkologickým onemocněním pacienty indikované k chirurgii v oblasti neurokrania, hlavy a krku, hrudníku a skeletu, a indikované k cévní chirurgii, s ohledem na vyšší rizika v souvislosti s COVID-19 a jinými infekčními onemocněními (rychlejší vyšetření)
 4. Posílení konektivity a spolupráce v rámci celého KOC v boji proti COVID-19 a dalším infekčním nemocem.
 5. Posílení komplexnosti onkologické péče v rámci KOC ve vazbě na pandemické hrozby.
 6. Přesnější diagnostika a zlepšená péče u onkologických a respiračních onemocnění.

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Programu TREND.  

 • Registrační číslo: FW03010434
 • Název: Neinvazivní mapování elektrické aktivity srdce – 3D VDI mapping
 • Příjemce: CARDION s.r.o.
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
 • Název programu: TA ČR TREND
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 545 897 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Ing. Pavel Leinveber
 • Webové stránky poskytovatele: https://www.tacr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu 3D VDI mapping je výzkum, vývoj a realizace vysoce inovativního diagnostického zařízení pro neinvazivní mapování elektrické aktivace srdečních komor.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21J-05-00056. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21J-05-00056
 • Název: Paměť vrozené imunity jako nástroj pro obranu organismu před mikrobiální a SARS-CoV-2 pneumonií se závažným průběhem
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 502 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Marco De Zuani, PhD.
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu:

 1. Určit roli Bacillus Calmette–Guérin (BCG) vakcíny v nespecifické obraně před virovými původci způsobujícími zápal plic.
 2. Určit jestli BCG vakcinace může poskytnout obranu proti SARS-CoV-2 infekci u lidí spouštěním mechanizmů paměti vrozené imunity u monocytů a hematopoetických kmenových buněk.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21-08-00373. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21-08-00373
 • Název: Patogeny indukovaná senescence jako spouštěcí faktor Alzheimerovy nemoci
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 3 896 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Kateřina Sheardová
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu:

Obecným cílem tohoto projektu je odhalit nové biomarkery AD studiem faktorů vedoucích k nástupu Alzheimerovy nemoci.

 • Období realizace: 1. 4. 2021 – 30. 9. 2022
 • Registrační číslo: DOB-00159816
 • Název: Podpora rozvoje dobrovolnického programu FNUSA, který je realizován v rámci projektu MZ ČR s názvem Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, jehož cílem je podpora rozvoje dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb a pilotní ověření pilotní ověření nově zaváděných prvků Metodiky Programu dobrovolnictví v praxi
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)
 • Prioritní osa: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 811 000,- Kč
 • Na dané pilotní ověření je poskytována finanční podpora EU a ze státního rozpočtu.
 • Délka realizace projektu: 18 měsíců

Popis a cíl projektu:

Cílem projektu je inovace a další rozvoj stávajícího dobrovolnického programu ve FNUSA tak, aby byla realizace dobrovolnického programu maximálně kvalitní, efektivní a bezpečná. Pozornost bude zaměřena na zvýšení přínosu dobrovolnického programu pro pacienty FNUSA, implementaci doporučení vztahující se ke způsobu organizace dobrovolnického programu, práci s motivací dobrovolníků, aktualizaci vzdělávání koordinátora dobrovolníků.

Snahou FNUSA je i nadále udržet nastavenou úroveň péče o hospitalizované pacienty FNUSA posílenou o další rozměr, a to právě aktivity dobrovolnického programu. Pozitivní přínos aktivit realizovaných v rámci dobrovolnického programu se projevil již v uplynulých letech a jejich vliv na zlepšení psychické kondice pacientů ve FNUSA byl a je nesporný. Proto i v uvedeném období bude podporován rozvoj zavedených, ale i realizace nových aktivit navazujících na činnosti realizované v uplynulých letech.

Výsledky budou zveřejněny na konci pilotního ověření.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21-06-00408. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21-06-00408
 • Název: Prediktivní potenciál dynamických změn v subpopulacích neutrofilů a monocytů ve vývoji SIRS a sepse po operaci nebo traumatu.
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 4 863 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Marcela Hortová Kohoutková, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu:

 1. Hlavním cílem tohoto projektu je sledovat dynamické změny funkcí vrozených imunitních buněk, konkrétně neutrofilů a monocytů.
 2. Hlavním očekávaným cílem projektu bude podrobný popis změn vyvolaných traumatem v myeloidních buňkách a jejich použití k vývoji rychlého diagnostického nástroje.
 3. Dalším výsledkem by pak měla být sada nových diagnostických měření, která umožní společně s klinickými markery diagnostikovat závažnost sepse.
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 899991.

 

 • Registrační číslo: 899991
 • Název: RITUXIMAB IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION: A PHASE 2 PLACEBO-CONTROLLED RANDOMISED CLINICAL TRIAL
 • Příjemce: Institut National de la sante et de la recherche medicale (INSERM)
 • Asociovaný Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020 (H2020-SC1-BHC-2018-2020 / H2020-SC1-2020-Two-Stage-RTD)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 3 873 909,00 Kč
 • Začátek realizace projektu: 01. 06. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 05. 2026
 • Délka realizace projektu: 60 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Ota Hlinomaz CSc.
 • Web poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: PharmDr. Zuzana Blažková (zuzana.blazkova@fnusa.cz, +420 733 784 422)

Cílem projektu RITA-MI 2 je posouzení dopadu nové terapeutické strategie zaměřené na imunitní odpověď pacientů na obnovu srdeční funkce po infarktu myokardu v klinickém hodnocení fáze 2.

 • Projekt „Rozvoj a modernizace pracovišť ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně pro posílení připravenosti nemocnice v boji s pandemickými hrozbami“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
 • Registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016302
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: není
 • Název programu: Integrovaný regionální operační program, Specifický cíl 6.1., průběžná výzva č. 98
 • Výše poskytnuté dotace pro FNUSA: 499 548 740,77 Kč. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
 • Začátek realizace projektu: 25. 10. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Web poskytovatele dotace: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/detaily-temat/react-eu
 • Kontaktní osoby pro administraci: Mgr. Miroslav Kadlec (miroslav.kadlec@fnusa.cz, +420 731 643 071)

Hlavním cílem projektu je posílení připravenosti Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně na hrozby pandemického rozsahu díky modernizaci přístrojového vybavení a realizaci stavebních úprav a technologií na pracovištích FNUSA.

Dílčí cíle projektu:

 1. Zodolnění a příprava FNUSA na epidemické hrozby typu COVID-19 modernizací přístrojového vybavení a realizací s tím souvisejících stavebních úprav a technologií napříč uznatelnými lékařskými odbornostmi navazujícími na urgentní příjem typu 1.
 2. Zvýšení potenciálu pro zvládání očekáváného nárůstu počtu pacientů za pomoci kvalitnější diagnostiky onemocnění zejména respiračního typu (aktuálně především COVID-19).
 3. Modernizace lůžek akutní péče s cílem vytvoření podmínek pro pacienty ve zvláštním hygienickém režimu s různě těžkým průběhem nemoci s výrazným epidemiologickým dopadem.
 4. Zkvalitnění zdravotní péče na JIP, ARO, operačních sálech, intervenčních a diagnostických pracovištích za pomoci nejnovějších postupů a nově dostupné technologie s cílem omezení úmrtí pacientů s COVID-19 na minimum.

Projekt přispěje k účinnějšímu zvládnutí nárůstu počtu pacientů za pomoci přesnější a rychlejší diagnostiky onemocnění zejména respiračního typu (aktuálně především COVID-19), zkvalitnění zdravotní péče o pacienty s COVID-19 napříč uznatelnými zdravotními odbory navazujícími na urgentní příjem a tím k omezení úmrtí pacientů na minimum a jejich efektivní léčbě nejnovějšími moderními postupy.

 • Projekt „Rozvoj diagnostických laboratorních kapacit ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně pro účinný boj s pandemickými hrozbami“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
 • Registrační číslo: 06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016679
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: není
 • Název programu: Integrovaný regionální operační program, Specifický cíl 6.1., průběžná výzva č. 100
 • Výše poskytnuté dotace pro FNUSA: 59 811 053,84 Kč. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
 • Začátek realizace projektu: 1. 2. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Web poskytovatele dotace: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/detaily-temat/react-eu
 • Kontaktní osoby pro administraci: Mgr. Miroslav Kadlec (miroslav.kadlec@fnusa.cz, +420 731 643 071)

Hlavním cílem projektu je zvýšení připravenosti Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně na epidemiologické hrozby typu COVID-19 pomocí rozvoje laboratorních kapacit ve FNUSA, a to formou modernizace přístrojového vybavení a realizací souvisejících stavebních úprav a technologií v podporovaných lékařských oborech.

Dílčí cíle projektu:

 1. Zodolnění FNUSA pro epidemické hrozby typu COVID-19 pomocí rozvoje a zvýšení laboratorních kapacit za pomocí obnoveného a nového přístrojového vybavení v uznatelných lékařských oborech navazujících na urgentní příjem typu 1.
 2. Vytvoření komplexu vzájemně spolupracujících pracovišť prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení a realizace s tím souvisejících stavebních úprav a technologií.
 3. Zvýšení potenciálu pro účinnější zvládnutí očekávaného nárůstu počtu pacientů za pomoci přesnější a rychlejší diagnostiky onemocnění zejména respiračního typu (aktuálně především COVID-19).
 4. Zajištění laboratorní diagnostiky jednotlivých virových onemocnění vyšetřování DNA a RNA patogenů od dárců plazmy, krevních destiček a krve pro maximální bezpečnost pacientů v prevenci před šířením patogenů virových onemocnění (tzv. NAT testování plné krve od dárců).
 5. Zvýšení připravenosti a uzpůsobení pracovišť na odběry, zpracování, výrobu a možnost podání rekonvalescentní plazmy, případně krevních destiček či krve pacientům v kritickém stavu, rozšíření prostor pro bezpečné rozestupy.
 6. Vytvoření moderního, bezpečného a funkčního prostředí s cílem zvýšit potenciál pro zvládání krizových situací, zejména k vyšší bezpečnosti před šířením patogenů virů, a kde je možné bezpečně analyzovat zdravotní parametry mj. pandemií zasažených pacientů
 7. Tvorba bezpečného zázemí připojením obnovených i nových kapacit zdravotně technických zařízení, umožňující komplexní rozvoj a modernizaci laboratoří na úrovni datové sítě.

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

Financováno z fondů ehp 2014 – 2021

 

 • Registrační číslo: ZD-ZDOVA2-002
 • Název: Saste Roma – rozvíjíme zdraví ve vyloučených lokalitách
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Fakultní nemocnice Brno a Masarykův onkologický ústav
 • Název programu: Fondy EHP 2014-2021, ZD – Program Zdraví
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 11 650 610 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 4. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 3. 2024
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Ing. Hana Maršálková
 • Související webové stránky: fondyehp.cz; www.norskefondy.cz; www.eeagrants.org
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu SASTE ROMA (Zdraví Romové) je vývoj a implementace nástrojů zaměřených na posílení prevence specifických přenosných a nepřenosných onemocnění v romské komunitě.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21-06-00086. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21-06-00086
 • Název: Trénink dechových svalů jako způsob pre-habilitace před plicním resekčním zákrokem
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Fakultní nemocnice Brno, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 4 789 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Zuzana Blažková (blazkova@fnusa.cz, +420 733 784 422)

Cílem projektu bude porovnat klidové a zátěžové ventilační parametry, pooperační komplikace, mortalitu a kvalitu života u rizikových pacientů, kteří podstoupili intenzivní trénink dechových svalů a u pacientů se standardní léčbou.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21-05-00438. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21-05-00438
 • Název: Úloha alternativních forem uPAR v rozvoji imunopatologických reakcí
 • Příjemce: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Masarykova univerzita
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 539 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Radek Hakl, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Zuzana Blažková (blazkova@fnusa.cz, +420 733 784 422)

Hlavním cílem projektu je charakterizovat sestřihový vzor genu UPAR u pacientů s revmatoidní artritidou (RA), bronchiálním astmatem (BA) a hereditárním angioedémem (HAE) – tedy diagnózami, které s aktivitou tohoto genu v leukocytech, popřípadě i v jiných buňkách, velmi blízce souvisí – a dále zjistit, zda existuje vztah mezi sestřihovým vzorem genu UPAR a rozvojem, popřípadě závažností těchto chorob.

Výsledky tohoto projektu č. 21-21935S byly získány za finančního přispění Grantové agentury České republiky v rámci standartních grantových projektů.  

 • Registrační číslo: 21-21935S
 • Název: Výpočtové modelování pulzačního proudění v poddajných trubicích s aplikací na tandemovou stenózu karotidy
 • Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Masarykova univerzita
 • Název programu: GA ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 565 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 4. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 3. 2024
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://gacr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 543 185 585)

Hlavním cílem projektu je vývoj metod pro věrohodné modelování interakce proudící kapaliny s velmi poddajnou stěnou trubice nepravidelného tvaru popsanou různými konstitutivními modely. Využití vyvinutých výpočtových modelů pro vyhodnocení dopadu chirurgického zákroku na tandemové stenóze na krevní zásobení mozku.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21-02-00584. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21-02-00584
 • Název: Využití vysokofrekvenčního EKG k predikci negativní remodelace levé komory srdeční při chronické kardiostimulaci
 • Příjemce: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. a Krajská nemocnice Liberec, a.s.
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 993 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Ing. Pavel Leinveber
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je prokázat, že vysokofrekvenční EKG (UHFEKG) může být použito jako diagnostická metoda umožňující predikci rizika negativní remodelace levé komory srdeční při pravokomorové stimulaci.

Výsledky tohoto projektu č. 21-44843L byly získány za finančního přispění Grantové agentury České republiky v rámci standartních grantových projektů.

 • Registrační číslo: 21-44843L
 • Název: Záznam a modulace vysokofrekvenční neurofyziologické aktivity při kódování a obnovení lidské paměti
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Gdansk University of Technology
 • Název programu: GA ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 4 599 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 10. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 3. 2025
 • Délka realizace projektu: 42 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Ing. Mgr. Jan Cimbálník, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://gacr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 543 185 585)

Hlavním cílem projektu je identifikace vysokofrekvenční aktivity spojené s ukládáním a vybavováním paměti a studium vlivu hloubkové mozkové stimulace na tuto aktivitu a paměť pacienta poskytne nové poznatky o lidské paměti a otevře cestu k novým terapeutickým přístupům pro léčbu deficitů paměti.

Začátek realizace projektu 2020

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU20-03-00201. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU20-03-00201
 • Název: Analýza heterogenity pokročilých karcinomů prostaty a nové přístupy pro výběr terapie
 • Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 4 930 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 45 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Karel Souček, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 543 185 585)

Hlavní cíle projektu:

1) Analýza nádorové heterogenity v pokročilých nádorech (N=75 pacientů).

2) Nové přístupy ve výběru terapie (N=180 pacientů).

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 857560.
 • Registrační číslo: 857560
 • Název: CETOCOEN Excellence
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 25 404 375 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2026
 • Délka realizace projektu: 84 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Alena Švepešová (alena.svepesova@fnusa.cz, +420 603 489 686)

Celkovým cílem projektu je modernizace stávajícího centra RECETOX MU na mezinárodně uznávané ekologické zdravotnické středisko s výrazně zvýšenými kapacitami v osmi klíčových oblastech změn.

     

 • Registrační číslo: LM20232049
 • Název: Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (CZECRIN)
 • Příjemce: Masarykova Univerzita
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Účelová podpora ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT
 • Rozpočet projektu: 288 447 000 Kč 
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 93 837 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2023 
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2026
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
 • Hlavní řešitel projektu za FNUSA: PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.
 • Webová stránka projektu: http://www.czecrin.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jakub Johaník (jakub.johanik@fnusa.cz, +420 734 642 235), Ing. Alena Švepešová (alena.svepesova@fnusa.cz, +420 543 185 495)  

Cílem projektu CZECRIN je vybudování infrastruktury podporující nastavení, provádění a analýzu mezinárodních akademických klinických hodnocení a klinických studií (Investigators Initiated Trials, IIT) v rámci České republiky vytvořením koordinačních center na univerzitách (Clincial Trials Centers) a jejich propojením s klinicko-výzkumnými jednotkami (Clinical Trials Units) v jednotlivých zdravotnických zařízeních a cestou národního koordinačního místa (MU + FNUSA-ICRC) a tímto napojení na evropskou výzkumnou infrastrukturu ECRIN v letech 2013 – 2017.

 • Registrační číslo: LM2023053
 • Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Velké výzkumné infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace, MŠMT
 • Výše poskytnuté dotace: 83 107 000 Kč
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 8 900 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2023
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2026
 • Délka projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Ing. Aleš Peprný, Ph.D.
 • Web poskytovatele dotace:  msmt.cz
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Alena Švepešová (alena.svepesova@fnusa.cz, +420 603 489 686) 

EATRIS-CZ patří mezi nejrozsáhlejší distribuované výzkumné infrastruktury v ČR a jsou do ní zapojena nejvýznamnější centra biomedicínského výzkumu a vývoje v ČR.

Cílem EATRIS-CZ je poskytovat excelentní výzkumnou infrastrukturu a expertízu v rámci celého translačního hodnotového řetězce. Prostřednictvím 5 navzájem propojených platforem umožňuje EATRIS-CZ dosáhnout ve vývoji léčiv, vakcín a diagnostik až k úrovním tzv. „prvního podání u člověka“ nebo klinickému ověření typu „proof-of-concept“. EATRIS-CZ zpřístupňuje své kapacity pro provádění multidisciplinárního výzkumu a vývoje v oblasti klíčových technologií (genomika, proteomika, metabolomika, vysokokapacitní testování, kompletní vývoj léčiv, molekulární zobrazování a radiofarmaka, časné ověřovací klinické studie a regulační expertíza).

EATRIS-CZ je dále nabízí široké portfolio vlastních služeb, kohorty pacientů a interakce s klíčovými experty v oblasti výzkumu, průmyslového vývoje a regulace. Součástí sítě EATRIS-CZ jsou i akreditovaná centra s možností výroby a testování produktů v režimech správné výrobní a laboratorní praxe, popř. pod ISO certifikací.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU20-08-00149. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU20-08-00149
 • Název: Multicentrické hodnocení hypersenzitivní reakce u pacientů indikovaných k totální náhradě kloubu včetně hodnocení důvodů reimplantace
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Ústav fyziky materiálů AV ČR v. v. i, Fakultní nemocnice Brno
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 772 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 543 185 585)

Hlavní cíle projektu:

1) Stanovit validní data pro neexponovanou českou populaci týkající se množství iontů kovů v cirkulaci ve srovnání s pacienty s kloubními náhradami.

2) Zhodnotit hypersenzitivitu na běžně užívané kovy pro implantaci u pacientů indikovaných k náhradě kyčelního/kolenního kloubu.

3) Analýza vlivu buněk imunitního systému pacientů v ko-kultuře s buněčnou kulturou osteoblastů ve vztahu ke kovům.

4) Analyzovat změnu exprese mRNA a proteinů v závislosti na implantaci kovu u
vybraného vzorku pacientů s cílem popsat etiopatogenezi potíží po implantaci včetně
uvolnění endoprotéz.

5) Hodnocení patologie kostní tkáně vedoucí k implantací kloubní náhrady a zhodnocení progresivní osteoporózy.

6) Hodnocení změn kostní tkáně exponované kloubní náhradě u pacientů indikovaných k reimplantaci.

7) Hodnocení povrchu kovů – explantovaný materiál vs. intaktní materiál (nepoužité implantáty) ve srovnání s „in vitro model implantace“ s ohledem na zhodnocení defektů, povrchových změn, opotřebení, a to i v závislosti na faktoru času.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 872233
 • Registrační číslo: 872233
 • Název: Nanopeptides and Nanosaccharides for Advanced and Sustainable Materials (PEPSA-MATE)
 • Příjemce: Università degli Studi di Roma Tor Vergata
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020 (H2020-MSCA-RISE-2019)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 4 382 563 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 3. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 8. 2025
 • Délka realizace projektu: 66 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Giancarlo Forte, Ph.D.
 • Web poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: PharmDr. Zuzana Blažková (zuzana.blazkova@fnusa.cz, +420 733 784 422)

Cílem PEPSA-MATE je přeměnit biopolymery na udržitelné produkty používající inovativní technologie. Výsledkem bude alternativní biomateriál k běžným nedegradovatelným syntetickým polymerům a anorganickým materiálům.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU20-06-00189. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU20-06-00189
 • Název: Nové metody analýzy procesů podílejících se na vzniku zubní ankylózy
 • Příjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Ostrava
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 3 470 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 543 185 585)

Hlavním cílem projektu je odhalení procesů vedoucích ke vzniku zubní ankylózy.

Dílčí cíle projektu:

1) Incidence a etiologie zubních ankylózy se zaměřením na příčiny jejího vzniku.

2) Makroskopická a mikroskopická analýza ankylotické oblasti zaměřující se na charakter
spojovací tkáně a související buněčné procesy.

3) Odhalit rozdíly v prvkovém složení, které doprovázejí patologické změny u ankylóz.

4) Stanovit změny v molekulární signalizaci během vzniku ankylózy.

5) Zhodnocení úlohy Satb2 ve formování ankylóz a interakce kostní a zubní tkáně.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU20-02-00244. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU20-02-00244
 • Název: Stereotaktická ablativní radiochirurgie rekurentní komorové tachykardie u strukturálního onemocnění srdce
 • Příjemce: Fakultní nemocnice Ostrava
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Institut klinické a experimentální medicíny, Nemocnice Podlesí a.s., Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 569 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 45 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Jiří Jež, Ph.D. 
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 543 185 585)

Hlavní cíle projektu:

1) vývoj metodiky k přímé registraci elektroanatomických map do CT snímků s možností přímého importu do radiochirurgickcých plánovacích systémů.

2) Hodnocení dlouhodobé to účinnosti radiochirurgické ablace s modifikací arytmogenního substrátu po selhání předchozí katetrové ablace s dávkovou eskalací záření (měřeno jako
redukce výskytu epizod komorových tachykardií a jako neinducibilita pomocí neinvazivní programované stimulace komor).

3) Hodnocení akutních i chronických vedlejších účinků radiochirurgické ablace dávkou 25 Gy s postupnou eskalací dávky na základě předepsané izodózy.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU20-05-00146. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU20-05-00146
 • Název: Změny intracelulárního komplementu u pacientů s alergickým eozinofilním astmatem
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 5 407 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 45 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Zita Chovancová, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 543 185 585

Hlavní cíle projektu:

1) Stanovit úlohu intracelulárního komplementu v regulaci produkce cytokinů CD4+ T lymfocytů a jak je tato produkce cytokinů ovlivněna vitamínem D u pacientů s AEA.

2) Identifikace skupin pacientů s předpokládaným pozitivním účinkem vitaminu D na funkci iTreg lymfocytů.

3) Popis jednoduchých a spolehlivých markerů zlepšení funkce iTreg, které by mohly být použity v rutinní klinické praxi.


Začátek realizace projektu 2019

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 812829.
 • Registrační číslo: 812829
 • Název: aDDRess – Joint Training and Research Program on Chromatin Dynamics and the DNA Damage Response
 • Příjemce: Foundation for research and technology – Hellas (Forth)
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020 (H2020-MSCA-ITN-2018)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 5 989 221 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 3. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Délka realizace projektu: 58 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Hlavní cíle projektu jsou:

 • vytvořit evropskou výzkumnou platformu excelence v oblasti úprav DNA,
 • vytvořit síť zaměřenou na vysoce kvalitní vzdělávání mladých výzkumníků podporující jejich nezávislou kariéru a uplatnění na trhu práce,
 • transformovat naši současnou úspěšnou, dlouhodobou spolupráci do silnější sítě a budovat trvalé vazby mezi zapojenými laboratořemi a průmyslem (MSP).
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 860715.
 • Registrační číslo: 860715
 • Název: Advanced technologieS for drug dIscovery and precisioN mEdicine: in vitRo modellinG human physiology and diseAse (SINERGIA)
 • Příjemce: Politecnico di Milano
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020 (H2020-MSCA-ITN-2019)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 11 978 450 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 11. 2019
 • Konec realizace projektu: 29. 2. 2024
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Giancarlo Forte, Ph.D.
 • Web poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Cílem SINERGIA je integrace vzdělávací sítě, kde akademičtí a neakademičtí aktéři přispívají k odhalení potenciálu synergického a racionálního využití čtyř klíčových technologií bioinženýrství. SINERGIA spojuje špičkové akademické odborníky na i) technologie organs-on-chip a mikrofabrikace; ii) bioreaktory a tkáňové inženýrství; iii) 3D biotisk; iv) indukované pluripotentní lidské kmenové buňky.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV19-08-00450. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV19-08-00450
 • Název: Atomárně rozlišená NMR spektroskopie in vivo jako nástroj pro biologické testování terapeuticky významných cílů v genomové ne-kakonické DNA a jejich interakcí s léčivy ve fenotypově diverzifikovaných nádorových buňkách
 • Příjemce:Masarykova Univerzita
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 5 135 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu jsou:
Hlavním cílem projektu je adaptace NMR spektroskopie s rozlišením na atomární úrovni in vivo, pro biologické testování a hodnocení vlivu specifického prostředí rakovinných buněk (jejich metabolického stavu) na:
i) strukturní vlastnosti terapeuticky významných nekanonických DNA, jako jsou DNA i-motivy, DNA G kvadruplexy a dvouřetězcové úseky DNA obsahující nepárující se báze či abazická místa,
ii) selektivitu vyvíjených protinádorových léčiv vůči jejich cílovým strukturám DNA a
iii) kinetickou stabilitu komplexů DNA s léčivem. Získané výsledky napomohou k identifikaci a validaci relevantních terapeutických cílů na úrovni DNA, poskytnou nezbytné informace pro návrhy chemických modifikací tzv. „lead compounds“ v rámci vývoje léčiv a přispějí k porozumění mechanismu citlivosti specifických buněčných fenotypů vůči současné generaci protinádorových léčiv.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV19-02-00086. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV19-02-00086
 • Název: Pre-klinická validace CGMP produkce CAR T-lymfocytů pro léčbu solidních tumorů
 • Příjemce: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Partner: Masarykova Univerzita, Nemocnice na Homolce, Fakultní nemocnice Plzeň, Krajská nemocnice Liberec, a. s., Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Krajská zdravotní, a. s., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Institut klinické a experimentální medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 024 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu jsou:
Cílem projektu je v multicentrické randomizované dvojitě zaslepené studii srovnat efektivitu parenterálního cangreloru s doporučovanou léčbou ticagrelorem na adenozindifosfátem aktivovanou agregaci destiček a na výskyt velkých kardiovaskulárních příhod u pacientů s akutním infarktem myokardu komplikovaným iniciálně kardiogenním šokem, kteří podstupují primární perkutánní koronární intervenci.

Výsledky studie přispějí zásadním způsobem k optimalizaci protidestičkové léčby u těchto nemocných. Zvyšující se průměrný věk populace a stoupající incidence ischemické choroby srdeční jsou příčinou narůstajícího podílu populace s potenciálním rizikem kardiogenního šoku. Projekt je snahou o zlepšení prognózy těchto nemocných s nejvyšším trombotickým rizikem a nejvyšším rizikem smrti.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV19-08-00472. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV19-08-00472
 • Název: Klinicky relevantní biochemické, imunologické a buněčné biomarkery Alzheimerovy nemoci a stárnutí
 • Příjemce: Masarykova Univerzita
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 3 888 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Kateřina Sheardová
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu jsou:

 1. Charakterizace membránových lipidů v různých strukturách mozkové tkáně, mozkomíšního moku a séra u experimentálních zvířat v rámci modelu stárnutí a dále lidské mozkové tkáni a mozkomíšním moku.
 2. Vývoj kvantitativního stanovení proteinových markerů zánětu, beta-amyloidu, tau-proteinu a apolipoproteinu E a charakterizace jejich distribuce v mozkové tkáni, séru a mozkomíšním moku experimentálních zvířat.
 3. Hodnocení klinického významu vybraných proteinových markerů a membránových lipidů jako diagnostických a prognostických biomarkerů Alzheimerovy nemoci v klinických vzorcích séra mozkomíšního moku u pacientů s poruchami kognitivních funkcí.
 4. Vytvoření knihovny indukovaných pluripotentních kmenových buněk (iPSC) odvozených z periferních krevních buněk získaných od pacientů s AN.
 5. Studium biologických rolí vybraných biomarkerů pomocí in vitro buněčného modelu.
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824982.
 • Registrační číslo: 824982
 • Název: PanCareFollowUp – Novel, patient-centred survivorship care to improve care quality
 • Příjemce: PRINSES MAXIMA CENTRUM VOOR KINDERONCOLOGIE BV
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020 (H2020-SC1-2018-Single-Stage-RTD)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 9 256 500,- Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Délka realizace projektu: 60 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Tomáš Kepák
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci:Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Hlavním cílem projektu je zhodnotit účinnost, nákladovou efektivitu a proveditelnost péče v rámci intervence zaměřené na člověka a jeho následnou péči. Cílovou skupinou jsou osoby vyléčené z dětského nádorového onemocnění.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV19-04-00343. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV19-04-00343
 • Název: Predikce Efektu Stimulace u pacientů s Epilepsií (PRESEnCE)
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Masarykova univerzita
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 263 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2019
 • Konec realizace projektu: 30. 6. 2023
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 543 185 585)

Hlavním cílem navrhovaného projektu je predikovat odpověď pacienta s farmakorezistentní epilepsií na neurostimulační metody, konkrétně na stimulaci vagového nervu (VNS) a hlubokou mozkovou stimulaci (DBS), na základě předoperačního EEG vyšetření.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV19-08-00147. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV19-08-00147
 • Název: Pre-klinická validace CGMP produkce CAR T-lymfocytů pro léčbu solidních tumorů
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Masarykova Univerzita, Ústav hematologie a krevní transfuze
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:5 235 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2019
 • Konec realizace projektu: 30. 6. 2023
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu jsou:
Hlavním cílem projektu je zavést technologii výroby CAR T-lymfocytů pro cílenou buněčnou terapii solidních tumorů a tím umožnit přenos do klinické praxe. Výzkumný projekt je rozdělen do 6 specifických cílů:

(1) příprava plasmidu pro transfekce T-lymfocytů v kvalitě odpovídající standardům CGMP,
(2) výroba CAR T-lymfocytů proti antigenům solidních tumorů GD2, PSMA a PSCA v non-CGMP podmínkách,
(3) testování specificity a účinnosti CAR Tlymfocytů proti rakovinným buňkám nesoucím daný antigen v non-CGMP podmínkách,
(4) výroba CAR T-lymfocytů v CGMP podmínkách,
(5) testování specificity a účinnosti CAR T‑lymfocytů připravených v CGMP podmínkách,
(6) příprava farmaceutické dokumentace, která bude předložena ke schválení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV19-04-00270. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV19-04-00270
 • Název: Určení hemodynamických parametrů stabilního a nestabilního plátu krkavice na in vitro modelu
 • Příjemce: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Ostrava, Univerzita Karlova, Krajská zdravotní, a.s., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 3 117 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu jsou:

 1. Korelovat hemodynamické parametry v karotickém řečišti s histologickým charakterem plátu.
 2. Posoudit vztah mezi vývojem aterosklerotického plátu s hemodynamickými parametry uvnitř karotidy.
 3. Ověřit naše matematické kalkulace laboratorními modely.
 4. Vytvořit funkční model napodobující vaskulární systém v oblasti karotické bifurkace nejen na bázi CT angiografie, ale také inzercí aterosklerotického plátu extrahovaného při kartocké endarterektomii.
 5. Identifikovat hemodynamické parametry predikující klinickou symptomatologii plátu.
 6. Provést histologickou charakteristiku karotických plátů v různých fázích se zaměřením na strukturu a buněčné složení.

Začátek realizace projektu 2018

 • Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022
 • Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007521
 • Název: Specializační vzdělávání sester v regionech – Jihomoravský kraj I.
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)
 • Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 24 783 964,44 Kč
 • Délka realizace projektu: 60 měsíců

Popis a cíl projektu:

Projekt zajistí specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – všeobecných sester. Vzdělávání je určeno pro všeobecné sestry, které již absolvovaly vzdělání povinné pro výkon svého povolání, a je tedy potřeba, aby získaly způsobilost k poskytování specializované ošetřovatelské péče, nově dle nařízení vlády č. 31/2010 (legislativně ukotveno v hlavě V dílu 3 zákona č. 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem projektu jsou všechny části specializačního vzdělávání, tj. teoretická výuka, povinná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení a odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení.

Projekt je zaměřen na získání specializované způsobilosti nelékařských zdravotnických pracovníků – všeobecných sester FNUSA  poskytující zdravotní služby v regionu Jihomoravského kraje, především pro lůžková oddělení a další pracoviště poskytující ošetřovatelskou péči v oborech interna, chirurgie, intenzívní péče, perioperační péče a management ve zdravotnictví.

Specializační vzdělávání bude zajištěno v následujících oborech:

 • Intenzivní péče (33 osob)
 • Perioperační péče (5 osob)
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech (9 osob)
 • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (8 osob)
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví (16 osob)

Celkový počet nelékařských zdravotnických pracovníků – všeobecných sester, kteří budou do projektu zapojeni, je 71.

Cílem projektu je zvýšit dostupnost specializované ošetřovatelské péče ve FNUSA a tím i v regionu JMK prostřednictvím zvýšení počtu samostatně pracujících sester „specialistek“, které budou na základě svých teoretických znalostí a praktických dovedností oprávněny samostatně poskytovat vysoce specializovanou péči. Tato péče je zajišťována různými kategoriemi zdravotnických pracovníků, přičemž specializovanou a vysoce specializovanou péči mohou v oblasti ošetřovatelství, poskytovat jen všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí.

PROJEKTY V UDRŽITELNOSTI

Začátek realizace projektu 2016 a později

 • Registrační číslo: 02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001826
 • Název: CZECRIN_PRO PACIENTY – zavádění inovativních moderních terapií
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Masarykova univerzita
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa: PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 11 244 610 Kč
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Začátek realizace projektu: 1. 7. 2017
 • Konec realizace projektu: 30. 6. 2021
 • Období udržitelnosti: 22. 10. 2021 – 21. 10. 2026
 • Hlavní řešitel projektu: PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.
 • Užitečné odkazy:

     http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
     http://europa.eu/
     http://www.dotaceeu.cz/cs/Uvodni-strana

Popis a cíl projektu:
Hlavní cíl projektu je v souladu s věcným zaměřením sledované výzvy, tzn., že cílem projektu je zejména podpořit konstrukci, upgrade, modernizaci a výzkumné aktivity výzkumné infrastruktury CZECRIN (struktura uvedená v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022). Mezi specifický cíl projektu řadíme podporu a zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků, a to pomocí jednotlivých aktivit projektu.

Hlavním výzkumným cílem projektu je vývoj, výroba a klinické hodnocení inovativního léčivého přípravku ATMP se zaměřením na oblast vzácných onemocnění. Dílčí cíle projektu jsou rozděleny do třech základních výzkumných oblastí, které jsou infrastrukturou CZECRIN dále rozvíjeny:

1) Vývoj a výroba léčivého přípravku ATMP
Dílčím cílem je validace postupu izolace mezenchymálních buněk z kostní dřeně a z tukové tkáně a jejich aplikace do klinické praxe v rámci klinického hodnocení léčivého přípravku ATMP.

2) Sledování a klinicko-farmakologická interpretace koncentrací inovativních moderních léčiv v terapii vzácných onemocnění s důrazem na pediatricko-onkologická onemocnění. Dílčím cílem je zavedení metodik kvalitativní a kvantitativní detekce analytů inovativních moderních léčiv na bázi monoklonálních protilátek a tyrozinkinázových inhibitorů pomocí LC-MS, jejich reprodukce a aplikace do klinické praxe v rámci klinického hodnocení spolu s komplexní farmakologickou interpretací směřující k určení biologicky optimální dávky léčiva a délky terapie.

3) Návrh designu a příprava protokolu klinického hodnocení v oblasti vzácných onemocnění.
Dílčím cílem je návrh protokolu a design studie k výše zmíněným klinickým hodnocením v oblasti vzácných onemocnění.

Období realizace: 1. 9. 2018 – 30. 06. 2023

 • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008451
 • Název: Inženýrství nových biomateriálů a biofarmak pro diagnózu a léčbu cerebrovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: BioVendor – Laboratorní medicína a.s., Contipro a.s.
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa: PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 74 205 490 Kč
 • Délka realizace projektu: 58 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2028
 • Hlavní řešitel projektu: prof. Mgr. Jiří Damborský, Ph.D.
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Alena Švepešová (alena.svepesova@fnusa.cz, +420 603 489 686)
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://opvvv.msmt.cz/

Popis a cíl projektu:
V rámci projektu budou vyvinuty nové laboratorní postupy, mikrofluidní čipy, biomateriály a biofarmaceutika pro prevenci, diagnózu a léčbu cerebrovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění. Zkombinovány budou expertízy v molekulární/buněčné biologii, imunologie a proteinové chemie s klinickou neurologií a vývoj produktů předními českými biotechnologickými společnostmi.

Cílem projektu je řešit definované problémy projektu, a to díky jedinečné expertíze a dlouhodobým zkušenostem akademických, klinických a průmyslových partnerů zahrnutých v tomto projektu. Žadatel a partneři projektu budou těžit z široké expertízy akademických partnerů v oborech molekulární biologie, buněčné biologie, mikrobiologie, imunologie, proteinové chemie a informatiky, stejně tak klinické neurologie a ze zkušeností s vývojem produktů s vysokou přidanou hodnotou v oborech biotechnologie and biomedicíny průmyslovými partnery.

 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014678
 • Název: Implementace standardu HR AWARD ve FNUSA-ICRC
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ne
 • Název programu: OP VVV
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 26 019 512,36 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2020
 • Konec realizace projektu: 30. 6. 2023
 • Délka realizace projektu: 42 měsíců
 • Období udržitelnosti: délka vázána na získání zprávy externího zhodnocení Evropské komise k ocenění „HR Award“
 • Hlavní řešitel projektu:
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Bc. Zuzana Hochelová (zuzana.hochelova@fnusa.cz)

Projekt se zaměřuje na posílení strategického rozvoje FNUSA-ICRC formou institucionálního nastavení podmínek řízení v souladu s mezinárodními standardy kvality a HR Award, rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti, rozvoje prostředí pro výzkumníky, rozvoje vnitřního hodnocení FNUSA-ICRC a rozvoje popularizace. Výsledkem bude efektivní nastavení strategických procesů rozvoje FNUSA-ICRC. Hlavním cílem je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

 • Registrační číslo: ATCZ133
 • Název: Kompetenční centrum mechanobiologie pro regenerační medicínu
 • Příjemce: Danube University Krems
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 235 516,2 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 3. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 8. 2020
 • Délka realizace projektu: 42 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Giancarlo Forte, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.at-cz.eu/cz
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

Cíl projektu:

Celkovým cílem projektu je vybudování přeshraničního centra kompetence v mechanobiologii. Centrum se zaměří především na charakterizaci mechanických vlivů na buňky a jejich cílené využití pro lepší a levnější léčení. Dalším cílem je společné využívání metod a technologií čímž se využijí velmi drahé přístroje umístěné v různých místech. K tomu bude vytvořena příslušná platforma pro sdílení znalostí. Projekt je příspěvkem ke specifickému cíli programu zlepšení a rozšíření R&D kapacit podporu mladých nadějných vědců v klíčovém oboru mechanobiologie vybudováním a vytvořením společných akademických programů a podporou přeshraniční výměny.

Hlavními výstupy projektu bude:

 • Rozšiřování a zkvalitňování inovačního systému prostřednictvím sdílených kapacit VaV pro charakterizaci mechanobiologických signálních drah v rámci kompetenčního centra MechanoBiologie.

 • Založení kompetenčního centra mechanobiologie v regenerativní medicíně.

 • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000492
 • Název: Mapování molekulární podstaty procesů stárnutí pro vývoj nových léčebných metod
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa: PO 1 Podpora excelentních výzkumných týmů
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 177 535 247 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 10. 2022
 • Délka realizace projektu: 70 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 11. 2022 – 31. 10. 2027
 • Hlavní řešitel projektu: Manlio Vinciguerra, Ph.D., MSc.
 • Užitečné odkazy:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

http://europa.eu/

http://www.dotaceeu.cz/cs/Uvodni-strana

Popis, cíl a výstupy projektu:
Projekt přivede do Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny uznávaného vědce v oblasti stárnutí. Přijetí Dr. Manlia Vinciguerry, Ph.D. vytvoří konkurenceschopný výzkumný tým zabývající se zkoumáním mechanismů podléhajícím onemocněním spojeným se stárnutím. Tým využije klinických vazeb pro studium role mechanických sil, imunity, mitochondriální disfunkce a epigenetiky v patogenezích onemocnění spojených se stárnutím.

Hlavním cílem projektu je vytvoření kvalitního výzkumného týmu v mezinárodním složení.

Hlavním výzkumným cílem projektu bude mapování role epigenetiky, mechanosensorů, imunitní reakce, mezibuněčného přenosu a mitochondriální disfunkce v patogenezi onemocnění spojených se stárnutím.

Realizace projektu přispěje ve svém důsledku k:

 • navýšení počtu zahraničních pracovníků ve FNUSA-ICRC a v jihomoravském regionu
 • zvýšení úrovně vědecké produkce FNUSA-ICRC
 • zvýšení kvality produkovaných výsledků
 • zvýšení účasti FNUSA-ICRC v projektech mezinárodní spolupráce
 • modernizaci vybavení FNUSA-ICRC
 • zvýšení interdisciplinarity centra a prováděného výzkumu
 • posílení propojení centra se zahraničními institucemi

 • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868
 • Název: Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři projektu: Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykův onkologický ústav, Ostravská univerzita, Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa:  PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 309 358 555 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 9. 2018
 • Konec realizace projektu: 30. 6. 2023
 • Délka realizace projektu: 58 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2028
 • Hlavní řešitel projektu: Ing. Aleš Peprný, Ph.D.
 • Kontaktní osoby pro administraci: Ing. Alena Švepešová (alena.svepesova@fnusa.cz, +420 603 489 686)
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-019-excelentni-vyzkum-2.htm

Popis, cíl a výstupy projektu:
Hlavním cílem navrhovaného projektu je vytvořit novou, unikátní a aplikovanou znalost v oblasti stárnutí a souvisejících chorob nastavením společného výzkumného programu, zvýšením výzkumné kvality a produktivity formou účelného sjednocení současného výzkumu a podpořením výzkumných partnerství.

Aktuálně se všechna zapojená výzkumná centra věnují translačnímu medicínskému výzkumu, avšak s evidentně odlišnými výzkumnými tématy a odborností. V navrhovaném projektu získávají zapojená výzkumná centra jasný výzkumný cíl – výzkum stárnutí a souvisejících chorob, především formy nádorů, chronického zánětu a degenerativních nemocí. Tento jasný společný výzkumný záměr a odbornost integruje pod společnou výzkumnou platformu dílčí výzkumné projekty a společným sdílením znalostí, odborníků, materiálů a zdrojů poskytuje optimální prostředí pro posun kvality výzkumu a jeho produktivity.

Projekt Personalizovaná medicína – diagnostika a terapie je řešen s finanční podporou TA ČR.

 • Registrační číslo: TN01000013
 • Název: Personalizovaná medicína – diagnostika a terapie
 • Příjemce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Masarykova univerzita, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, i&i Prague, s.r.o., Institute of Applied Biotechnologies a.s., IntellMed, s.r.o., APIGENEX s.r.o., Fakultní nemocnice Brno, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Tilia Genomic a.s., Univerzita Karlova
 • Název programu: TA ČR Národní centra kompetence 1
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 16 206 874 Kč
 • Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. Dr. Mgr. Jiří Damborský
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/narodni-centra-kompetence-1/prvni-verejna-soutez.html
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Centrum PerMed je zaměřeno na aplikovaný výzkum v oblasti diagnostiky a terapie zřídkavých a geneticky podmíněných onemocnění. Cílem práce centra je vyvinout personalizované diagnostické metody a zároveň látky – kandidáty léčiv, které budou pomáhat specifickým skupinám pacientů. Přístup je založen na interdisciplinaritě kombinací mediciny, chemie a biologie, genetiky a bioinformatiky. Celý výzkum je rozdělen do pracovních aktivit jako je validace vhodných molekulárních cílů, biologická chemie, preklinický vývoj, identifikace biomarkerů a DNA analýzu. Výsledky centra PerMed budou komercionalizovány jednak prodejem licencí a jednak vznikem spin-off společností.

 • Registrační číslo: ATCZ40
 • Název: Stimulace inovací v česko-rakouském přeshraničním regionu prostřednictvím využití dostupných synergií ve výzkumných infrastrukturách
 • Příjemce: Vienna Biocenter Core Facilities GmBH
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 974 949 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 9. 2016
 • Konec realizace projektu: 29. 2. 2020
 • Délka realizace projektu: 42 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Aleksandra Bartelik
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.at-cz.eu/cz
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

Cíl projektu:
Projekt se zaměřuje na využití potenciálu synergických spoluprací přeshraničních výzkumných infrastruktur na úrovni technologické i řídící a na vytvoření a validaci udržitelného modelu přeshraniční spolupráce VI. Výsledky těchto spoluprací zvýší kvalitu a rozsah poskytovaných služeb VI, vývoje nových aplikací a zařízení a rozšíří možnosti přístupu k VI uživatelům z celého přeshraničního regionu. Tímto způsobem projekt vyváženě přispívá k rozvoji přeshraničního centra life sciences a ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu v oblasti V&V.

Hlavními výstupy projektu bude:

 • Zvýšení znalostí v managementu VI a odborných znalostí v oblasti poskytování špičkových služeb.
 • Inovovaná výzkumná zařízení a služby jako výsledek společného využívání komplementárního vybavení v přeshraničním regionu.
 • Usnadnění přístupu k VI externím uživatelům z CZ-AT programového regionu.
 • Zvýšené využívání VI uživateli přicházejícími z méně urbanizovaných oblastí.
 • Registrační číslo: TH02010219
 • Název: Výroba stabilních fibroblastových růstových faktorů pro výzkumné, terapeutické a kosmetické aplikace
 • Příjemce:Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner:Enantis s.r.o.
 • Název programu: TA ČR Epsilon
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 9 510 000 Kč
 • Zahájení realizace projektu: 1. 2017
 • Konec realizace projektu: 12. 2020
 • Délka realizace projektu:48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu:  Dr. Mgr. Jiří Damborský
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://www.tacr.cz/program/program-epsilon/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, 543 185 524)

Cíl projektu: Cílem projektu je odstranit nízkou stabilitu, která brání praktickému využití fibroblastových růstových faktorů (FGF). V rámci projektu budou aplikovány pokročilé metody proteinového inženýrství pro zvýšení stability vybraných FGF a bude zaveden nový výrobní proces, který umožní nabídnout stabilní FGF zákazníkům v množství a ceně atraktivní pro široké spektrum aplikací.

Podpořeno Technologickou agenturou ČR, projekt č. TH02010219.

VÝZNAMNÉ UKONČENÉ PROJEKTY

Projekt je financován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (1 790 598 822,50 Kč) a státního rozpočtu ČR (315 988 027,50 Kč) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

• Registrační číslo: CZ.1.05/1.1.00/02.0123
• Název: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC)
• Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
• Partner: Není
• Název programu: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
• Prioritní osa: 1 – Evropská centra excelence
• Výzva: 1.1 – Evropská centra excelence
• Rozpočet projektu: 2 106 586 850 Kč
• Začátek realizace projektu: 1. 5. 2010
• Konec realizace projektu: 31. 12. 2015
• Délka realizace projektu: 68 měsíců
• Období udržitelnosti: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2020
• Hlavní řešitel: Gorazd B. Stokin, M. D., MSc., Ph.D., FNUSA-ICRC Chair
• Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.opvavpi.cz/
• Kontaktní osoby pro administraci:

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), je vědecko-výzkumné centrum nové generace zároveň veřejné centrum špičkové lékařské péče zaměřující se na hledání nových metod, technologií a léčiv pro efektivní prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění. Ty se řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí v moderní společnosti.

Centrum je budováno na základech dlouholeté úspěšné spolupráce fakultní nemocnice s americkou Mayo Clinic a dalšími českými i zahraničními partnery.
FNUSA-ICRC kombinuje čtyři hlavní součásti:
• mezinárodní vědecko-výzkumné centrum,
• veřejné zdravotnické zařízení,
• mezinárodní vzdělávací středisko,
• centrum pro průmyslovou spolupráci.

Hlavním cílem projektu je založení Mezinárodního centra klinického výzkumu jako multidisciplinárního Centra excelence aplikovaného kardiovaskulárního a neurovědního výzkumu, lékařského vzdělávání, klinické péče a transferu technologií.

Období realizace: 1. 9. 2018 – 30. 06. 2023

 • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008451
 • Název: Inženýrství nových biomateriálů a biofarmak pro diagnózu a léčbu cerebrovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: BioVendor – Laboratorní medicína a.s., Contipro a.s.
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa: PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 74 205 490 Kč
 • Délka realizace projektu: 58 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2028
 • Hlavní řešitel projektu: prof. Mgr. Jiří Damborský, Ph.D.
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Alena Švepešová (alena.svepesova@fnusa.cz, +420 603 489 686)
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://opvvv.msmt.cz/

Popis a cíl projektu:
V rámci projektu budou vyvinuty nové laboratorní postupy, mikrofluidní čipy, biomateriály a biofarmaceutika pro prevenci, diagnózu a léčbu cerebrovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění. Zkombinovány budou expertízy v molekulární/buněčné biologii, imunologie a proteinové chemie s klinickou neurologií a vývoj produktů předními českými biotechnologickými společnostmi.

Cílem projektu je řešit definované problémy projektu, a to díky jedinečné expertíze a dlouhodobým zkušenostem akademických, klinických a průmyslových partnerů zahrnutých v tomto projektu. Žadatel a partneři projektu budou těžit z široké expertízy akademických partnerů v oborech molekulární biologie, buněčné biologie, mikrobiologie, imunologie, proteinové chemie a informatiky, stejně tak klinické neurologie a ze zkušeností s vývojem produktů s vysokou přidanou hodnotou v oborech biotechnologie and biomedicíny průmyslovými partnery.

 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014678
 • Název: Implementace standardu HR AWARD ve FNUSA-ICRC
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ne
 • Název programu: OP VVV
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 26 019 512,36 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2020
 • Konec realizace projektu: 30. 6. 2023
 • Délka realizace projektu: 42 měsíců
 • Období udržitelnosti: délka vázána na získání zprávy externího zhodnocení Evropské komise k ocenění „HR Award“
 • Hlavní řešitel projektu:
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Bc. Zuzana Hochelová (zuzana.hochelova@fnusa.cz)

Projekt se zaměřuje na posílení strategického rozvoje FNUSA-ICRC formou institucionálního nastavení podmínek řízení v souladu s mezinárodními standardy kvality a HR Award, rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti, rozvoje prostředí pro výzkumníky, rozvoje vnitřního hodnocení FNUSA-ICRC a rozvoje popularizace. Výsledkem bude efektivní nastavení strategických procesů rozvoje FNUSA-ICRC. Hlavním cílem je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

 • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000492
 • Název: Mapování molekulární podstaty procesů stárnutí pro vývoj nových léčebných metod
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa: PO 1 Podpora excelentních výzkumných týmů
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 177 535 247 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 10. 2022
 • Délka realizace projektu: 70 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 11. 2022 – 31. 10. 2027
 • Hlavní řešitel projektu: Manlio Vinciguerra, Ph.D., MSc.
 • Užitečné odkazy:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

http://europa.eu/

http://www.dotaceeu.cz/cs/Uvodni-strana

Popis, cíl a výstupy projektu:
Projekt přivede do Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny uznávaného vědce v oblasti stárnutí. Přijetí Dr. Manlia Vinciguerry, Ph.D. vytvoří konkurenceschopný výzkumný tým zabývající se zkoumáním mechanismů podléhajícím onemocněním spojeným se stárnutím. Tým využije klinických vazeb pro studium role mechanických sil, imunity, mitochondriální disfunkce a epigenetiky v patogenezích onemocnění spojených se stárnutím.

Hlavním cílem projektu je vytvoření kvalitního výzkumného týmu v mezinárodním složení.

Hlavním výzkumným cílem projektu bude mapování role epigenetiky, mechanosensorů, imunitní reakce, mezibuněčného přenosu a mitochondriální disfunkce v patogenezi onemocnění spojených se stárnutím.

Realizace projektu přispěje ve svém důsledku k:

 • navýšení počtu zahraničních pracovníků ve FNUSA-ICRC a v jihomoravském regionu
 • zvýšení úrovně vědecké produkce FNUSA-ICRC
 • zvýšení kvality produkovaných výsledků
 • zvýšení účasti FNUSA-ICRC v projektech mezinárodní spolupráce
 • modernizaci vybavení FNUSA-ICRC
 • zvýšení interdisciplinarity centra a prováděného výzkumu
 • posílení propojení centra se zahraničními institucemi

 • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868
 • Název: Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři projektu: Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykův onkologický ústav, Ostravská univerzita, Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa:  PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 309 358 555 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 9. 2018
 • Konec realizace projektu: 30. 6. 2023
 • Délka realizace projektu: 58 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2028
 • Hlavní řešitel projektu: Ing. Aleš Peprný, Ph.D.
 • Kontaktní osoby pro administraci: Ing. Alena Švepešová (alena.svepesova@fnusa.cz, +420 603 489 686)
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-019-excelentni-vyzkum-2.htm

Popis, cíl a výstupy projektu:
Hlavním cílem navrhovaného projektu je vytvořit novou, unikátní a aplikovanou znalost v oblasti stárnutí a souvisejících chorob nastavením společného výzkumného programu, zvýšením výzkumné kvality a produktivity formou účelného sjednocení současného výzkumu a podpořením výzkumných partnerství.

Aktuálně se všechna zapojená výzkumná centra věnují translačnímu medicínskému výzkumu, avšak s evidentně odlišnými výzkumnými tématy a odborností. V navrhovaném projektu získávají zapojená výzkumná centra jasný výzkumný cíl – výzkum stárnutí a souvisejících chorob, především formy nádorů, chronického zánětu a degenerativních nemocí. Tento jasný společný výzkumný záměr a odbornost integruje pod společnou výzkumnou platformu dílčí výzkumné projekty a společným sdílením znalostí, odborníků, materiálů a zdrojů poskytuje optimální prostředí pro posun kvality výzkumu a jeho produktivity.

Výsledky tohoto projektu LQ1605 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory z prostředků Národního programu udržitelnosti II.

 • Registrační číslo: LQ1605
 • Název: Translační medicína
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ne
 • Název programu: Národní program udržitelnosti  II (NPU II)
 • Rozpočet projektu: 1 786 391 000 Kč
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 018 254 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 2. 2. 2016
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2020
 • Délka realizace projektu: 59 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Gorazd B. Stokin, M.D., MSc., Ph.D., FNUSA-ICRC Chair
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/narodni-program-udrzitelnosti-ii
 • Kontaktní osoby pro administraci: Mgr. Filip Uhrák (filip.uhrak@fnusa.cz, +420 734 642 234)

Hlavním cílem projektu je rozvinout FNUSA-ICRC do mezinárodně konkurenceschopného a udržitelného multidisciplinárního centra excelence v translačním lékařském výzkumu.

Hlavním cílem v rámci program NPU II je zajistit dlouhodobou udržitelnost centra FNUSA-ICRC, což umožní rozvoj a integraci centra mezi národní a mezinárodní výzkumné infrastruktury.