PROJEKTY A GRANTY

PROJEKTY V REALIZACI

Začátek realizace projektu 2021

ANALÝZA TRANSKRIPTOMU A METYLACE DNA U PACIENTŮ S FOKÁLNÍ KORTIKÁLNÍ DYSPLÁZIÍ

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21-04-00305. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21-04-00305
 • Název: Analýza transkriptomu a metylace DNA u pacientů s fokální kortikální dysplázií
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Fakultní nemocnice v Motole
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 490 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Martin Pail, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu:

 1. Identifikovat tkáňově specifické transkriptomické profily charakterizující FCD typu I a II oproti zdravým kontrolám a MTLE/HS (mesiotemporální epilepsie/hipokampální skleróza).
 2. Identifikovat tkáňově specifické metylační profily charakterizující FCD typu I a II oproti

zdravým kontrolám a MTLE/HS (mesiotemporální epilepsie/hipokampální

skleróza).

 1. Vyhodnotit prognostickou hodnotu transkriptomických a metylačních profilů, genetických a klinických dat u FCD pacientů podstupujících epileptochirurgii.
 2. Popsat nové signální kaskády s potenciálem ovlivnění pomocí cílené léčby, zejm. pro pacienty s

FCD, u níž operace není možná.

BIOKOMPATIBILNÍ NANOČÁSTICE JAKO CÍLENÉ SYSTÉMY PRO DODÁVÁNÍ LÉČIV A TERANOSTIK PRO LÉČBU CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21-08-00510. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21-08-00510
 • Název: Biokompatibilní nanočástice jako cílené systémy pro dodávání léčiv a teranostik pro léčbu cévní mozkové příhody
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. a Masarykova univerzita
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 5 612 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je otestovat, zda přídavek plasminogenu zlepšuje trombolýzu a vyvinout preklinicky otestovaný systém pro cílené dodávání léčiva obsahující plasminogen a alteplázu pro trombolýzu cílenou na plazminogen.

DETEKCE ZÓNY POČÁTKU ZÁCHVATU U MULTI-LEZIONÁLNÍ EPILEPSIE S UŽITÍM MULTIMODÁLNÍHO NEUROZOBRAZOVÁNÍ

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21-04-00254. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21-04-00254
 • Název: Detekce zóny počátku záchvatu u multi-lezionální epilepsie s užitím multimodálního neurozobrazování
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Brno
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 3 564 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Lenka Adamírová (lenka.adamirova@fnusa.cz, +420 603 196 626)

Hlavní cíle projektu:

1) Identifikace léze zodpovědné za vznik epileptických záchvatů (Léze) v množině klinicky předdefinovaných lézí u pacientů s multilezionální epilepsií, s využitím kombinace pokročilého funkčního a strukturálního neurozobrazování a pokročilých metod zpracování signálu a obrazu.

2) Ověření správnosti výběru Léze zhodnocením invazivního EEG vyšetření a/nebo dlouhodobého výsledku operační léčby.

3) Zavedení ověřených postupů identifikace Léze do klinické praxe.

4) Druhotné cíle: a) zhodnocení obrazu histologie resekovaných částí tkáně v pokročilých zobrazovacích metodách – identifikace specifických vzorců pro jednotlivé patologie, b) vývoj metod pro funkční a strukturální neurozobrazování.

GLOBÁLNÍM LEADEREM VE ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE PROSTŘEDNICTVÍM TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ A JEHO MULTIPLIKACE (GLEADER)

Projekt „Globálním leaderem ve zlepšování kvality zdravotní péče prostřednictvím technologického řešení a jeho multiplikace (GLEADER)“ je hrazen z JMK, v částce 800 000 Kč

 • Registrační číslo: zatím není známo
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: není
 • Název programu: Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji II, Aktivita – Asistence
 • Výše poskytnuté dotace pro FNUSA: 800 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 30. 4. 2021
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
 • Web poskytovatele dotace: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=406032&TypeID=2
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Alena Švepešová (alena.svepesova@fnusa.cz, +420 603 489 686)

Hlavní cíle projektu:

 1. Identifikace potřeb, technologického řešení a potřebných expertíz v oblasti IT
 2. Vytvoření a implementace strategie na zajištění financování a následnou transformaci RES-Q z akademické platformy na produkt s nejvyššími standardy kvality díky zapojení klíčových vědeckých IT subjektů

Dotační program Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji II, Aktivita – Asistence, kde JMK je nositelem, je podpořen a realizován v rámci:

 • Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Prioritní osa programu: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
 • Tematický cíl: 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
 • Investiční priorita: 1 Zlepšování kvality, účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast na úrovni dosaženého vzdělání
 • Specifický cíl: 5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských
 • zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje
 • Registrační číslo projektu SMART AKCELERÁTOR V JIHOMORAVSKÉM KRAJI II: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014359

KLINICKÁ ODPOVÍDAVOST NA STN-DBS U PARKINSONOVY NEMOCI: VLIV VASKULÁRNÍCH, KARDIOVASKULÁRNÍCH, METABOLICKÝCH A ZÁNĚTLIVÝCH KOMORBIDIT

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21-04-00445. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21-04-00445
 • Název: Klinická odpovídavost na STN-DBS u Parkinsonovy nemoci: vliv vaskulárních, kardiovaskulárních, metabolických a zánětlivých komorbidit
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 947 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je studium vlivu cévních rizikových faktorů, kardiovaskulárních komorbidit, zánětlivých změn a metabolických faktorů na účinnost STN-DBS s hlavním zaměřením na stanovení možných

prediktivních biomarkerů.

 1. Zkoumání vlivu vaskulárních, zánětlivých a metabolických faktorů na kognitivní a behaviorální funkce a axiální příznaky u pacientů po STN-DBS
 2. Zkoumání vlivu srdečních autonomní dysfunkcí na průběh Parkinsonovy nemoci a úspěšnost léčby STN-DBS.
 3. Určení potenciálních předoperačních biomarkerů pomocí skalpového HDEEG, které by pomohly předvídat vývoj klinického stavu po STN-DBS

4. Pokračovaní v dlouhodobém neuropsychologickém sledování pacientů a studiu našich pilotních dat, ve kterých byla identifikována podskupina suboptimálních respondérů na DBS.

KOMPLEXNÍ INTEGROVANÝ RÁMEC ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ZLEPŠENÍ VÝSLEDNÉHO STAVU PACIENTŮ PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ V ČESKÉ REPUBLICE (CARES CZ)

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21-09-00548. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21-09-00548
 • Název: Komplexní integrovaný rámec zdravotní péče pro zlepšení výsledného stavu pacientů po cévní mozkové příhodě v České republice (CARES CZ)
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 8 111 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu:

 1. Vývoj mobilní aplikace, která umožní sbírat údaje o následcích mozkové mrtvice hlášených přímo pacientem.
 2. Vytvořit technické řešení, které umožní propojení více zdrojů údajů o pacientech bez nutnosti přenosu informací umožňujících identifikaci osob.
 3. Testovat proveditelnost využití mobilní aplikace pro sběr údajů o následcích mozkové příhody pomocí klinicky používaných testů.
 4. Vyhodnotit celkovou přesnost nebo existující kvalitu dat o iktové péči shromážděných v registru RES-Q a porovnat je s podskupinou běžných dat shromážděných Ústavem zdravotnických informací a statistiky.

5. Zlepšit kvalitu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou v České republice rozšířením stávajícího monitorování kvality tak, aby v konečném důsledku pokrývalo celou cestu pacienta, včetně života po cévní mozkové příhodě.

NEINVAZIVNÍ MAPOVÁNÍ ELEKTRICKÉ AKTIVITY SRDCE - 3D VDI MAPPING

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Programu TREND.  

 • Registrační číslo: FW03010434
 • Název: Neinvazivní mapování elektrické aktivity srdce – 3D VDI mapping
 • Příjemce: CARDION s.r.o.
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
 • Název programu: TA ČR TREND
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 545 897 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Ing. Pavel Leinveber
 • Webové stránky poskytovatele: https://www.tacr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu 3D VDI mapping je výzkum, vývoj a realizace vysoce inovativního diagnostického zařízení pro neinvazivní mapování elektrické aktivace srdečních komor.

PAMĚŤ VROZENÉ IMUNITY JAKO NÁSTROJ PRO OBRANU ORGANISMU PŘED MIKROBIÁLNÍ A SARS-CoV-2 PNEUMONIÍ SE ZÁVAŽNÝM PRŮBĚHEM

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21J-05-00056. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21J-05-00056
 • Název: Paměť vrozené imunity jako nástroj pro obranu organismu před mikrobiální a SARS-CoV-2 pneumonií se závažným průběhem
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 502 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Marco De Zuani, PhD.
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu:

 1. Určit roli Bacillus Calmette–Guérin (BCG) vakcíny v nespecifické obraně před virovými původci způsobujícími zápal plic.
 2. Určit jestli BCG vakcinace může poskytnout obranu proti SARS-CoV-2 infekci u lidí spouštěním mechanizmů paměti vrozené imunity u monocytů a hematopoetických kmenových buněk.

PATOGENY INDUKOVANÁ SENESCENCE JAKO SPOUŠTĚNÍ FAKTOR ALZHEIMEROVY NEMOCI

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21-08-00373. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21-08-00373
 • Název: Patogeny indukovaná senescence jako spouštěcí faktor Alzheimerovy nemoci
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 3 896 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Kateřina Sheardová
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu:

Obecným cílem tohoto projektu je odhalit nové biomarkery AD studiem faktorů vedoucích k nástupu Alzheimerovy nemoci.

PODPORA ROZVOJE DOBROVOLNICKÉHO PROGRAMU FNUSA

 • Období realizace: 1. 4. 2021 – 30. 9. 2022
 • Registrační číslo: DOB-00159816
 • Název: Podpora rozvoje dobrovolnického programu FNUSA, který je realizován v rámci projektu MZ ČR s názvem Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, jehož cílem je podpora rozvoje dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb a pilotní ověření pilotní ověření nově zaváděných prvků Metodiky Programu dobrovolnictví v praxi
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)
 • Prioritní osa: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 81 000,- Kč
 • Délka realizace projektu: 18 měsíců

Popis a cíl projektu:

Cílem projektu je inovace a další rozvoj stávajícího dobrovolnického programu ve FNUSA tak, aby byla realizace dobrovolnického programu maximálně kvalitní, efektivní a bezpečná. Pozornost bude zaměřena na zvýšení přínosu dobrovolnického programu pro pacienty FNUSA, implementaci doporučení vztahující se ke způsobu organizace dobrovolnického programu, práci s motivací dobrovolníků, aktualizaci vzdělávání koordinátora dobrovolníků.

Snahou FNUSA je i nadále udržet nastavenou úroveň péče o hospitalizované pacienty FNUSA posílenou o další rozměr, a to právě aktivity dobrovolnického programu. Pozitivní přínos aktivit realizovaných v rámci dobrovolnického programu se projevil již v uplynulých letech a jejich vliv na zlepšení psychické kondice pacientů ve FNUSA byl a je nesporný. Proto i v uvedeném období bude podporován rozvoj zavedených, ale i realizace nových aktivit navazujících na činnosti realizované v uplynulých letech.

PREDIKTIVNÍ POTENCIÁL DYNAMICKÝCH ZMĚN V SUBPOPULACÍCH NEUTROFILŮ A MONOCYTŮ VE VÝVOJI SIRS A SEPSE PO OPERACI NEBO TRAUMATU

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21-06-00408. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21-06-00408
 • Název: Prediktivní potenciál dynamických změn v subpopulacích neutrofilů a monocytů ve vývoji SIRS a sepse po operaci nebo traumatu.
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 4 863 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Jan Frič, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu:

 1. Hlavním cílem tohoto projektu je sledovat dynamické změny funkcí vrozených imunitních buněk, konkrétně neutrofilů a monocytů.
 2. Hlavním očekávaným cílem projektu bude podrobný popis změn vyvolaných traumatem v myeloidních buňkách a jejich použití k vývoji rychlého diagnostického nástroje.

3. Dalším výsledkem by pak měla být sada nových diagnostických měření, která umožní společně s klinickými markery diagnostikovat závažnost sepse.

RITUXIMAB IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION: A PHASE 2 PLACEBO-CONTROLLED RANDOMISED CLINICAL TRIAL

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 899991.

 

 • Registrační číslo: 899991
 • Název: RITUXIMAB IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION: A PHASE 2 PLACEBO-CONTROLLED RANDOMISED CLINICAL TRIAL
 • Příjemce: Institut National de la sante et de la recherche medicale (INSERM)
 • Asociovaný Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020 (H2020-SC1-BHC-2018-2020 / H2020-SC1-2020-Two-Stage-RTD)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 3 873 909,00 Kč
 • Začátek realizace projektu: 01. 06. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 05. 2026
 • Délka realizace projektu: 60 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Ota Hlinomaz CSc.
 • Web poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Cílem projektu RITA-MI 2 je posouzení dopadu nové terapeutické strategie zaměřené na imunitní odpověď pacientů na obnovu srdeční funkce po infarktu myokardu v klinickém hodnocení fáze 2.

ROZVOJ A MODERNIZACE PRACOVIŠŤ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI U SV. ANNY V BRNĚ PRO POSÍLENÍ PŘIPRAVENOSTI NEMOCNICE V BOJI S PANDEMICKÝMI HROZBAMI

 • Registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016302
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: není
 • Název programu: Integrovaný regionální operační program, Specifický cíl 6.1., průběžná výzva č. 98
 • Výše poskytnuté dotace pro FNUSA: 499 548 740,77 Kč
 • Začátek realizace projektu: 25. 10. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Web poskytovatele dotace: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/detaily-temat/react-eu
 • Kontaktní osoby pro administraci: Mgr. Filip Uhrák (uhrak@fnusa.cz, +420 734 642 234), Mgr. Miroslav Kadlec (miroslav.kadlec@fnusa.cz, +420 731 643 071)

Hlavním cílem projektu je posílení připravenosti Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně na hrozby pandemického rozsahu díky modernizaci přístrojového vybavení a realizaci stavebních úprav a technologií na pracovištích FNUSA.

Dílčí cíle projektu:

 1. Zodolnění a příprava FNUSA na epidemické hrozby typu COVID-19 modernizací přístrojového vybavení a realizací s tím souvisejících stavebních úprav a technologií napříč uznatelnými lékařskými odbornostmi navazujícími na urgentní příjem typu 1.
 2. Zvýšení potenciálu pro zvládání očekáváného nárůstu počtu pacientů za pomoci kvalitnější diagnostiky onemocnění zejména respiračního typu (aktuálně především COVID-19).
 3. Modernizace lůžek akutní péče s cílem vytvoření podmínek pro pacienty ve zvláštním hygienickém režimu s různě těžkým průběhem nemoci s výrazným epidemiologickým dopadem.
 4. Zkvalitnění zdravotní péče na JIP, ARO, operačních sálech, intervenčních a diagnostických pracovištích za pomoci nejnovějších postupů a nově dostupné technologie s cílem omezení úmrtí pacientů s COVID-19 na minimum.

Projekt přispěje k účinnějšímu zvládnutí nárůstu počtu pacientů za pomoci přesnější a rychlejší diagnostiky onemocnění zejména respiračního typu (aktuálně především COVID-19), zkvalitnění zdravotní péče o pacienty s COVID-19 napříč uznatelnými zdravotními odbory navazujícími na urgentní příjem a tím k omezení úmrtí pacientů na minimum a jejich efektivní léčbě nejnovějšími moderními postupy.

SASTE ROMA – ROZVÍJÍME ZDRAVÍ VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

Financováno z fondů ehp 2014 – 2021

 

 • Registrační číslo: ZD-ZDOVA2-002
 • Název: Saste Roma – rozvíjíme zdraví ve vyloučených lokalitách
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Fakultní nemocnice Brno a Masarykův onkologický ústav
 • Název programu: Fondy EHP 2014-2021, ZD – Program Zdraví
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 11 650 610 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 4. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Délka realizace projektu: 33 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Ing. Hana Maršálková
 • Související webové stránky: fondyehp.cz; www.norskefondy.cz; www.eeagrants.org
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu SASTE ROMA (Zdraví Romové) je vývoj a implementace nástrojů zaměřených na posílení prevence specifických přenosných a nepřenosných onemocnění v romské komunitě.

TRÉNINK DECHOVÝCH SVALŮ JAKO ZPŮSOB PRE-HABILITACE PŘED PLICNÍM RESEKČNÍM ZÁKROKEM

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21-06-00086. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21-06-00086
 • Název: Trénink dechových svalů jako způsob pre-habilitace před plicním resekčním zákrokem
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Fakultní nemocnice Brno, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 4 789 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Lenka Adamírová (lenka.adamirova@fnusa.cz, +420 603 196 626)

Cílem projektu bude porovnat klidové a zátěžové ventilační parametry, pooperační komplikace, mortalitu a kvalitu života u rizikových pacientů, kteří podstoupili intenzivní trénink dechových svalů a u pacientů se standardní léčbou.

ÚLOHA ALTERNATIVNÍCH FOREM uPAR V ROZVOJI IMUNOPATOLOGICKÝCH REAKCÍ

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21-05-00438. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21-05-00438
 • Název: Úloha alternativních forem uPAR v rozvoji imunopatologických reakcí
 • Příjemce: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Masarykova univerzita
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 539 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Radek Hakl, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Lenka Adamírová (lenka.adamirova@fnusa.cz, +420 603 196 626)

Hlavním cílem projektu je charakterizovat sestřihový vzor genu UPAR u pacientů s revmatoidní artritidou (RA), bronchiálním astmatem (BA) a hereditárním angioedémem (HAE) – tedy diagnózami, které s aktivitou tohoto genu v leukocytech, popřípadě i v jiných buňkách, velmi blízce souvisí – a dále zjistit, zda existuje vztah mezi sestřihovým vzorem genu UPAR a rozvojem, popřípadě závažností těchto chorob.

V4 HOBIT: ZÁCHRANA ŽIVOTŮ VE V4 POMOCÍ ZDRAVOTNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLÁCH

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 • Registrační číslo: 22030090
 • Název: V4 HOBIT: Záchrana životů ve V4 pomocí zdravotnického vzdělávání na školách
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Semmelweis University, H – 1085 Budapest, Üllői út 26., JAGIELLONIAN UNIVERSITY, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
 • Název programu: International Visegrad Fund, Visegrad strategic grants
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 698 267 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 3. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 8. 2022
 • Délka realizace projektu: 18 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Ing. Hana Maršálková
 • Webové stránky poskytovatele: https://www.visegradfund.org/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu:

 1. Implementace programu HOBIT do škol zbývajících zemí V4.

2. E-learningový program HOBBIT ve 3 nových jazykových mutacích (PL, SK, HU)

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ PULZAČNÍHO PROUDĚNÍ V PODDAJNÝCH TRUBICÍCH S APLIKACÍ NA TANDEMOVOU STENÓZU KARITIDY

Výsledky tohoto projektu č. 21-21935S byly získány za finančního přispění Grantové agentury České republiky v rámci standartních grantových projektů.  

 • Registrační číslo: 21-21935S
 • Název: Výpočtové modelování pulzačního proudění v poddajných trubicích s aplikací na tandemovou stenózu karotidy
 • Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Masarykova univerzita
 • Název programu: GA ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 565 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 4. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 3. 2024
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://gacr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Lenka Adamírová (lenka.adamirova@fnusa.cz, +420 603 196 626)

Hlavním cílem projektu je vývoj metod pro věrohodné modelování interakce proudící kapaliny s velmi poddajnou stěnou trubice nepravidelného tvaru popsanou různými konstitutivními modely. Využití vyvinutých výpočtových modelů pro vyhodnocení dopadu chirurgického zákroku na tandemové stenóze na krevní zásobení mozku.

VYUŽITÍ VYSOKOFREKVENČNÍHO EKG K PREDIKCI NEGATIVNÍ REMODELACE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ PŘI CHRONICKÉ KARDIOSTIMULACI

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21-02-00584. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU21-02-00584
 • Název: Využití vysokofrekvenčního EKG k predikci negativní remodelace levé komory srdeční při chronické kardiostimulaci
 • Příjemce: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. a Krajská nemocnice Liberec, a.s.
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 993 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2024
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Ing. Pavel Leinveber
 • Webové stránky poskytovatele: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je prokázat, že vysokofrekvenční EKG (UHFEKG) může být použito jako diagnostická metoda umožňující predikci rizika negativní remodelace levé komory srdeční při pravokomorové stimulaci.

ZÁZNAM A MODULACE VYSOKOFREKVENČNÍ NEUROFYZIOLOGICKÉ AKTIVITY PŘI KÓDOVÁNÍ A OBNOVENÍ LIDSKÉ PAMĚTI

Výsledky tohoto projektu č. 21-44843L byly získány za finančního přispění Grantové agentury České republiky v rámci standartních grantových projektů.

 • Registrační číslo: 21-44843L
 • Název: Záznam a modulace vysokofrekvenční neurofyziologické aktivity při kódování a obnovení lidské paměti
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Gdansk University of Technology
 • Název programu: GA ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 4 599 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 10. 2021
 • Konec realizace projektu: 30. 9. 2024
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Ing. Mgr. Jan Cimbálník, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://gacr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Lenka Adamírová (lenka.adamirova@fnusa.cz, +420 543 185 439)

Hlavním cílem projektu je identifikace vysokofrekvenční aktivity spojené s ukládáním a vybavováním paměti a studium vlivu hloubkové mozkové stimulace na tuto aktivitu a paměť pacienta poskytne nové poznatky o lidské paměti a otevře cestu k novým terapeutickým přístupům pro léčbu deficitů paměti.

ZELENÁ NEMOCNICE – OZELENĚNÍ AREÁLU FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ

Projekt se uskutečnil za finanční podpory statutárního města Brna.

 • Registrační číslo: 4221091958
 • Název: Zelená nemocnice – ozelenění areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Dotace z rozpočtu města Brna – Podpora oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně v roce 2021
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 259 921 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2021
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 12 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Petra Böhmová
 • Webové stránky poskytovatele: https://ekodotace.brno.cz/

Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

ZELENÁ NEMOCNICE – ZELENÁ OÁZA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI U SV. ANNY V BRNĚ

Tento projekt vznikl díky podpoře Nadace Partnerství a Nadace pojišťovny Kooperativa.

 • Registrační číslo: 89-ZO-064
 • Název: Zelená nemocnice – zelená oáza ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Zelené oázy 2020/2021
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 46 400 Kč
 • Začátek realizace projektu: 15. 9 2021
 • Konec realizace projektu: 30. 11. 2021
 • Délka realizace projektu: 3 měsíce
 • Hlavní řešitel projektu: Petra Böhmová
 • Webové stránky poskytovatele: https://www.nadacepartnerstvi.cz/Zelene-oazy
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Začátek realizace projektu 2020

ANALÝZA HETEROGENITY POKROČILÝCH KARCINOMŮ PROSTATY A NOVÉ PŘÍSTUPY PRO VÝBĚR TERAPIE

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU20-03-00201. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU20-03-00201
 • Název: Analýza heterogenity pokročilých karcinomů prostaty a nové přístupy pro výběr terapie
 • Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 4 930 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Karel Souček, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Lenka Adamírová (lenka.adamirova@fnusa.cz, +420 603 196 626)

Hlavní cíle projektu:

1) Analýza nádorové heterogenity v pokročilých nádorech (N=75 pacientů).

2) Nové přístupy ve výběru terapie (N=180 pacientů).

CETOCOEN EXCELLENCE

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 857560.
 • Registrační číslo: 857560
 • Název: CETOCOEN Excellence
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 25 404 375 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2026
 • Délka realizace projektu: 84 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Gorazd Bernard Stokin, MD, Ph.D., FAAN
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Alena Švepešová (alena.svepesova@fnusa.cz, +420 603 489 686)

Celkovým cílem projektu je modernizace stávajícího centra RECETOX MU na mezinárodně uznávané ekologické zdravotnické středisko s výrazně zvýšenými kapacitami v osmi klíčových oblastech změn.

ČESKÁ NÁRODNÍ INFRASTRUKTURA PRO BIOLOGICKÁ DATA

 • Registrační číslo: LM2018131
 • Název: Česká národní infrastruktura pro biologická data (ELIXIR-CZ)
 • Příjemce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace, MŠMT
 • Rozpočet projektu: 146 845 000 Kč
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 11 740 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu za FNUSA: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
 • Webová stránka projektu: https://www.elixir-czech.cz
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Filip Uhrák (filip.uhrak@fnusa.cz, +420 734 642 234)

Česká národní infrastruktura pro biologická data (akronym ELIXIR-CZ) je budována jako distribuovaná výzkumná infrastruktura (dale jen “VI”) výzkumných pracovišť nakládajících s molekulárně-biologickými a medicínskými daty. Jejím cílem je poskytnout a usnadnit otevřený přístup k širokému portfoliu těchto dat vědecké komunitě v ČR. VI navazuje na zapojení ČR ve velké panevropské VI ELIXIR, zařazené v Cestovní mapě ESFRI.

Aplikace experimentálních metod ve vědách o živé přírodě s sebou přináší generování obrovského množství dat, jejichž množství roste exponenciálně. Tato data je nutné ukládat, bezpečně s nimi nakládat, učinit je přístupná vědecké komunitě a vytěžit z nich analytickými metodami maximální množství informací použitelných pro další výzkum. Všechny tyto kroky je nutné činit maximálně efektivně, s minimálními náklady a za použití pokročilých metod a technik. Cílem VI ELIXIR-CZ je vytvořit udržitelnou VI pro práci s biologickými daty v ČR a poskytnout odpovídající nástroje a služby, včetně tréninkových kapacit, k dosažení tohoto úkolu.

ČESKÝ NÁRODNÍ UZEL EVROPSKÉ SÍTĚ INFRASTRUKTUR KLINICKÉHO VÝZKUMU

     

 • Registrační číslo: LM2018128
 • Název: Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (CZECRIN)
 • Příjemce: Masarykova Univerzita
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Účelová podpora ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT
 • Rozpočet projektu: 122 914 000 Kč
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 41 697 450 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
 • Hlavní řešitel projektu za FNUSA: PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.
 • Webová stránka projektu: http://www.czecrin.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jakub Johaník (jakub.johanik@fnusa.cz, +420 734 642 235)

Cílem projektu CZECRIN je vybudování infrastruktury podporující nastavení, provádění a analýzu mezinárodních akademických klinických hodnocení a klinických studií (Investigators Initiated Trials, IIT) v rámci České republiky vytvořením koordinačních center na univerzitách (Clincial Trials Centers) a jejich propojením s klinicko-výzkumnými jednotkami (Clinical Trials Units) v jednotlivých zdravotnických zařízeních a cestou národního koordinačního místa (MU + FNUSA-ICRC) a tímto napojení na evropskou výzkumnou infrastrukturu ECRIN v letech 2013 – 2017.

EATRIS

 • Registrační číslo: LM2018133
 • Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Velké výzkumné infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace, MŠMT
 • Výše poskytnuté dotace: 60 797 000 Kč
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 189 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Gorazd Bernard Stokin, MD, Ph.D., FAAN
 • Web poskytovatele dotace:  msmt.cz
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Filip Uhrák (filip.uhrak@fnusa.cz; +420 543 185 567)

EATRIS-CZ patří mezi nejrozsáhlejší distribuované výzkumné infrastruktury v ČR a jsou do ní zapojena nejvýznamnější centra biomedicínského výzkumu a vývoje v ČR.

Cílem EATRIS-CZ je poskytovat excelentní výzkumnou infrastrukturu a expertízu v rámci celého translačního hodnotového řetězce. Prostřednictvím 5 navzájem propojených platforem umožňuje EATRIS-CZ dosáhnout ve vývoji léčiv, vakcín a diagnostik až k úrovním tzv. „prvního podání u člověka“ nebo klinickému ověření typu „proof-of-concept“. EATRIS-CZ zpřístupňuje své kapacity pro provádění multidisciplinárního výzkumu a vývoje v oblasti klíčových technologií (genomika, proteomika, metabolomika, vysokokapacitní testování, kompletní vývoj léčiv, molekulární zobrazování a radiofarmaka, časné ověřovací klinické studie a regulační expertíza).

EATRIS-CZ je dále nabízí široké portfolio vlastních služeb, kohorty pacientů a interakce s klíčovými experty v oblasti výzkumu, průmyslového vývoje a regulace. Součástí sítě EATRIS-CZ jsou i akreditovaná centra s možností výroby a testování produktů v režimech správné výrobní a laboratorní praxe, popř. pod ISO certifikací.

IMPLEMENTATION RESEARCH FOR IMPROVING STROKE CARE: TRANSLATION OF EVIDENCE TO PATIENTS USING SCIENCE (IRIS-TEPUS)

Podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, programem INTER-EXCELLENCE, projekt č. LTC20051 (program INTER-COST).
 • Registrační číslo: LTC20051
 • Název: Implementation Research for Improving Stroke Care: Translation of Evidence to Patients Using Science (IRIS-TEPUS)
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ne
 • Název programu: INTER-EXCELLENCE (INTER-COST)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 8 203 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 7. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 3. 2023
 • Délka realizace projektu: 33 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-cost
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Cílem projektu INTER-COST s názvem IRIS-TEPUS je vyvinout implementační rámec pro měření kvality iktové péče a otestovat její efektivitu. Projekt IRIS-TEPUS dále poskytne evidenci o kvalitě iktové péče ve východoevropských zemích prostřednictvím koordinace sběru dat o této péči a prostřednictvím poskytnutí webového Registru kvality iktové péče RES-Q Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně. V rámci projektu IRIS-TEPUS budou vyvinuty a testovány strategie měření a zlepšování iktové péče. V několika zemích budou také provedeny pilotní studie na bázi registru.

IMPLEMENTACE STANDARDU HR AWARD VE FNUSA-ICRC

 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014678
 • Název: Implementace standardu HR AWARD ve FNUSA-ICRC
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ne
 • Název programu: OP VVV
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 26 019 512,36 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu:
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Filip Uhrák (filip.uhrak@fnusa.cz , +420 543 185 567)

Projekt se zaměřuje na posílení strategického rozvoje FNUSA-ICRC formou institucionálního nastavení podmínek řízení v souladu s mezinárodními standardy kvality a HR Award, rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti, rozvoje prostředí pro výzkumníky, rozvoje vnitřního hodnocení FNUSA-ICRC a rozvoje popularizace. Výsledkem bude efektivní nastavení strategických procesů rozvoje FNUSA-ICRC. Hlavním cílem je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

LABORATORY OF ORGANIC SYNTHESIS AND MEDICINAL CHEMISTRY 2020-2022

 • Registrační číslo: 21724
 • Název: Laboratory of Organic Synthesis and Medicinal Chemistry 2020-2022
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Není
 • Název poskytovatele: Bader Philanthropies, Inc.
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 200 000 USD
 • Začátek realizace projektu: 1. 3. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 22 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
 • Web poskytovatele dotace: http://bader.org/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

MAPPING OF GLIOMA HETEROGENEITY AND INFILTRATION EXTEND BY MR IMAGING BIOMARKERS

Podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, programem INTER-EXCELLENCE, projekt č. LTC20027 (program INTER-COST).
 • Registrační číslo: LTC20027
 • Název: Mapping of glioma heterogeneity and infiltration extend by MR imaging biomarkers
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ne
 • Název programu: INTER-EXCELLENCE (INTER-COST)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 4 489 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 15. 5. 2020
 • Konec realizace projektu: 11. 9. 2023
 • Délka realizace projektu: 40 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-cost
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Cílem tohoto INTER-COST projektu je ověřit, zda se dá pomocí kombinace MRI biomarkerů segmentovat gliom na oblasti s vysoce rizikovým chováním, a otestovat tak hypotézu, že pokročilá analýza multiparametrické MRI je schopna poskytnout prediktivní prostorové mapy infiltrace gliomu, které předpovídají oblasti časné recidivy.

MECHANOBIOLOGY-MEDIATED NANOPARTICLES-CELLS INTERACTIONS TO DEVELOP IMMUNOTHERAPY AGAINST BREAST CANCER

This project has received funding from AIRC and the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 800924.
 • Registrační číslo: 24084
 • Název: Mechanobiology-mediated nanoparticles-cells interactions to develop immunotherapy against breast cancer
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Není
 • Název programu: International Cancer Research Fellowships iCARE-2
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 141 976,80 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 4. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 3. 2023
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Marco Cassani, Ph.D.
 • Web poskytovatele dotace: http://www.icare-2.airc.it/index.html
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Rakovina prsu je jedním ze tří nejčastějších druhů rakoviny na světě. I přes vývoj nových léků, špatné výsledky a recidiva po terapii činí léčbu náročnou. Tento projekt tedy navrhuje inovativní řešení pro léčbu této rakoviny a překonání limitů standardní chemoterapie. Cílem projektu je navrhnout inteligentní „mechano-nosiče“, které dokážou utvářet mechanobiologické reakce buněk, které diktují chování a vývoj rakoviny, cílem projektu je vyvolat reakci imunitního systému vůči rakovinným buňkám, což nakonec povede k jejich efektivní zničení.

MULTICENTRICKÉ HODNOCENÍ HYPERSENZITIVNÍ REAKCE U PACIENTŮ INDIKOVANÝCH K TOTÁLNÍ NÁHRADĚ KLOUBU VČETNĚ HODNOCENÍ DŮVODŮ REIMPLANTACE

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU20-08-00149. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU20-08-00149
 • Název: Multicentrické hodnocení hypersenzitivní reakce u pacientů indikovaných k totální náhradě kloubu včetně hodnocení důvodů reimplantace
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Ústav fyziky materiálů AV ČR v. v. i, Fakultní nemocnice Brno
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 772 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Lenka Adamírová (lenka.adamirova@fnusa.cz, +420 603 196 626)

Hlavní cíle projektu:

1) Stanovit validní data pro neexponovanou českou populaci týkající se množství iontů kovů v cirkulaci ve srovnání s pacienty s kloubními náhradami.

2) Zhodnotit hypersenzitivitu na běžně užívané kovy pro implantaci u pacientů indikovaných k náhradě kyčelního/kolenního kloubu.

3) Analýza vlivu buněk imunitního systému pacientů v ko-kultuře s buněčnou kulturou osteoblastů ve vztahu ke kovům.

4) Analyzovat změnu exprese mRNA a proteinů v závislosti na implantaci kovu u
vybraného vzorku pacientů s cílem popsat etiopatogenezi potíží po implantaci včetně
uvolnění endoprotéz.

5) Hodnocení patologie kostní tkáně vedoucí k implantací kloubní náhrady a zhodnocení progresivní osteoporózy.

6) Hodnocení změn kostní tkáně exponované kloubní náhradě u pacientů indikovaných k reimplantaci.

7) Hodnocení povrchu kovů – explantovaný materiál vs. intaktní materiál (nepoužité implantáty) ve srovnání s „in vitro model implantace“ s ohledem na zhodnocení defektů, povrchových změn, opotřebení, a to i v závislosti na faktoru času.

NANOPEPTIDES AND NANOSACCHARIDES FOR ADVANCED AND SUSTAINABLE MATERIALS (PEPSA-MATE)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 860715.
 • Registrační číslo: 872233
 • Název: Nanopeptides and Nanosaccharides for Advanced and Sustainable Materials (PEPSA-MATE)
 • Příjemce: Università degli Studi di Roma Tor Vergata
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020 (H2020-MSCA-RISE-2019)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 5 513 100 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 3. 2020
 • Konec realizace projektu: 29. 2. 2024
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Giancarlo Forte, Ph.D.
 • Web poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Alena Švepešová (alena.svepesova@fnusa.cz, +420 603 489 686)

Cílem PEPSA-MATE je přeměnit biopolymery na udržitelné produkty používající inovativní technologie. Výsledkem bude alternativní biomateriál k běžným nedegradovatelným syntetickým polymerům a anorganickým materiálům.

NOVÉ METODY ANALÝZY PROCESŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA VZNIKU ZUBNÍ ANKYLÓZY

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU20-06-00189. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU20-06-00189
 • Název: Nové metody analýzy procesů podílejících se na vzniku zubní ankylózy
 • Příjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Ostrava
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 3 470 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Lenka Adamírová (lenka.adamirova@fnusa.cz, +420 603 196 626)

Hlavním cílem projektu je odhalení procesů vedoucích ke vzniku zubní ankylózy.

Dílčí cíle projektu:

1) Incidence a etiologie zubních ankylózy se zaměřením na příčiny jejího vzniku.

2) Makroskopická a mikroskopická analýza ankylotické oblasti zaměřující se na charakter
spojovací tkáně a související buněčné procesy.

3) Odhalit rozdíly v prvkovém složení, které doprovázejí patologické změny u ankylóz.

4) Stanovit změny v molekulární signalizaci během vzniku ankylózy.

5) Zhodnocení úlohy Satb2 ve formování ankylóz a interakce kostní a zubní tkáně.

STEREOTAKTICKÁ ABLATIVNÍ RADIOCHIRURGIE REKURENTNÍ KOMOROVÉ TACHYKARDIE U STRUKTURNÍHO ONEMOCNĚNÍ SRDCE

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU20-02-00244. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU20-02-00244
 • Název: Stereotaktická ablativní radiochirurgie rekurentní komorové tachykardie u strukturálního onemocnění srdce
 • Příjemce: Fakultní nemocnice Ostrava
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Institut klinické a experimentální medicíny, Nemocnice Podlesí a.s., Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 569 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. František Lehar, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Lenka Adamírová (lenka.adamirova@fnusa.cz, +420 603 196 626)

Hlavní cíle projektu:

1) vývoj metodiky k přímé registraci elektroanatomických map do CT snímků s možností přímého importu do radiochirurgickcých plánovacích systémů.

2) Hodnocení dlouhodobé to účinnosti radiochirurgické ablace s modifikací arytmogenního substrátu po selhání předchozí katetrové ablace s dávkovou eskalací záření (měřeno jako
redukce výskytu epizod komorových tachykardií a jako neinducibilita pomocí neinvazivní programované stimulace komor).

3) Hodnocení akutních i chronických vedlejších účinků radiochirurgické ablace dávkou 25 Gy s postupnou eskalací dávky na základě předepsané izodózy.

ZMĚNY INTRACELULÁRNÍHO KOMPLEMENTU U PACIENTŮ S ALERGICKÝM EOZINOFILNÍM ASTMATEM

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU20-05-00146. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NU20-05-00146
 • Název: Změny intracelulárního komplementu u pacientů s alergickým eozinofilním astmatem
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 5 407 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2020
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Zita Chovancová, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Lenka Adamírová (lenka.adamirova@fnusa.cz, +420 603 196 626)

Hlavní cíle projektu:

1) Stanovit úlohu intracelulárního komplementu v regulaci produkce cytokinů CD4+ T lymfocytů a jak je tato produkce cytokinů ovlivněna vitamínem D u pacientů s AEA.

2) Identifikace skupin pacientů s předpokládaným pozitivním účinkem vitaminu D na funkci iTreg lymfocytů.

3) Popis jednoduchých a spolehlivých markerů zlepšení funkce iTreg, které by mohly být použity v rutinní klinické praxi.


Začátek realizace projektu 2019

ADDRESS - JOINT TRAINING AND RESEARCH PROGRAM ON CHROMATIN DYNAMICS AND THE DNA DAMAGE RESPONSE

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 812829.
 • Registrační číslo: 812829
 • Název: aDDRess – Joint Training and Research Program on Chromatin Dynamics and the DNA Damage Response
 • Příjemce: Foundation for research and technology – Hellas (Forth)
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020 (H2020-MSCA-ITN-2018)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 5 989 221 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 3. 2019
 • Konec realizace projektu: 28. 2. 2023
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Hlavní cíle projektu jsou:

 • vytvořit evropskou výzkumnou platformu excelence v oblasti úprav DNA,
 • vytvořit síť zaměřenou na vysoce kvalitní vzdělávání mladých výzkumníků podporující jejich nezávislou kariéru a uplatnění na trhu práce,
 • transformovat naši současnou úspěšnou, dlouhodobou spolupráci do silnější sítě a budovat trvalé vazby mezi zapojenými laboratořemi a průmyslem (MSP).

ADVANCED TECHNOLOGIES FOR DRUG DISCOVERY AND PRECISION MEDICINE: IN VITRO MODELLING HUMAN PHYSIOLOGY AND DISEASE (SINERGIA)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 860715.
 • Registrační číslo: 860715
 • Název: Advanced technologieS for drug dIscovery and precisioN mEdicine: in vitRo modellinG human physiology and diseAse (SINERGIA)
 • Příjemce: Politecnico di Milano
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020 (H2020-MSCA-ITN-2019)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 11 978 450 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 11. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 10. 2023
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Giancarlo Forte, Ph.D.
 • Web poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Cílem SINERGIA je integrace vzdělávací sítě, kde akademičtí a neakademičtí aktéři přispívají k odhalení potenciálu synergického a racionálního využití čtyř klíčových technologií bioinženýrství. SINERGIA spojuje špičkové akademické odborníky na i) technologie organs-on-chip a mikrofabrikace; ii) bioreaktory a tkáňové inženýrství; iii) 3D biotisk; iv) indukované pluripotentní lidské kmenové buňky.

ATOMÁRNĚ ROZLIŠENÁ NMR SPEKTROSKOPIE IN VIVO JAKO NÁSTROJ PRO BIOLOGICKÉ TESTOVÁNÍ TERAPEUTICKY VÝZNAMNÝCH CÍLŮ V GENOMOVÉ NE-KANONICKÉ DNA A JEJICH INTERAKCÍ S LÉČIVY VE FENOTYPOVĚ DIVERZIFIKOVANÝCH NÁDOROVÝCH BUŇKÁCH

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV19-08-00450. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV19-08-00450
 • Název: Atomárně rozlišená NMR spektroskopie in vivo jako nástroj pro biologické testování terapeuticky významných cílů v genomové ne-kakonické DNA a jejich interakcí s léčivy ve fenotypově diverzifikovaných nádorových buňkách
 • Příjemce:Masarykova Univerzita
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 5 135 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu jsou:
Hlavním cílem projektu je adaptace NMR spektroskopie s rozlišením na atomární úrovni in vivo, pro biologické testování a hodnocení vlivu specifického prostředí rakovinných buněk (jejich metabolického stavu) na:
i) strukturní vlastnosti terapeuticky významných nekanonických DNA, jako jsou DNA i-motivy, DNA G kvadruplexy a dvouřetězcové úseky DNA obsahující nepárující se báze či abazická místa,
ii) selektivitu vyvíjených protinádorových léčiv vůči jejich cílovým strukturám DNA a
iii) kinetickou stabilitu komplexů DNA s léčivem. Získané výsledky napomohou k identifikaci a validaci relevantních terapeutických cílů na úrovni DNA, poskytnou nezbytné informace pro návrhy chemických modifikací tzv. „lead compounds“ v rámci vývoje léčiv a přispějí k porozumění mechanismu citlivosti specifických buněčných fenotypů vůči současné generaci protinádorových léčiv.

DUÁLNÍ PROTIDESTIČKOVÁ LÉČBA PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU V KARDIOGENNÍM ŠOKU - STUDIE DAPT-SHOCK AMI

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV19-02-00086. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV19-02-00086
 • Název: Pre-klinická validace CGMP produkce CAR T-lymfocytů pro léčbu solidních tumorů
 • Příjemce: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Partner: Masarykova Univerzita, Nemocnice na Homolce, Fakultní nemocnice Plzeň, Krajská nemocnice Liberec, a. s., Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Krajská zdravotní, a. s., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Institut klinické a experimentální medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 024 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu jsou:
Cílem projektu je v multicentrické randomizované dvojitě zaslepené studii srovnat efektivitu parenterálního cangreloru s doporučovanou léčbou ticagrelorem na adenozindifosfátem aktivovanou agregaci destiček a na výskyt velkých kardiovaskulárních příhod u pacientů s akutním infarktem myokardu komplikovaným iniciálně kardiogenním šokem, kteří podstupují primární perkutánní koronární intervenci.

Výsledky studie přispějí zásadním způsobem k optimalizaci protidestičkové léčby u těchto nemocných. Zvyšující se průměrný věk populace a stoupající incidence ischemické choroby srdeční jsou příčinou narůstajícího podílu populace s potenciálním rizikem kardiogenního šoku. Projekt je snahou o zlepšení prognózy těchto nemocných s nejvyšším trombotickým rizikem a nejvyšším rizikem smrti.

IMPLEMENTATION RESEARCH NETWORK IN STROKE CARE QUALITY – IRENE

Podpořeno programem COST (Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu), projekt č. CA18118 – Implementation Research Network in Stroke Care Quality – IRENE.

 • Registrační číslo: CA18118
 • Název: Implementation Research Network in Stroke Care Quality – IRENE
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Zapojené země (https://www.cost.eu/actions/CA18118/#tabs|Name:parties)
 • Název programu: COST Actions
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:
 • Začátek realizace projektu: 12. 4. 2019
 • Konec realizace projektu: 11. 4. 2023
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
 • Web poskytovatele dotace: https://www.cost.eu/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Hlavní činností akce IRENE COST je zlepšit veřejné zdraví prostřednictvím:

 • Vytváření sítí, které usnadní pochopení kontextuálních faktorů, rozdílů mezi zeměmi v prostředí inovací a hodnot přizpůsobení klimatu,
 • registru kvality, který poskytne soudržný obraz o provádění léčby mrtvice; následuje
 • šíření výsledků hlavním zúčastněným stranám (např. nemocnicím a ministerstvům zdravotnictví) s cílem zavést nové mechanismy ke zlepšení výsledků mrtvice.

Akce IRENE COST bude realizována především v evropských zemích, kde je výskyt mrtvice vyšší (země podporované COST Actions), zatímco kvalita péče o mrtvici je nižší a zdroje na zdravotní péči jsou ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi méně rozvinuté. IRENE COST Akce zmírní rozdíly v péči o mrtvici a zlepší výsledný stav po mrtvici.

KLINICKY RELEVANTNÍ BIOCHEMICKÉ, IMUNOLOGICKÉ A BUNĚČNÉ BIOMARKERY ALZHEIMEROVY NEMOCI A STÁRNUTÍ

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV19-08-00472. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV19-08-00472
 • Název: Klinicky relevantní biochemické, imunologické a buněčné biomarkery Alzheimerovy nemoci a stárnutí
 • Příjemce: Masarykova Univerzita
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 3 888 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Kateřina Sheardová
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu jsou:

 1. Charakterizace membránových lipidů v různých strukturách mozkové tkáně, mozkomíšního moku a séra u experimentálních zvířat v rámci modelu stárnutí a dále lidské mozkové tkáni a mozkomíšním moku.
 2. Vývoj kvantitativního stanovení proteinových markerů zánětu, beta-amyloidu, tau-proteinu a apolipoproteinu E a charakterizace jejich distribuce v mozkové tkáni, séru a mozkomíšním moku experimentálních zvířat.
 3. Hodnocení klinického významu vybraných proteinových markerů a membránových lipidů jako diagnostických a prognostických biomarkerů Alzheimerovy nemoci v klinických vzorcích séra mozkomíšního moku u pacientů s poruchami kognitivních funkcí.
 4. Vytvoření knihovny indukovaných pluripotentních kmenových buněk (iPSC) odvozených z periferních krevních buněk získaných od pacientů s AN.
 5. Studium biologických rolí vybraných biomarkerů pomocí in vitro buněčného modelu.

LOKALIZACE EPILEPTICKÉHO LOŽISKA A POKROČILÁ ANALÝZA VYSOKOFREKVENČNÍHO INTRAKRANIÁLNÍHO EEG

Podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, projekt č. LTAUSA18056 (program INTER-EXCELLENCE).

 • Registrační číslo: LTAUSA18056
 • Název: Lokalizace epileptického ložiska a pokročilá analýza vysokofrekvenčního intrakraniálního EEG
 • Příjemce:Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Název programu: INTER-EXCELLENCE (INTER-ACTION)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 176 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Ing. Mgr. Jan Cimbálník, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-6
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Cílem projektu je zpřesnění lokalizace epileptického ložiska pomocí pokročilé analýzy intrakraniálního EEG, a potažmo zvýšení úspěšnosti léčby fokální, farmakorezistentní epilepsie. Mezi další cíle patří základní výzkum vysokofrekvenčních, elektrofyziologických dějů v hlubokých strukturách mozkové tkáně a analýza konektivity epileptického ložiska.

Projekt navazuje na úspěšně ukončený projekt Kontakt II (2015-2017), ve kterém bylo dosaženo několika klíčových výsledků popisujících funkci epileptického ložiska. Naplnění cílů projektu bude dosaženo díky již fungující spolupráci českého a amerického týmu, ve které je výše zmíněná problematika intenzivně řešena na obsáhlém a unikátním souboru dat.

PanCareFollowUp - NOVEL, PATIENT-CENTRED SURVIVORSHIP CARE TO IMPROVE CARE QUALITY

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824982.
 • Registrační číslo: 824982
 • Název: PanCareFollowUp – Novel, patient-centred survivorship care to improve care quality
 • Příjemce: PRINSES MAXIMA CENTRUM VOOR KINDERONCOLOGIE BV
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020 (H2020-SC1-2018-Single-Stage-RTD)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 9 256 500,- Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2023
 • Délka realizace projektu: 60 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Tomáš Kepák
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci:Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Hlavním cílem projektu je zhodnotit účinnost, nákladovou efektivitu a proveditelnost péče v rámci intervence zaměřené na člověka a jeho následnou péči. Cílovou skupinou jsou osoby vyléčené z dětského nádorového onemocnění.

PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA - DIAGNOSTIKA A TERAPIE

Projekt Personalizovaná medicína – diagnostika a terapie je řešen s finanční podporou TA ČR.

 • Registrační číslo: TN01000013
 • Název: Personalizovaná medicína – diagnostika a terapie
 • Příjemce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Masarykova univerzita, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, i&i Prague, s.r.o., Institute of Applied Biotechnologies a.s., IntellMed, s.r.o., APIGENEX s.r.o., Fakultní nemocnice Brno, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Tilia Genomic a.s., Univerzita Karlova
 • Název programu: TA ČR Národní centra kompetence 1
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 16 206 874 Kč
 • Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. Dr. Mgr. Jiří Damborský
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/narodni-centra-kompetence-1/prvni-verejna-soutez.html
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

Centrum PerMed je zaměřeno na aplikovaný výzkum v oblasti diagnostiky a terapie zřídkavých a geneticky podmíněných onemocnění. Cílem práce centra je vyvinout personalizované diagnostické metody a zároveň látky – kandidáty léčiv, které budou pomáhat specifickým skupinám pacientů. Přístup je založen na interdisciplinaritě kombinací mediciny, chemie a biologie, genetiky a bioinformatiky. Celý výzkum je rozdělen do pracovních aktivit jako je validace vhodných molekulárních cílů, biologická chemie, preklinický vývoj, identifikace biomarkerů a DNA analýzu. Výsledky centra PerMed budou komercionalizovány jednak prodejem licencí a jednak vznikem spin-off společností.

POČÍTAČEM ASISTOVANÝ SYSTÉM NETERMÁLNÍ ABLACE

 • Registrační číslo: 8J19FR010
 • Název: Počítačem asistovaný systém netermální ablace
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: École centrale de Nantes – Institut du calcul intensif
 • Název programu: MŠMT, Mobility Francie
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 143 600 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Martin Pešl, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.msmt.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Filip Uhrák (filip.uhrak@fnusa.cz; +420 543 185 567)

Hlavní cíle projektu jsou:
V rámci projektu budou realizovány 4 krátkodobé pobyty u partnerské organizace (École centrale de Nantes – Institut du calcul intensif), se kterou výzkumný tým ICE dlouhodobě spolupracuje.

Výsledky projektu budou rozhodující pro pokrok v užívání IRE pro léčbu arytmií v dalších fázích klinického výzkumu a budou napomáhat vývoji nových, počítačem podporovaných technologií pro intervenční kardiologii, integrující počítačové modely, strojové učení a data specifická pro pacienta.

PREDIKCE EFEKTU STIMULACE U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ (PRESENCE)

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV19-04-00343. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV19-04-00343
 • Název: Predikce Efektu Stimulace u pacientů s Epilepsií (PRESEnCE)
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Masarykova univerzita
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 263 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Lenka Adamírová (lenka.adamirova@fnusa.cz, +420 603 196 626)

Hlavním cílem navrhovaného projektu je predikovat odpověď pacienta s farmakorezistentní epilepsií na neurostimulační metody, konkrétně na stimulaci vagového nervu (VNS) a hlubokou mozkovou stimulaci (DBS), na základě předoperačního EEG vyšetření.

PRE-KLINICKÁ VALIDACE CGMP PRODUKCE CAR T LYMFOCYTŮ PRO LÉČBU SOLIDNÍCH TUMORŮ

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV19-08-00147. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV19-08-00147
 • Název: Pre-klinická validace CGMP produkce CAR T-lymfocytů pro léčbu solidních tumorů
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Masarykova Univerzita, Ústav hematologie a krevní transfuze
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:5 235 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu jsou:
Hlavním cílem projektu je zavést technologii výroby CAR T-lymfocytů pro cílenou buněčnou terapii solidních tumorů a tím umožnit přenos do klinické praxe. Výzkumný projekt je rozdělen do 6 specifických cílů:

(1) příprava plasmidu pro transfekce T-lymfocytů v kvalitě odpovídající standardům CGMP,
(2) výroba CAR T-lymfocytů proti antigenům solidních tumorů GD2, PSMA a PSCA v non-CGMP podmínkách,
(3) testování specificity a účinnosti CAR Tlymfocytů proti rakovinným buňkám nesoucím daný antigen v non-CGMP podmínkách,
(4) výroba CAR T-lymfocytů v CGMP podmínkách,
(5) testování specificity a účinnosti CAR T‑lymfocytů připravených v CGMP podmínkách,
(6) příprava farmaceutické dokumentace, která bude předložena ke schválení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

PODPORA MOBILIT MSCA IF VE FNUSA-ICRC

 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0016274
 • Název: Podpora mobilit MSCA IF ve FNUSA-ICRC
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ne
 • Název programu: OP VVV
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 920 592 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 11. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 10. 2021
 • Délka realizace projektu: 24 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu:
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) a tím nepřímo podpořit kvalitní výzkum a vědeckou spolupráci FNUSA ICRC. Projekt umožní dvěma excelentním vědcům zapojit se do výzkumných týmů FNUSA-ICRC a jejich výzkumných aktivit. Úspěšné výsledky výzkumu přinesou nové poznatky související s léčbou mozkové mrtvice a také sepse a potenciálně tak zlepší léčbu těchto zdravotních komplikací.

URČENÍ HEMODYNAMICKÝCH PARAMETRŮ STABILNÍHO A NESTABILNÍHO PLÁTU KRKAVICE NA IN VITRO MODELU

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV19-04-00270. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV19-04-00270
 • Název: Určení hemodynamických parametrů stabilního a nestabilního plátu krkavice na in vitro modelu
 • Příjemce: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Ostrava, Univerzita Karlova, Krajská zdravotní, a.s., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 3 117 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2019
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu jsou:

 1. Korelovat hemodynamické parametry v karotickém řečišti s histologickým charakterem plátu.
 2. Posoudit vztah mezi vývojem aterosklerotického plátu s hemodynamickými parametry uvnitř karotidy.
 3. Ověřit naše matematické kalkulace laboratorními modely.
 4. Vytvořit funkční model napodobující vaskulární systém v oblasti karotické bifurkace nejen na bázi CT angiografie, ale také inzercí aterosklerotického plátu extrahovaného při kartocké endarterektomii.
 5. Identifikovat hemodynamické parametry predikující klinickou symptomatologii plátu.
 6. Provést histologickou charakteristiku karotických plátů v různých fázích se zaměřením na strukturu a buněčné složení.

Začátek realizace projektu 2018

EFEKT TRANSKRANIÁLNÍ STIMULACE tDCS NA ZRAKOVOU POZORNOST U PACIENTŮ S MÍRNOU KOGNITIVNÍ PORUCHOU - STUDIE KOMBINUJÍCÍ MRI A NEINVAZIVNÍ MOZKOVOU STIMULACI

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-04-00256. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV18-04-00256
 • Název: Efekt transkraniální stimulace tDCS na zrakovou pozornost u pacientů s mírnou kognitivní poruchou – studie kombinující MRI a neinvazivní mozkovou stimulaci
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 682 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Lenka Adamírová (lenka.adamirova@fnusa.cz, +420 603 196 626)

Hlavní cíle projektu:

1) Identifikovat optimální tDCS protokol ke zlepšení přesnosti a rychlosti zrakové pozornosti u MCI-AD pacientů ve srovnání s věkově vázanými kontrolami.

2) Otestovat, zda několikanásobné sezení optimalizovaného tDCS protokolu může vyvolat dlouhotrvající efekt na kognitivní schopnosti a plasticitu mozku.

EPIGENETICKÝ MECHANISMUS V POZADÍ VÝVOJE JATERNÍHO KARCINOMU

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-03-00058. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV18-03-00058
 • Název: Epigenetický mechanismus v pozadí vývoje jaterního karcinomu
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 188 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Manlio Vinciguerra, Ph.D., MSc.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavním cílem je pochopit, zda hraje makroH2A1.1 kauzální roli v rozvoji HCC a nebo zda se jedná o biomarker HCC.

GENETICKÁ DETERMINACE ZÁVAŽNOSTI OTOKŮ PODMÍNĚNÝCH BRADYKININEM U PACIENTŮ S HEREDITÁRNÍM ANGIOEDÉMEM

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-05-00330. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV18-05-00330
 • Název: Genetická determinace závažnosti otoků podmíněných bradykininem s hereditárním angiodémem
 • Příjemce: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Masarykova univerzita
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 4 046 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Roman Hakl
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Lenka Adamírová (lenka.adamirova@fnusa.cz, +420 603 196 626)

Hlavním cílem tohoto projektu je charakterizovat faktory, které modifikují závažnost projevu HAE.

INŽENÝRSTVÍ NOVÝCH BIOMATERIÁLŮ A BIOFARMAK PRO DIAGNÓZU A LÉČBU CEREBROVASKULÁRNÍCH A NEURODEGENERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ (INBIO)

Období realizace: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2022

 • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008451
 • Název: Inženýrství nových biomateriálů a biofarmak pro diagnózu a léčbu cerebrovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: BioVendor – Laboratorní medicína a.s., Contipro a.s.
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa: PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 74 205 490 Kč
 • Délka realizace projektu: 52 měsíců
 • Období udržitelnosti: Ano (do 31. 12. 2027)
 • Hlavní řešitel projektu: prof. Mgr. Jiří Damborský, Ph.D.
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Alena Švepešová (alena.svepesova@fnusa.cz, +420 603 489 686)
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://opvvv.msmt.cz/

Popis a cíl projektu:
V rámci projektu budou vyvinuty nové laboratorní postupy, mikrofluidní čipy, biomateriály a biofarmaceutika pro prevenci, diagnózu a léčbu cerebrovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění. Zkombinovány budou expertízy v molekulární/buněčné biologii, imunologie a proteinové chemie s klinickou neurologií a vývoj produktů předními českými biotechnologickými společnostmi.

Cílem projektu je řešit definované problémy projektu, a to díky jedinečné expertíze a dlouhodobým zkušenostem akademických, klinických a průmyslových partnerů zahrnutých v tomto projektu. Žadatel a partneři projektu budou těžit z široké expertízy akademických partnerů v oborech molekulární biologie, buněčné biologie, mikrobiologie, imunologie, proteinové chemie a informatiky, stejně tak klinické neurologie a ze zkušeností s vývojem produktů s vysokou přidanou hodnotou v oborech biotechnologie and biomedicíny průmyslovými partnery.

LIDSKÉ EMBRYONÁLNÍ KMENOVÉ BUŇKY PRO KLINICKÉ APLIKACE: DERIVACE A CHARAKTERIZACE

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-08-00412. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV18-08-00412
 • Název: Lidské embryonální kmenové buňky pro klinické aplikace: derivace a charakterizace
 • Příjemce: Masarykova univerzita Brno
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 8 066 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. RNDr. Irena Krontorád Koutná, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Cílem toho projektu je proto položit základní kameny, které umožní, aby se v České republice začal efektivně rozvíjet výzkum a vývoj zaměřený na klinické aplikace PSC.

MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÝ A KLINICKÝ PŘÍSTUP KE ZDRAVÉMU STÁRNUTÍ (ENOCH)

 • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868
 • Název: Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři projektu: Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykův onkologický ústav, Ostravská univerzita, Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa:  PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 309 358 555 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 9. 2018
 • Konec realizace projektu: 30. 6. 2023
 • Délka realizace projektu: 58 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2028
 • Hlavní řešitel projektu: Gorazd Bernard Stokin, Ph.D., MD
 • Kontaktní osoby pro administraci: Mgr. Filip Uhrák (filip.uhrak@fnusa.cz, +420 543 185 567)
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-019-excelentni-vyzkum-2.htm

Popis, cíl a výstupy projektu:
Hlavním cílem navrhovaného projektu je vytvořit novou, unikátní a aplikovanou znalost v oblasti stárnutí a souvisejících chorob nastavením společného výzkumného programu, zvýšením výzkumné kvality a produktivity formou účelného sjednocení současného výzkumu a podpořením výzkumných partnerství.<úp>

Aktuálně se všechna zapojená výzkumná centra věnují translačnímu medicínskému výzkumu, avšak s evidentně odlišnými výzkumnými tématy a odborností. V
navrhovaném projektu získávají zapojená výzkumná centra jasný výzkumný cíl – výzkum stárnutí a souvisejících chorob, především formy nádorů, chronického zánětu a degenerativních nemocí. Tento jasný společný výzkumný záměr a odbornost integruje pod společnou výzkumnou platformu dílčí výzkumné projekty a společným sdílením znalostí, odborníků, materiálů a zdrojů poskytuje optimální prostředí pro posun kvality výzkumu a jeho produktivity.

NOVÉ NÁSTROJE PRO KONTROLU KVALITY PLURIPOTENTNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK A PROGENITORŮ

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-08-00299. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV18-08-00299
 • Název: Nové nástroje pro kontrolu kvality pluripotentních kmenových buněk a progenitorů
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 107 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Cílem projektu je vyvinout, optimalizovat a implementovat technologii pro nezávislé, robustní a přesné stanovení odchylek od optimálního stavu (fenotypu) kultivovaných pluripotentních kmenových a progenitorových buněk, na základě molekulárních vzorů stanovených pomocí hmotnostní spektrometrie (MALDI TOF MS) a umělých neuronových sítí (ANNs).

PARAMETRY KLIDOVÉ VENTILACE PREDIKUJÍCÍ MORBIDITU A MORTALITU U NITROHRUDNÍCH VÝKONŮ

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-06-00216. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 

 • Registrační číslo: NV18-06-00216
 • Název: Parametry klidové ventilace predikující morbiditu a mortalitu u nitrohrudních výkonů
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Fakultní nemocnice Brno
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 4 765 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Lenka Adamírová (lenka.adamirova@fnusa.cz, +420 603 196 626)

Cílem projektu je porovnat předoperační klidové a zátěžové parametry ventilace, dobu hospitalizace, dobu pobytu na jednotce intenzivní péče a mortalitu u pacientů s pooperačními respiračními/kardiovaskulárními komplikacemi a bez. Dále pak zhodnotit předoperační klidové a zátěžové parametry ventilace u pacientů s hypoxémií perioperačně a bez.

PRIMÁRNÍ PROGRESIVNÍ AFÁZIE – KLINICKÉ, MRI A STRUKTURÁLNÍ KORELACE. PROSPEKTIVNÍ MULTICENTRICKÁ STUDIE

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-04-00346. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 

 • Registrační číslo: NV18-04-00346
 • Název: Primární progresivní afázie – klinické, MRI a strukturální korelace. Prospektivní multicentrická studie
 • Příjemce: Univerzita Karlova
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice na Homolce, Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 4 047 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Ilona Eliášová, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Lenka Adamírová (lenka.adamirova@fnusa.cz, +420 603 196 626)

Hlavním cílem projektu je včasné rozpoznání hlavních subtypů PPA, nonfluentní/agramatické, sémantické a logopenické varianty; vytvoření validních a řečově specifických screeningových diagnostických nástrojů (baterie neuropsychologických testů) využitelných v klinické praxi; zkoumání prognostického významu dynamiky časových změn v klinické manifestaci a MRI nálezech; popsání neuropsychiatrických manifestací; a sledování vztahu mezi neuropatologickým podkladem a jednotlivými subtypy PPA.

ROLE SIGNALIZACE MONOCYTÁRNÍCH BUNĚK, JEJICH METABOLICKÝCH ZMĚN A TRANSKRIPČNÍCH FAKTORŮ U PACIENTŮ

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-04-00455. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV18-04-00455
 • Název: Role signalizace monocytárních buněk, jejich metabolických změn a transkripčních faktorů u pacientů
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Fakultní nemocnice Brno, Vysoké učení technické v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 192 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 6. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 43 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Jan Frič, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavním cílem projektu je popsání kritických procesů při vývoji a zhoršování patologie sepse.

ROZŠÍŘENÍ SOUČASNÝCH PROGNOSTICKÝCH SKÓROVACÍCH SYSTÉMŮ U MOZKOVÝCH METASTÁZ O mikroRNA PROFILOVÁNÍ S CÍLEM INDIVIZUALIZACE POOPERAČNÍ PÉČE

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-03-00398. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV18-03-00398
 • Název: Rozšíření současných prognostických skórovacích systémů u mozkových metastáz o mikroRNA profilování s cílem individualizace pooperační péče
 • Příjemce: Fakultní nemocnice Brno
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Masarykova univerzita
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 3 726 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Lenka Adamírová (lenka.adamirova@fnusa.cz, +420 603 196 626)

Cílem tohoto projektu je vyvinout prognostický panel miRNA schopný nezávisle predikovat prognózu u pacientů s BM po chirurgické intervenci. V kombinaci s klinickými parametry pak tento panel umožní přesněji stratifikovat pacienty s BM v závislosti na jejich prognóze.

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SESTER V REGIONECH - JIHOMORAVSKÝ KRAJ I.

 • Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022
 • Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007521
 • Název: Specializační vzdělávání sester v regionech – Jihomoravský kraj I.
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)
 • Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 24 783 964,44 Kč
 • Délka realizace projektu: 60 měsíců

Popis a cíl projektu:

Projekt zajistí specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – všeobecných sester. Vzdělávání je určeno pro všeobecné sestry, které již absolvovaly vzdělání povinné pro výkon svého povolání, a je tedy potřeba, aby získaly způsobilost k poskytování specializované ošetřovatelské péče, nově dle nařízení vlády č. 31/2010 (legislativně ukotveno v hlavě V dílu 3 zákona č. 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem projektu jsou všechny části specializačního vzdělávání, tj. teoretická výuka, povinná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení a odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení.

Projekt je zaměřen na získání specializované způsobilosti nelékařských zdravotnických pracovníků – všeobecných sester FNUSA  poskytující zdravotní služby v regionu Jihomoravského kraje, především pro lůžková oddělení a další pracoviště poskytující ošetřovatelskou péči v oborech interna, chirurgie, intenzívní péče, perioperační péče a management ve zdravotnictví.

Specializační vzdělávání bude zajištěno v následujících oborech:

 • Intenzivní péče (33 osob)
 • Perioperační péče (5 osob)
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech (9 osob)
 • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (8 osob)
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví (16 osob)

Celkový počet nelékařských zdravotnických pracovníků – všeobecných sester, kteří budou do projektu zapojeni, je 71.

Cílem projektu je zvýšit dostupnost specializované ošetřovatelské péče ve FNUSA a tím i v regionu JMK prostřednictvím zvýšení počtu samostatně pracujících sester „specialistek“, které budou na základě svých teoretických znalostí a praktických dovedností oprávněny samostatně poskytovat vysoce specializovanou péči. Tato péče je zajišťována různými kategoriemi zdravotnických pracovníků, přičemž specializovanou a vysoce specializovanou péči mohou v oblasti ošetřovatelství, poskytovat jen všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí.

ÚLOHA GENU PRO CD36 V PATOGENEZI ALZHEIMEROVY CHOROBY

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-04-00455. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV18-04-00455
 • Název: Úloha geni pro CD36 v patogenezi Alzheimerovy choroby
 • Příjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 5 736 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavním cílem navrhovaného projektu je využít našeho nedávného objevu velmi významné souvislosti mezi polymorfizmem genu pro CD36 a rizikem AD.

VÝVOJ INHIBITORU FGFR3 PRO LÉČBU KOSTERNÍ DYSPLÁZIE

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-08-00567. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: NV18-08-00567
 • Název: Vývoj inhibitoru FGFR3 pro léčbu kosterní dysplázie
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 7 017 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 5. 2018
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 44 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Petra Grossová (petra.grossova@fnusa.cz, +420 730 595 911)

Hlavní cíle projektu:
1) identifikovat aptamery bránící vazbě FGF2 na FGFR3 použitím metody Contra-SELEX
2) připravit buněčnou linii chondrocytů s lidským FGFR3 jako jediným FGF receptorem
3) identifikovat FGFR3 vážící se aptamery pomocí Cell-SELEX
4) validovat aktivitu aptameru v buňkách


Začátek realizace projektu 2017

ADAPTIVE BIO-ELECTRONICS FOR CHRONIC CARDIORESPIRATORY DISEASE

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 732170.
 • Registrační číslo: 732170
 • Název: Adaptive Bio-electronics for Chronic Cardiorespiratory Disease
 • Příjemce: University of Bath, Velká Británie
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 760 760 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Délka realizace projektu: 72 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Martin Pešl Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Alena Švepešová (alena.svepesova@fnusa.cz, +420 603 489 686)

CZECRIN_PRO PACIENTY - ZAVÁDĚNÍ INOVATIVNÍCH MODERNÍCH TERAPIÍ

 • Registrační číslo: 02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001826
 • Název: CZECRIN_PRO PACIENTY – zavádění inovativních moderních terapií
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Masarykova univerzita
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa: PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 11 244 610 Kč
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Začátek realizace projektu: 1. 7. 2017
 • Konec realizace projektu: 30. 6. 2021
 • Období udržitelnosti: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2026
 • Hlavní řešitel projektu: PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.
 • Užitečné odkazy:

     http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
     http://europa.eu/
     http://www.dotaceeu.cz/cs/Uvodni-strana

Popis a cíl projektu:
Hlavní cíl projektu je v souladu s věcným zaměřením sledované výzvy, tzn., že cílem projektu je zejména podpořit konstrukci, upgrade, modernizaci a výzkumné aktivity výzkumné infrastruktury CZECRIN (struktura uvedená v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022). Mezi specifický cíl projektu řadíme podporu a zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků, a to pomocí jednotlivých aktivit projektu.

Hlavním výzkumným cílem projektu je vývoj, výroba a klinické hodnocení inovativního léčivého přípravku ATMP se zaměřením na oblast vzácných onemocnění. Dílčí cíle projektu jsou rozděleny do třech základních výzkumných oblastí, které jsou infrastrukturou CZECRIN dále rozvíjeny:

1) Vývoj a výroba léčivého přípravku ATMP
Dílčím cílem je validace postupu izolace mezenchymálních buněk z kostní dřeně a z tukové tkáně a jejich aplikace do klinické praxe v rámci klinického hodnocení léčivého přípravku ATMP.

2) Sledování a klinicko-farmakologická interpretace koncentrací inovativních moderních léčiv v terapii vzácných onemocnění s důrazem na pediatricko-onkologická onemocnění. Dílčím cílem je zavedení metodik kvalitativní a kvantitativní detekce analytů inovativních moderních léčiv na bázi monoklonálních protilátek a tyrozinkinázových inhibitorů pomocí LC-MS, jejich reprodukce a aplikace do klinické praxe v rámci klinického hodnocení spolu s komplexní farmakologickou interpretací směřující k určení biologicky optimální dávky léčiva a délky terapie.

3) Návrh designu a příprava protokolu klinického hodnocení v oblasti vzácných onemocnění.
Dílčím cílem je návrh protokolu a design studie k výše zmíněným klinickým hodnocením v oblasti vzácných onemocnění.

DIRECTED PROTEIN EVOLUTION FOR SYNTHETIC BIOLOGY AND BIOCATALYSIS

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 722610.
 • Registrační číslo: 722610
 • Název: Directed Protein Evolution Synthetic Biology and Biocatalasis
 • Příjemce: The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 232 422,48 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 3. 2017
 • Konec realizace projektu: 30. 11. 2021
 • Délka realizace projektu: 57 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
 • Webové stránky poskytovatele dotace:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

EUROPEAN HUMAN BIOMONITORING INITIATIVE (HBM4EU)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 733032.
 • Registrační číslo: 733032
 • Název: European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU)
 • Příjemce: UmweltBundesamt, Germany
 • Partner: RECETOX, Masarykova univerzita
 • propojená strana k MU: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 115 000 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 60 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Juan Pablo Gonzalez Rivas, MD
 • Web poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

ISCHEMIÍ MODIFIKOVANÝ ALBUMIN A CIRKULUJÍCÍ mikroRNA JAKO NOVÉ TECHNOLOGIE K MONITOROVÁNÍ TKÁŇOVÉ ISCHÉMIE PO CEVNÍCH REKONSTRUKCÍCH NA BŘIŠNÍ AORTĚ

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV17-29701A. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: 17-29701A
 • Název: Ischemií modifikovaný albumin a cirkulující mikroRNA jako nové technologie k monitorování tkáňové ischémie po cévních rekonstrukcích na břišní aortě
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Masarykova univerzita
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 8 554 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 4. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 57 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. Robert Staffa, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Lenka Adamírová (lenka.adamirova@fnusa.cz, +420 603 196 626)

Hlavním cílem projektu je popsat dynamiku koncentrací IMA a mikroRNA po výkonech na břišní aortě, provést korelaci s konvenčními biomarkery, neinvazivním zobrazovacím vyšetřením a klinickým nálezem a navrhnout design prospektivní klinické studie k ověření využitelnosti těchto technologií pro časnou diagnostiku AMI.

MAPOVÁNÍ MOLEKULÁRNÍ PODSTATY PROCESŮ STÁRNUTÍ PRO VÝVOJ NOVÝCH LÉČEBNÝCH METOD

 • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000492
 • Název: Mapování molekulární podstaty procesů stárnutí pro vývoj nových léčebných metod
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa: PO 1 Podpora excelentních výzkumných týmů
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 177 535 247 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 10. 2022
 • Délka realizace projektu: 70 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 11. 2022 – 31. 10. 2027
 • Hlavní řešitel projektu: Manlio Vinciguerra, Ph.D., MSc.
 • Užitečné odkazy:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

http://europa.eu/

http://www.dotaceeu.cz/cs/Uvodni-strana

Popis, cíl a výstupy projektu:
Projekt přivede do Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny uznávaného vědce v oblasti stárnutí. Přijetí Dr. Manlia Vinciguerry, Ph.D. vytvoří konkurenceschopný výzkumný tým zabývající se zkoumáním mechanismů podléhajícím onemocněním spojeným se stárnutím. Tým využije klinických vazeb pro studium role mechanických sil, imunity, mitochondriální disfunkce a epigenetiky v patogenezích onemocnění spojených se stárnutím.

Hlavním cílem projektu je vytvoření kvalitního výzkumného týmu v mezinárodním složení.

Hlavním výzkumným cílem projektu bude mapování role epigenetiky, mechanosensorů, imunitní reakce, mezibuněčného přenosu a mitochondriální disfunkce v patogenezi onemocnění spojených se stárnutím.

Realizace projektu přispěje ve svém důsledku k:

 • navýšení počtu zahraničních pracovníků ve FNUSA-ICRC a v jihomoravském regionu
 • zvýšení úrovně vědecké produkce FNUSA-ICRC
 • zvýšení kvality produkovaných výsledků
 • zvýšení účasti FNUSA-ICRC v projektech mezinárodní spolupráce
 • modernizaci vybavení FNUSA-ICRC
 • zvýšení interdisciplinarity centra a prováděného výzkumu
 • posílení propojení centra se zahraničními institucemi

PENUMBRAL RESCUE BY NORMOBARIC O=O ADMINISTRATION IN PATIENTS WITH ISCHAEMIC STROKE

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 733379.
 • Registrační číslo: 733379
 • Název: Penumbral Rescue by Normobaric O=O Administration in Patients With Ischaemic Stroke and Target Mismatch ProFile: A Phase II Proof-of-Concept Trial
 • Příjemce: EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN, Německo
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:  1 921 050 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 60 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Petra Kozlová (petra.kozlova@fnusa.cz, +420 543 185 524)

TOLL-LIKE RECEPTORY V KARCINOGENEZI A REZISTENCI VŮČI TERAPII U NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ PROSTATY

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 17-28518A. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

 • Registrační číslo: 17-28518A
 • Název: Toll-like receptory v karcinogenezi a rezistenci vůči terapii u nádorového onemocnění prostaty
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 6 602 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 4. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 57 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. Dr. Zoran Culig
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci:  Ing. Lenka Adamírová (lenka.adamirova@fnusa.cz, +420 603 196 626)

Hlavní cíle projektu jsou:
1) Stanovit klinickou relevanci mezi expresí toll-like receptorů a rezistencí
2) Stanovit příčinnou souvislost mezi expresí vybraných toll-like receptorů a rezistencí vůči terapii
3) Ustanovit základy pro účinnější terapii nádorového onemocnění prostaty cílením toll-like receptorů.

PROJEKTY V UDRŽITELNOSTI

Začátek realizace projektu 2010-2014

KOMPETENČNÍ CENTRUM MECHANOBIOLOGIE PRO REGENERAČNÍ MEDICÍNU

 • Registrační číslo: ATCZ133
 • Název: Kompetenční centrum mechanobiologie pro regenerační medicínu
 • Příjemce: Danube University Krems
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 235 516,2 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 3. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 8. 2020
 • Délka realizace projektu: 42 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Giancarlo Forte, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.at-cz.eu/cz
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

Cíl projektu:

Celkovým cílem projektu je vybudování přeshraničního centra kompetence v mechanobiologii. Centrum se zaměří především na charakterizaci mechanických vlivů na buňky a jejich cílené využití pro lepší a levnější léčení. Dalším cílem je společné využívání metod a technologií čímž se využijí velmi drahé přístroje umístěné v různých místech. K tomu bude vytvořena příslušná platforma pro sdílení znalostí. Projekt je příspěvkem ke specifickému cíli programu zlepšení a rozšíření R&D kapacit podporu mladých nadějných vědců v klíčovém oboru mechanobiologie vybudováním a vytvořením společných akademických programů a podporou přeshraniční výměny.

Hlavními výstupy projektu bude:

 • Rozšiřování a zkvalitňování inovačního systému prostřednictvím sdílených kapacit VaV pro charakterizaci mechanobiologických signálních drah v rámci kompetenčního centra MechanoBiologie.

 • Založení kompetenčního centra mechanobiologie v regenerativní medicíně.

RIAT-CZ

 • Registrační číslo: ATCZ40
 • Název: Stimulace inovací v česko-rakouském přeshraničním regionu prostřednictvím využití dostupných synergií ve výzkumných infrastrukturách
 • Příjemce: Vienna Biocenter Core Facilities GmBH
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 974 949 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 9. 2016
 • Konec realizace projektu: 29. 2. 2020
 • Délka realizace projektu: 42 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Aleksandra Bartelik
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.at-cz.eu/cz
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, +420 734 645 154)

Cíl projektu:
Projekt se zaměřuje na využití potenciálu synergických spoluprací přeshraničních výzkumných infrastruktur na úrovni technologické i řídící a na vytvoření a validaci udržitelného modelu přeshraniční spolupráce VI. Výsledky těchto spoluprací zvýší kvalitu a rozsah poskytovaných služeb VI, vývoje nových aplikací a zařízení a rozšíří možnosti přístupu k VI uživatelům z celého přeshraničního regionu. Tímto způsobem projekt vyváženě přispívá k rozvoji přeshraničního centra life sciences a ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu v oblasti V&V.

Hlavními výstupy projektu bude:

 • Zvýšení znalostí v managementu VI a odborných znalostí v oblasti poskytování špičkových služeb.
 • Inovovaná výzkumná zařízení a služby jako výsledek společného využívání komplementárního vybavení v přeshraničním regionu.
 • Usnadnění přístupu k VI externím uživatelům z CZ-AT programového regionu.
 • Zvýšené využívání VI uživateli přicházejícími z méně urbanizovaných oblastí.

VÝZNAMNÉ UKONČENÉ PROJEKTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ - MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU (FNUSA-ICRC)

Projekt je financován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (1 790 598 822,50 Kč) a státního rozpočtu ČR (315 988 027,50 Kč) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

• Registrační číslo: CZ.1.05/1.1.00/02.0123
• Název: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC)
• Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
• Partner: Není
• Název programu: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
• Prioritní osa: 1 – Evropská centra excelence
• Výzva: 1.1 – Evropská centra excelence
• Rozpočet projektu: 2 106 586 850 Kč
• Začátek realizace projektu: 1. 5. 2010
• Konec realizace projektu: 31. 12. 2015
• Délka realizace projektu: 68 měsíců
• Období udržitelnosti: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2020
• Hlavní řešitel: Gorazd B. Stokin, M. D., MSc., Ph.D., FNUSA-ICRC Chair
• Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.opvavpi.cz/
• Kontaktní osoby pro administraci:

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), je vědecko-výzkumné centrum nové generace zároveň veřejné centrum špičkové lékařské péče zaměřující se na hledání nových metod, technologií a léčiv pro efektivní prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění. Ty se řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí v moderní společnosti.

Centrum je budováno na základech dlouholeté úspěšné spolupráce fakultní nemocnice s americkou Mayo Clinic a dalšími českými i zahraničními partnery.
FNUSA-ICRC kombinuje čtyři hlavní součásti:
• mezinárodní vědecko-výzkumné centrum,
• veřejné zdravotnické zařízení,
• mezinárodní vzdělávací středisko,
• centrum pro průmyslovou spolupráci.

Hlavním cílem projektu je založení Mezinárodního centra klinického výzkumu jako multidisciplinárního Centra excelence aplikovaného kardiovaskulárního a neurovědního výzkumu, lékařského vzdělávání, klinické péče a transferu technologií.

TRANS-MED TRANSLAČNÍ MEDICÍNA

Výsledky tohoto projektu LQ1605 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory z prostředků Národního programu udržitelnosti II.

 • Registrační číslo: LQ1605
 • Název: Translační medicína
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ne
 • Název programu: Národní program udržitelnosti  II (NPU II)
 • Rozpočet projektu: 1 786 391 000 Kč
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 018 254 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 2. 2. 2016
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2020
 • Délka realizace projektu: 59 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Gorazd B. Stokin, M.D., MSc., Ph.D., FNUSA-ICRC Chair
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/narodni-program-udrzitelnosti-ii
 • Kontaktní osoby pro administraci: Mgr. Filip Uhrák (filip.uhrak@fnusa.cz, +420 734 642 234)

Hlavním cílem projektu je rozvinout FNUSA-ICRC do mezinárodně konkurenceschopného a udržitelného multidisciplinárního centra excelence v translačním lékařském výzkumu.

Hlavním cílem v rámci program NPU II je zajistit dlouhodobou udržitelnost centra FNUSA-ICRC, což umožní rozvoj a integraci centra mezi národní a mezinárodní výzkumné infrastruktury.