REHABILITAČNÍ PÉČE

Dle aktuálního stavu pacienta je rozpis rehabilitačních procedur od druhého dne hospitalizace:
• 45 – 60 minut individuální cvičební jednotky se specielními technikami dle diagnózy
• balneoterapie (cvičení v bazénu, vířivé vany, podvodní masáže)
• elektroterapie
• mechanoterapie
• ergoterapeutická péče se zaměřením na cvičení jemné motoriky, nácvik sebeobsluhy, komunikačních dovedností, alternativních komunikačních technik, kognitivních funkcí, ve spolupráci s logopedem orofaciální stimulace a zlepšování fonace.
Logopedická a psychologická péče:
• Naším společným cílem je rozvíjet v Novém Lískovci rehabilitační sanatorium, které bude sloužit k rehabilitační péči těžce nemocných pacientů s postiženími, která vyžadují k úpravě delší čas. Zařízení tohoto typu v Brně citelně chybí a velké množství občanů města Brna je nuceno tuto péči vyhledávat v léčebných ústavech mimo region svého bydliště. To komplikuje jejich kontakt s rodinnými příslušníky, který je v době těžké nemoci zvláště důležitý.

SOCIÁLNÍ PÉČE

• Sociální péče je zajišťována sociálními pracovnicemi, ve spolupráci s ošetřujícím lékařem
Sociální pracovnice
tel.: +420 543 185 404
fax: +420 543 185 399