27th Scientific Meeting of the International Society Hypertension v Pekingu na účasti FNUSA

Ve dnech 20. – 23. září 2018 se v čínském Pekingu uskutečnil 27th Scientific Meeting of the International Society Hypertension, kongres Mezinárodní společnosti pro hypertenzi, pořádaný společně 3 organizacemi – International Society of Hypertension, Asian Pacific Society of Hypertension a Chinese Hypertension League. Kongres navštívilo přes 4000 účastníků.
 
Na kongresu se prezentovala MUDr. Hana Nechutová, Ph.D., lékařka II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, s vyzvanou přednáškou programového Výboru kongresu s názvem Neuromodulation in Hypertension. Téma této přednášky, překlenující neurologii, radiologii a vnitřní lékařství, odráží současný trend i v diagnostice a léčbě hypertenze – multioborový přístup.
Novátorským přístupem v rámci diagnostiky a event. terapeutických přístupů hypertenze, se dr. Nechutová zabývá aktuálně ve spolupráci s CEITEC (výzkumná skupina pana prof. Rektora). Jedná se o morfologickou i funkční analýzu (pomocí zobrazování magnetickou rezonanci) jader diencephala a nervových svazků mozkového kmene, které regulují činnost vegetativního nervového systému, čili vliv sympatiku a parasympatiku na kardiovaskulární systém a tedy na vaskulární rezistenci. Výsledky pilotních studií ukazují na možnost signifikantních rozdílů v těchto strukturách u hypertoniků s rezistentní hypertenzí versus kontrolní skupiny zdravých probandů. Přednáška, která s těmito výsledky byla prezentována v Pekingu, byla odbornou společností přijata s nemalým zájmem a otázkami stran dalších plánovaných kroků v tomto výzkumu. Aktuálním cílem, kterým by se výzkumná skupina ráda dále zabývala, je studie prospektivní, s větší a dále stratifikovanou skupinou probandů.
 
Děkujeme paní doktorce MUDr. Haně Nechutové, Ph.D. za úspěšnou reprezentaci II. interní kliniky a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně na mezinárodním kongresu a do další práce přejeme mnoho úspěchů.