Aktuální k 3. 6. 2020

Zpracovala MVDr. Jana Doležalová, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Hledání vhodné terapie na onemocnění COVID-19 neustává. Alternativní formou léčby je využití plazmy pacientů, kteří prodělali virovou nemoc COVID-19. Právě tato forma léčby a její klinické dopady jsou prezentovány v klinické studii publikované v časopise JAMA.

Do studie bylo zahrnuto 103 pacientů ze 7 lékařských center s laboratorně potvrzeným onemocněním COVID-19 s vážným průběhem (respirační tíseň a/nebo hypoxémie) anebo s život ohrožujícím stavem (šok, selhání orgánů nebo nutnost mechanické ventilace). Kromě standardní léčby  dostávalo 52 pacientů i plazmu (4-13 ml/kg v jedné dávce) od pacientů, kteří překonali nemoc COVID-19. Standardní terapii (antivirové léky, antibiotika, steroidy, lidský imunoglobulin, čínské bylinné léky a další léky) dostávalo 51 pacientů. Pacienti byli následně 28 dnů sledováni.

Primárním výsledkem byl čas do klinického zlepšení v rámci sledovaného období, definovaný propuštěním pacienta nebo pokud při hodnocení stavu dle šestibodové stupnice došlo k zlepšení o 2 body (od 1=propuštění do 6=smrt). Sekundární výsledky zahrnovaly úmrtnost v průběhu 28 dnů, čas do propuštění a rychlost odeznění infekce dle výsledků polymerázové řetězové reakce (PCR) z pozitivního výsledku na negativní a to v průběhu 72 hodin.

Ke klinickému zlepšení došlo během 28 dnů u 51,9 % (27/52) pacientů, kteří dostávali i plazmu. U osob se závažnou formou nemoci se primární výsledek, tj. zlepšení klinického stavu vyskytl u 91,3 % (21/23) pacientů, kteří dostávali i plazmu vs. 68,2 % (15/22) v kontrolní skupině; u osob s život ohrožující nemocí se primární výsledek objevil u 20,7 % (6/29) pacientů, kteří dostávali i plazmu vs. 24,1 % (7/29) v kontrolní skupině. Nebyl zjištěn žádný významný rozdíl v četnosti úmrtnosti v průběhu sledovaného období u obou skupin (15,7 % vs. 24,0 %) ani v délce času od počátku terapie do propuštění (51,0 % vs. 36,0 % propuštěných ve 28. den). Pacienti, kteří dostali plazmu, měli navíc zpomalené ukončení infekce (dle PCR). U dvou pacientů léčených plazmou se vyskytli nežádoucí účinky během několika hodin po transfuzi.

Z výsledků vyplývá, že standardní terapie v kombinaci s plazmou u pacientů s těžkým nebo život ohrožujícím COVID-19 nepřinesla statisticky významné zlepšení. Limitací je krátká doba sledování a nízký počet pacientů.

Zdroj:  Li L, Zhang W, Hu Y, et al. Effect of Convalescent Plasma Therapy on Time to Clinical Improvement in Patients With Severe and Life-threatening COVID-19. JAMA, published online June 3, 2020. doi:10.1001/jama.2020.10044.