I. ústav patologie


Přednosta:
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

Asistentka:
Linda Penčová
Tel: +420 543 183 219
Mail: sekr.1pau@fnusa.cz

Zástupce přednosty pro LPP:

MUDr. Iva Staniczková Zambo, Ph.D.


Vedoucí laborantka:

PhDr. Gabriela Kuzmínová, MBA

Historie I. ústavu patologie (I. ÚP) sahá až do druhé poloviny 19. století. V současné době I. ÚP zajišťuje služby nekroptické, bioptické a cytologické pro FN u sv. Anny i řadu dalších smluvních zdravotnických zařízení z Brna a okolí, a to s využitím klasických i moderních vyšetřovacích laboratorních metod (histochemie, imunohistochemie, imunofluorescence, elektronové mikroskopie a molekulární patologie). I. ÚP se rovněž významným způsobem podílí na výuce studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a součástí pracovní náplně lékařů i laboratorních pracovníků je také vědecko-výzkumná činnost.

Mezi hlavní náplně práce I. ÚP patří diagnostika bioptického materiálu včetně peroperačních vyšetření, cytologická diagnostika (s výjimkou screeningové gynekologické cytologie) a autoptická diagnostika (s výjimkou fetopatologie). Nad rámec standardní diagnostiky se I. ÚP specializuje na oblast transplantační patologie, neuropatologie, ortopedické patologie, nefropatologie, kožní patologie a patologie gastrointestinálního taktu, jater a pankreatu. Tým lékařů I. ÚP patří mezi uznávané odborníky, účastní se multidisciplinárních indikačních komisí pro onkologická onemocnění a mezioborových seminářů. Naše pracoviště je důležitým konzultačním centrem zejména v oblastech superspecializací v rámci České i Slovenské Republiky.

I. ÚP se pravidelně účastní systému externího hodnocení kvality pro všechna certifikovaná vyšetření v rámci ČR (SEKK). Součástí externí kontroly kvality bioptického provozu je mezilaboratorní porovnávání výsledků (tzv. druhé čtení), které je prováděno ve spolupráci s vybranými smluvními laboratořemi.

I. ÚP je držitelem autorizačního osvědčení NASKL II dle normy ČSN EN ISO 15189:213.

I. ÚP používá diagnostické soupravy a analytickou techniku certifikovaných výrobců (se značkou CE).

I. ÚP zajišťuje praktickou i teoretickou výuku studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v oborech Všeobecného lékařství, Zubního lékařství i studentů bakalářských studijních programů, a to v českém i anglickém jazyce.

Pracoviště je držitelem akreditace II. typu Ministerstva zdravotnictví ČR pro další specializační vzdělávání lékařů v oboru „Patologie“ a je rovněž akreditováno MZ ČR pro vzdělávací program pro praktickou výuku pro obor specializačního vzdělávání „Histologie“. Umožňuje také další vzdělávání odborných pracovníků nelékařských zdravotnických profesí.

FNUSA spolupracuje v oblasti zdravotní péče a vědecko-výzkumné činnosti s univerzitami, vysokými školami, ostatními fakultními nemocnicemi, zdravotnickými zařízeními, výzkumnými ústavy, Akademií věd České republiky a odbornými institucemi v České republice i v zahraničí.

I. ÚP je zapojen do lékařského výzkumu v rámci řešení výzkumných projektů FNUSA, Lékařské fakulty MU a Ministerstva zdravotnictví. Pracovníci ústavu se v rámci možností rovněž zapojují do vědecko-výzkumné činnosti včetně publikační, přednáškové činnosti a řešení grantů.