Platby jsou určeny na úhradu nákladů, spojené s činností etické komise (provoz kanceláře EK, náklady související s posuzováním a projednáváním studie, její administrací a dále dozorování po celou dobu trvání klinického hodnocení).

Ceny stanovilo ekonomické oddělení FN u sv. Anny v Brně s platností od 1. 3. 2017 kalkulací takto:

1. Multicentrické klinické hodnocení, kdy Etická komise FN u sv. Anny v Brně je v postavení multicentrické etické komise: 40 000 Kč (je-li více než 10 center, pak za každé centrum nad 10 další částka 4 000 Kč). Místní dozor u takto schváleného klinického hodnocení: 5 000 Kč za každé centrum.

2. Multicentrické klinické hodnocení, kdy Etická komise FN u sv. Anny v Brně je v postavení místní etické komise (posuzuje klinické hodnocení pouze v místě provádění): 10 000 Kč.

3. Monocentrické klinické hodnocení (existuje pouze jediné centrum): 20 000 Kč. Místní dozor u takto schváleného klinického hodnocení: 5 000 Kč.

4. Klinická zkouška zdravotnického prostředku (dle platné legislativy jde o posouzení celé dokumentace i příslušného centra; nelze posuzovat z pozice multicentrické Etické komise): 20 000 Kč.

5. Projednání amendmentů ke klinickým hodnocením (mimo amendmenty administrativního charakteru): 5 000 Kč

6. Administrativní činnost spojená s opakovaným posouzením žádosti o povolení klinického hodnocení se stejným EudraCT number = platba jako za Amendment: 5 000 Kč.

7. Neintervenční klinická studie: 10 000 Kč.

Ke všem uvedeným částkám bude připočteno DPH 21% (neplatí pro studie s fakturační adresou mimo ČR).
Platby musí být prováděny pouze na základě faktury vydané Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně, a to převodem na účet: 71138621/0710, Česká národní banka, pobočka Brno, Rooseveltova 18, 601 10 Brno.