Pokud má Multicentrická EK působit i jako Místní EK pro jiné zdravotnické zařízení (ZZ), které nemá vlastní EK, je třeba dodržet znění příslušného zákona (viz níže) a uzavřít smlouvu mezi FN u sv. Anny v Brně a příslušným ZZ.
Zákon 378/2007 v § 53 Etická komise, v odstavci (1) říká: …………. Etická komise může na základě písemné dohody uzavřené s poskytovatelem zdravotních služeb, který ji neustavil, působit i jako etická komise pro tohoto poskytovatele zdravotních služeb.
Text této smlouvy je k dispozici zde. ZZ doplní na první straně svoje údaje, na poslední straně doplní svůj podpis a razítko a dva stejnopisy zašle na právní oddělení FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 602 00 Brno. Po podpisu ředitelem FN u sv. Anny v Brně právní oddělení zašle zpět jeden stejnopis. Avizo o platbě za projednání Klinického hodnocení (KH) je třeba sdělit na e-mail sekretariátu naší EK (petra.grabovska@fnusa.cz).