Historie otorinolaryngologické kliniky LF MU v Brně

Otolaryngologická klinika v Brně byla založena v roce 1920. Zakladatelem kliniky a jejím prvním přednostou byl prof. MUDr. František Ninger, DrSc. F. Ninger se narodil 31. 8. 1886. Po ukončení studia na LF Univerzity Karlovy v Praze nastoupil na Kliniku nemocí ušních, nosních a krčních v Praze vedenou prof. MUDr. Otakarem Kutwirtem, DrSc. V roce 1919 úspěšně habilitoval a o rok později byl vyzván, aby na nově založené Masarykově univerzitě v Brně vybudoval otolaryngologickou kliniku. Dne 1. 9. 1920 byl F. Ninger jmenován přednostou nové Otolaryngologické kliniky Zemské nemocnice v Brně. Brněnská ORL klinika se stala prvním samostatným oddělením pro léčbu nemocí ušních, nosních a krčních na Moravě. Intenzivní odbornou, organizační a pedagogickou činností dosáhla brzy klinika významného odborného postavení, po boku pražské kliniky se stala předním odborným republikovým pracovištěm a úspěšnou součástí Československé otolaryngologické společnosti. Existence vysoce odborného zázemí brněnské kliniky umožnila zřízení bohaté sítě samostatných ORL oddělení v moravském regionu. Za dobu působení F. Ningera bylo zřízeno 24 primariátů. Pět jeho žáků se stalo univerzitními profesory. Mezi nimi i jeho nástupce, prof. Robert Hladký, DrSc., který vedl kliniku v letech 1958 – 1972. Za jeho vedení došlo k dalšímu odbornému rozvoji kliniky. Významného úspěchu dosáhlo zavádění moderních způsobů v chirurgické léčbě převodní nedoslýchavosti, rozšíření péče o onkologické pacienty s nádory hlavy a krku a bohaté vědeckovýzkumné činnosti zaměřené zejména na výzkum sluchového aparátu. V letech 1965 – 1970 byl prof. Hladký děkanem LF MU v Brně. V roce 1972 se stal přednostou kliniky prof. Miroslav Přívara, DrSc., po jehož odchodu do důchodu v r. 1986 se ujal na kratší dobu vedení doc. MUDr. Petr Kučera. Od roku 1990 vedl kliniku doc. Karel Čada, CSc., kterého nahradil v r. 1997 prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. Od roku 2016 převzal vedení kliniky MUDr. Břetislav Gál, PhD.

Úryvek z historických pramenů – 30 let otolaryngologické kliniky v Brně – prof. MUDr. František Ninger :

„ Před založením Masarykovy university nebylo v zemi Moravskoslezské žádného samostatného oddělení pro nemoci ušní, nosní a krční. Ošetřování nemocných stižených ušními chorobami obstarávalo v zemské nemocnici v Brně oddělení oční, avšak jenom částečně, neboť větší operativní výkony byly přenechávány chirurgickým oddělením. Potřeba samostatného otolaryngologického oddělení nebyla tenkrát u příslušných úředních činitelů ani lékařů dostatečně pociťována a proto není divu, že klinika otolaryngologická, která v říjnu 1920 začínala svůj život, nebyla přijata s žádným nadšením. Počátky kliniky byly velmi svízelné. Nebylo dosti potřebných nástrojů, které bylo nutno objednávati z ciziny a místnosti byly získávány a adaptovány postupně. Také vnitřní organizace po stránce osobní a pracovní, jakož i vybavení kliniky vyučovacími pomůckami a knihovnou vyžádalo si mnoho práce a času, až konečně klinika po stránce vědecké, vyučovací a léčebné mohla se postaviti po bok klinice pražské, mateřské a včleniti se do vědecké organisace československé otolaryngologie.“