• Kochleární implantát (KI) je zařízení, jehož účelem je nahradit lidský sluch. KI je určen pro pacienty s velmi těžkou senzorineurální (percepční) vadou sluchu (přes 75 dB), kdy již klasická sluchadla zpravidla nepomáhají. V některých případech je možné pomocí kochleárního implantátu řešit i jednostrannou hluchotu. KI je zaváděn do spánkové kosti během operačního zákroku, který se nazývá kochleární implantace.
  • Kochleární implantace je operace, která je prováděna v celkové anestezii. Operace trvá 2-3 hod. Principem je vytvoření šetrného přístupu do vnitřního ucha přes spánkovou kost a následně zavedení elektrodového svazku implantátu do hlemýždě. Během operace je prováděno kontrolní měření, díky kterému je možné ověřit funkčnost zavedených elektrod i celého implantátu a je také možné detekovat odezvy sluchového nervu pacienta. Během operace je přítomen specializovaný tým odborníků. Zpravidla se jedná o jednoho či dva ušní chirurgy, instrumentační sestru, pomocnou sestru a klinického inženýra. Většina operace je prováděna pod operačním mikroskopem, je používána speciální ušní fréza (vrtačka) a speciální mikrochirurgické nástroje. Standardně je také používána monitorace funkce lícního nervu, díky čemuž je významně sníženo riziko jeho poranění.
  • Operační postup step-by-step. (1) Označení pozice KI; (2) retroaurikulární incize; (3) příprava muskulárního laloku; (4) kortikální antromastoidektomie; (5) zadní tympanotomie (označena šipkou); (6) příprava lůžka pro tělo implantátu; (7) exponované kulaté okénko s kostním převisem (označeno šipkou); (8) snášení převisu kulatého okénka diamantovou mikrofrézou (označeno šipkou); (9) odklápění antero-inferiorního okraje sekundární membrány kulatého okénka (označeno šipkou); (10) připravený přístup skrze kulaté okénko pro inzerci elektrodového svazku; (11) inzerce elektrodového svazku MED-EL FLEX28TM; (12) peroperační měření impedance elektrod a ART (Auditory Nerve Response Telemetry); (13) peroperační měření ESRT (Electrical Stapedial Reflex Threshold) se sledováním vyvolání stapediálního reflexu (označeno šipkou); (14) fixace elektrodového svazku kostní drtí; (15) repozice a sutura muskulárního laloku; (16) drenáž a sutura kůže.
  • Princip slyšení s kochleárním implantátem

1 Zvuk je snímán mikrofonem audioprocesoru (řečového procesoru). Audioprocesor nosí pacient zavěšený nejčastěji za uchem nebo je možné jeho umístění přímo nad implantátem, tedy mimo ucho. V řečovém procesoru je přeměněn v digitální signál, který v sobě obsahuje všechny informace o časových a spektrálních charakteristikách přijímaného zvuku.

2 Z výstupu audioprocesoru se signál dostává do vysílací cívky. Cívka se přikládá na hlavě nad místo, kde je přijímací cívka implantované části. Cívka drží na tomto místě pomocí přitažlivých sil magnetů, které jsou jak ve vysílací cívce, tak v přijímací cívce pod kůží. U některých typů audiprocesorů je vysílací cívka přímo jejich součástí a audioprocesor se umísťuje nad místo uložení implanátu, není tedy zavěšený za uchem a na místě drží pomocí magnetických sil.

3 Přenos signálu z vysílací cívky přes kůži do přijímací části implantátu je bezdrátový. V impulsech vysílaného signálu je obsažena i energie, která napájí implantovanou část.

4 Ve vnitřní části implantátu jsou přenášené informace dekódovány na soubory elektrických kladných a záporných impulsů.

5 Tyto impulzy jsou přeneseny do pro lidské oko neviditelnými drátky v elektrodovém svazku do stimulačních elektrod.

6 Stimulační elektrody jsou rozmístěny uvnitř hlemýždě, a stimulují vlákna sluchového nervu. Sluchový nerv pak vede výslednou informaci po sluchových drahách do sluchových center, kde vzniká zvukový vjem.