Pitva zemřelých osob se na ústavu soudního lékařství provádí v případech stanovených zákonem, a to buď jako pitva zdravotní (její provedení určuje prohlížející lékař) nebo pitva soudní (její provedení nařizuje orgán činný v trestním řízení).

Veškeré nutné úkony spojené s pohřbením zemřelého zajišťuje pohřební služba, u které byl pozůstalými sjednán pohřeb. Oděv, ve kterém bylo tělo k pitvě přivezeno, vyzvedává pohřební služba zajišťující pohřeb, spolu s věcmi k tělu přiloženými. Cennosti vydává pracovník ÚSL buď zaměstnanci pohřební služby nebo pozůstalým, a to po předložení občanského průkazu. Cennosti nevyzvednuté do jednoho měsíce od předání těla zemřelého jsou předány do depozita FN u sv. Anny v Brně.

Ústav soudného lékařství není vybaven místností pro vystavení těla zemřelého a jeho shlédnutí pozůstalými na našem pracovišti není z technických důvodů možné. O vystavení těla zemřelého je nutno požádat pohřební službu, která zajišťuje pohřbení.

Úmrtní list vystavuje matriční úřad místně příslušný dle místa úmrtí zemřelé osoby.

Sdělení výsledku zdravotní pitvy

Na informace o výsledku pitvy včetně zhodnocení zdravotního stavu zemřelého mají nárok osoby blízké zemřelému. Tyto informace sděluje lékař, a to buď:

Osobně po předchozí telefonické domluvě. Jméno a telefonické spojení na pitvajícího lékaře sdělí pozůstalým administrativní pracovnice na telefonním čísle 543 185 811 v pracovní dny v době od 7:00 do 14:00 hodin. Na základě telefonické domluvy s lékařem potom proběhne informační schůzka v návštěvní místnosti ve smluvený termín. Pozůstalí se při příchodu prokáží platným dokladem totožnosti a vhodnou listinou dokládající vztah k zemřelému (např. rodným či oddacím listem).

Písemně po doručení žádosti o vystavení kopie pitevního protokolu (zdravotnické dokumentace), vzor možné žádosti zde. Kopii pitevního protokolu je možné si po předchozí domluvě vyzvednout osobně nebo může být zaslána na adresu uvedenou v žádosti (pokud žádost obsahuje úředně ověřený podpis). Zhotovení kopie zdravotnické dokumentace a její zaslání poštou je zpoplatněno ve výši uvedenou v ceníku služeb FN u sv. Anny v Brně.

Z důvodu ochrany citlivých osobních údajů zemřelých nelze informovat o výsledku pitvy telefonicky.

Soudní pitvy

Informace o výsledcích soudní pitvy nelze pozůstalým poskytnout bez souhlasu orgánů činných v trestním řízení, které provedení pitvy nařídily.